Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

2014 - Приключили консултации - Вашият глас в Европа - Европейска комисия

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. предишни »
 • Транспорт:
  23.05.2014 – 15.08.2014
  Комбиниран транспорт в ЕС
 • Вътрешен пазар, Предприятия:
  29.04.2014 – 15.08.2014
  Стратегия на Европейската комисия относно корпоративната социална отговорност 2011-2014 г.: постигнати резултати, недостатъци и бъдещи предизвикателства
 • Предприятия:
  13.05.2014 – 05.08.2014
  Консултация относно мерките за прозрачност по отношение на наноматериалите на пазара
 • Действия в областта на климата:
  08.05.2014 – 31.07.2014
  Въпроси за консултация със заинтересованите страни относно разпоредбите за изместването на въглеродни емисии след 2020 г. в схемата за търговия с емисии (СТЕ)
 • Правосъдие и основни права:
  15.04.2014 – 18.07.2014
  Обществена консултация относно Регламента „Брюксел IIа“
 • Околна среда:
  25.04.2014 – 18.07.2014
  Консултация в подкрепа на оценката на прилагането на Регламента на ЕС за екомаркировката
 • Вътрешен пазар:
  20.06.2014 – 14.07.2014
  Консултация на Европейската комисия относно вноските на институции във фондове за преструктуриране
 • Търговия:
  27.03.2014 – 13.07.2014
  Онлайн обществена консултация относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава в рамките на Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите
 • Данъчно облагане:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Консултация относно данъчните проблеми, с които се сблъскват граждани на ЕС, работещи през граница в рамките на Съюза
 • Данъчно облагане:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Консултация относно препятствията във връзка с трансграничното облагане с данък върху наследството в ЕС
 • Правосъдие и основни права:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Обществена консултация относно насоките на ЕС за интегрирани системи за закрила на децата
 • Съобщителни мрежи, съдържание и технологии:
  10.04.2014 – 03.07.2014
  Зелена книга за mHealth
 • Морско дело и рибарство:
  17.03.2014 – 20.06.2014
  Консултация относно разработването на морското дъно
 • Транспорт:
  21.03.2014 – 13.06.2014
  Консултация със заинтересованите страни за насърчаване на развитието на хармонизирани мерки за отчитане на емисиите на парникови газове както за товарните, така и за пътническите транспортни услуги в Европа
 • Вътрешен пазар:
  07.04.2014 – 13.06.2014
  Консултация във връзка с въвеждането на европейска професионална карта за медицински сестри, лекари, фармацевти, физиотерапевти, инженери, планински водачи и агенти по недвижими имоти
 • Търговия, Вътрешен пазар:
  10.03.2014 – 10.06.2014
  Консултация относно закрилата и прилагането на правата върху интелектуална собственост извън ЕС
 • Морско дело и рибарство:
  04.04.2014 – 04.06.2014
  Консултация относно първия проект на новия Регламент за групово освобождаване, приложим към сектора на рибарството и аквакултурите
 • Морско дело и рибарство:
  28.03.2014 – 23.05.2014
  Втори проект на нов регламент за минималната помощ в сектора на рибарството и аквакултурата
 • Морско дело и рибарство:
  24.01.2014 – 14.05.2014
  Нова рамка за технически мерки в реформираната обща политика в областта на рибарството
 • Енергетика:
  28.02.2014 – 09.05.2014
  Определяне на годишните списъци на приоритетите за разработването на мрежови кодекси и насоки за 2015 г. и по-нататък
 • Вътрешен пазар:
  11.04.2014 – 09.05.2014
  Консултация относно финансовите инструменти за валутен обмен
 • Съобщителни мрежи, съдържание и технологии:
  21.03.2014 – 02.05.2014
  Проучване за Trusted Cloud Europe
 • Енергетика:
  07.02.2014 – 28.04.2014
  Открита консултация относно напредъка по отношение на целите в областта на енергийната ефективност за 2020 г. и на политическа рамка за енергийната ефективност за 2030 г.
 • Енергетика:
  22.01.2014 – 17.04.2014
  На енергийния пазар на дребно
 • Образование:
  17.12.2013 – 15.04.2014
  Обществена консултация относно Европейско пространство на уменията и квалификациите
 • Околна среда:
  07.02.2014 – 10.04.2014
  Консултация относно подхода на ЕС за борба с трафика на диви животни и растения
 • Транспорт:
  06.02.2014 – 02.04.2014
  Схема за финансиране в подкрепа на устойчиви и ефективни услуги за превоз на товари
 • Конкуренция:
  27.02.2014 – 31.03.2014
  Проект на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 906/2009 относно консорциумите в линейното корабоплаване по отношение на периода на прилагането му
 • Предприятия:
  10.12.2013 – 24.03.2014
  Консултация относно сертифицирането на съоръжения за третиране на отпадъци
 • Земеделие и развитие на селските райони:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА от XXX годинаотносно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията – ПРОЕКТ –
 • Земеделие и развитие на селските райони:
  24.02.2014 – 24.03.2014
  Проект за насоки на Европейския съюз относно държавните помощи в селскостопанския и горския сектор и в селските райони за периода 2014—2020 г.
 • Предприятия:
  11.12.2013 – 18.03.2014
  Консултация относно информацията, предоставяна на потребителите за характеристиките на мебелните продукти
 • Предприятия:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Консултация относно бъдещето на европейския туризъм
 • Предприятия:
  12.12.2013 – 15.03.2014
  Открита консултация относно регулаторната и административната рамка за туристическите предприятия, публичните администрации и други заинтересовани лица от сектора на туризма в ЕС
 • Конкуренция:
  17.01.2014 – 14.03.2014
  Консултация за Известието относно понятието държавна помощ
 • Транспорт:
  20.12.2013 – 14.03.2014
  Предоставяне на информационни услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС съгласно Директива 2010/40/ЕС
 • Вътрешен пазар:
  05.12.2013 – 05.03.2014
  Обществена консултация за преразглеждане на правилата на ЕС в областта на авторското право
 • Обществено здраве:
  05.12.2013 – 28.02.2014
  Обществена консултация относно безопасността на пациентите и качеството на здравното обслужване
 • Конкуренция:
  28.01.2014 – 28.02.2014
  Проект на съобщение относно държавната помощ за насърчаване на важни проекти от общ европейски интерес
 • Общи и институционални въпроси:
  12.11.2013 – 25.02.2014
  Консултация относно проект на насоки за оценка на Комисията
 • Околна среда:
  02.12.2013 – 24.02.2014
  Консултация относно създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност — Директива INSPIRE (2007/2/ЕО)
 • Морско дело и рибарство:
  29.11.2013 – 21.02.2014
  Обществена консултация относно новия регламент за минималната помощ в сектора на рибарството и аквакултурата
 • Икономически и финансови въпроси:
  25.11.2013 – 17.02.2014
  Към прилагане на европейски счетоводни стандарти за публичния сектор (ЕССПС) в държавите  — членки на ЕС. Обществена консултация относно бъдещите принципи и структури за управление на ЕССПС
 • Конкуренция:
  20.12.2013 – 17.02.2014
  Консултация относно проекторамката на Съюза за държавните помощи за научни изследвания, развойна дейност и иновации
 • Данъчно облагане:
  14.10.2013 – 14.02.2014
  ДДС - Преразглеждане на съществуващото ДДС законодателство относно публичноправните субекти и освобождаванията от ДДС за някои дейности от обществен интерес
 • Конкуренция:
  18.12.2013 – 14.02.2014
  Проект на насоки за държавната помощ в областта на околната среда и енергетиката за периода 2014-2020 г.
 • Потребители:
  11.10.2013 – 13.02.2014
  Преразглеждане на регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите
 • Конкуренция:
  18.12.2013 – 12.02.2014
  Консултация във връзка с проект за общ регламент за групово освобождаване относно мерките за държавна помощ
 • Морско дело и рибарство:
  18.11.2013 – 10.02.2014
  Обществена консултация за морските биотехнологии
 • Транспорт:
  29.11.2013 – 07.02.2014
  Целева консултация със заинтересованите страни относно тенденциите и перспективите в областта на заетостта и условията на работа в транспорта
 • Енергетика:
  16.12.2013 – 31.01.2014
  Оценка на Директивата за енергийното етикетиране и на някои аспекти на Директивата за екопроектирането – допълнителни въпроси за използването на показателя за първична енергия
 • Предприятия:
  29.10.2013 – 31.01.2014
  Консултация със заинтересованите лица относно системата на ЕС за етикетиране на автентичността на кожените изделия
 • Конкуренция:
  22.11.2013 – 24.01.2014
  Модернизиране на държавната помощ чрез по-добро оценяване
 • Вътрешни работи:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Дебат за бъдещето на политиките в областта на вътрешните работи
 • Транспорт:
  29.10.2013 – 21.01.2014
  Предложение за по-добра защита срещу субсидиране и практики на несправедливо ценообразуване, причиняващи щети на въздушните превозвачи в ЕС при осигуряване на въздушно обслужване от държави извън Съюза
 • Предприятия:
  20.11.2013 – 20.01.2014
  Консултация за използването на техническите спецификации за протокола Lightweight Directory Access Protocol version 3 (LDAPv3) при обществени поръчки
 • Предприятия:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Консултация за техническата спецификация DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM)
 • Предприятия:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Консултация за използването на техническите спецификации за протокола IPv6 при обществени поръчки
 • Предприятия:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Консултация относно стандарта ECMA-402 (1-во издание) — спецификация за ECMAScript Internationalization API (декември 2012 г.)
 • Предприятия:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Консултация относно използването на езика XML (Extensible Markup Language), изготвен от Консорциума World Wide Web (W3C), при обществени поръчки
 • Предприятия:
  19.11.2013 – 19.01.2014
  Консултация относно използването на разширения за сигурност на системата от имена на домейни (DNSSEC) от Работната група за интернет инженеринг (IETF) при обществени поръчки
 • Обществено здраве:
  10.10.2013 – 03.01.2014
  Консултация относно насоките на Комисията във връзка с формата и съдържанието на плановете за педиатрични изследвания