Cesta

Další nástroje

2014 - Ukončené konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. dříve »
 • Životní prostředí:
  23.06.2014 – 23.09.2014
  Kvalita pitné vody v EU
 • Podniky:
  30.06.2014 – 22.09.2014
  Veřejná konzultace ohledně dokumentu pro kontrolu rozhraní vesmírných signálů v rámci otevřené služby Galilea (OS SIS ICD)
 • Doprava:
  23.05.2014 – 15.09.2014
  Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
 • Vnitřní trh:
  11.07.2014 – 12.09.2014
  Konzultace ohledně potenciálních ekonomických důsledků podávání zpráv podle jednotlivých zemí v rámci směrnice 2013/36/EU (směrnice o kapitálových požadavcích neboli CRD)
 • Doprava:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Kombinovaná doprava v EU
 • Vnitřní trh, Podniky:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Strategie Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy
 • Podniky:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu
 • Boj proti změně klimatu:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020
 • Spravedlnost a základní práva:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Veřejná konzultace týkající se nařízení Brusel IIa
 • Životní prostředí:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Konzultace k hodnocení, jak se provádí nařízení EU o ekoznačce Životní prostředí.
 • Vnitřní trh:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Konzultace Evropské komise týkající se příspěvků institucí do mechanismů financování k řešení problémů
 • Obchod:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Online veřejná konzultace o ochraně investic a urovnávání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP)
 • Daně:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU
 • Daně:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Konzultace o daňových překážkách v případě přeshraniční dědictví v rámci EU
 • Spravedlnost a základní práva:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Veřejná konzultace týkající se pokynů EU pro integrované systémy ochrany dětí
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Zelená kniha o mobilním zdravotnictví
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Konzultace ohledně těžby z mořského dna
 • Doprava:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě
 • Vnitřní trh:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Konzultace týkající se zavedení Evropského profesního průkazu pro zdravotní sestry a ošetřovatele, lékaře, farmaceuty, fyzioterapeuty, inženýry, horské průvodce a obchodníky s nemovitostmi
 • Obchod, Vnitřní trh:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Konzultace k ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví mimo EU
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Konzultace týkající se prvního návrhu nového nařízení o blokových výjimkách vztahujícího se na odvětví rybolovu a akvakultury
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Druhý návrh nového nařízení de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Nový rámec pro technická opatření reformované společné rybářské politiky
 • Energie:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2015 a následující roky
 • Vnitřní trh:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Konzultace o finančních nástrojích devizového trhu
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Průzkum týkající se iniciativy „Trusted Cloud Europe“
 • Energie:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Otevřená konzultace o pokroku při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030
 • Energie:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  Na maloobchodním trhu s energií
 • Mládež:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Veřejná konzultace týkající se evropského prostoru dovedností a kvalifikací
 • Životní prostředí:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Konzultace ke strategii EU týkající se nezákonného obchodování s volně žijícími druhy
 • Doprava:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Režim financování podporující udržitelnou a efektivní nákladní dopravu
 • Hospodářská soutěž:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Návrh nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 906/2009 o konsorciích liniové dopravy, pokud jde o dobu použitelnosti
 • Podniky:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. …/.. ze dne XXX,kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 – NÁVRH –
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Předloha Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020
 • Podniky:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Konzultace ohledně informací poskytovaných spotřebiteli o vlastnostech nábytku
 • Podniky:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU
 • Podniky:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU
 • Hospodářská soutěž:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Konzultace týkající se sdělení o pojmu státní podpory
 • Doprava:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU
 • Vnitřní trh:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii
 • Veřejné zdraví:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Veřejná konzultace ohledně bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče
 • Hospodářská soutěž:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Předloha sdělení o státní podpoře využívané na zásadní projekty společného evropského zájmu
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti
 • Životní prostředí:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Konzultace o zavedení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (směrnice 2007/2/ES)
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Veřejná konzultace  o novém nařízení de minimis v odvětví  rybolovu a akvakultury
 • Hospodářské a finanční věci:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Příprava realizace evropských účetních standardů pro veřejných sektor (EPSAS) členských států EU – Veřejná konzultace ohledně správních zásad a struktur budoucích standardů EPSAS
 • Hospodářská soutěž:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace
 • Daně:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  DPH – Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu
 • Hospodářská soutěž:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Návrh pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020
 • Spotřebitelé:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
 • Hospodářská soutěž:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) týkajících se opatření státní podpory
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Veřejná konzultace o mořských biotechnologiích
 • Doprava:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Cílená konzultace zúčastněných stran týkající se tendencí a perspektiv v oblasti zaměstnanosti a pracovních podmínek v dopravě
 • Energie:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu – doplňující otázky o využívání primárního energetického faktoru
 • Podniky:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Konzultace zainteresovaných stran týkající se celoevropského systému označování výrobků z pravé kůže
 • Hospodářská soutěž:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení
 • Vnitřní věci:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Debata o budoucnosti politik v oblasti vnitřních věcí
 • Doprava:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Návrh zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
 • Podniky:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Konzultace o technických specifikacích protokolu „Lightweight Directory Access Protocol“ verze 3 (LDAPv3) pro potřeby veřejných zakázek (IKT)
 • Podniky:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultace o technických specifikacích identifikace elektronické pošty DomainKeys (DKIM)
 • Podniky:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultace o technických specifikacích „IPv6“ pro potřeby veřejných zakázek (IKT)
 • Podniky:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultace o normě ECMA-402 402 (verze  1) Internacionalizace ECMAScriptu – specifikace API (prosinec 2012)
 • Podniky:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultace týkající se jazyka XML vytvořeného konsorciem World Wide Web (W3C) pro potřeby veřejných zakázek
 • Podniky:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Konzultace týkající se rozšíření zabezpečení doménových jmen (DNSSEC) od pracovní skupiny IETF pro potřeby veřejných zakázek
 • Veřejné zdraví:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Konzultace týkající se pokynů Komise ohledně formátu a obsahu plánů pediatrického výzkumu