Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

2013 - Περατωθείσες διαβουλεύσεις - Η Φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. προηγούμενα έτη »
 • Εσωτερική αγορά:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Η συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) στην ΕΕ: διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας μιας ενδεχόμενης πρωτοβουλίας της ΕΕ
 • Ανταγωνισμός:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες
 • Περιβάλλον:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την επιδίωξη στόχου μείωσης της ποσότητας των θαλάσσιων απορριμμάτων
 • Επιχειρήσεις, Περιβάλλον:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο Οικολογικής Δράσης για τις ΜΜΕ
 • Περιφερειακή πολιτική:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου
 • Περιβάλλον:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Βιώσιμη χρήση του φωσφόρου
 • Ενέργεια:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Αξιολόγηση της οδηγίας για την επισήμανση της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και ορισμένων θεμάτων της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συνιστώμενες τυποποιημένες άδειες, τα σύνολα δεδομένων και τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Διαβούλευση για σχέδιο κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και για τις αγροτικές περιοχές
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Διαβούλευση για την αναθεώρηση του προγράμματος POSEI
 • Ανταγωνισμός:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Συγκέντρωση πληροφοριών: διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές στην Ελλάδα
 • Επιχειρήσεις:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον αναδυόμενο κλάδο της «Οικονομίας της Εμπειρίας»
 • Μεταφορές:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  Οδηγία 2003/59/EΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών
 • Μεταφορές:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Πρόσβαση στα δεδομένα πολυτροπικής κυκλοφορίας και μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Περιβάλλον:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των παραρτημάτων I και II της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα (2006/118/EΚ)
 • Ενέργεια:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Ασφάλιση και αποζημιώσεις ζημιών που προκλήθηκαν από ατυχήματα σε πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (πυρηνική ευθύνη)
 • Περιβάλλον:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης του Ώρχους (Aarhus) που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρμόδια γραμματεία  
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Διαβούλευση σχετικά με μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Διαβούλευση για το ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, τις κύριες προκλήσεις και τις προτεραιότητες για το μέλλον
 • Ανταγωνισμός:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Πρόταση αναθεώρησης των διατάξεων «ασφαλούς λιμένα» για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας (Ανακοίνωση «De Minimis»)
 • Μεταφορές:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Oυσιαστική μείωση του θορύβου που προκαλούν τα σιδηροδρομικά εμπορευματικά βαγόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Περιβάλλον:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Διαβούλευση με θέμα τα βιώσιμα κτίρια
 • Περιβάλλον:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Διαβούλευση για τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Προετοιμασία ενός οπτικοακουστικού κόσμου σε πλήρη σύγκλιση: ανάπτυξη, δημιουργία και αξίες
 • Ανταγωνισμός:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις προς αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες
 • Περιβάλλον:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος – δυνατότητες βελτίωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε επίπεδο κρατών μελών.
 • Μεταφορές:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την πρόταση για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία στον σιδηροδρομικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», με στόχο την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου
 • Ανταγωνισμός:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Διαβούλευση για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Διαβούλευση για την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα μικρής κλίμακας 
 • Εσωτερική αγορά:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή ενός Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ
 • Περιβάλλον:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του REACH για τα νανοϋλικά
 • Δράση για το κλίμα:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Διαβούλευση σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για λήψη μέτρων προσανατολισμένων στην αγορά, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις των διεθνών αεροπορικών μεταφορών στην κλιματική αλλαγή
 • Ανταγωνισμός:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Tõhusama ühinemiste kontrolli suunas ELis
 • Περιβάλλον:
  04.06.2013 – 10.09.2013
 • Ανταγωνισμός:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών στο αναθεωρημένο σχέδιο του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για μέτρα κρατικών ενισχύσεων ('GBER II')
 • Εμπόριο:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Δημοσκόπηση σχετικά με τη Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (‘TiSA’)
 • Δράση για το κλίμα:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Διαβούλευση για την κατάλληλη μεθοδολογία σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής που προσδιορίζει κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2015-2019
 • Απασχόληση και κοινωνικά θέματα:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας: δημόσια διαβούλευση για ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής
 • Εσωτερική αγορά:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος
 • Εσωτερική αγορά:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις άδειες αλιείας
 • Καταναλωτές:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Προστασία των καταναλωτών στα συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα
 • Εσωτερική αγορά:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την ασφάλιση κατά φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών
 • Εμπόριο:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Δημόσια διαβούλευση για τις μελλοντικές επενδυτικές σχέσεις EΕ - Μιανμάρ
 • Επιχειρήσεις:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Δημόσια διαβούλευση για τις εφαρμογές των προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ (Galileo και EGNOS)
 • Εσωτερική αγορά:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ
 • Ενέργεια:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030
 • Ανταγωνισμός:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Διαβούλευση σχετικά με σχέδιο γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για μέτρα κρατικών ενισχύσεων
 • Ανταγωνισμός:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για ταινίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό
 • Δράση για το κλίμα:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Διαβούλευση με θέμα τη Διεθνή Συμφωνία του 2015 για την Κλιματική Αλλαγή: σχεδιασμός της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το 2020
 • Εμπόριο:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Δημόσια διαβούλευση για ενδεχόμενη πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών από περιοχές υψηλού κινδύνου ή περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις
 • Εσωτερική αγορά:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας
 • Μεταφορές:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Αναγνώριση και εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα
 • Ανταγωνισμός:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Έλεγχος των συγκεντρώσεων στην ΕΕ – Σχέδιο αναθεώρησης της απλουστευμένης διαδικασίας και του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Νομικές πράξεις που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις στον αλιευτικό τομέα
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Μείωση των επιβλαβών συνεπειών από την εγκληματική χρήση πυροβόλων όπλων στην ΕΕ: μια κοινή προσέγγιση
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Στοιχεία τα οποία τα κράτη μέλη καταχωρούν στη ζώνη «παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης
 • Επιχειρήσεις:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Διαβούλευση για τις εταιρείες αλληλασφάλισης: αποτελέσματα μελέτης για τη σημερινή κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών αλληλασφάλισης στην Ευρώπη
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Διαβούλευση με θέμα την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών οργάνων του οπτικοακουστικού τομέα
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Δημοσια διαβουλευση σχετικα με την ανεξαρτητη εκθεση της ομαδας ανωτατου επιπεδου για την ανεξαρτησια και την πολυφωνια των μμε
 • Επιχειρήσεις:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Δημόσια διαβούλευση για την πιστοποίηση του εξοπλισμού ελέγχων στους αερολιμένες
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Δημόσια διαβούλευση για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών
 • Περιβάλλον:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πράσινη βίβλο για τα πλαστικά απορρίμματα
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Διαβούλευση για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ
 • Περιβάλλον:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Επανεξέταση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
 • Μεταφορές:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Δημόσια διαβούλευση για τα πιστοποιητικά εξαίρεσης πλοήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ανταγωνισμός:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Αναθεώρηση των κανόνων αξιολόγησης των συμφωνιών που αφορούν άδειες εκμετάλλευσης για τη μεταφορά τεχνολογίας
 • Φορολογία:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Κώδικας του ευρωπαίου φορολογούμενου πολίτη
 • Φορολογία:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Χρήση ενός αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της ΕΕ
 • Ανταγωνισμός:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Σχέδιο κανονισμού για τις μικρές επιδοτήσεις (κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας)
 • Ενέργεια:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Καθορισμός των ετήσιων καταλόγων προτεραιότητας για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών για το 2014 και μετέπειτα
 • Εσωτερική αγορά:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Πράσινη Βίβλος για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και άλλων προϊόντων στην Ευρώπη
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση των προγραμμάτων της ΚΓΠ για τη διανομή γεωργικών προϊόντων σε μαθητές
 • Επιχειρήσεις:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά βιομηχανικών προϊόντων
 • Εσωτερική αγορά:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Δημόσια διαβούλευση για τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρειών
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία
 • Επιχειρήσεις:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 97/68/EΚ για τις εκπομπές από κινητήρες μη οδικών κινητών μηχανημάτων
 • Εσωτερική αγορά:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Επιβολή, βάσει του αστικού δικαίου, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: δημόσια διαβούλευση για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και την προσβασιμότητα των μέτρων
 • Περιβάλλον:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Τα μη συμβατικά ορυκτά καύσιμα (π.χ. σχιστολιθικό φυσικό αέριο) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  Διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας
 • ανθρωπιστική βοήθεια:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Ανθρωπιστική βοήθεια της Ένωσης: εξυπηρετεί τον σκοπό της;
 • Ενέργεια:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Ανακοίνωση για τις ενεργειακές τεχνολογίες και την καινοτομία
 • Μεταφορές:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με μέσα που διευκολύνουν τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολυτροπικών ταξιδιών και σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Ανταγωνισμός:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Έγγραφο των υπηρεσιών της ΓΔ Ανταγωνισμού που περιλαμβάνει σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014–2020
 • Εσωτερική αγορά:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προστασία των επιχειρήσεων και των ερευνητικών γνώσεων
 • Απασχόληση και κοινωνικά θέματα:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Αναθεώρηση των διατάξεων της ΕΕ για τον συντονισμό των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας και των παροχών ανεργίας
 • Περιβάλλον:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Διαβούλευση σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές για την αναθεώρηση της θεματικής στρατηγικής της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση και συναφείς πολιτικές.
 • Δράση για το κλίμα:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Διαβούλευση πάνω σε διαρθρωτικά μέτρα  για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου
 • Δημόσια υγεία:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 • Εσωτερική αγορά:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ
 • Δημόσια υγεία:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Πράξη κατ΄εξουσιοδότηση για μετεγκριτικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών προϊόντων
 • Ενέργεια:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Επάρκεια παραγωγής, μηχανισμοί παραγωγικής ικανότητας και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Μεταφορές:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις ηλ-εμπορευματικές μεταφορές (e-Freight)
 • Δημόσια υγεία:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Λογότυπο για τα φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα μέσω του διαδικτύου
 • Περιβάλλον:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Για μια βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως: ποια συνεχεία δίνει η EE στη διάσκεψη  Rio+20
 • Εσωτερική αγορά:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Διαβούλευση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της Σύστασης αναφορικά με σχετικές αγορές
 • Φορολογία:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α