Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

2013 - Comhairliúcháin atá dúnta - Do Ghuthsa san Eoraip - An Coimisiún Eorpach

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. níos luaithe »
 • Margadh inmheánach:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Slua-chistiú san AE - fiosrú a dhéanamh ar an mbreisluach a bheadh ag bearta a d’fhéadfadh an AE a dhéanamh
 • Iomaíocht:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Dréacht-treoirlínte ar státchabhair chun gnóthais neamhairgeadais a bhfuil deacrachtaí acu a tharrtháil agus a athstruchtúrú
 • Fostaíocht Comhshaol:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Comhairliúchán maidir le príomhsprioc chainníochtúil a bhunú le haghaidh laghdú an bhruscair mhuirí
 • Fostaíocht Comhshaol, Fiontar:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Comhairliúchán poiblí ar an bPlean Gníomhaíochta Glas do fhiontair bheaga agus mheánmhéide
 • Beartas réigiúnach:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Comhairliúchán maidir le Straitéis an AE don Réigiún Adriadach agus don Réigiún Iónach
 • Fostaíocht Comhshaol:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Úsáid inbhuanaithe a bhaint as fosfar
 • Fuinneamh:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Meastóireacht ar an Treoir um Lipéadú Fuinnimh agus ar ghnéithe áirithe den Treoir um Éicidhearadh
 • Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Comhairliúchán ar threoirlínte maidir le ceadúnais chaighdeánacha mholta, tacair sonraí agus muirearú i leith athúsáide faisnéise ón earnáil phoiblí
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Comhairliúchán maidir le dréacht-Rialachán Blocdhíolúine d'earnáil na talmhaíochta agus na foraoiseachta agus do  cheantair thuaithe
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Comhairliúchán maidir leis an athbhreithniú ar POSEI
 • Iomaíocht:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Iarraidh ar fhaisnéis:  Infhaighteacht árachais creidmheasa onnmhairiúcháin ghearrthéarma le haghaidh onnmhairithe ón nGréig
 • Fiontar:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Comhairliúchán poiblí ar “Gheilleagar na nEispéireas” mar thionscal atá ag teacht chun cinn
 • Iompar:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus oiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair d’iompar earraí nó paisinéirí
 • Iompar:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Rochtain ar shonraí maidir le trácht agus taisteal ilchóracha san Aontas Eorpach
 • Fostaíocht Comhshaol:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Comhairliúchán faoin athbhreithniú ar Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Treoir (2006/118/CE) maidir le screamhuisce
 • Fuinneamh:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Árachas in aghaidh damáistí agus cúiteamh damáistí arb iad tionóiscí i stáisiúin núicléacha is cúis leo (dliteanas nuicléach)
 • Fostaíocht Comhshaol:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  An Tuarascáil maidir le Cur Chun Feidhme Choinbhinsiún Aarhus atá le cur faoi bhráid Rúnaíocht Aarhus ag an Aontas Eorpach
 • Ceartas agus Bunchearta:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Comhairliúchán faoi chur chuige nua Eorpach maidir le teip gnóthais agus dócmhainneacht
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Comhairliúchán maidir le ról na feirmeoireachta teaghlaigh: príomhdhúshláin agus tosaíochtaí don todhchaí
 • Iomaíocht:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Togra maidir le tearmann athbhreithnithe i gcomhair comhaontuithe miontábhachta (Fógra “De Minimus”)
 • Iompar:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Laghdú éifeachtach ar thorann ó vaigíní lasta iarnróid san Aontas Eorpach
 • Fostaíocht Comhshaol:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Comhairliúchán faoi Fhoirgnimh Inbhuanaithe
 • Fostaíocht Comhshaol:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Comhairliúchán ar Inbhuanaitheacht an Chórais Bia
 • Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Ag ullmhú do shaol closamhairc iomlán comhtháite: fás, cruthú agus luachanna
 • Iomaíocht:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Dréacht Threoirlínte maidir le státchabhair a thabhairt d’aerfoirt agus d’aerlínte
 • Fostaíocht Comhshaol:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Access to justice in environmental matters – options for improving access to justice at Member State level
 • Iompar:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Comhairliúchán le geallsealbhóirí maidir le togra le haghaidh cur chuige comhordaithe ón AE i ndáil le taighde agus nuálaíocht in earnáil na n-iarnród faoi Fhís 2020 chun tacú leis an Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid a chur i gcrích
 • Iomaíocht:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Comhairliúchán faoi dhréacht-threoirlínte an Aontais maidir le Státchabhair chun infheistíochtaí i maoiniú rioscaí a chur chun cinn
 • Gnóthaí muirí agus iascach:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Comhairliúchán ar iascach sruthlín ar scála beag
 • Margadh inmheánach:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Comhairliúchán poiblí maidir le cuideachtaí príobháideacha aonchomhalta atá faoi dhliteanas teoranta
 • Gnóthaí muirí agus iascach:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Comhairliúchán maidir le Comhéadan Coiteann le Faisnéis a Mhalartú (CCFM) a chur chun feidhme i dtaca le faireachas ar fhearann muirí an AE.
 • Fostaíocht Comhshaol:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Comhairliúchán ar mhodhnú a dhéanamh ar na hIarscríbhinní maidir le nana-ábhair a ghabhann le REACH
 • Gníomhú ar son na hAeráide:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Comhairliúchán ar na roghanna beartais le haghaidh beart margadhbhunaithe chun tionchar eitlíochta idirnáisiúnta ar athrú aeráide a laghdú
 • Iomaíocht:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Ionsar rialú níos éifeachtaí a dhéanamh ar chumaisc cuideachtaí san AE
 • Fostaíocht Comhshaol:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Athbhreithniú ar na spriocanna Eorpacha maidir le bainistiú dramhaíola
 • Iomaíocht:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Comhairliúchán faoi chatagóirí breise do dhréacht-Rialacháin Ghinearálta athbhreithnithe maidir le Díolúine de réir Catagóire i ndáil le bearta státchabhrach
 • Trádáil:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Suirbhé poiblí ar an gComhaontú maidir le Trádáil Seirbhísí (TiSA)
 • Gníomhú ar son na hAeráide:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Comhairliúchán i leith na modheolaíochta is ceart a úsáid don Chinneadh ón gCoimisiún lena gcinnfear, don tréimhse 2015–2019, an liosta earnálacha agus fo-earnálacha a mheastar a bheith go mór i mbaol sceite carbóin.
 • Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Comhairliúchán poiblí maidir le creat nua an AE le haghaidh beartais sábháilteachta agus sláinte ar an obair
 • Margadh inmheánach:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Árachas le haghaidh soláthair seirbhísí i mBallstát eile
 • Margadh inmheánach:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Córas Eorpach na Maoirseachta Airgeadais
 • Gnóthaí muirí agus iascach:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Athbhreithniú a d'fhéadfaí a dhéanamh ar an Rialachán maidir le húdarú iascaireachta
 • Tomhaltóirí:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Cosaint tomhaltóirí i réimse na dtáirgí scoir den tríú colún
 • Margadh inmheánach:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Comhairliúchán an Choimisiúin Eorpaigh i ndáil leis an bPáipéar Uaine maidir le hárachas i gcoinne tubaistí nádúrtha agus tubaistí de dhéanamh an duine
 • Trádáil:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Comhairliúchán Poiblí maidir leis an gcaidreamh infheistíochta idir an AE agus Maenmar amach anseo
 • Fiontar:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Comhairliúchán poiblí maidir le feidhmeanna chláir an AE um loingseoireacht satailíte (Galileo agus EGNOS)
 • Margadh inmheánach:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Struchtúr earnáil baincéireachta an AE a athchóiriú
 • Fuinneamh:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Páipéar Glas “Creat um beartais aeráide agus fuinnimh do 2030”
 • Iomaíocht:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Comhairliúchán faoi dhréacht-Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine de réir Catagóire i ndáil le bearta státchabhrach
 • Iomaíocht:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Measúnú ar an státchabhair a chuirtear ar fáil do scannáin agus do shaothair eile closamhairc
 • Gníomhú ar son na hAeráide:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Comhairliúchán ar Chomhaontú Idirnáisiúnta 2015 ar an Athrú Aeráide: Beartas aeráide idirnáisiúnta a mhúnlú tar éis 2020
 • Trádáil:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Comhairliúchán poiblí ar thionscnamh féideartha ón AE maidir le foinsiú freagrach mianraí ó cheantair atá thíos le coimhlintí nó ceantair lena mbaineann ard-riosca
 • Margadh inmheánach:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Comhairliúchán ar an bPáipéar Uaine maidir le maoiniú fadtéarmach gheilleagar na hEorpa
 • Iompar:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Cáilíochtaí gairmiúla i réimse na loingseoireachta intíre a aithint agus a nuachóiriú
 • Iomaíocht:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Rialacha AE maidir le rialú cumasc - Dréacht-athbhreithniú ar an nós imeachta simplithe agus ar an rialachán cur chun feidhme
 • Gnóthaí muirí agus iascach:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Na hionstraimí dlí do státchabhair in earnáil an iascaigh
 • Trácht Ghnóthaí:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Cur chuige coiteann chun an díobháil de dheasca úsáid choiriúil arm tine san AE a laghdú
 • Trácht Ghnóthaí:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Feabhas a chur ar na nósanna imeachta um víosaí gearrfhanachta 'Schengen' a fháil
 • Fiontar:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Comhairliúchán faoi Chumainn Fhrithpháirteacha; torthaí staidéir ar an staid faoi láthair agus ar ionchais na gcumann frithpháirteach san Eoraip
 • Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Comhairliúchán poiblí maidir le neamhspleáchas chomhlachtaí rialála na meán closamhairc
 • Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Consulta pública sobre el informe independiente del grupo de alto nivel sobre libertad de prensa y el pluralismo de medios audiovisuales
 • Fiontar:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Comhairliúchán Poiblí maidir le Trealamh Scagtha Aerfoirt a Dheimhniú
 • Ceartas agus Bunchearta:
  19.03.2013 – 10.06.2013
 • Fostaíocht Comhshaol:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Comhairliúchán poiblí ar an bPáipéar Uaine maidir le Dramhaíl Phlaisteach 
 • Ceartas agus Bunchearta:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Comhairliúchán faoi chiorrú ball giniúna ban san AE a chomhrac
 • Fostaíocht Comhshaol:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Athbhreithniú ar chreat dlíthiúil an AE le haghaidh cigireachtaí ar an gcomhshaol
 • Iompar:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Comhairliúchán poiblí maidir le Deimhnithe Díolúine ón bPíolótaíocht san Aontas Eorpach
 • Iomaíocht:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Athbhreithniú ar na rialacha do mheasúnú comhaontuithe ceadúnais d'aistriú na teicneolaíochta
 • Cánachas:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Cód  Eorpach don íocóir cánach
 • Cánachas:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Úsáid a bhaint as uimhir aitheantais cánach (TIN) san AE
 • Iomaíocht:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Dréacht-Rialachán maidir le fóirdheontais bheaga (de minimis an Rialachán maidir le Státchabhair)
 • Fuinneamh:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Na liostaí tosaíochta bliantúla a bhunú chun cóid ghréasáin agus treoirlínte do 2014 agus ina dhiaidh sin a fhorbairt
 • Margadh inmheánach:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Páipéar Uaine maidir le cleachtais trádála míchothroma sa slabhra soláthair bia agus neamhbhia gnóthas le gnóthas san Eoraip
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Consultation on the review of the CAP schemes providing agricultural products to school children
 • Fiontar:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Athbhreithniú ar an reachtaíocht maidir leis an margadh inmheánach do tháirgí tionsclaíocha
 • Margadh inmheánach:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Comhairliúchán poiblí ar oifigí cláraithe cuideachtaí a aistriú thar teorainn
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Comhairliúchán maidir le hathbhreithniú ar an mbeartas Eorpach ar thalmhaíocht orgánach
 • Fiontar:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Comhairliúchán na bPáirtithe Leasmhara ar athbhreithniú Threoir 97/68/CE faoi astaíochtaí ó innill innealra nach bhfuil soghluaiste ar bhóithre
 • Margadh inmheánach:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Forfheidhmiú sibhialta ar chearta maoine intleachtúla: comhairliúchán poiblí ar éifeachtúlacht na n-imeachtaí agus ar inrochtaineacht na mbeart
 • Fostaíocht Comhshaol:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Unconventional fossil fuels (e.g. shale gas) in Europe
 • Talmhaíocht agus forbairt tuatháil:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Comhairliúcháin maidir le rialacha cúnamh stáit san earnála talamhaíochta agus foraoiseachta
 • Cabhair dhaonnúil:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  An bhfuil cabhair dhaonnúil an AE oiriúnach don chuspóir atá léi?
 • Fuinneamh:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Teachtaireacht ar theicneolaíochtaí fuinnimh agus an nuáil
 • Iompar:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Comhairliúchán poiblí ar Éascaitheoirí do Phleanáil Taistil agus do Sheirbhísí Faisnéise Ilmhódacha Eorpacha
 • Iomaíocht:
  14.01.2013 – 11.03.2013
 • Margadh inmheánach:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Public consultation on the protection of business and research know-how
 • Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Athbhreithniú ar fhorálacha an AE faoi shochair chúraim fhadtéarmaigh agus sochair dífhostaíochta a chomhordú
 • Fostaíocht Comhshaol:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Comhairliúchán ar roghanna le Straitéis Théamach an AE um Thruailliú Aeir agus beartais ghaolmhara a athbhreithniú
 • Gníomhú ar son na hAeráide:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Comhairliúchán ar na roghanna struchtúir le Scéim an AE maidir le Trádáil Astaíochtaí a neartú  
 • Sláinte phoiblí:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Na Líonraí Tagartha Eorpacha a chur chun feidhme i gcomhthéacs na Treorach um chúram sláinte trasteorann
 • Margadh inmheánach:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  An integrated parcel delivery market for the growth of e-commerce in the EU
 • Sláinte phoiblí:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Gníomh Tarmligthe ar Staidéir Éifeachtúlachta Iar-Údarúcháin faoi tháirgí leighis
 • Fuinneamh:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Leorgacht giniúna, sásraí toillte agus margadh inmheánach an leictreachais
 • Iompar:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Comhairliúchán Poiblí ar thionscnamh an Aontais Eorpaigh maidir le hiompar leictreonach lastais (e-Freight)
 • Sláinte phoiblí:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Lógó do chógaslanna a oibríonn go dleathach ar líne
 • Fostaíocht Comhshaol:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Forbairt inbhuanaithe a chinntiú ar fud an domhain: bearta AE a thig as Rio+20
 • Margadh inmheánach:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Comhairliúchán ar shonrascú leictreonach i soláthar poiblí
 • Líonraí cumarsáide, ábhar digiteach agus teicneolaíocht:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Comhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar an Moladh faoi mhargaí ábhartha
 • Cánachas:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Athbreithniú ar an reachtaíocht atá ann cheana ar rátaí laghdaithe CBL.