Sökväg

Ytterligare verktyg

2013 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. tidigare »
 • Inre marknaden:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Gräsrotsfinansiering i EU – vad kan EU göra?
 • Konkurrens:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Förslag till riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter
 • Miljö:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Fastställande av ett kvantitativt minskningsmål för marint avfall
 • Miljö, Näringsliv:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Grön handlingsplan för små och medelstora företag
 • Regionalpolitik:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  EU:s strategi för Adriatiska och Joniska havet
 • Miljö:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Hållbar användning av fosfor
 • Energi:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Utvärdering av energimärkningsdirektivet och vissa aspekter av ekodesigndirektivet
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Samråd om riktlinjer för rekommenderade standardlicenser, datamängder och avgifter för vidareutnyttjande av den offentliga sektorns information
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Utkast till en gruppundantagsförordning för jordbruks- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Översyn av Poseiprogrammet
 • Konkurrens:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Begäran om information – tillgång till kortfristig exportkreditförsäkring för export till Grekland
 • Näringsliv:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Samråd om upplevelseekonomin som en framväxande industri
 • Transport:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport
 • Transport:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Tillgång till multimodala trafik- och resedata i EU
 • Miljö:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Översyn av bilagorna I och II i grundvattendirektivet (2006/118/EG)
 • Energi:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Försäkring och ersättning för skador som orsakas av olyckor vid kärnkraftverk (atomansvar)
 • Miljö:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  EU-rapport om genomförandet av Århuskonventionen
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Samråd om en ny EU-strategi om misslyckade företagssatsningar och insolvens
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden
 • Konkurrens:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Förslag till reviderat safe harbour-undantag för avtal av mindre betydelse (tillkännagivande om ”de minimis”)
 • Transport:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Effektiv minskning av buller från godsvagnar i EU
 • Miljö:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Samråd om hållbara byggnader
 • Miljö:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Hållbara livsmedelssystem
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar
 • Konkurrens:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Utkast till riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag
 • Miljö:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Tillgång till rättslig prövning i miljömål – möjliga förbättringar i medlemsländerna
 • Transport:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Samråd om en samordnad EU-strategi för forskning och innovation i järnvägssektorn inom Horisont 2020 för att stödja det gemensamma europeiska järnvägsområdet
 • Konkurrens:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Förslag till EU-riktlinjer om statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar
 • Fiske och havsfrågor:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Samråd om småskaligt fiske med drivgarn
 • Inre marknaden:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Enmansbolag med begränsat ansvar
 • Fiske och havsfrågor:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Samråd om skapandet av en gemensam miljö för informationsutbyte (Cise) för sjöbevakning i EU
 • Miljö:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Ändring av Reach-bilagorna i fråga om nanomaterial
 • Klimatarbete:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Marknadsåtgärder för att minska flygets klimatpåverkan
 • Konkurrens:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU
 • Miljö:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Översyn av de europeiska avfallshanteringsmålen
 • Konkurrens:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Statligt stöd – nya kategorier i den allmänna gruppundantagsförordningen
 • Handel:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Samråd om avtalet om handel med tjänster (TiSA)
 • Klimatarbete:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Offentligt samråd angående metoden för kommissionens beslut om förteckningen över de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage under perioden 2015–2019
 • Sysselsättning och socialpolitik:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Samråd om EU:s nya arbetsmiljöpolitik
 • Inre marknaden:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Försäkringsskydd för tjänster som tillhandahålls i ett annat EU-land
 • Inre marknaden:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Europeiskt system för finansiell tillsyn
 • Fiske och havsfrågor:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Möjlig översyn av fisketillståndsförordningen
 • Konsumentfrågor:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Konsumentskydd i samband med pensionsprodukter inom den tredje pelaren
 • Inre marknaden:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  EU-kommissionens samråd om grönboken om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan
 • Handel:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Framtida investeringsförbindelser mellan EU och Burma/Myanmar
 • Näringsliv:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Tillämpningar som bygger på EU:s satellitnavigeringsprogram (Galileo och Egnos)
 • Inre marknaden:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reform av banksektorns struktur i EU
 • Energi:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030
 • Konkurrens:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Statligt stöd – översyn av den allmänna gruppundantagsförordningen
 • Konkurrens:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Bedömning av statligt stöd till film och annan audiovisuell produktion
 • Klimatarbete:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Samråd inför 2015 års klimatavtal: den internationella klimatpolitiken efter 2020
 • Handel:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Ansvarsfull hantering av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden – eventuellt EU-initiativ
 • Inre marknaden:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Långsiktig finansiering i den europeiska ekonomin – grönbok
 • Transport:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Erkännande och modernisering av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart
 • Konkurrens:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  EU:s kontroll av företagskoncentrationer – översyn av det förenklade förfarandet och tillämpningsförordningen
 • Fiske och havsfrågor:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Reglerna för statligt stöd till fiskerinäringen
 • Inrikes frågor:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Gemensam strategi mot brottslig användning av skjutvapen i EU
 • Inrikes frågor:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Att förbättra proceduren för att få korttidsvisa till Schengenområdet
 • Näringsliv:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Samråd om ömsesidiga bolag – nuläget och framtiden
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Samråd om oberoendet för tillsynsmyndigheterna för audiovisuella medietjänster
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Samråd om den oberoende rapporten från högnivågruppen för mediernas frihet och mångfald
 • Näringsliv:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Samråd om certifiering av utrustning för säkerhetskontroller på flygplatser
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Offentligt samråd om det europeiska småmålsförfarandet
 • Miljö:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Samråd om Grönboken om plastavfall
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Samråd om kampen mot kvinnlig könsstympning i EU
 • Miljö:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Översyn av EU:s regler för miljötillsyn
 • Transport:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Offentligt samråd om intyg om lotsdispens i EU
 • Konkurrens:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Översyn av reglerna för bedömning av licensavtal om tekniköverföring
 • Skatter:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  En kodex för europeiska skattebetalare
 • Skatter:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Användning av ett EU-skatteregistreringsnummer (TIN)
 • Konkurrens:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Utkast till förordning om statligt stöd av mindre betydelse
 • Energi:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Fastställande av de årliga prioriteringslistorna för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2014 och framåt
 • Inre marknaden:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Otillbörliga affärsmetoder mellan företag i leveranskedjan för livsmedel och andra produkter
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Översyn av EU:s skolmjölks- och skolfruktsprogram
 • Näringsliv:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Översyn av lagstiftningen om industriprodukter på den inre marknaden
 • Inre marknaden:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Samråd inför översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk
 • Näringsliv:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Samråd med berörda parter om översynen av direktiv 97/68/EG om utsläpp från mobila maskiner som inte framförs på väg
 • Inre marknaden:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Civilrättsligt skydd av immateriella rättigheter – samråd om effektiv prövning och tillgängliga åtgärder
 • Miljö:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Okonventionella fossila bränslen (t.ex. skiffergas) i EU
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Rådgivning angående regler om statligt stod inom jordbruk- och skogsbrukssektorn.
 • Humanitärt bistånd:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Hur kan EU:s humanitära bistånd bli bättre?
 • Energi:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Meddelande om energiteknik och innovation
 • Transport:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Samråd om europeiska färdplanerings- och informationstjänster för multimodala resor
 • Konkurrens:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument från GD Konkurrens med utkast till riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020
 • Inre marknaden:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Offentligt samråd om skydd av affärs- och forskningskunnande
 • Sysselsättning och socialpolitik:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Översyn av EU-reglerna om samordning av arbetslöshetsförmåner och förmåner vid långvarigt vårdbehov
 • Miljö:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Översyn av EU:s strategi för luftföroreningar och närliggande initiativ
 • Klimatarbete:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Samråd om strukturella alternativ för att stärka EU:s utsläppshandelssystem
 • Folkhälsa:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Pārrobežu veselības aprūpes direktīvā paredzēto Eiropas references tīklu ieviešana
 • Inre marknaden:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU
 • Folkhälsa:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Effektstudier av läkemedel efter godkännandet (delegerad akt)
 • Energi:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Inre marknaden för el – tryggad försörjning och kapacitetsmekanismer
 • Transport:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  EU:s initiativ om e-transport (e-Freight)
 • Folkhälsa:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logotyp för lagliga internetapotek
 • Miljö:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Global hållbar utveckling: Uppföljning av RIO+20
 • Inre marknaden:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Samråd om e-fakturering i offentlig upphandling
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Översyn av rekommendationen om relevanta marknader
 • Skatter:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Översyn av nuvarande mervärdesskattelagstiftning rörande reducerade skattesatser