Naršymo kelias

Papildomos priemonės

2013 m. Baigtos konsultacijos. Jūsų balsas Europoje. Europos Komisija

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. ankstesni »
 • Vidaus rinka:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Savanoriškas visuomeninis finansavimas (angl. „crowdfunding“) ES. Papildomos ES veiksmų naudos tyrimas
 • Konkurencija:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Valstybės pagalbos, skiriamos  sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti, gairių projektas
 • Aplinka:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Konsultacijos dėl pagrindinio kiekybinio jūrų taršos šiukšlėmis mažinimo tikslo nustatymo
 • Aplinka, Įmonės:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Viešos konsultacijos dėl MVĮ ekologiškų veiksmų plano
 • Regionų politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konsultacijos dėl ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijos
 • Aplinka:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Tvarus fosforo naudojimas
 • Energetika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Energijos vartojimo ženklinimo direktyvos ir kai kurių Ekologinio projektavimo direktyvos aspektų vertinimas
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konsultacijos dėl rekomenduojamų standartinių licencijų, duomenų rinkinių ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo mokesčio apskaičiavimo gairių
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Konsultacijos dėl projekto bendrosios išimties reglamento, skirto žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus ir kaimo
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Konsultacijos dėl POSEI peržiūros
 • Konkurencija:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Informacijos prašymas: galimybės įsigyti trumpalaikių eksporto kreditų draudimą eksportui į Graikiją
 • Įmonės:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Viešos konsultacijos dėl patyrimo ekonomikos, kaip naujo sektoriaus
 • Transportas:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo
 • Transportas:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Prieiga prie daugiarūšio transporto eismo ir kelionių juo duomenų Europos Sąjungoje
 • Aplinka:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konsultacijos dėl Požeminio vandens direktyvos (2006/118/EB) I ir II priedų peržiūros
 • Energetika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Dėl branduolinių elektrinių avarijų atsiradusių nuostolių draudimas ir kompensavimas (branduolinė atsakomybė)
 • Aplinka:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaita, kurią Europos Sąjunga turi pateikti Orhuso sekretoriatui
 • Teisingumas ir pagrindinės teisės:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konsultacijos dėl naujo europinio požiūrio į verslo žlugimą ir bankrotą
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konsultacijos dėl šeimos ūkininkavimo, svarbiausi uždaviniai ir ateities prioritetai
 • Konkurencija:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Pasiūlymas persvarstyti „saugaus uosto“ nuostatas nedidelės svarbos susitarimuose (De Minimis pranešimas)
 • Transportas:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Geležinkelių prekinių vagonų skleidžiamo triukšmo veiksmingas mažinimas Europos Sąjungoje
 • Aplinka:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konsultacijos dėl tvarių pastatų
 • Aplinka:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konsultacijos dėl maisto sistemos tvarumo
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui: augimas, kūrimas ir vertybės
 • Konkurencija:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms gairių projektas
 • Aplinka:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais: galimybės pagerinti naudojimąsi šia teise valstybių narių lygmeniu.
 • Transportas:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis dėl siūlomos koordinuotos mokslinių tyrimų ir inovacijos strategijos geležinkelių sektoriuje pagal programą „Horizontas 2020“, siekiant padėti sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę
 • Konkurencija:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konsultacijos dėl Europos Sąjungos valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms skatinti gairių projekto
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konsultacijos dėl smulkiosios žvejybos nedideliais dreifuojančiais tinklais 
 • Vidaus rinka:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Vienanarės ribotos atsakomybės bendrovės
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konsultacijos dėl ES jūrų priežiūrai skirtos bendros dalijimosi informacija aplinkos (BDIA) įgyvendinimo
 • Aplinka:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konsultacijos dėl REACH priedų dėl nanomedžiagų dalinių pakeitimų
 • Veiksmai klimato srityje:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konsultacijos dėl politikos galimybių, kaip rinkos priemonėmis mažinti tarptautinės aviacijos poveikį klimato kaitai
 • Konkurencija:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Veiksmingesnė ES bendrovių susijungimo kontrolė
 • Aplinka:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Europos atliekų tvarkymo tikslų peržiūra
 • Konkurencija:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Konsultacijos dėl Bendrojo bendrosios išimties reglamento dėl valstybės pagalbos priemonių peržiūrėto projekto papildomų kategorijų („GBER II“)
 • Prekyba:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Viešosios nuomonės tyrimas dėl prekybos paslaugomis susitarimo
 • Veiksmai klimato srityje:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konsultacijos dėl metodų, susijusių su Komisijos sprendimu, kuriuo nustatomas sektorių ir jų pošakių, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašas, (2015–2019 m.)
 • Lygios galimybės:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Viešos konsultacijos dėl naujos ES darbuotojų saugos ir sveikatos politikos sistemos
 • Vidaus rinka:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Paslaugų teikimo kitoje valstybėje narėje draudimo apsauga
 • Vidaus rinka:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Europos finansų priežiūros institucijų sistema
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Galimas Žvejybos leidimų reglamento persvarstymas
 • Vartotojai:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Trečiosios pakopos pensijų produktų vartotojų apsauga
 • Vidaus rinka:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Europos Komisijos konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl draudimo nuo gaivalinių ir antropogeninių nelaimių
 • Prekyba:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Viešos konsultacijos dėl būsimų ES ir Mianmaro investicinių santykių
 • Įmonės:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Viešos konsultacijos dėl ES palydovinės navigacijos programų prietaikų („Galileo“ ir EGNOS)
 • Vidaus rinka:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  ES bankų sektoriaus struktūros reformavimas
 • Energetika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija
 • Konkurencija:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konsultacijos dėl Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) dėl valstybės pagalbos priemonių projekto
 • Konkurencija:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Valstybės pagalbos filmams ir kitiems audiovizualiniams kūriniams vertinimas
 • Veiksmai klimato srityje:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultacijos dėl 2015 m. tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos: tarptautinės klimato politikos po 2020 m. rengimas
 • Prekyba:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Viešos konsultacijos dėl galimos ES iniciatyvos dėl atsakingo naudingųjų iškasenų gavimo iš konfliktų zonų ir didelės rizikos sričių
 • Vidaus rinka:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo
 • Transportas:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Vidaus vandenų laivybos profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir modernizavimas
 • Konkurencija:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Susijungimų kontrolė ES. Supaprastintos procedūros ir Susijungimų įgyvendinimo reglamento peržiūros projektas
 • Jūrų reikalai ir žuvininkystė:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Valstybės pagalbos teisinės priemonės žuvininkystės sektoriuje
 • Vidaus reikalai:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Bendras požiūris, kaip mažinti nusikalstamo šaunamųjų ginklų naudojimo žalą ES
 • Vidaus reikalai:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Trumpalaikių Šengeno vizų išdavimo procedūrų tobulinimas
 • Įmonės:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konsultacijos dėl savidraudos draugijų. Dabartinės padėties tyrimo rezultatai ir savidraudos draugijų perspektyvos Europoje.
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Vieša konsultacija dėl audiovizualinio sektoriaus reguliavimo institucijų nepriklausomybės
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Vieša konsultacija dėl Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo aukšto lygio grupės nepriklausomos ataskaitos
 • Įmonės:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Viešos konsultacijos dėl oro uostų tikrinimo įrangos sertifikavimo
 • Teisingumas ir pagrindinės teisės:
  19.03.2013 – 10.06.2013
 • Aplinka:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Viešos konsultacijos dėl Žaliosios knygos dėl plastiko atliekų
 • Teisingumas ir pagrindinės teisės:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konsultacijos dėl kovos su moterų išorinių lyties organų žalojimu ES
 • Aplinka:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  ES aplinkosauginių tikrinimų teisės nuostatų persvarstymas
 • Transportas:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Viešos konsultacijos dėl atleidimo nuo laivavedybos sertifikatų Europos Sąjungoje
 • Konkurencija:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Technologijų perdavimo licencijavimo susitarimų vertinimo taisyklių peržiūra
 • Mokesčiai:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Europos mokesčių mokėtojo kodas
 • Mokesčiai:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  ES Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (TIN) naudojimas
 • Konkurencija:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Reglamento dėl mažų subsidijų projektas (Reglamentas dėl de minimis valstybės pagalbos)
 • Energetika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Metinių prioritetų sąrašų, pagal kuriuos rengiami tinklo kodeksai ir 2014 bei paskesnių metų gairės, sudarymas
 • Vidaus rinka:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Žalioji knyga dėl nesąžiningos prekybos praktikos Europos įmonių tarpusavio maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinėje
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konsultacijos dėl BŽŪP schemų, pagal kurias teikiami žemės ūkio produktai moksleiviams, persvarstymo
 • Įmonės:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Pramonės produktų vidaus rinkos teisės aktų persvarstymas
 • Vidaus rinka:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Viešos konsultacijos dėl įmonių registruotųjų buveinių perkėlimo į kitą šalį
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konsultacijos dėl ES ekologinio žemės ūkio politikos persvarstymo
 • Įmonės:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Suinteresuotųjų šalių konsultacijos dėl Direktyvos 97/68/EB dėl variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, teršalų kiekio persvarstymo
 • Vidaus rinka:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Intelektines nuosavybes teisiu gynimas taikant civilines teises priemones: viešoji konsultacija del teisminio proceso veiksmingumo ir priemoniu prieinamumo
 • Aplinka:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Netradicinės iškastinio kuro rūšys (pavyzdžiui, skalūnų dujos) Europoje
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konsultacijos dėl valstybės pagalbos taisyklių žemės ūkio ir miškų
 • Humanitarinę pagalbą:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Ar Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos sistema atitinka paskirtį?
 • Energetika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Komunikatas dėl energetikos technologijų ir inovacijų
 • Transportas:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Viešos konsultacijos dėl kelionių Europoje įvairiarūšiu transportu planavimo ir informacinių paslaugų pagrindinių sąlygų
 • Konkurencija:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Konkurencijos GD tarnybų dokumentas, kuriame pateikiamas 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių projektas
 • Vidaus rinka:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Viešosios konsultacijos dėl verslo ir tyrimų techninių žinių apsaugos
 • Lygios galimybės:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  ES ilgalaikės priežiūros ir nedarbo išmokų koordinavimo nuostatų persvarstymas
 • Aplinka:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konsultacijos dėl ES teminės oro taršos strategijos ir su ja susijusios politikos peržiūros galimybių.
 • Veiksmai klimato srityje:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konsultacija dėl struktūrinių pasirinkčių siekiant sustiprinti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą
 • Visuomenės sveikata:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Europos referencijos centrų tinklų kūrimas pagal sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje direktyvą
 • Vidaus rinka:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti
 • Visuomenės sveikata:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Deleguotasis aktas dėl vaistų poregistracinių veiksmingumo tyrimų
 • Energetika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Elektros energijos gamybos adekvatumas, pajėgumų užtikrinimo mechanizmai ir elektros energijos vidaus rinka
 • Transportas:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Viešos konsultacijos dėl Europos Sąjungos e. krovinių iniciatyvos
 • Visuomenės sveikata:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Teisėtai veikiančių internetinių vaistinių logotipas
 • Aplinka:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Užtikrinti tvarų vystimąsi visame pasaulyje: ES veiksmai siekiant „RIO+20“ tikslų
 • Vidaus rinka:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konsultacijos dėl e. sąskaitų faktūrų išrašymo vykdant viešuosius pirkimus
 • Ryšių tinklai, turinys ir technologijos:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Viešos konsultacijos dėl Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų persvarstymo
 • Mokesčiai:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Galiojančių teisės aktų dėl lengvatinių PVM tarifų peržiūra