Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

2013 - Konsultacje zakończone - Twój głos w Europie - Komisja Europejska

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. wcześniej »
 • Rynek wewnętrzny:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Finansowanie społecznościowe w UE – w czym mogą pomóc działania na szczeblu UE?
 • Konkurencja:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Projekt wytycznych w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw niefinansowych
 • Środowisko:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Przyjęcie nadrzędnego celu dotyczącego ilościowego ograniczenia odpadów morskich
 • Środowisko, Przedsiębiorstwa:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Konsultacje społeczne dotyczące planu działań proekologicznych na rzecz MŚP
 • Polityka regionalna:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego
 • Środowisko:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Zrównoważone stosowanie fosforu
 • Energia:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Ocena dyrektywy w sprawie etykiet efektywności energetycznej i wybranych aspektów dyrektywy w sprawie ekoprojektu
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Wytyczne w sprawie zalecanych standardowych licencji, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa, leśnictwa i w odniesieniu do obszarów wiejskich
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Przegląd POSEI (program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich)
 • Konkurencja:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Wniosek o informacje: dostępność krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do Grecji
 • Przedsiębiorstwa:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  „Gospodarka przeżyć i doświadczeń”, jako nowy trend w gospodarce
 • Transport:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Dyrektywa 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób
 • Transport:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Dostęp do danych o ruchu i podróży z wykorzystaniem różnych środków transportu w Unii Europejskiej
 • Środowisko:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Przegląd załączników I i II do dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych (2006/118/WE)
 • Energia:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Ubezpieczenia i odszkodowania z tytułu szkód powstałych wskutek awarii elektrowni jądrowych (odpowiedzialność za szkodę jądrową)
 • Środowisko:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Raport dotyczący wdrożenia konwencji z Aarhus, który Unia Europejska ma przedłożyć sekretariatowi konwencji
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konsultacje w sprawie nowego europejskiego podejścia do upadłości i niewypłacalności przedsiębiorstw
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejsze wyzwania i priorytety w przyszłości
 • Konkurencja:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Propozycja w sprawie zmiany obszaru bezpieczeństwa dotyczącego porozumień o mniejszym znaczeniu (obwieszczenie de minimis)
 • Transport:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Skuteczne ograniczenie hałasu wytwarzanego przez wagony towarowe w Unii Europejskiej
 • Środowisko:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Zrównoważone budownictwo
 • Środowisko:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Zrównoważony charakter systemu żywnościowego
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Zielona księga w sprawie przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartości
 • Konkurencja:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Projekt wytycznych w sprawie pomocy państwa dla lotnisk i linii lotniczych
 • Środowisko:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska – możliwości poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości na poziomie państw członkowskich
 • Transport:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Propozycja przepisów dotyczących koordynacji na poziomie UE badań i innowacji w sektorze kolejowym w ramach programu „Horyzont 2020” w celu stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
 • Konkurencja:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Projekt wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konsultacje w sprawie połowów na małą skalę z użyciem pławnic 
 • Rynek wewnętrzny:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konsultacje społeczne w sprawie wdrożenia wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE) do celów nadzoru obszarów morskich UE
 • Środowisko:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Zmiana załączników do rozporządzenia REACH dotyczących nanomateriałów
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Możliwe kierunki polityki w zakresie środków rynkowych mających służyć ograniczeniu wpływu międzynarodowego lotnictwa na zmiany klimatu
 • Konkurencja:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Skuteczniejsza kontrola połączeń przedsiębiorstw w UE
 • Środowisko:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Przegląd europejskich celów dotyczących gospodarowania odpadami
 • Konkurencja:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Dodatkowe kategorie w zmienionym wniosku dotyczącym ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych („GBER II”)
 • Handel:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Umowa o handlu usługami (TISA)
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Metodologia dotycząca decyzji Komisji ustalającej wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji w latach 2015–2019
 • Równość szans:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Konsultacje społeczne w sprawie kształtu nowej unijnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rynek wewnętrzny:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Ubezpieczenie podmiotów świadczących usługi w innym państwie członkowskim UE
 • Rynek wewnętrzny:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Europejski System Nadzoru Finansowego
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Ewentualna zmiana rozporządzenia dotyczącego upoważnień do połowów  
 • Konsumenci:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Ochrona konsumentów w przypadku produktów emerytalnych trzeciego filara
 • Rynek wewnętrzny:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Konsultacje Komisji Europejskiej na temat zielonej księgi w sprawie ubezpieczeń od klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka
 • Handel:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Przyszłe relacje inwestycyjne między UE a Mjanmąwysokiego ryzyka
 • Przedsiębiorstwa:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Konsultacje społeczne w sprawie zastosowań europejskich programów nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS)
 • Rynek wewnętrzny:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reforma strukturalna sektora bankowości w UE
 • Energia:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030
 • Konkurencja:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Projekt ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – środki pomocy państwa
 • Konkurencja:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Ocena pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne dzieła audiowizualne
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultacje dotyczące międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu (2015): Kształtowanie międzynarodowej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu po roku 2020
 • Handel:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultacje społeczne dotyczące ewentualnej inicjatywy UE w sprawie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktem zbrojnym lub obszarów wysokiego ryzyka
 • Rynek wewnętrzny:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konsultacje w sprawie zielonej księgi na temat długoterminowego finansowania europejskiej gospodarki
 • Transport:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Uznawanie i unowocześnienie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej
 • Konkurencja:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Kontrola połączeń przedsiębiorstw sprawowana przez UE – Projekt zmian w procedurze uproszczonej i rozporządzeniu wykonawczym do rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Instrumenty prawne pomocy państwa w sektorze rybołówstwa
 • Sprawy wewnętrzne:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Wspólne podejście do ograniczenia szkód spowodowanych wykorzystaniem broni palnej przez przestępców w UE
 • Sprawy wewnętrzne:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Poprawa procedur uzyskiwania krótkoterminowych wiz „Schengen”
 • Przedsiębiorstwa:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultacje w sprawie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; wyniki badania na temat obecnej sytuacji i perspektyw towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Europie
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultacja społeczna na temat niezależności regulatorów rynku audiowizualnego
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultacja społeczna w sprawie niezależnego raportu Grupy Wysokiego Szczebla na temat wolności i pluralizmu mediów
 • Przedsiębiorstwa:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Konsultacje społeczne w sprawie certyfikacji urządzeń kontrolnych na lotniskach
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Konsultacje publiczne dotyczące postępowania w sprawie drobnych roszczeń
 • Środowisko:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Konsultacje publiczne w sprawie Zielonej księgi na temat odpadów plastikowych
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konsultacja w sprawie zwalczania okaleczania narządów płciowych kobiet w UE
 • Środowisko:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Przegląd ram prawnych UE w zakresie kontroli środowiskowych
 • Transport:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Konsultacje publiczne w sprawie świadectw zwolnienia z pilotażu w Unii Europejskiej
 • Konkurencja:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Zmiana przepisów w zakresie oceny porozumień licencyjnych dotyczących transferu technologii
 • Podatki:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Kodeks podatnika UE
 • Podatki:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Korzystanie z unijnego numeru identyfikacji podatkowej
 • Konkurencja:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Projekt rozporządzenia dotyczącego małych dotacji (rozporządzenie dotyczące pomocy państwa de minimis)
 • Energia:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2014 i na kolejne lata
 • Rynek wewnętrzny:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw B2B produktów spożywczych i niespożywczych
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Przegląd programów WPR, w ramach których w szkołach rozdawane są produkty rolne
 • Przedsiębiorstwa:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Przegląd przepisów dotyczących rynku wewnętrznego wyrobów przemysłowych
 • Rynek wewnętrzny:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Konsultacje w sprawie transgranicznego przenoszenia siedzib statutowych spółek
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego
 • Przedsiębiorstwa:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat przeglądu dyrektywy 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach
 • Rynek wewnętrzny:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Egzekwowanie praw własności intelektualnej: konsultacje publiczne dotyczące efektywności postępowania cywilnego oraz dostępności środków cywilnoprawnych
 • Środowisko:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Niekonwencjonalne paliwa kopalne (np. gaz łupkowy) w Europie
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konsultacje w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym
 • Pomoc humanitarna:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Pomoc humanitarna Unii: czy spełnia oczekiwania?
 • Energia:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Komunikat w sprawie technologii energetycznych i innowacyjności
 • Transport:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Podstawy dla rozwoju europejskich usług w zakresie planowania podróży multimodalnych i informowania o nich
 • Konkurencja:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument służb DG ds. Konkurencji zawierający projekt wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2020
 • Rynek wewnętrzny:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Publiczne konsultacje w sprawie ochrony know-how w biznesie i badaniach naukowych
 • Równość szans:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Przegląd przepisów UE dotyczących koordynacji świadczeń z tytułu długotrwałej opieki i zasiłków dla bezrobotnych
 • Środowisko:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Opcje dla przeglądu unijnej strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i strategii z nią powiązanych
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konsultacje w sprawie wariantów strukturalnych w celu wzmocnienia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
 • Zdrowie publiczne:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Realizacja europejskich sieci referencyjnych w kontekście dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
 • Rynek wewnętrzny:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Zintegrowany rynek usług dostawy paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE
 • Zdrowie publiczne:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Akt delegowany w sprawie badań dotyczących skuteczności produktów leczniczych po wydaniu pozwolenia
 • Energia:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Odpowiedni poziom produkcji energii elektrycznej, mechanizmy zdolności przesyłowych i rynek wewnętrzny energii elektrycznej
 • Transport:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Konsultacje publiczne w sprawie inicjatywy UE „e-Freight”
 • Zdrowie publiczne:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo dla legalnie działających aptek internetowych
 • Środowisko:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Zapewnienie zrównoważonego rozwoju na całym świecie: działania UE po Rio+20
 • Rynek wewnętrzny:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konsultacja w sprawie e-fakturowania w zamówieniach publicznych
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Konsultacje publiczne dotyczące zmiany Zalecenia w sprawie rynków właściwych
 • Podatki:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Przegląd obowiązujących przepisów w zakresie stawek obniżonych w podatku od towarów i usług