Navigācijas ceļš

Citi rīki

2013 - Apspriešanas, kas jau beigušās - Jūsu balss Eiropā - Eiropas Komisija

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. iepriekš »
 • Iekšējais tirgus:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Kolektīvā finansēšana (crowdfunding) ES — vai iespējamai ES rīcībai šajā jomā būtu pievienotā vērtība
 • Konkurence:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Pamatnostādņu projekts attiecībā uz valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai
 • Vide:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Apspriešana par pamatmērķa izvirzīšanu attiecībā uz jūrā esošo atkritumu daudzuma samazināšanu
 • Vide, Uzņēmējdarbība:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Sabiedriskā apspriešana par Zaļās uzņēmējdarbības plānu MVU
 • Reģionu politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Apspriešana par ES stratēģiju Adrijas jūras un Jonijas jūras reģionam
 • Vide:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Fosfora ilgtspējīga izmantošana
 • Enerģētika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Energomarķējuma direktīvas un Ekodizaina direktīvas atsevišķu aspektu novērtējums
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Apspriešana par vadlīnijām attiecībā uz ieteicamām standarta licencēm, datu kopām un maksu par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Apspriešana par grupu atbrīvojuma regulas projektu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei un lauku apvidiem
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Apspriešana par attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programmas (POSEI) pārskatīšanu
 • Konkurence:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Informācijas pieprasījums par īstermiņa eksporta kredītapdrošināšanas pieejamību eksportam uz Grieķiju
 • Uzņēmējdarbība:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Sabiedriskā apspriešana par «pieredzes ekonomiku» kā jaunu nozari
 • Transports:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktīva 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību
 • Transports:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Piekļuve datiem par multimodālu transportu un pārvietošanos Eiropas Savienībā
 • Vide:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Apspriešana par Gruntsūdeņu direktīvas I un II pielikuma pārskatīšanu (2006/118/EK)
 • Enerģētika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Kodolspēkstaciju avāriju radītu zaudējumu apdrošināšana un atlīdzināšana (kodolatbildība)
 • Vide:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Orhūsas sekretariātam iesniedzamais Eiropas Savienības ziņojums par Orhūsas konvencijas izpildi
 • Tiesiskums un pamattiesības:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Apspriešana par jaunu Eiropas pieeju neveiksmīgai uzņēmējdarbībai un maksātnespējai
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Apspriešana par lauksaimniecību ģimenes lokā, šādas saimniekošanas lielākajām problēmām un nākotnes prioritātēm
 • Konkurence:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Priekšlikums par drošības zonu pārskatīšanu maznozīmīgos nolīgumos (de minimis paziņojums)
 • Transports:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Dzelzceļa kravas vagonu radītā trokšņa efektīva samazināšana Eiropas Savienībā
 • Vide:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Apspriešana par ilgtspējīgām ēkām
 • Vide:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Apspriešana par pārtikas apgādes sistēmas ilgtspēju
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Sagatavojoties pilnībā konverģētai audiovizuālajai pasaulei: izaugsme, jaunrade un vērtības
 • Konkurence:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Vadlīniju projekts par valsts atbalstu lidostām un aviosabiedrībām
 • Vide:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Iespējas griezties tiesā par vides aizsardzības jautājumiem — risinājumi, kā uzlabot tiesu pieejamību dalībvalstu līmenī.
 • Transports:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Apspriešanās ar ieinteresētajām personām par priekšlikumu, kādai atbilstīgi programmai “Apvārsnis 2000” jābūt ES koordinētajai pieejai pētniecības un izstrādes jomā dzelzceļa nozarē, lai veicinātu Eiropas vienotās dzelzceļa telpas izveides pabeigšanu
 • Konkurence:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Apspriešana par ES pamatnostādņu projektu attiecībā uz valsts atbalstu riska finansējuma ieguldījumiem
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Apspriešana par zveju ar nelieliem driftertīkliem
 • Iekšējais tirgus:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Viena īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Apspriešana par vienotas informācijas apmaiņas vides (CISE) izveidi ES jūrlietu jomas uzraudzībai
 • Vide:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Izmaiņas REACH regulas pielikumos par nanomateriāliem
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Sabiedriskā apspriešana par to, kādas ir iespējas veikt tirgus pasākumus, lai samazinātu starptautiskās aviācijas ietekmi uz klimatu
 • Konkurence:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Ceļā uz efektīvāku uzņēmumu apvienošanās kontroli, ko veic ES
 • Vide:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  ES mērķu pārskatīšana atkritumu apsaimniekošanas jomā
 • Konkurence:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Apspriešana par valsts atbalsta papildkategorijām Vispārīgās regulas par grupveida atbrīvojumiem pārskatītajā projektā (“GBER II”)
 • Tirdzniecība:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Sabiedriska apspriešana par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Apspriešana par metodoloģiju Komisijas lēmumam par to sektoru un apakšsektoru saraksta izveidi, kurus, domājams, nopietni apdraud oglekļa emisiju pārvirze (2015–2019)
 • Nodarbinātība un sociālās lietas:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Sabiedriska apspriešana par jauno ES darba drošības un arodveselības politikas regulējumu
 • Iekšējais tirgus:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Citā dalībvalstī sniegtu pakalpojumu apdrošināšana
 • Iekšējais tirgus:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Eiropas finanšu uzraudzības sistēma
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Zvejas atļauju regulas varbūtējā pārskatīšana
 • Patērētāji:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Patērētāju aizsardzība trešā pensiju līmeņa produktu jomā
 • Iekšējais tirgus:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Eiropas Komisijas rīkotā apspriešana par zaļo grāmatu “Apdrošināšana pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām”
 • Tirdzniecība:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Sabiedriskā apspriešana par turpmākajām investīciju attiecībām starp ES un Mjanmu
 • Uzņēmējdarbība:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Sabiedriskā apspriešana par ES satelītnavigācijas programmu (“Galileo” un EGNOS) lietojumu
 • Iekšējais tirgus:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Strukturālās reformas ES banku nozarē
 • Enerģētika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam
 • Konkurence:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Apspriešana attiecībā uz vispārējā grupu atbrīvojuma regulu par atbalsta pasākumiem
 • Konkurence:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem sniegtā valsts atbalsta novērtējums
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Apspriešana par 2015. gada starptautisko nolīgumu par klimata pārmaiņām: starptautiskās klimata politikas veidošana pēc 2020. gada
 • Tirdzniecība:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Sabiedriskā apspriešana par iespējamu ES iniciatīvu attiecībā uz tādu minerālu pienācīgu izcelsmi, kas nāk no konfliktu pārņemtiem  un  ļoti riskantiem reģioniem
 • Iekšējais tirgus:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Zaļā grāmata par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu
 • Transports:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Kā atzīt un modernizēt profesionālo kvalifikāciju iekšzemes kuģošanā
 • Konkurence:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Uzņēmumu apvienošanās kontrole ES — vienkāršotās procedūras un īstenošanas regulas pārskatīšanas projekts
 • Jūrlietas un zivsaimniecība:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Valsts atbalsta juridiskie instrumenti zivsaimniecības nozarē
 • Iekšlietas:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Kopēja pieeja, kā novērst šaujamieroču noziedzīgu izmantošanu ES
 • Iekšlietas:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Īstermiņa 'Šengenas" vīzu saņemšanas procedūru uzlabošana
 • Uzņēmējdarbība:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Apspriešana par savstarpējām sabiedrībām; pašreizējās situācijas pētījuma rezultāti un savstarpējo sabiedrību perspektīvas Eiropā
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Sabiedriska apspriešana par audiovizuālās jomas regulatīvo iestāžu neatkarību
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Sabiedriska apspriešana par neatkarīgo ziņojumu, kuru sagatavoja ALG (augsta līmeņa grupa) jautājumā par mediju brīvību un plurālismu
 • Uzņēmējdarbība:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Sabiedriska apspriešana par lidostu drošības pārbaudes iekārtu sertificēšanu
 • Tiesiskums un pamattiesības:
  19.03.2013 – 10.06.2013
 • Vide:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  sabiedriskā apspriešana par zaļo grāmatu attiecībā uz plastmasas atkritumiem 
 • Tiesiskums un pamattiesības:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Apspriešana par to, kā izbeigt sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu
 • Vide:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Vides pārbaužu regulējuma pārskatīšana
 • Transports:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Sabiedriskā apspriešana par loča pakalpojumu atbrīvojuma sertifikātiem Eiropas Savienībā
 • Konkurence:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  To noteikumu pārskatīšana, kas regulē tehnoloģiju nodošanas licencēšanas nolīgumu izvērtēšanu
 • Nodokļi:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Eiropas nodokļu maksātāju kodekss
 • Nodokļi:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  ES nodokļu identifikācijas numura izmantošana
 • Konkurence:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Mazo subsīdiju regulas projekts (regula par de minimis valsts atbalstu)
 • Enerģētika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Gada prioritāšu sarakstu izveide tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādei 2014. gadam un pēc tam
 • Iekšējais tirgus:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zaļā grāmata par negodīgu tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas preču apgādes ķēdē Eiropā
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Apspriešana par KLP shēmām, kas paredz skolu apgādi ar lauksaimniecības produktiem, un šo shēmu pārskatīšanu
 • Uzņēmējdarbība:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  To tiesību aktu pārskatīšana, kuri attiecas uz rūpniecības preču iekšējo tirgu
 • Iekšējais tirgus:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Uzņēmumu juridiskās adreses pārreģistrēšana citā ES valstī
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Apspriešana par Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu
 • Uzņēmējdarbība:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Sabiedriskā apspriešana par iespējām pārskatīt Direktīvu 97/68/EK par emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai
 • Iekšējais tirgus:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Sabiedriska apspriešana par proceduras efektivitati un pasakumu pieejamibu intelektuala ipašuma tiesibu piemerošanas joma
 • Vide:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Netradicionālais fosilais kurināmais (piemēram, slānekļa gāze) Eiropā
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konsultācijas par valsts atbalsta noteikumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē
 • Humānā palīdzība:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Vai ES humānā palīdzība iet līdzi laikam?
 • Enerģētika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Paziņojums par enerģētikas tehnoloģijām un inovāciju
 • Transports:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Par veicinošiem faktoriem Eiropas multimodālo maršrutu plānošanas un informācijas pakalpojumu izstrādē
 • Konkurence:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Konkurences ĢD dokuments ar Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam projektu
 • Iekšējais tirgus:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Sabiedriskā apspriešana par uzņēmējdarbības un pētniecības zinātības aizsardzību
 • Nodarbinātība un sociālās lietas:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  ES noteikumi par ilgtermiņa aprūpes pabalstu un bezdarbnieka pabalstu koordinēšanu un to pārskatīšana
 • Vide:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Apspriešana par iespējām grozīt ES tematisko stratēģiju attiecībā uz gaisa piesārņojumu un saistītos pasākums.
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konsultācija par strukturālajiem risinājumiem ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas stiprināšanai
 • Veselības aizsardzība:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Pārrobežu veselības aprūpes direktīvā paredzēto Eiropas references tīklu ieviešana
 • Iekšējais tirgus:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES
 • Veselības aizsardzība:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Deleģēts akts par zāļu iedarbīguma pētījumiem pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas
 • Enerģētika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Elektroenerģijas ražošanas pietiekamība, jaudas mehānismi un iekšējais tirgus
 • Transports:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Eiropas Savienības iniciatīvas “e-krava” sabiedriskā apspriešana
 • Veselības aizsardzība:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logotips tiešsaistes aptiekām, kas darbojas likumīgi
 • Vide:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana pasaulē: ES turpmākie pasākumi pēc samita RIO+20
 • Iekšējais tirgus:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Apspriešanās par elektroniskajiem rēķiniem publiskajā iepirkumā
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Sabiedriskā apspriešana Ieteikuma par attiecīgajiem tirgiem pārskatīšana
 • Nodokļi:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Spēkā esošo normatīvo aktu par samazināto PVN likmi izvērtēšana