Sökväg

Ytterligare verktyg

2012 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. tidigare »
 • Inre marknaden:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Möjligt regelverk för rekonstruktion och avveckling av andra finansinstitut än banker
 • Klimatarbete:
  01.10.2012 – 23.12.2012
    Samråd: Europeiskt forskningsprogram för metrologi inom Horisont 2020
 • Forskning och teknik:
  01.10.2012 – 23.12.2012
    Samråd: Europeiskt forskningsprogram för metrologi inom Horisont 2020
 • Näringsliv:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Vilka är de tio mest betungande EU-rättsakterna för småföretagen?
 • Transport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Stadsdimensionen i EU:s transportpolitik
 • Fiske och havsfrågor:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Kunskap i havsfrågor 2020: från kartläggning av havsbotten till havsprognoser
 • Forskning och teknik:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Biobaserad industri – offentligt-privat partnerskap inom Horisont 2020?
 • Regionalpolitik:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Samråd om EU:s föreslagna kriterier för grön upphandling vid infrastrukturbyggen för rening av avloppsvatten
 • Transport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Förenkling, klargörande och modernisering av lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet (SES II+) och anpassning av SES- och Easa-reglerna
 • Folkhälsa:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Bedömning av om läkemedel som förs in i unionen, men som inte är avsedda att släppas ut på marknaden, kan vara förfalskade.
 • Inre marknaden:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Samrådsdokument om regleringen av index
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Tidsgränser för att lämna in ersättningsanspråk vid trafikolyckor i andra EU-länder
 • Utbildning:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Öppen utbildning – förslag till EU-initiativ om att främja utbildning och kompetensutveckling genom ny teknik
 • Inre marknaden:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Reformering av strukturen i EU:s banksektor – samråd om högnivågruppens rekommendationer
 • Skatter:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Skatteproblem när riskkapital investeras över gränserna
 • Transport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Vägavgifter i EU
 • Miljö:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Samråd om EU:s bullerpolitik och genomföranderapporten om direktivet om omgivningsbuller
 • Miljö:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Uppdatering av EU:s genomförandeplan för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
 • Konkurrens:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Statligt stöd till miljöskydd
 • Miljö:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Indikatorer för resurseffektivitet
 • Inre marknaden:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Fondföretag – kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper - Produktregler, likviditetshantering, förvaringsinstitut, penningmarknadsfonder och långsiktiga investeringar
 • Konkurrens:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Statligt stöd – små stödbelopp (förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse)
 • Transport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Samråd om en förlängning av det gemensamma företaget SESAR inom Horisont 2020
 • Klimatarbete:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Översyn av auktionskalendern för EU:s utsläppshandel
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Öppenhet, trafikhantering och valmöjligheter på ett öppet internet
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Förbättrande av nät-och informationssäkerheten inom EU
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Framtida gemensamma teknikinitiativ för elektroniska komponenter och inbyggda system
 • Konkurrens:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reform av förfarandena för statligt stöd
 • Konkurrens:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Statligt stöd för att främja riskkapitalinvesteringar i små och medelstora företag
 • Energi:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Lista över förslag till energiinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse
 • Forskning och teknik:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Samråd om ett offentligt–privat partnerskap om naturvetenskaplig forskning och innovation inom Horisont 2020
 • Forskning och teknik:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Samråd om förberedelserna av det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas inom Horisont 2020
 • Forskning och teknik:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Gemensamma teknikinitiativet Clean Sky inom Horisont 2020 – underlag till konsekvensanalys
 • Näringsliv:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Samråd om handlingsplanen för entreprenörskap 2020
 • Allmänna och institutionella frågor:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Etiska regler för effektiv och öppen frivillighet: Bra principer för utformning av självreglering och samreglering samt andra flerpartsinitiativ
 • Handel:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Samråd om framtiden för handeln mellan EU och USA och deras ekonomiska förbindelser
 • Näringsliv:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Efterfrågeåtgärder för att driva på EU:s industriella innovationer på en global marknad
 • Allmänna och institutionella frågor:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Samråd om smart lagstiftning
 • Forskning och teknik:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Det europeiska programmet för fusionsforskning
 • Konkurrens:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Utkast till meddelande om statligt stöd till kortfristig exportkreditförsäkring
 • Folkhälsa:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Införande av avgifter för Europeiska läkemedelsmyndighetens läkemedelsövervakning
 • Fiske och havsfrågor:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Havsenergi
 • Konkurrens:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Statligt stöd: Den allmänna gruppundantagsförordningen
 • Energi:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Intelligent energi – Europa III i Horisont 2020
 • Inre marknaden:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Lagligt och öppet internet – hur man kan anmäla och ingripa mot olagligt innehåll hos värdtjänster
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  EU:s medborgare: Dina rättigheter, din framtid
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Översyn av EU:s ordning för frukt- och grönsakssektorn – samråd om policyalternativ och deras konsekvenser
 • Folkhälsa:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Bestämmelser om kloning av djur för livsmedelsproduktion i EU
 • Konkurrens:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsutbyggnad
 • Allmänna och institutionella frågor:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Samråd om öppenhetsregistret
 • Inrikes frågor:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Samråd om de kommande reglerna för inresa och vistelse i EU för forskare, studerande, skolelever, oavlönade praktikanter och volontärer från länder utanför EU
 • Klimatarbete:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Samråd om förberedelserna för EU:s strategi för klimatanpassning
 • Näringsliv:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Samråd om huvudinitiativet om industripolitik inom Europa 2020-strategin
 • Fiske och havsfrågor:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Utmaningar och möjligheter för havs- och kustturismen i EU 
 • Folkhälsa:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Utformning av samrådet i det frivilliga nätverket för utvärdering av medicinsk teknik enligt direktiv 2011/24/EU
 • Konkurrens:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Framtida riktlinjer för hur reglerna om konkurrensbegränsande affärsmetoder ska tillämpas på sjötransporttjänster
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Offentligt samråd på ett EU-initiativ som syftar till att reducera kostnaden för infrastrukturprojekt för höghastighetskommunikation i Europa
 • Sysselsättning och socialpolitik:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Att ta tillvara sysselsättningspotentialen inom personliga tjänster och hushållstjänster
 • Näringsliv:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Samråd om en europeisk kvalitetsmärkning för turistnäringen
 • Sysselsättning och socialpolitik:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Kvalitetsram för praktik
 • Kommunikationsnät, innehåll och teknik:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internets nästa tekniska revolution är kommunikation med och mellan föremål. Hur ska ett sådant ”sakernas internet” styras?
 • Transport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Översyn av EU-lagstiftningen om passagerarfartygs säkerhet
 • Transport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  EU-strategi för att minska personskadorna i trafiken
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Översyn av EU:s insolvenslagstiftning
 • Informationssamhälle:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Samråd om informationskrav när det gäller kompabilitet mellan digitala produkter och tjänster
 • Inre marknaden:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Samråd om svårigheter att öppna bankkonto för Erasmus- och utbytesstudenter
 • Inre marknaden:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  grönbok skuggbanksektorn
 • Konkurrens:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Utkast Meddelande från kommissionen om statligt stöd för filmer och andra audiovisuella verk
 • Inre marknaden:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Samråde om bankkonton
 • Transport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Informations- och bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon enligt ITS-direktiv 2010/40/EU
 • Transport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Översyn av kvalitetssystemet för det gemensamma europeiska luftrummet från och med den andra referensperioden
 • Miljö:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Strategi för Europas vattenresurser – politiska alternativ
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Samråd om bättre skydd av EU:s ekonomiska intressen och bättre åtalsmöjligheter
 • Transport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Förfaranden för att tillhandahålla gratis vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation enligt ITS-direktiv 2010/40/EU
 • Miljö:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  EU:s miljöpolitiska prioriteringar för 2020 inför ett nytt miljöhandlingsprogram
 • Folkhälsa:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Mall för den skriftliga bekräftelsen om aktiva substanser som importeras till EU för att användas i humanläkemedel
 • Inre marknaden:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Reformering av strukturen i EU:s banksektor – högnivågruppens samråd
 • Skatter:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Den inre marknaden: Konkreta exempel på dubbel utebliven beskattning
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser i EU
 • Energi:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Ekonomiskt stöd till energisnålare byggnader
 • Konkurrens:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport
 • Inre marknaden:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Samråd om framtiden för europeisk bolagsrätt
 • Ekonomi och finans:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Utvärdering av hur ändamålsenliga de internationella standarderna för offentlig redovisning är för EU-länderna – offentligt samråd
 • Fiske och havsfrågor:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Blå tillväxt: hav och kuster som ger hållbar tillväxt
 • Näringsliv:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Samråd om översynen av gränsvärdena för bly i leksaker
 • Konkurrens:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Offentligt samråd om översyn av Europeiska unionens regler om statligt regionalstöd
 • Folkhälsa:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Principer och riktlinjer för god tillverkningssed för aktiva substanser i humanläkemedel – diskussionsunderlag till en delegerad akt
 • Energi:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Fastställande av de årliga prioriteringslistorna för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2013 och framåt
 • Klimatarbete:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Inkluderande av utsläpp från sjöfartssektorn i EU:s åtaganden om minskning av växthusgaserna
 • Miljö:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Särskilt lagstiftningsinstrument om invasiva främmande arter
 • Inre marknaden:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konsultation på grönboken – Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet och mobilbetalningar
 • Miljö:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Hållbarare produktion och konsumtion
 • Sysselsättning och socialpolitik:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Grönbok om omstrukturering och planering för förändringar: Vad kan vi lära av krisen?
 • Folkhälsa:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Bedömning av reglerna för tillverkning av verksamma ämnen i humanläkemedel – diskussionsunderlag
 • Transport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Offentligt samråd om eventuell ändring av förordning (EG) 261/2004 om flygpassagerares rättigheter
 • Näringsliv:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Översyn av direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen
 • Näringsliv:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Offentligt samråd om en eventuell ändring av direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål
 • Inrikes frågor:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Samråd om Direktiv om rätt till familjeåterförening
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  EU-lag om tillgänglighet
 • Informationssamhälle:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Framtidens belysning: Snabbare spridning av innovativ belysningsteknik
 • Energi:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Områden inom vilka Euratoms nuvarande rättsliga ramen för kärnsäkerhet bör stärkas
 • Miljö:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Översyn av sötvattenpolitiken
 • Transport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Översyn av direktiv 96/53/EG: Vikter och dimensioner för fordon
 • Utvecklingsfrågor:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Socialt skydd i EU:s utvecklingssamarbete
 • Konkurrens:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Översyn av EU:s regler om statligt stöd för forskning, utveckling och innovation
 • Informationssamhälle:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Att assistera offentliga myndigheter att upphandla IT-system som baseras på standarder
 • Inre marknaden:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Samråd om tillämpningen av direktiv 2007/44/EG om bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn
 • Miljö:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Vatteneffektivitet i byggnader
 • Energi:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategi för förnybar energi
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Samråd om meddelandet ”Kraftfullare europeiska insatser mot narkotika”
 • Konkurrens:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Översyn av reglerna för bedömning av licensavtal om tekniköverföring
 • Konkurrens:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Riktlinjer för statligt stöd i samband med EU:s system för utsläppshandel efter 2012
 • Folkhälsa:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Hur ska det bli lättare att erkänna läkemedelsrecept som utfärdats i ett annat EU-land