Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

2012 - Konsultacje zakończone - Twój głos w Europie - Komisja Europejska

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. wcześniej »
 • Rynek wewnętrzny:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Ewentualne ramy naprawy oraz restrukturyzacji niebankowych instytucji finansowych
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Konsultacje: Europejski Program Badań Metrologicznych w ramach programu Horyzont 2020
 • Badania i technologia:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Konsultacje: Europejski Program Badań Metrologicznych w ramach programu Horyzont 2020
 • Przedsiębiorstwa:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Które 10 aktów prawnych UE jest najbardziej uciążliwych dla MŚP?
 • Transport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Miejski wymiar europejskiej polityki transportowej UE
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Wiedza o morzu 2020: od mapowania dna morskiego do prognozowania oceanicznego
 • Badania i technologia:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Przemysł oparty na biotechnologii: w kierunku partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach programu „Horyzont 2020”?
 • Polityka regionalna:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Konsultacje w sprawie proponowanych unijnych kryteriów ekologicznych zamówień publicznych na roboty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej
 • Transport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Uproszczenie, zapewnienie przejrzystości i unowocześnienie przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES II +) i dostosowanie przepisów w zakresie SES oraz zasad określanych przez EASA
 • Zdrowie publiczne:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Ocena, czy produkty lecznicze wprowadzone do Unii lecz nieprzeznaczone do wprowadzenia do obrotu, zostały sfałszowane.
 • Rynek wewnętrzny:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Dokument konsultacyjny w sprawie przepisów dotyczących wskaźników
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych w przypadku transgranicznych wypadków w ruchu drogowym w Unii Europejskiej
 • Edukacja:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Otwieranie systemów edukacji – wniosek w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz zwiększenia możliwości edukacyjnych i ułatwienia rozwoju umiejętności w oparciu o najnowsze technologie
 • Rynek wewnętrzny:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Konsultacje w sprawie zaleceń grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strukturalnych reform sektora bankowego UE
 • Podatki:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problemy dotyczące podatków bezpośrednich w przypadku transgranicznych inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka
 • Transport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej
 • Środowisko:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Konsultacje dotyczące wykonania dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku oraz polityki UE dotyczącej hałasu
 • Środowisko:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Konsultacje w sprawie aktualizacji opracowanego przez Unię Europejską planu wdrażania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • Konkurencja:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Pomoc państwa na ochronę środowiska
 • Środowisko:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów
 • Rynek wewnętrzny:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) - Przepisy dotyczące produktów, zarządzanie płynnością, depozytariusze, fundusze rynku pieniężnego, inwestycje długoterminowe
 • Konkurencja:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Pomoc państwa: niewielkie kwoty pomocy (rozporządzenie nr 1998/2006 w sprawie pomocy de minimis)
 • Transport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Rozszerzenie wspólnego przedsięwzięcia SESAR w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Przegląd harmonogramu aukcji w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Konkretne zagadnienia związane z przejrzystością, zarządzaniem przepływem danych i zmienianiem operatorów w otwartym internecie
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Poprawa bezpieczeństwa sieci i informacji w UE
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Przyszłe wspólne inicjatywy technologiczne dotyczące podzespołów elektronicznych i systemów wbudowanych
 • Konkurencja:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reforma procedur dotyczących pomocy państwa
 • Konkurencja:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Pomoc państwa na rzecz wspierania inwestycji w kapitał podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Energia:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Lista projektów przedłożonych do oceny jako potencjalne projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury energetycznej
 • Badania i technologia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Plany dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i innowacji w naukach biologicznych w ramach programu „Horyzont 2020”
 • Badania i technologia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Przygotowanie wspólnej inicjatywy technologicznej dotyczącej technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych w ramach programu „Horyzont 2020”
 • Badania i technologia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Przygotowanie wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo” w ramach programu „Horyzont 2020”
 • Przedsiębiorstwa:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Konsultacje w sprawie planu działania „Przedsiębiorczość 2020”
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Kodeks na rzecz skutecznego otwartego wolontariatu: wskazówki dotyczące samo- i współregulacji oraz innych działań angażujących różne zainteresowane strony
 • Handel:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Przyszłość stosunków handlowych i gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi
 • Przedsiębiorstwa:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Polityka kształtująca popyt mająca sprzyjać europejskim innowacjom przemysłowym na światowym rynku
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Konsultacje w sprawie inteligentnych regulacji
 • Badania i technologia:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Europejski program badań w dziedzinie syntezy jądrowej
 • Konkurencja:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Projekt komunikatu w sprawie pomocy państwa na rzecz krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych
 • Zdrowie publiczne:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Wprowadzenie opłat pobieranych przez Europejską Agencję Leków za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energia oceanu
 • Konkurencja:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Pomoc państwa : Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych
 • Energia:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  „Inteligentna energia – Europa III” w ramach programu „Horyzont 2020”
 • Rynek wewnętrzny:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Bezpieczny internet dla wszystkich: konsultacje społeczne dotyczące procedur zgłaszania oraz podejmowania działań w sprawie nielegalnych treści udostępnianych przez pośredników online
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Obywatele UE: Twoje prawa – Twoja przyszłość
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Przegląd systemu ue dotyczącego sektora owoców i warzyw – konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych i oceny ich skutków
 • Zdrowie publiczne:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Środki dotyczące klonowania zwierząt w celu produkcji żywności w UE
 • Konkurencja:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Przegląd wytycznych w sprawie finansowania sieci szerokopasmowych ze środków publicznych
 • Sprawy ogólne i instytucjonalne:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Konsultacje w sprawie rejestru służącego przejrzystości
 • Sprawy wewnętrzne:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Przyszłe zasady dotyczące wjazdu i pobytu na terytorium UE naukowców, studentów, młodzieży szkolnej, stażystów niepobierających wynagrodzenia oraz wolontariuszy pochodzących z krajów spoza UE
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Opracowanie unijnej strategii adaptacyjnej
 • Przedsiębiorstwa:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Inicjatywa przewodnia dotycząca polityki przemysłowej w ramach strategii Europa 2020
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Wyzwania i możliwości związane z turystyką morską i przybrzeżną w UE
 • Zdrowie publiczne:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Forma, jaką powinny przybrać konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach dobrowolnej sieci do spraw oceny technologii medycznych, która ma zostać powołana na mocy dyrektywy 2011/24/UE
 • Konkurencja:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Przyszłe wytyczne w sprawie stosowania zasad konkurencji dotyczących praktyk handlowych ograniczających konkurencję w sektorze usług transportu morskiego
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Publiczne konsultacje dotyczące inicjatywy UE w sprawie zmniejszenia kosztów związanych z budową infrastruktury komunikacyjnej dla Internetu szerokopasmowego w Europie
 • Równość szans:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Wykorzystywanie potencjału usług osobistych i usług dla gospodarstw domowych w zakresie zatrudnienia
 • Przedsiębiorstwa:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Otwarte konsultacje w sprawie europejskiego znaku jakości w turystyce dla potrzeb inicjatywy w sprawie systemów jakości
 • Równość szans:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Ramy jakości staży
 • Sieci komunikacyjne, treści i technologie:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internet szykuje się do kolejnej rewolucji technologicznej polegającej na komunikowaniu się z przedmiotami oraz na ich komunikowaniu się między sobą. Jak powinno wyglądać zarządzanie tego rodzaju „Internetem przedmiotów codziennego użytku”?
 • Transport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Przegląd unijnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa statków pasażerskich
 • Transport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Strategia UE na rzecz zmniejszenia liczby obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Przyszłość europejskiego prawa upadłościowego
 • Społeczeństwo informacyjne:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Konsultacje społeczne w sprawie dostępu do informacji o interoperacyjności produktów i usług informatycznych
 • Rynek wewnętrzny:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Otwieranie kont bankowych za granicą przez studentów biorących udział w programie Erasmus i innych programach wymiany
 • Rynek wewnętrzny:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  zielona księga równoległy system bankowy
 • Konkurencja:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Projekt - Komunikat  Komisji w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne
 • Rynek wewnętrzny:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Konsultacje w sprawie rachunków bankowych
 • Transport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i dostarczania informacji o bezpiecznych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych (na mocy dyrektywy w sprawie ITS – 2010/40/UE)
 • Transport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Proponowane podejście regulacyjne dotyczące rewizji systemu skuteczności działania SES dla drugiego okresu odniesienia i okresów późniejszych
 • Środowisko:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Warianty polityki dotyczącej planu ochrony wód w Europie
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Konsultacje społeczne w sprawie lepszej ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i skuteczniejszego ścigania nadużyć
 • Transport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Bezpłatne przekazywanie – w miarę możliwości – użytkownikom dróg minimalnego zakresu powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem (na mocy dyrektywy w sprawie ITS – 2010/40/UE)
 • Środowisko:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Priorytety UE w dziedzinie ochrony środowiska do 2020 r. – nowy unijny program działań w zakresie środowiska
 • Zdrowie publiczne:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Projekt wzoru pisemnego potwierdzenia dotyczącego substancji czynnych przywożonych do Unii Europejskiej, wykorzystywanych w produktach leczniczych stosowanych u ludzi 
 • Rynek wewnętrzny:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Konsultacje z grupą ekspertów wysokiego szczebla ds. reformy struktury sektora bankowego UE
 • Podatki:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Rynek wewnętrzny: Autentyczne przykłady przypadków podwójnego nieopodatkowania
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Brak równowagi płci w zarządach przedsiębiorstw w UE
 • Energia:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Wsparcie finansowe na rzecz efektywności energetycznej w budynkach
 • Konkurencja:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Przegląd wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego
 • Rynek wewnętrzny:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Przyszłość europejskiego prawa spółek
 • Sprawy Gospodarcze i Finansowe:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Ocena stosowności międzynarodowych standardów rachunkowych sektora publicznego dla państw członkowskich – Konsultacje społeczne
 • Gospodarka morska i rybołówstwo:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  "Niebieski" wzrost gospodarczy: zrównoważony rozwój związany z oceanami, morzami i wybrzeżami
 • Przedsiębiorstwa:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Rewizja dopuszczalnych wartości dla ołowiu w zabawkach
 • Konkurencja:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad Unii Europejskiej dotyczących regionalnej pomocy państwa
 • Zdrowie publiczne:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Akt delegowany dotyczący zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania substancji czynnych do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – Dokument strategiczny przedłożony do konsultacji społecznych
 • Energia:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Ustanowienie rocznych wykazów priorytetów do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych na rok 2013 i na kolejne lata
 • Działania w dziedzinie klimatu:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Uwzględnienie emisji pochodzących z transportu morskiego w unijnym zobowiązaniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Środowisko:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Specjalny akt ustawodawczy w sprawie inwazyjnych gatunków obcych
 • Rynek wewnętrzny:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konsultacje w sprawie zielonej księgi – W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych
 • Środowisko:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Bardziej zrównoważona konsumpcja i produkcja
 • Równość szans:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Zielona księga: Restrukturyzacja i przewidywanie zmian: jakie wnioski z kryzysu gospodarczego?
 • Zdrowie publiczne:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Akt wykonawczy ustalający wymogi dotyczące oceny ram prawnych mających zastosowanie do wytwarzania substancji czynnych produktów leczniczych stosowanych u ludzi - dokument przedłożony do konsultacji społecznych
 • Transport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Konsultacje publiczne w sprawie ewentualnej zmiany Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dotyczącego praw pasażerów lotniczych
 • Przedsiębiorstwa:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Konsultacje w sprawie przeglądu dyrektywy 2009/142/WE odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe
 • Przedsiębiorstwa:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Konsultacje publiczne w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy 93/7/EWG w sprawie zwrotu dóbr kultury
 • Sprawy wewnętrzne:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Konsultacja publiczna na temat Dyrektywy o prawie do łączenia rodzin
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego europejskiego aktu w sprawie dostępności
 • Społeczeństwo informacyjne:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Oświetlenie przyszłości: Przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych
 • Energia:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Obszary wzmocnienia obowiązujących ram legislacyjnych EURATOM w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego
 • Środowisko:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Konsultacje dotyczące „kontroli sprawności” polityki w zakresie wody słodkiej
 • Transport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Przegląd dyrektywy 96/53/WE: obciążenia i wymiary
 • Rozwój:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultacje dotyczące opracowania komunikatu Komisji w sprawie ochrony socjalnej w kontekście unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju
 • Konkurencja:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultacje w sprawie przeglądu zasad UE dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
 • Społeczeństwo informacyjne:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Wspieranie władz publicznych w pozyskiwaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych opartych na normach
 • Rynek wewnętrzny:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Konsultacje w sprawie stosowania dyrektywy 2007/44/WE w odniesieniu do przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego
 • Środowisko:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Konsultacje w sprawie oszczędnego gospodarowania wodą w budynkach
 • Energia:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategia na rzecz odnawialnych źródeł energii
 • Sprawiedliwość i prawa podstawowe:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Konsultacje społeczne w sprawie komunikatu „W kierunku bardziej zdecydowanej reakcji Europy wobec narkotyków”
 • Konkurencja:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Zmiana przepisów w zakresie oceny porozumień licencyjnych dotyczących transferu technologii
 • Konkurencja:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.
 • Zdrowie publiczne:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Środki na rzecz powszechniejszego uznawania recept wydanych w innym państwie członkowskim