Cesta

Další nástroje

2013 - Ukončené konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. dříve »
 • Vnitřní trh:
  03.10.2013 – 31.12.2013
  Crowdfunding (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU
 • Hospodářská soutěž:
  05.11.2013 – 31.12.2013
  Návrh pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích
 • Životní prostředí:
  25.09.2013 – 18.12.2013
  Konzultace ohledně stanovení kvantitativního cíle v oblasti snižování množství odpadků v moři
 • Životní prostředí, Podniky:
  20.09.2013 – 13.12.2013
  Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“
 • Regionální politika:
  25.10.2013 – 13.12.2013
  Konzultace ke Strategii EU pro jadransko-jónský region
 • Životní prostředí:
  08.07.2013 – 01.12.2013
  Udržitelné využití fosforu
 • Energie:
  31.08.2013 – 30.11.2013
  Hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  30.08.2013 – 22.11.2013
  Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  17.10.2013 – 19.11.2013
  Konzultace o výjimce návrhu nařízení o blokových pro zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  15.10.2013 – 12.11.2013
  Konzultace ohledně revize programu POSEI
 • Hospodářská soutěž:
  10.10.2013 – 06.11.2013
  Žádost o informace: Dostupnost krátkodobého pojištění vývozních úvěrů na vývoz do Řecka
 • Podniky:
  12.07.2013 – 31.10.2013
  Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“
 • Doprava:
  17.07.2013 – 25.10.2013
  směrnice 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu
 • Doprava:
  31.07.2013 – 25.10.2013
  Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU
 • Životní prostředí:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)
 • Energie:
  30.07.2013 – 22.10.2013
  Pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)
 • Životní prostředí:
  18.07.2013 – 14.10.2013
  Zpráva o plnění Aarhuské úmluvy, kterou má Evropská unie předložit Aarhuskému sekretariátu
 • Spravedlnost a základní práva:
  05.07.2013 – 11.10.2013
  Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  02.08.2013 – 11.10.2013
  Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna
 • Hospodářská soutěž:
  11.07.2013 – 03.10.2013
  Návrh revize „bezpečného přístavu“ pro dohody menšího významu (oznámení de minimis)
 • Doprava:
  12.07.2013 – 03.10.2013
  Účinné snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny
 • Životní prostředí:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultace na téma udržitelných budov
 • Životní prostředí:
  09.07.2013 – 01.10.2013
  Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  24.04.2013 – 30.09.2013
  Příprava na plně integrovaný audiovizuální svět:  růst, tvorba a hodnoty
 • Hospodářská soutěž:
  03.07.2013 – 25.09.2013
  Návrh pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem
 • Životní prostředí:
  28.06.2013 – 23.09.2013
  Přístup k právu ve věcech týkajících se životního prostředí – možnosti lepšího přístupu k právu na úrovni členského státu
 • Doprava:
  28.06.2013 – 19.09.2013
  Konzultace se zainteresovanými subjekty ohledně návrhu na koordinovaný přístup EU k výzkumu a inovacím v odvětví železniční dopravy v rámci programu Horizont 2020 na podporu dokončení jednotného evropského železničního prostoru
 • Hospodářská soutěž:
  24.07.2013 – 18.09.2013
  Konzultace o návrhu pokynů Unie ohledně státní podpory k posílení investic v rámci rizikového financování
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  27.03.2013 – 15.09.2013
  Konzultace o drobném rybolovu pomocí malých unášených tenatových sítí
 • Vnitřní trh:
  06.06.2013 – 15.09.2013
  Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  14.06.2013 – 14.09.2013
  Konzultace týkající se realizace společného prostředí pro sdílení informací (CISE) pro účely námořního dohledu EU
 • Životní prostředí:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konzultace ke změně příloh nařízení REACH týkajících se nanomateriálů
 • Boj proti změně klimatu:
  21.06.2013 – 13.09.2013
  Konzultace k možným variantám tržně orientovaných opatření, jež mají snížit vliv mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu
 • Hospodářská soutěž:
  20.06.2013 – 12.09.2013
  Směrem k účinnější kontrole spojování podniků v EU
 • Životní prostředí:
  04.06.2013 – 10.09.2013
  Přezkum cílů v oblasti nakládání s odpady v EU
 • Hospodářská soutěž:
  24.07.2013 – 10.09.2013
  Konzultace o dodatečných kategoriích pro revidovaný návrh obecného nařízení o blokových výjimkách ohledně opatření státní podpory (GBER II)
 • Obchod:
  04.07.2013 – 06.09.2013
  Veřejná konzultace týkající se Dohody o obchodování se službami (TISA)
 • Boj proti změně klimatu:
  06.06.2013 – 30.08.2013
  Konzultace týkající se metodiky pro rozhodnutí Komise, na jehož základě bude sestaven seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim v období 2015–2019 hrozí značné riziko úniku uhlíku
 • Zaměstnanost a sociální věci:
  31.05.2013 – 26.08.2013
  Veřejná konzultace o novém politickém rámci EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Vnitřní trh:
  27.05.2013 – 16.08.2013
  Pojistné krytí služeb poskytovaných v jiném členském státě
 • Vnitřní trh:
  26.04.2013 – 31.07.2013
  Evropský systém dohledu nad finančním trhem
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  26.04.2013 – 19.07.2013
  Eventuální revize nařízení o udělování oprávnění k rybolovu (FAR)
 • Spotřebitelé:
  24.04.2013 – 19.07.2013
  Ochrana spotřebitele u důchodových produktů v rámci třetího pilíře
 • Vnitřní trh:
  16.04.2013 – 15.07.2013
  Konzultace Evropské komise týkající se zelené knihy o pojištění proti přírodním katastrofám a katastrofám způsobeným člověkem
 • Obchod:
  23.04.2013 – 15.07.2013
  Veřejná konzultace týkající se budoucnosti investičních vztahů mezi EU a Barmou/Myanmarem
 • Podniky:
  22.04.2013 – 14.07.2013
  Veřejná konzultace týkající aplikací Evropských programů družicové navigace (Galileo a EGNOS)
 • Vnitřní trh:
  16.05.2013 – 11.07.2013
  Reforma struktury bankovního sektoru EU
 • Energie:
  28.03.2013 – 02.07.2013
  Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
 • Hospodářská soutěž:
  08.05.2013 – 28.06.2013
  Konzultace k předloze obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) týkajících se opatření státní podpory
 • Hospodářská soutěž:
  30.04.2013 – 28.06.2013
  Posouzení státní podpory filmů a dalších audiovizuálních děl 
 • Boj proti změně klimatu:
  26.03.2013 – 26.06.2013
  Konzultace týkající se mezinárodní dohody o změně klimatu (2015): Formulování mezinárodní politiky v oblasti klimatu po roce 2020
 • Obchod:
  27.03.2013 – 26.06.2013
  Veřejná konzultace týkající se eventuální iniciativy EU ohledně odpovědného získávání nerostů z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí
 • Vnitřní trh:
  25.03.2013 – 25.06.2013
  Konzultace k zelené knize o dlouhodobém financování evropského hospodářství
 • Doprava:
  26.03.2013 – 21.06.2013
  Uznávání a modernizace odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě
 • Hospodářská soutěž:
  27.03.2013 – 19.06.2013
  Kontrola spojování podniků v EU – Návrh revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojování podniků
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Nástroje státní podpory v odvětví rybolovu
 • Vnitřní věci:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Společný přístup k omezení škod způsobených v EU zneužíváním střelných zbraní k trestné činnosti
 • Vnitřní věci:
  25.03.2013 – 17.06.2013
  Zlepšení postupů pro získání krátkodobého schengenského víza
 • Podniky:
  11.03.2013 – 14.06.2013
  Konzultace týkající se vzájemných společností; výsledky studie o současné situaci a perspektivách vzájemných společností v Evropě
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Veřejná konzultace týkající se nezávislosti orgánů regulace médií
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  22.03.2013 – 14.06.2013
  Veřejná konzultace k nezávislé zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni týkající se svobody a plurality sdělovacích prostředků
 • Podniky:
  15.03.2013 – 10.06.2013
  Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení
 • Spravedlnost a základní práva:
  19.03.2013 – 10.06.2013
  Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích
 • Životní prostředí:
  07.03.2013 – 07.06.2013
  Veřejná konzultace k zelené knize o plastovém odpadu
 • Spravedlnost a základní práva:
  06.03.2013 – 30.05.2013
  Konzultace týkající se boje proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v EU
 • Životní prostředí:
  22.02.2013 – 26.05.2013
  Revize právního rámce EU týkajícího se inspekcí v oblasti ochrany životního prostředí
 • Doprava:
  14.02.2013 – 21.05.2013
  Veřejná konzultace ohledně osvědčeních o výjimce z povinných lodivodských služeb v Evropské unii
 • Hospodářská soutěž:
  20.02.2013 – 17.05.2013
  Revize pravidel pro posouzení licenčních dohod o převodu technologií
 • Daně:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Evropský kodex daňového poplatníka
 • Daně:
  25.02.2013 – 17.05.2013
  Použití evropského daňového identifikačního čísla (DIČ)
 • Hospodářská soutěž:
  20.03.2013 – 15.05.2013
  Návrh nařízení o malých dotacích (nařízení o státní podpoře de minimis)
 • Energie:
  02.04.2013 – 13.05.2013
  Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2014 a následující roky
 • Vnitřní trh:
  31.01.2013 – 30.04.2013
  Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  28.01.2013 – 22.04.2013
  Konzultace k přezkumu režimů SZP pro poskytování zemědělských produktů dětem ve školách
 • Podniky:
  22.01.2013 – 17.04.2013
  Přezkum právních předpisů týkajících se vnitřního trhu s průmyslovými výrobky
 • Vnitřní trh:
  14.01.2013 – 16.04.2013
  Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  15.01.2013 – 10.04.2013
  Konzultace k přezkumu evropské politiky v oblasti ekologického zemědělství
 • Podniky:
  15.01.2013 – 08.04.2013
  Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů
 • Vnitřní trh:
  30.11.2012 – 30.03.2013
  Občanskoprávní vymáhání práv duševního vlastnictví: veřejná konzultace týkající se účinnosti řízení a dostupnosti opatření
 • Životní prostředí:
  20.12.2012 – 23.03.2013
  Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  20.12.2012 – 20.03.2013
  onzultace o pravidlech státní podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví
 • Humanitární pomoc:
  14.12.2012 – 15.03.2013
  Humanitární pomoc EU: Splňuje svůj účel?
 • Energie:
  18.01.2013 – 15.03.2013
  Sdělení o energetických technologiích a inovacích
 • Doprava:
  19.12.2012 – 12.03.2013
  Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě
 • Hospodářská soutěž:
  14.01.2013 – 11.03.2013
  Dokument útvarů GŘ pro hospodářskou soutěž s návrhem pokynů k regionální státní podpoře na období 2014–2020
 • Vnitřní trh:
  11.12.2012 – 08.03.2013
  Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu
 • Zaměstnanost a sociální věci:
  05.12.2012 – 05.03.2013
  Revize předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti
 • Životní prostředí:
  10.12.2012 – 04.03.2013
  Konzultace ohledně možností přezkumu tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik
 • Boj proti změně klimatu:
  07.12.2012 – 28.02.2013
  Konzultace týkající se strukturálních variant na posílení evropského systému emisního obchodování
 • Veřejné zdraví:
  23.11.2012 – 22.02.2013
  Realizace evropských referenčních sítí v kontextu směrnice o přeshraniční zdravotní péči
 • Vnitřní trh:
  29.11.2012 – 22.02.2013
  Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU
 • Veřejné zdraví:
  28.11.2012 – 18.02.2013
  Akt v přenesené pravomoci o poregistračních studiích účinnosti léčivých přípravků
 • Energie:
  15.11.2012 – 07.02.2013
  Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou
 • Doprava:
  26.10.2012 – 31.01.2013
  Veřejná konzultace o evropské iniciativě „e-Freight“ (Elektronická podpora nákladní dopravy)
 • Veřejné zdraví:
  17.10.2012 – 17.01.2013
  Logo pro internetové lékárny provozované v souladu se zákonem
 • Životní prostředí:
  16.10.2012 – 15.01.2013
  Zajištění trvale udržitelného rozvoje na celém světě: EU v návaznosti na RIO+20
 • Vnitřní trh:
  22.10.2012 – 14.01.2013
  Konzultace k problematice elektronické fakturace v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  16.10.2012 – 08.01.2013
  Veřejná konzultace o revizi doporučení o relevantních trzích
 • Daně:
  08.10.2012 – 04.01.2013
  Přezkum stávajících právních předpisů o snížených sazbách DPH