Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

2013 - Uzavreté konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. minulé roky »
 • Vnútorný trh:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Kolektívne financovanie v EÚ – aká je pridaná hodnota potenciálnych krokov zo strany Únie?
 • Hospodárska súťaž:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Návrh usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
 • Životné prostredie:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Konzultácia o stanovení hlavného cieľa pre kvantitatívne zníženie odpadkov v moriach
 • Životné prostredie, Podnikanie:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Verejná konzultácia o akčnom pláne environmentálnych opatrení pre MSP
 • Regionálna politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konzultácia o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora
 • Životné prostredie:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Udržateľné využívanie fosforu
 • Energetika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Hodnotenie smernice o energetickom označovaní a určitých aspetkov smernice o ekodizajne
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konzultácia o usmerneniach o odporúčaných štandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia informácií verejného sektora
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Konzultácia o návrhu nariadenia o skupinových výnimkách pre sektor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a pre vidiecke oblasti
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Konzultácia o revízii systému POSEI
 • Hospodárska súťaž:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Žiadosť o informácie: dostupnosť poistenia krátkodobých vývozných úverov na vývozy do Grécka
 • Podnikanie:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Verejná konzultácia o „skúsenostnej ekonomike“ ako rozvíjajúcom sa odvetví
 • Dopravu:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy
 • Dopravu:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Prístup k údajom o multimodálnej preprave a cestovaní v EÚ
 • Životné prostredie:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konzultácia o revízii príloh I a II k smernici o podzemných vodách (2006/118/ES) 
 • Energetika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Poistenie a náhrada škôd spôsobených haváriou jadrovej elektrárne (zodpovednosť za jadrovú škodu)
 • Životné prostredie:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Správa o vykonávaní Aarhuského dohovoru, ktorú predkladá Európska únia sekretariátu Aarhuského dohovoru
 • Spravodlivosť a základné práva:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konzultácia o novom európskom prístupe k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konzultácia o úlohe rodinných fariem, kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti
 • Hospodárska súťaž:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Návrh revízie bezpečných zón pre dohody menšieho významu (oznámenie de minimis)
 • Dopravu:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Účinné zníženie hluku spôsobeného vagónmi nákladnej železničnej dopravy v Európskej únii
 • Životné prostredie:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultácia o udržateľných budovách
 • Životné prostredie:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultácia o udržateľnosti potravinového systému
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Príprava na plne konvergovaný audiovizuálny svet: rast, tvorba a hodnoty
 • Hospodárska súťaž:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Návrh usmernení o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti
 • Životné prostredie:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia – možnosti zlepšenia prístupu k spravodlivosti na úrovni členských štátov.
 • Dopravu:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Konzultácia so zainteresovanými stranami o návrhu koordinovaného prístupu EÚ k výskumu a inováciám v odvetví železničnej dopravy v rámci iniciatívy Horizont 2020 na podporu dokončenia jednotného európskeho železničného priestoru
 • Hospodárska súťaž:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konzultácia o návrhu usmernení Únie o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konzultácia o rybolove v malom rozsahu pomocou unášaných sietí
 • Vnútorný trh:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Spoločnosti s jediným spoločníkom
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konzultácia o uplatňovaní spoločného prostredia na výmenu informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ
 • Životné prostredie:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konzultácia o zmene príloh k nariadeniu REACH týkajúcich sa nanomateriálov
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konzultácia o možnostiach politiky týkajúcich sa trhových opatrení na zníženie vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na zmenu klímy
 • Hospodárska súťaž:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Na ceste k účinnejšej kontrole fúzií v EÚ
 • Životné prostredie:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Revízia európskych cieľov v oblasti nakladania s odpadom
 • Hospodárska súťaž:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Konzultácia o ďalších kategóriách opatrení štátnej pomoci v rámci revízie všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER II)
 • Obchod:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Verejný prieskum o dohode o obchode so službami („TiSA“)
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konzultácia o metodike týkajúcej sa rozhodnutia Komisie, ktorou sa určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka na obdobie (2015 – 2019)
 • Zamestnanosť a sociálne veci:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Javno posvetovanje o novi strategiji EU na področju zdravja in varnosti pri delu
 • Vnútorný trh:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Poistenie pri poskytovaní služieb v inom členskom štáte
 • Vnútorný trh:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Európsky systém finančného dohľadu
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Možná revízia nariadenia o oprávneniach na rybolovné činnosti
 • Spotrebitelia:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Ochrana spotrebiteľov týkajúca sa dôchodkových produktov tretieho piliera
 • Vnútorný trh:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Konzultácia Európskej komisie o zelenej knihe o poistení proti prírodným katastrofám a katastrofám spôsobeným človekom
 • Obchod:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Verejná konzultácia o budúcnosti investičného vzťahu medzi EÚ a Barmou/Mjanmarskom
 • Podnikanie:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Verejná konzultácia o aplikáciách európskych programov satelitnej navigácie (Galileo a EGNOS)
 • Vnútorný trh:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reforma štruktúry bankového sektoru EÚ
 • Energetika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030
 • Hospodárska súťaž:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konzultácia o návrhu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (GBER) pre opatrenia štátnej pomoci
 • Hospodárska súťaž:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Posúdenie štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konzultácia týkajúca sa medzinárodnej dohody o zmene klímy (2015): Formovanie medzinárodnej politiky v oblasti klímy po roku 2020
 • Obchod:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Verejná konzultácia týkajúca sa prípadnej iniciatívy EÚ za zodpovedné zabezpečovanie nerastných surovín pochádzajúcich z konfliktmi poznačených a vysoko rizikových oblastí
 • Vnútorný trh:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konzultácia, ktorá sa týka zelenej knihy o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva
 • Dopravu:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Uznávanie a modernizácia odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby
 • Hospodárska súťaž:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Kontrola koncentrácií v EÚ – návrh na preskúmanie zjednodušeného postupu a vykonávacieho nariadenia o fúziách
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Právne nástroje štátnej pomoci v sektore rybárstva
 • Vnútorné záležitosti:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Spoločný prístup k otázke znižovania negatívnych dôsledkov nezákonného používania strelných zbraní v EÚ
 • Vnútorné záležitosti:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Zlepšovanie postupov pri získavaní krátkodobých schengenských víz
 • Podnikanie:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konzultácia o vzájomných spoločnostiach; výsledky štúdie o súčasnej situácii a perspektívach vzájomných spoločností v Európe
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Verejná Konzultácia o nezávislosti regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Verejná konzultácia týkajúca sa nezávislej správy skupiny na vysokej úrovni o slobode a pluralite médií
 • Podnikanie:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Verejná konzultácia o certifikácii zariadení na bezpečnostnú kontrolu na letiskách
 • Spravodlivosť a základné práva:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Verejná konzultácia o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu 
 • Životné prostredie:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Verejná konzultácia o zelenej knihe o plastovom odpade 
 • Spravodlivosť a základné práva:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konzultácia o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ
 • Životné prostredie:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Revízia právneho rámca EÚ pre environmentálne inšpekcie
 • Dopravu:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Verejná konzultácia o výnimkách z povinného využívania služieb lodivoda v Európskej únii
 • Hospodárska súťaž:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Revízia pravidiel hodnotenia dohôd o licenciách na prenos technológií
 • Dane:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Európsky kódex daňovníka
 • Dane:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Používanie daňového identifikačného čísla EÚ (DIČ)
 • Hospodárska súťaž:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Návrh nariadenia o malých dotáciách (nariadenie o štátnej pomoci de minimis)
 • Energetika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Vytvorenie ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových predpisov a usmernení na rok 2014 a ďalšie roky
 • Vnútorný trh:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zelená kniha o nekalých obchodných postupoch v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v rámci potravinového a nepotravinového dodávateľského reťazca v Európe
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konzultácia o revízii režimov SPP zameraných na distribúciu poľnohospodárskych výrobkov do škôl
 • Podnikanie:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Preskúmanie právnych predpisov o vnútornom trhu zameraných na priemyselné výrobky
 • Vnútorný trh:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Verejná konzultácia o cezhraničnom premiestnení registrovaného sídla spoločnosti
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konzultácia o revízii politiky EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva
 • Podnikanie:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Konzultácia zainteresovaných strán o revízii smernice 97/68/ES o emisiách z motorov necestných pojazdných strojov
 • Vnútorný trh:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Občianskoprávna vynútiteľnosť práv duševného vlastníctva: verejná konzultácia o efektívnosti konaní a dostupnosti opatrení
 • Životné prostredie:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Nekonvenčné fosílne palivá (napr. bridlicový plyn) v EÚ
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konzultácia o pravidlách štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • Humanitárna pomoc:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Humanitárna pomoc Únie: plní svoj účel?
 • Energetika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Oznámenie týkajúce sa energetických technológií a inovácií
 • Dopravu:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Verejná konzultácia o prostriedkoch pre európske služby plánovania a informácií týkajúce sa multimodálneho cestovania
 • Hospodárska súťaž:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument útvarov GR pre hospodársku súťaž, ktorý obsahuje návrh usmernení pre regionálnu štátnu pomoc na roky 2014 – 2020
 • Vnútorný trh:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Verejné konzultácie o ochrane podnikania a know-how z výskumu
 • Zamestnanosť a sociálne veci:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Pregled predpisov EU o koordinaciji dajatev za dolgotrajno nego in nadomestil za brezposelnost
 • Životné prostredie:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konzultácia o možnostiach revízie tematickej stratégie EÚ o znečistení ovzdušia a súvisiacich politikách.
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konzultácia o štrukturálnych možnostiach posilnenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami
 • Verejné zdravie:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Realizácia európskych referenčných sietí v kontexte smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
 • Vnútorný trh:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ
 • Verejné zdravie:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Delegované akty týkajúce sa štúdií o účinnosti po vydaní povolenia pre lieky
 • Energetika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Primeranosť výroby, kapacitné mechanizmy a vnútorný trh s elektrickou energiou
 • Dopravu:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Verejná konzultácia o iniciatíve Európskej únie o elektronickom riadení prepravy tovaru (e-Freight)
 • Verejné zdravie:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo legálne prevádzkovaných online lekární
 • Životné prostredie:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Zabezpečenie udržatel'ného rozvoja v celosvetovom meradle: opatrenia EÚ v nadväznosti na RIO+20
 • Vnútorný trh:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konzultácia o elektronickej fakturácii pri verejnom obstarávaní
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Verejná konzultácia ohľadne revízie Odporúčania o relevantných trhoch
 • Dane:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Kontrola platnej legislatívy v oblasti znížených sadzieb DPH