Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

2012 - Uzavreté konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. minulé roky »
 • Vnútorný trh:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Konzultácia o možnom rámci na ozdravenie a riešenie problémov nebankových finančných inštitúcií
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Verejná konzultácia: Európsky program metrologického výskumu ako súčasti rámcového programu Horizont 2020
 • Výskum a inovácia:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Verejná konzultácia: Európsky program metrologického výskumu ako súčasti rámcového programu Horizont 2020
 • Podnikanie:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  ktorých desať legislatívnych aktov najviac zaťažuje MSP?
 • Dopravu:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Mestský rozmer dopravnej politiky EÚ
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Poznatky o mori 2020: od mapovania morského dna k oceánskym prognózam
 • Výskum a inovácia:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Biopriemysel na ceste k verejno-súkromnému partnerstvu na základe rámcového programu Horizont 2020?.
 • Regionálna politika:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Konzultácia o návrhu kritérií zeleného verejného obstarávania v oblasti infraštruktúrneho zabezpečenia odpadových vôd
 • Dopravu:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Verejná konzultácia týkajúca sa možného zjednodušenia, objasnenia a modernizácie právnych predpisov o jednotnom európskom nebi (SES II +) a zosúladenia pravidiel SES a EASA
 • Verejné zdravie:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Hodnotenie toho, či sú lieky, ktoré sú do Únie dovezené, ale nie sú určené na uvedenie na trh Únie, falšované alebo nie.
 • Vnútorný trh:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Konzultačný dokument o regulácii definovania a používania indexov
 • Spravodlivosť a základné práva:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Premlčacie lehoty pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade cezhraničných cestných dopravných nehôd v EÚ
 • Vzdelávanie:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Verejná konzultácia k dokumentu „Otvorenie systémov vzdelávania – návrh európskej iniciatívy na podporu vzdelávania a rozvoja zručností prostredníctvom nových technológií“
 • Vnútorný trh:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Konzultácia o odporúčaniach skupiny na vysokej úrovni pre reformu štruktúry bankového sektora EÚ
 • Dane:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problémy v oblasti priamych daní, ktoré vznikajú pri cezhraničnom investovaní rizikového kapitálu
 • Dopravu:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Spoplatňovanie používania dopravnej infraštruktúry
 • Životné prostredie:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Konzultácia týkajúca sa správy o vykonávaní smernice o environmentálnom hluku a politiky EÚ v oblasti hluku
 • Životné prostredie:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Konzultácia o aktualizácii realizačného plánu Európskej únie pre Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach
 • Hospodárska súťaž:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Štátna pomoc na ochranu životného prostredia
 • Životné prostredie:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Alternatívy ukazovateľov efektívneho využívania zdrojov
 • Vnútorný trh:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) - Pravidlá pre produkty, riadenie likvidity, depozitár, fondy peňažného trhu, dlhodobé investície
 • Hospodárska súťaž:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Štátna pomoc: malé objemy pomoci (nariadenie de minimis č. 1998/2006)
 • Dopravu:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Verejná konzultácia o pokračovaní činností spoločného podniku SESAR v rámci programu Horizont 2020
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Konzultácia o prehodnotení časového harmonogramu aukcií pre systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Verejná konzultácia o osobitných aspektoch transparentnosti, riadenia dátového toku a pripojenia na otvorený internet
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Zlepšenie bezpečnosti sietí a informácií v EÚ
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Budúce spoločné technologické iniciatívy pre elektronické súčiastky a vstavané počítačové systémy
 • Hospodárska súťaž:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reforma procesných pravidiel štátnej pomoci
 • Hospodárska súťaž:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Štátna pomoc na podporu investícií rizikového kapitálu do malých a stredných podnikov
 • Energetika:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Zoznam projektov, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich možného zaradenia medzi projekty spoločného záujmu v oblasti energetickej infraštruktúry
 • Výskum a inovácia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultácia o plánoch týkajúcich sa verejno-súkromných partnerstiev zameraných na inováciu a výskum v oblasti vedy o živej prírode podľa rámcového programu Horizont 2020
 • Výskum a inovácia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultácia týkajúca sa prípravy spoločnej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík ako súčasti rámcového programu Horizont 2020
 • Výskum a inovácia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultácia týkajúca sa prípravy spoločnej technologickej iniciatívy Čisté nebo (Clean Sky) ako súčasti rámcového programu Horizont 2020
 • Podnikanie:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Konzultácia o akčnom pláne Podnikanie2020
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Kódex pre efektívne a otvorené dobrovoľnícke iniciatívy: účinné princípy samoregulácie, spoločnej regulácie a iných viacstranných činností
 • Obchod:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Verejná konzultácia o budúcnosti obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA.
 • Podnikanie:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Verejné konzultácie o politikách na stimuláciu dopytu po inováciách s cieľom podporiť európske priemyselné inovácie na globálnom trhu
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Konzultácia o inteligentnej regulácii
 • Výskum a inovácia:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Konzultácia o európskom programe výskumu jadrovej syntézy
 • Hospodárska súťaž:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Návrh oznámenia o štátnej pomoci pre krátkodobé poistenie vývozných úverov
 • Verejné zdravie:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Európska agentúra pre lieky zavádza farmakovigilančné poplatky 
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energia oceánov
 • Hospodárska súťaž:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Štátna pomoc: Nariadenie o všeobecných skupinových výnimkách
 • Energetika:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Inteligentná energia – Európa III v rámci programu Horizont 2020  
 • Vnútorný trh:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Bezpečný internet pre všetkých: verejná konzultácia týkajúca sa postupov oznamovania a potierania nezákonného obsahu umiestneného na serveroch poskytovateľov webových hostiteľských služieb
 • Spravodlivosť a základné práva:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Občania EÚ: vaše práva – vaša budúcnosť
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Preskúmanie režimu eú pre sektor ovocia a zeleniny - verejná konzultácia o politických alternatívach a hodnotení ich vplyvu
 • Verejné zdravie:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Opatrenia týkajúce sa klonovania zvierat na účely výroby potravín v EÚ
 • Hospodárska súťaž:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Revízia usmernení o financovaní širokopásmových sietí z verejných zdrojov
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Konzultácia o registri transparentnosti
 • Vnútorné záležitosti:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Konzultácia o budúcich pravidlách vstupu do EÚ a pobytu na jej území týkajúcich sa výskumných pracovníkov, študentov, žiakov, neplatených stážistov a dobrovoľníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Konzultácia o prípravách stratégie EÚ na prispôsobenie
 • Podnikanie:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Konzultácia týkajúca sa hlavnej iniciatívy v oblasti priemyselnej politiky v rámci stratégie Európa 2020
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Výzvy a možnosti v oblasti námorného a pobrežného cestovného ruchu v EÚ
 • Verejné zdravie:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Verejná konzultácia o spôsoboch konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci dobrovoľnej siete na posudzovanie zdravotníckych technológií, ktorá má byť vytvorená podľa smernice 2011/24/EÚ.
 • Hospodárska súťaž:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Nové usmernenia o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú obmedzujúcich obchodných praktík, na služby námornej dopravy.
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě
 • Zamestnanosť a sociálne veci:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  O využití potenciálu osobných služieb a služieb pre domácnosť v oblasti
 • Podnikanie:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Verejná konzultácia týkajúca sa európskej značky pre systémy kvality v oblasti cestovného ruchu
 • Zamestnanosť a sociálne veci:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Rámec kvality pre stáže
 • Komunikačné siete, obsah a technológie:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internet speje k novej technologickej revolúcii – komunikácii medzi osobami a vecami, ale aj vecami navzájom. Ako by podľa vás mala vyzerať správa internetu vecí (Internet of Things, IoT)?
 • Dopravu:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Verejná konzultácia o preskúmaní právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti osobných lodí
 • Dopravu:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Stratégia EÚ na zníženie počtu úrazov v dôsledku dopravných nehôd
 • Spravodlivosť a základné práva:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Konzultácia o budúcnosti európskeho konkurzného práva
 • Informačná spoločnosť:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Verejná konzultácia o prístupe k informáciám o interoperabilite digitálnych produktov a služieb
 • Vnútorný trh:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Konzultácia o možnostiach otvorenia bankového účtu v prípade študentov programu Erasmus a výmenných študentov
 • Vnútorný trh:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  zelená kniha tieňové bankovníctvo
 • Hospodárska súťaž:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Návrh Oznámenie Komisie o štátnej pomoci na filmové a iné audiovizuálne diela
 • Vnútorný trh:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Konzultácia o bankových účtoch
 • Dopravu:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Verejná konzultácia o poskytovaní informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá podľa smernice 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov
 • Dopravu:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Verejná konzultácia o navrhovanom regulačnom prístupe k revízii systému výkonnosti SES v druhom referenčnom období, ako aj nasledujúcich rokoch
 • Životné prostredie:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Možnosti v rámci politiky pre koncepciu na ochranu európskych vôd
 • Spravodlivosť a základné práva:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Konzultácia o ochrane finančných záujmov Európskej únie a zlepšení trestnoprávnych postupov
 • Dopravu:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Verejná konzultácia o možnom bezplatnom poskytovaní minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom podľa smernice 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov
 • Životné prostredie:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Verejná konzultácia o prioritách EÚ v oblasti politiky životného prostredia do roku 2020 – na ceste k novému environmentálnemu akčnému programu EÚ
 • Verejné zdravie:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Návrh vzoru písomného potvrdenia sprevádzajúceho účinné látky dovezené do Európskej únie pre humánne lieky
 • Vnútorný trh:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Konzultácia organizovaná skupinou na vysokej úrovni pre reformu štruktúry bankového sektoru EÚ
 • Dane:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Vnútorný trh: Konkrétne príklady prípadov dvojitého nezdanenia
 • Spravodlivosť a základné práva:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Konzultácia o nerovnomernom zastúpení žien a mužov v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločností v EÚ
 • Energetika:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Finančná podpora v oblasti energetickej efektívnosti budov
 • Hospodárska súťaž:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Preskúmanie usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu
 • Vnútorný trh:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Konzultácia o budúcnosti európskeho práva obchodných spoločností
 • Hospodárske a finančné záležitosti:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Posúdenie primeranosti medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor pre členské štáty – verejná konzultácia
 • Námorné záležitosti a rybárstvo:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Modrý rast: udržateľný rast v oblasti oceánov, morí a pobreží
 • Podnikanie:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Konzultácia o revízií hraničných hodnôt pre olovo v hračkách
 • Hospodárska súťaž:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Verejná konzultácia o revízii pravidiel Európskej únie týkajúcich sa regionálnej štátnej pomoci
 • Verejné zdravie:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Delegovaný akt o princípoch a usmerneniach správnej výrobnej praxe týkajúcej účinných látok liekov na humánne použitie – koncepčný dokument predložený na verejnú konzultáciu
 • Energetika:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Vytvorenie ročných zoznamov priorít na vypracovanie sieťových predpisov a usmernení na rok 2013 a ďalšie roky
 • Opatrenia na ochranu klímy:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Opatrenia, ktorými sa emisie z námornej dopravy zahrnú do záväzku EÚ znížiť emisie skleníkových plynov
 • Životné prostredie:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Konzultácia o legislatívnom nástroji o cudzích invazívnych druhoch
 • Vnútorný trh:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konzultácia o zelenej knihe – Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami
 • Životné prostredie:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Dosiahnutie udržateľnejšej spotreby a výroby
 • Zamestnanosť a sociálne veci:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Zelená kniha: Reštrukturalizácia a pripravenosť na zmenu: aké ponaučenia vyplývajú z nedávnych skúseností?
 • Verejné zdravie:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Vykonávací akt o požiadavkách týkajúcich sa posúdenia regulačného rámca, ktorý upravuje výrobu aktívnych látok liekov na humánne použitie – koncepčný dokument predložený na verejnú konzultáciu
 • Dopravu:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Verejná diskusia týkajúca sa možných úprav Nariadenia Európskej komisie 261/2004 vo veci práv účastníkov leteckej dopravy
 • Podnikanie:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Verejná konzultácia o revízii smernice 2009/142/ES týkajúcej sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
 • Podnikanie:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Verejná konzultácia o prípadnej revízii smernice 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty
 • Vnútorné záležitosti:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Verejná konzultácia o Smernici o práve na zlúčenie rodiny
 • Spravodlivosť a základné práva:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Verejná konzultácia o Európskom akte bezbariérovosti
 • Informačná spoločnosť:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Osvetlenie budúcnosti: Zrýchlenie zavádzania inovačných technológií osvetlenia
 • Energetika:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Oblasti posilnenia existujúceho legislatívneho rámca EURATOM-u pre jadrovú bezpečnosť
 • Životné prostredie:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Konzultácia o kontrole stavu politiky v oblasti sladkých vôd
 • Dopravu:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Revízia smernice 96/53/ES: rozmery a hmotnosť
 • Rozvoj:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Konzultácia v súvislosti s prípravou oznámenia Komisie o sociálnej ochrane v rámci rozvojovej spolupráce Európskej únie.
 • Hospodárska súťaž:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Konzultácia týkajúca sa preskúmania pravidiel štátnej pomoci pre výskum, rozvoj a inováciu
 • Informačná spoločnosť:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Pomáhať orgánom verejnej moci obstarať informačné a komunikačné technológie (ICT) založené na štandardoch
 • Vnútorný trh:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Konzultácia o vykonávaní smernice 2007/44/ES o nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore
 • Životné prostredie:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Konzultácia o efektívnom využívaní vody v budovách
 • Energetika:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Stratégia pre obnoviteľné zdroje energie
 • Spravodlivosť a základné práva:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Verejná konzultácia týkajúca sa oznámenia Komisie „Ráznejšia európska reakcia na drogovú problematiku“
 • Hospodárska súťaž:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Revízia pravidiel hodnotenia dohôd o licenciách na prenos technológií
 • Hospodárska súťaž:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Usmernenia o určitých opatreniach štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012
 • Verejné zdravie:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Konzultácia o opatreniach zameraných na zlepšenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte