Navigatsioonitee

Lisatööriistad

2012 - Lõppenud konsultatsioonid - Sinu hääl Euroopas - Euroopa Komisjon

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. varem »
 • Siseturg:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Finantsasutuste, mis ei ole pangad, võimalikku taastamis- ja kriisilahendusraamistikku käsitlev konsultatsioon
 • Kliimameetmed:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Avalik konsultatsioon: Euroopa metroloogia teadusprogramm  Horisont 2020
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Avalik konsultatsioon: Euroopa metroloogia teadusprogramm  Horisont 2020
 • Ettevõtlus:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Millised on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks 10 kõige koormavamat õigusakti?
 • Transport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  ELi transpordipoliitika linnamõõde
 • Merendus ja kalandus:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Merealased teadmised 2020: merepõhja kaardistamisest ookeaniprognooside koostamiseni
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Biotoorainel põhinev tööstus, avaliku ja erasektori partnerluse suunas Horisont 2020 raames?
 • Regionaalpoliitika:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Konsultatsioon seoses ettepanekuga ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumite kohta reoveeinfrastruktuuri rajamisel
 • Transport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Avalik konsultatsioon, mis käsitleb ühtse Euroopa taeva õigusaktide (SES II +) lihtsustamist, selgitamist ja kaasajastamist ning ühtse Euroopa taeva ja Euroopa Lennundusohutusameti eeskirjade ühtlustamist
 • Rahvatervis:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Niisuguste ravimite võimaliku võltsitud olemuse hindamine, mis on liitu sisse toodud, kuid mida ei kavatseta liidus turule viia.
 • Siseturg:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Võrdlusindeksite reguleerimist käsitlev konsultatsioonidokument
 • Õigus ja põhiõigused:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Euroopa Liidu piiriüleste liiklusõnnetuste hüvitisnõuete esitamise aegumistähtajad
 • Haridus:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Avalik konsultatsioon teemal „Hariduse avardamine – ettepanek Euroopa algatuse kohta, mis käsitleb hariduse ja oskuste arendamise parandamist uute tehnoloogiate abil”
 • Siseturg:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  ELi pangandussektori struktuuri reformimist käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma soovitusi käsitlev konsultatsioon
 • Maksundus:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Otsese maksustamise valdkonnas tekkivad probleemid riskikapitali piiriülesel investeerimisel
 • Transport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Maanteede infrastruktuuri kasutamise maksustamine
 • Keskkond:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Keskkonnamüra direktiivi rakendusaruannet ja ELi mürapoliitikat käsitlev konsultatsioon
 • Keskkond:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni Euroopa Liidu rakenduskava ajakohastamist käsitlev konsultatsioon
 • Konkurents:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Keskkonnakaitsele antav riigiabi
 • Keskkond:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Võimalikud ressursitõhususe näitajad
 • Siseturg:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad - Toote-eeskirjad, likviidsuse juhtimine, hoiulevõtja, rahaturufondid, pikaajalised investeeringud
 • Konkurents:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Riigiabi: väikesed abisummad (vähese tähtsusega abi määrus 1998/2006)
 • Transport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Avalik konsultatsioon ühisettevõtte SESAR tegevuse pikendamise kohta programmi Horisont 2020 raames
 • Kliimameetmed:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  ELi heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumiste ajakava läbivaatamist käsitlev konsultatsioon
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Avalik konsultatsioon läbipaistvuse, andmeliikluse ning teenuseosutaja vahetamise teatavate aspektide kohta avatud Internetis
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Võrgu- ja infoturbe täiustamine Elis
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Tulevane ühine tehnoloogiaalgatus / tulevased ühised tehnoloogiaalgatused, mis käsitleb/käsitlevad elektroonilisi osi ja manussüsteeme
 • Konkurents:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Riigiabi menetlusreform
 • Konkurents:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antav riigiabi
 • Energeetika:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Võimalikud ühist huvi pakkuvad energiainfrastruktuuri projektid – hindamiseks esitatud projektide nimekiri
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konsultatsioon: Horisont 2020 raames kavandatav avaliku ja erasektori partnerlus bioteadusuurigute ja -innovatsiooni valdkonnas
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse ettevalmistamist Horisont 2020 raames käsitlev konsultatsioon
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konsultatsioon ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky ettevalmistamiseks Horisont 2020 raames  
 • Ettevõtlus:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” käsitlev konsultatsioon
 • Üld- ja institutsioonilised küsimused:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Tõhusa ja avatud vabatahtliku tegevuse juhend: ise- ja ühisreguleerimise ning muude mitut huvirühma hõlmavate algatuste head kavandamispõhimõtted
 • Kaubandus:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  ELi ja USA tulevasi kaubandus- ja majandussuhteid käsitlev avalik konsultatsioon
 • Ettevõtlus:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Avalik konsultatsioon: nõudlust arvestav poliitika Euroopa tööstusinnovatsiooni hoogustamiseks maailmaturul
 • Üld- ja institutsioonilised küsimused:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Arukat reguleerimist käsitlev konsultatsioon
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Euroopa termotuumasünteesi programmi käsitlev konsultatsioon
 • Konkurents:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Lühiajalisele ekspordikrediidikindlustusele antavat riigiabi käsitleva teatise eelnõu
 • Rahvatervis:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Tasude kehtestamine Euroopa Ravimiameti poolt ravimiohutuse järelevalve korraldamiseks
 • Merendus ja kalandus:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Ookeanienergia
 • Konkurents:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Riigiabi: Üldine grupierandi määrus
 • Energeetika:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Arukas energeetika – Europe III programmis Horisont 2020
 • Siseturg:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Internetipõhiste teenuste vahendajate edastatavast ebaseaduslikust infosisust teavitamise menetlusi ning meetmeid käsitlev avalik konsultatsioon
 • Õigus ja põhiõigused:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Euroopa Liidu kodanikud: Teie õigused, teie tulevik
 • Põllumajandus ja maaelu areng:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Puu- ja köögiviljasektorit käsitleva eli korra läbivaatamine - avalik konsultatsioon seoses poliitikavalikute ja nende mõju hindamisega
 • Rahvatervis:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Loomade kloonimine ELis toiduainete tootmise eesmärgil
 • Konkurents:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Lairibavõrkudele antavat riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine
 • Üld- ja institutsioonilised küsimused:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Läbipaistvusregistrit käsitlev konsultatsioon
 • Siseküsimused:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Konsultatsioon kolmandatest riikidest pärit teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, tasustamata praktikantide ja vabatahtlike ELi sisenemist ja seal elamist käsitlevate uute eeskirjade kohta
 • Kliimameetmed:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  ELi kohanemisstrateegia ettevalmistamist käsitlev konsultatsioon
 • Ettevõtlus:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Konsultatsioon, mis käsitleb Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia tööstuspoliitika alast juhtalgatust
 • Merendus ja kalandus:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Mere- ja rannaalade turismi probleemid ja võimalused ELis
 • Rahvatervis:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Avalik konsultatsioon, mis käsitleb sidusrühmade konsultatsioonide võimalusi direktiivi 2011/24/EL alusel loodava vabatahtliku tervishoiutehnoloogiate hindamise võrgustiku raames
 • Konkurents:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Tulevased suunised, mis hõlmavad konkurentsi piiravat äritegevust käsitlevate eeskirjade kohaldamist mereveoteenuste suhtes
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Avalik arutelu teemal ELi algatus vähendamaks ülikiire side infrastruktuuri rajamise kulusid Euroopas
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Isiku- ja majapidamisteenuste tööhõivepotentsiaali kohta
 • Ettevõtlus:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Euroopa turismi kvaliteedimärgise algatust käsitlev avalik konsultatsioon
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Praktika kvaliteediraamistik
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internet valmistub järgmiseks tehnoloogiliseks revolutsiooniks: kommunikatsiooniks esemetega ja esemete vahel. Kuidas kujutate teie ette sellist „asjade interneti” juhtimist?
 • Transport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Avalik konsultatsioon ELi reisilaevade ohutust käsitlevate õigusaktide läbivaatamise kohta
 • Transport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  ELi strateegia liiklusõnnetustest põhjustatud vigastuste arvu vähendamiseks
 • Õigus ja põhiõigused:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Konsulteerimine Euroopa maksejõuetusõiguse tuleviku teemal
 • Infoühiskond:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Avalik konsultatsioon digitaaltoodete ja –teenuste koostalitusvõimet käsitlevale teabele juurdepääsu kohta
 • Siseturg:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Konsultatsioon – programmis Erasmus osalejate ja vahetusõpilaste võimalused avada pangakonto
 • Siseturg:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  roheline raamat varipangandus
 • Konkurents:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Eelnõu: Komisjoni teatis filmide ja muude audiovisuaalteoste jaoks antava riigiabi kohta
 • Siseturg:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Konsultatsioon pangakontode kohta
 • Transport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Avalik konsultatsioon teabe- ja ettetellimisteenuste pakkumise kohta seoses veoautode ja tarbesõidukite turvaliste parkimiskohtadega vastavalt intelligentsete transpordisüsteemide direktiivile 2010/40/EL
 • Transport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Avalik konsultatsioon seoses kavandatava reguleeriva lähenemisviisiga, et vaadata läbi ühtse Euroopa taeva toimivusskeem teisel võrdlusperioodil ja pärast seda
 • Keskkond:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Euroopa vete kaitsmise kava poliitikavõimalused
 • Õigus ja põhiõigused:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist ja vastutuselevõtmise tõhustamist käsitlev konsultatsioon
 • Transport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Avalik konsultatsioon kasutajatele minimaalse, liiklusohutusega seotud üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamise kohta vastavalt intelligentsete transpordisüsteemide direktiivile 2010/40/EL
 • Keskkond:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Avalik konsultatsioon – ELi keskkonnapoliitika prioriteedid aastaks 2020: ELi uue keskkonnaalase tegevuskava väljatöötamine
 • Rahvatervis:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete Euroopa Liitu importimise kirjaliku kinnituse vormi kavand
 • Siseturg:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  ELi pangandussektori struktuuri reformimist käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma konsultatsioon
 • Maksundus:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Siseturg: Faktilised näited topeltmaksuvabastuse juhtumite kohta
 • Õigus ja põhiõigused:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Konsultatsioon, mis käsitleb soolist ebavõrdsust ELi äriühingute juhatustes
 • Energeetika:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Finantsabi energiatõhususe parandamiseks hoonetes
 • Konkurents:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Meretranspordile antavat riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine
 • Siseturg:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Konsulteerimine Euroopa äriühinguõiguse tuleviku üle
 • Majandus ja rahandus:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite sobivuse hindamine – avalik konsultatsioon
 • Merendus ja kalandus:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Sinine majanduskasv - ookeanide, merede ja rannikualade jätkusuutlik majanduskasv
 • Ettevõtlus:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Mänguasjades sisalduva plii piirväärtuste läbivaatamist käsitlev konsultatsioon
 • Konkurents:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Avalik konsulteerimine regionaalabi andmise Euroopa Liidu eeskirjade muutmise teemal
 • Rahvatervis:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Delegeeritud õigusakt inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete hea tootmistava põhimõtete ja suuniste kohta – avalikuks konsultatsiooniks esitatud kontseptsioonidokument
 • Energeetika:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Võrgueeskirjade ja -suuniste väljatöötamist käsitlevate iga-aastaste prioriteetide nimekirja koostamine aastaks 2013 ja pärast seda
 • Kliimameetmed:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Meretranspordi heitkoguste lisamine ELi kasvuhoonegaasiheite vähendamise kohustusse
 • Keskkond:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Konsultatsioon, mis käsitleb sihtotstarbelist õigusakti invasiivsete võõrliikide kohta
 • Siseturg:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konsultatsioon, Roheline raamat – Integreeritud Euroopa turg kaardi-, interneti- ja mobiilimakseteks
 • Keskkond:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Säästva tarbimise ja tootmise tegevuskava
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Roheline raamat: restruktureerimine ja muutuse ennetamine: mida oleme õppinud hiljutistest kogemustest?
 • Rahvatervis:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Rakendusakt inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete tootmise suhtes kohaldatava reguleeriva raamistiku hindamise nõuete kohta – avalikuks konsultatsiooniks esitatud kontseptsioonidokument
 • Transport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Avalik konsultatsioon lennureisijate õiguste määrus (EÜ) nr 261/2004 võimaliku muutmise kohta
 • Ettevõtlus:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Avalik konsultatsioon seoses küttegaasiseadmeid käsitleva direktiivi 2009/142/EÜ läbivaatamisega
 • Ettevõtlus:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Avalik konsultatsioon direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) võimaliku läbivaatamise kohta.
 • Siseküsimused:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Avalik arutelu perekonna taasühinemise õigust käsitleva direktiivi kohta
 • Õigus ja põhiõigused:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Euroopa juurdepääsetavuse akti käsitlev avalik konsultatsioon
 • Infoühiskond:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Valgustuse tulevik: Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine
 • Energeetika:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Valdkonnad, milles tugevdada EURATOMi tuumaohutust reguleerivat kehtivat õigusraamistikku
 • Keskkond:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Magevee poliitika kõlblikkuse kontrolli käsitlev konsultatsioon
 • Transport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Masse ja mõõtmeid käsitleva direktiivi 96/53/EÜ läbivaatamine
 • Areng:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultatsioon komisjoni teatise ettevalmistamiseks, milles käsitletakse sotsiaalkaitset Euroopa Liidu arengukoostöös.
 • Konkurents:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Konsultatsioon seoses teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antavat riigiabi käsitlevate eeskirjade läbivaatamisega
 • Infoühiskond:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Abi avaliku sektori asutustele IKT hangetel vastavalt standarditele
 • Siseturg:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Konsultatsioon seoses finantssektoris osaluse omandamist ja selle suurendamist käsitleva direktiivi 2007/44 EÜ rakendamisega
 • Keskkond:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Konsultatsioon ehitiste veesäästlikkuse kohta
 • Energeetika:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Taastuvenergiastrateegia
 • Õigus ja põhiõigused:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Avalik konsultatsioon seoses teatisega „Euroopa uimastitevastase võitluse tugevdamine”
 • Konkurents:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Tehnoloogiasiiret käsitlevate litsentsilepingute hindamise eeskirjade läbivaatamine
 • Konkurents:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Suunised teatavate riigiabimeetmete kohta kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi kontekstis pärast 2012. aastat
 • Rahvatervis:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Teises liikmesriigis väljastatud ravimiretseptide tõhusama tunnustamise meetmeid käsitlev konsultatsioon