Navigatsioonitee

Lisatööriistad

2013 - Lõppenud konsultatsioonid - Sinu hääl Euroopas - Euroopa Komisjon

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. varem »
 • Siseturg:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Ühisrahastamine ELis − ELi võimalike meetmete lisandväärtuse hindamine
 • Konkurents:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Raskustes olevate ettevõtjate, kes ei ole finantsettevõtjad, päästmiseks ja restruktureerimiseks kasutatavat riigiabi käsitlevate suuniste eelnõu
 • Keskkond:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Mereprahi vähendamise kvantitatiivse sihttaseme kehtestamist käsitlev konsultatsioon
 • Keskkond, Ettevõtlus:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Avalik konsultatsioon VKEdele suunatud rohelise tegevuskava kohta
 • Regionaalpoliitika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konsultatsioon Aadria mere ja Joonia mere piirkonda käsitleva ELi strateegia kohta
 • Keskkond:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Fosfori säästev kasutamine
 • Energeetika:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Energiamärgistuse direktiivi ja ökodisaini direktiivi teatavate aspektide hindamine
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konsultatsioon suuniste kohta, mis käsitlevad soovituslikke standardlitsentse, andmekogumeid ja avaliku sektori teabe tasulist taaskasutamist
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Põllumajandus- ja metsandussektorit ning maapiirkondi hõlmava grupierandi määruse eelnõud käsitlev konsultatsioon
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  POSEI läbivaatamist käsitlev konsultatsioon
 • Konkurents:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Kutse esitada teavet: lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse kättesaadavus ekspordiks Kreekasse
 • Ettevõtlus:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Avalik konsultatsioon kogemustepõhise majanduse kui tekkiva majandusharu kohta
 • Transport:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta
 • Transport:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Juurdepääs mitmeliigilistele liiklus- ja reisiandmetele Euroopa Liidus
 • Keskkond:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konsultatsioon põhjavee direktiivi (2006/118/EÜ) I ja II lisa läbivaatamise kohta
 • Energeetika:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Tuumajaamades toimunud avariidest põhjustatud kahju kindlustus ja hüvitamine (tuumavastutus)
 • Keskkond:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Århusi konventsiooni rakendamise aruanne, mille Euroopa Liit esitab Århusi konventsiooni sekretariaadile
 • Õigus ja põhiõigused:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konsultatsioon ettevõtte ebaõnnestumise ja maksejõuetuse juhtumite uue käsitlusviisi kohta Euroopas
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konsultatsioon: põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid
 • Konkurents:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Ettepanek läbivaadatud kaitstuse kriteeriumide kohta vähetähtsate kokkulepete puhul (teatis vähetähtsate kokkulepete kohta)
 • Transport:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Raudtee kaubavagunite tekitatava müra tõhus vähendamine Euroopa Liidus
 • Keskkond:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Säästvaid hooneid käsitlev konsultatsioon
 • Keskkond:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Toidusüsteemi jätkusuutlikkust käsitlev konsultatsioon
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused
 • Konkurents:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Lennujaamadele ja lennuettevõtjatele antavat riigiabi käsitlevate suuniste kavand
 • Keskkond:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Juurdepääs õigusele keskkonnaküsimustes – võimalused parandada juurdepääsu õigusele liikmesriikide tasandil.
 • Transport:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Sidusrühmade konsultatsioon, mis käsitleb ettepanekut ELi koordineeritud lähenemisviisi kohta teadusuuringutele ja innovatsioonile raudteesektoris programmi Horisont 2020 raames ühtse Euroopa raudteepiirkonna väljakujundamise toetusek
 • Konkurents:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konsultatsioon, mis käsitleb liidu suuniseid riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antava riigiabi kohta
 • Merendus ja kalandus:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Väikesemahulist kalapüüki triivvõrkudega käsitlev konsultatsioon
 • Siseturg:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Ühe osanikuga osaühingud
 • Merendus ja kalandus:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  ELi merendusvaldkonna seireks kasutatava ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) rakendamist käsitlev konsultatsioon
 • Keskkond:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  REACH-määruse nanomaterjalidega seotud lisade muutmist käsitlev konsultatsioon
 • Kliimameetmed:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konsultatsioon: poliitikavalikud turupõhiste meetmete kasutuselevõtuks eesmärgiga vähendada rahvusvahelise lennunduse mõju kliimamuutusele
 • Konkurents:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Tõhusama ühinemiste kontrolli suunas ELis
 • Keskkond:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Euroopa eesmärkide läbivaatamine jäätmekäitluse valdkonnas
 • Konkurents:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Riigiabi meetmeid käsitleva üldise grupierandi määruse läbivaadatud eelnõu – lisakategooriaid käsitlev konsultatsioon
 • Kaubandus:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Avalik konsultatsioon teenustekaubanduse lepingu kohta
 • Kliimameetmed:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konsultatsioon, mis käsitleb metoodikat seoses komisjoni otsusega, millega määratakse ajavahemikuks 2015–2019 kindlaks selliste sektorite ja allsektorite loetelu, mille puhul kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu peetakse märkimisväärseks
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Avalik konsultatsioon ELi töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika uue raamistiku üle
 • Siseturg:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Kindlustuskaitse teenuste osutamisel teises liikmesriigis
 • Siseturg:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem
 • Merendus ja kalandus:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Kalapüügilubade määruse võimalik läbivaatamine
 • Tarbijad:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Kolmanda samba pensionitoodete tarbijakaitseaspektid
 • Siseturg:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Euroopa Komisjoni konsultatsioon rohelise raamatu teemal, milles käsitletakse kindlustamist loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste vastu
 • Kaubandus:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  ELi ja Birma/Myanmari vaheliste tulevaste investeerimissuhete teemaline avalik konsultatsioon
 • Ettevõtlus:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  ELi satelliitnavigatsiooni programmide (Galileo ja EGNOS) rakendusi käsitlev konsultatsioon
 • Siseturg:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  ELi pangandussektori struktuuri reformimine
 • Energeetika:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030
 • Konkurents:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konsultatsioon riigiabimeetmeid käsitleva üldise grupierandi määruse eelnõu teemal
 • Konkurents:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Filmidele ja muudele audiovisuaalteostele antava riigiabi hindamine
 • Kliimameetmed:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konsultatsioon seoses 2015. aasta rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva kokkuleppega: rahvusvahelise kliimapoliitika kujundamine pärast 2020. aastat
 • Kaubandus:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Avalik konsultatsioon potentsiaalse ELi algatuse kohta, mis käsitleb nende mineraalide vastutustundlikku kasutamist, mis tulevad konflikti- või kõrge riskiga piirkondadest
 • Siseturg:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise teemalist rohelist raamatut käsitlev konsultatsioon
 • Transport:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja kaasajastamine siseveeliikluse valdkonnas
 • Konkurents:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  ELi ühinemiste kontrolli poliitika – lihtsustatud menetluse ja ühinemise rakendusmääruse läbivaatamise eelnõu
 • Merendus ja kalandus:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Riigiabi õiguslikud vahendid kalandussektorisKonsultatsioon riigiabi õiguslike vahendite kohta kalandussektoris
 • Siseküsimused:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Ühine lähenemisviis tulirelvade kuritegelikust kasutamisest tuleneva kahju vähendamiseks ELis
 • Siseküsimused:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Lühiajaliste Schengeni viisade taotlemismenetluse tõhustamine
 • Ettevõtlus:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Vastastikuseid kindlustusandjaid käsitlev konsultatsioon; vastastikuste kindlustusandjate praegust olukorda Euroopas ning nende tulevikuväljavaateid käsitlenud uuringu tulemused
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Audiovisuaalvaldkonna reguleerimisasutuste sõltumatust käsitlev konsultatsioon
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Avalik konsultatsioon meediavabadust ja - mitmekesisust käsitleva kõrgetasemelise töörühma sõltumatu aruande kohta
 • Ettevõtlus:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Lennujaama läbivaatusseadmete sertifitseerimist käsitlev avalik konsultatsioon
 • Õigus ja põhiõigused:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust käsitlev avalik konsulteerimine
 • Keskkond:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Avalik konsultatsioon plastijäätmeid käsitleva rohelise raamatu kohta
 • Õigus ja põhiõigused:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konsultatsioon naiste suguelundite moonutamise vastase võitluse kohta ELis
 • Keskkond:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Keskkonnajärelevalvet käsitleva ELi õigusraamistiku läbivaatamine
 • Transport:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Avalik konsultatsioon, mis käsitleb lootsitasõidu luba Euroopa Liidus
 • Konkurents:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Tehnoloogiasiiret käsitlevate litsentsilepingute hindamise eeskirjade läbivaatamine
 • Maksundus:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Euroopa maksumaksja koodeks
 • Maksundus:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Maksukohustuslasena registreerimise numbri (TIN) kasutamine
 • Konkurents:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Väiketoetusi käsitleva määruse eelnõu (vähese tähtsusega riigiabi eeskirjad)
 • Energeetika:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Võrgueeskirjade ja -suuniste väljatöötamist käsitlevate iga-aastaste prioriteetide nimekirja koostamine aastaks 2014 ja pärast seda
 • Siseturg:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Roheline raamat, mis käsitleb ettevõtjatevahelisi ebaausaid kauplemistavasid toidu- ja muude ainete tarneahela raames Euroopas
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konsultatsioon: põllumajandustoodete jagamine kooliõpilastele – ÜPP programmide läbivaatamine
 • Ettevõtlus:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Tööstustoodangu siseturgu käsitlevate õigusaktide läbivaatamine
 • Siseturg:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Avalik konsultatsioon äriühingute registrijärgse tegevuskoha piiriülese üleviimise kohta
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Euroopa mahepõllumajanduse alase poliitika läbivaatamine
 • Ettevõtlus:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Sidusrühmade konsultatsioon direktiivi 97/68/EÜ (mis käsitleb väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaase) läbivaatamise kohta
 • Siseturg:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Tsiviilõiguse kohaldamine intellektuaalomadiõiguste puhul: menetluste tõhusust ja meetmete kättesaadavust käsitlev avalik konsultatsioon
 • Keskkond:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Mittetraditsioonilised fossiilkütused (näiteks kildagaas) Euroopas
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Konsultatsioon riigiabi reeglite kohta põllumajandus- ja metsandusektoris
 • Humanitaarabi:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Euroopa Liidu humanitaarabi: kas see täidab oma eesmärki?
 • Energeetika:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Energiatehnoloogiaid ja innovatsiooni käsitlev teatis
 • Transport:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Euroopa mitmeliigiliste teekonnakavandajate ja teabeteenuste pakkujaid käsitlev avalik konsultatsioon
 • Konkurents:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Konkurentsi peadirektoraadi üksuste dokument: regionaalabi suuniste eelnõu aastateks 2014–2020
 • Siseturg:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Üldsusega konsulteerimine ärilise ja teadusliku oskusteabe kaitsmise teemal
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Pikaajalisi hooldushüvitisi ja töötushüvitisi käsitlevate ELi sätete läbivaatamine
 • Keskkond:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konsultatsioon õhusaastet käsitleva ELi temaatilise strateegia ja sellega seotud poliitika läbivaatamise võimaluste kohta
 • Kliimameetmed:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi tugevdamise struktuurivalikute konsultatsioon
 • Rahvatervis:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Euroopa tugivõrgustike rakendamine piiriülest tervishoidu käsitleva direktiivi kontekstis
 • Siseturg:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  ELi e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg
 • Rahvatervis:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Ravimite müügiloa saamise järgseid tõhususuuringuid käsitlev delegeeritud õigusakt
 • Energeetika:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Elektrienergia tootmise piisavus, võimsuse jaotamise mehhanismid ja siseturg
 • Transport:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Euroopa Liidu e-kaubavedude algatust käsitlev avalik konsultatsioon
 • Rahvatervis:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo seaduslikult tegutsevate veebiapteekide jaoks
 • Keskkond:
  16.10.2012 – 15.01.2013
   Säästva arengu tagamine kogu maailmas: ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsi järgsed ELi meetmed
 • Siseturg:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konsultatsioon riigihangetes e-arvete kasutamise kohta
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Avalik arutelu asjaomaste turgude soovituse läbivaatamise kohta
 • Maksundus:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Vähendatud käibemaksumäärasid käsitlevate kehtivate õigusaktide läbivaatamine