Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

2012 - Περατωθείσες διαβουλεύσεις - Η Φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. προηγούμενα έτη »
 • Εσωτερική αγορά:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Διαβούλευση για ένα μελλοντικό πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
 • Δράση για το κλίμα:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Δημόσια διαβούλευση: Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Δημόσια διαβούλευση: Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετρολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020
 • Επιχειρήσεις:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ;
 • Μεταφορές:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Η αστική διάσταση της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Γνώσεις για τη θάλασσα 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Βιομηχανίες βιολογικής βάσης: προς μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος "Horizon 2020"?.
 • Περιφερειακή πολιτική:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Διαβούλευση για τα προτεινόμενα κριτήρια της ΕΕ για τις οικολογικές δημόσιες συμβάσεις που αφορούν έργα υποδομής στον τομέα των λυμάτων
 • Μεταφορές:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Δημόσια διαβούλευση για την απλούστευση, την αποσαφήνιση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SES II +) και την εναρμόνιση των κανόνων SES και EASA
 • Δημόσια υγεία:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Εκτίμηση της δυνητικής παραποίησης των φαρμάκων που εισέρχονται στην Ένωση αλλά δεν προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά.
 • Εσωτερική αγορά:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Έγγραφο διαβούλευσης για την κανονιστική ρύθμιση των δεικτών
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Προθεσμίες για την αξίωση αποζημίωσης σχετικά με διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εκπαίδευση:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Δημόσια διαβούλευση με θέμα «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: πρόταση για την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω των νέων τεχνολογιών»
 • Εσωτερική αγορά:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Διαβούλευση σχετικά με τις συστάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ
 • Φορολογία:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Προβλήματα άμεσης φορολογίας που ανακύπτουν όταν επιχειρηματικά κεφάλαια επενδύονται σε διασυνοριακή βάση
 • Μεταφορές:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Επιβολή τελών για τη χρήση των οδικών υποδομών
 • Περιβάλλον:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Διαβούλευση σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο και την πολιτική της ΕΕ για τον θόρυβο
 • Περιβάλλον:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Διαβούλευση για την επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους
 • Ανταγωνισμός:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Κρατικές ενισχύσεις για περιβαλλοντική προστασία
 • Περιβάλλον:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Προτάσεις για τους δείκτες αποδοτικότητας των πόρων
 • Εσωτερική αγορά:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Οργανισμοí συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) - Κανόνες για τα προϊόντα, διαχείριση της ρευστότητας, θεματοφύλακας, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, μακροπρόθεσμες επενδύσεις
 • Ανταγωνισμός:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Κρατικές ενισχύσεις: μικρά ποσά ενισχύσεων (κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 1998/2006)
 • Μεταφορές:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Δημόσια διαβούλευση για την επέκταση της Κοινής Επιχείρησης SESAR στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020"
 • Δράση για το κλίμα:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Διαβούλευση για την επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής της ΕΕ
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Δημόσια διαβούλευση για ορισμένα θέματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη διαχείριση της κίνησης των δεδομένων και την αλλαγή παρόχου σ' ένα ανοιχτό Διαδίκτυο
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην ΕΕ
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Μελλοντική Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία για τα ηλεκτρονικά συστατικά μέρη και τα ενσωματωμένα συστήματα
 • Ανταγωνισμός:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Διαδικαστική μεταρρύθμιση για τις κρατικές ενισχύσεις
 • Ανταγωνισμός:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Ενέργεια:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Κατάλογος έργων που υποβάλλονται προς αξιολόγηση ως πιθανά έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των ενεργειακών υποδομών
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Διαβούλευση για τα σχέδια σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία στις βιοεπιστήμες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020»
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Διαβούλευση για την προετοιμασία της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο», στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020»
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Διαβούλευση για την προετοιμασία της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας "Clean Sky" του προγράμματος "Horizon 2020"
 • Επιχειρήσεις:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Σχέδιο δράσης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας: «Επιχειρηματικότητα 2020»
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Κώδικας για ανοιχτό και αποτελεσματικό εθελοντισμό: αρχές σχεδιασμού για αυτορρύθμιση και από κοινού ρύθμιση καθώς και άλλες πολυμερείς δράσεις
 • Εμπόριο:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
 • Επιχειρήσεις:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές που είναι προσανατολισμένες στη ζήτηση με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής καινοτομίας στην παγκόσμια αγορά
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Διαβούλευση σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία
 • Έρευνα και τεχνολογία:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Διαβούλευση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Σύντηξη
 • Ανταγωνισμός:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Σχέδιο ανακοίνωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
 • Δημόσια υγεία:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Εισαγωγή στα τέλη που θα επιβάλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Ωκεάνια Ενέργεια
 • Ανταγωνισμός:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Κρατικές ενισχύσεις: Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία
 • Ενέργεια:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  « Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη III » στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας « Ορίζοντας 2020 »
 • Εσωτερική αγορά:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Ένα καθαρό και ανοιχτό Διαδίκτυο: δημόσια διαβούλευση για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και δράσης κατά του παράνομου περιεχομένου που φιλοξενούν ενδιάμεσοι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Αναθεωρηση των ρυθμισεων τησ εε στον τομεα των οπωροκηπευτικων - δημοσια διαβουλευση σχετικα με τισ πολιτικεσ επιλογεσ και την αξιολογηση του αντικτυπου τουσ
 • Δημόσια υγεία:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Mέτρα σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων για την παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ
 • Ανταγωνισμός:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την κρατική χρηματοδότηση ευρυζωνικών δικτύων
 • Γενικά και θεσμικά θέματα:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Διαβούλευση σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Διαβούλευση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την είσοδο και διαμονή στην ΕΕ ερευνητών, φοιτητών, μαθητών, μη αμειβόμενων ασκούμενων και εθελοντών, που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ
 • Δράση για το κλίμα:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Διαβούλευση για την προετοιμασία της στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ
 • Επιχειρήσεις:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Διαβούλευση σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία για τη βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της «ΕΕ 2020»
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Προκλήσεις και Ευκαιρίες στον τομέα του Θαλάσσιου και Παράκτιου Τουρισμού στην ΕΕ
 • Δημόσια υγεία:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Λεπτομερείς κανόνες της διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους για το εθελοντικό δίκτυο Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, το οποίο πρόκειται να συσταθεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ.
 • Ανταγωνισμός:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Οι μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού στις υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς 
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μείωση του Κόστους Ανάπτυξης Υποδομής Επικοινωνιών Υψηλής Ταχύτητας στην Ευρώπη
 • Απασχόληση και κοινωνικά θέματα:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Την αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης των προσωπικών και των οικιακών υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία καθιέρωσης ευρωπαϊκού σήματος για τα συστήματα ποιότητας στον τουρισμό
 • Απασχόληση και κοινωνικά θέματα:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους άσκησης
 • Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  To διαδίκτυο προχωρά προς τη νέα τεχνολογική επανάσταση: διασύνδεση με αντικείμενα και μεταξύ αντικειμένων.Πώς φαντάζεστε τη διακυβέρνηση σ΄αυτό το «Διαδίκτυο των Αντικειμένων»;
 • Μεταφορές:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια επιβατηγών πλοίων
 • Μεταφορές:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση τραυματισμών σε τροχαία ατυχήματα
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Διαβούλευση για το μέλλον του ευρωπαϊκού πτωχευτικού δικαίου
 • Κοινωνία της πληροφορίας:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εσωτερική αγορά:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Διαβούλευση για την πρόσβαση των σπουδαστών που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus και ανταλλαγών σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Εσωτερική αγορά:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  πρασινη βιβλοσ σκιωδεσ τραπεζικο συστημα
 • Ανταγωνισμός:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  σχέδιο ανακοίνωσης της επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για κινηματογραφικές ταινίες και λοιπά οπτικοακουστικά έργα
 • Εσωτερική αγορά:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Διαβούλευση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς
 • Μεταφορές:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, σύμφωνα με την οδηγία ITS (ευφυή συστήματα μεταφορών) 2010/40/EΕ
 • Μεταφορές:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την προτεινόμενη κανονιστική προσέγγιση για την αναθεώρηση του Καθεστώτος Επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και μετά
 • Περιβάλλον:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Επιλογές πολιτικής για το Σχέδιο προστασίας των ευρωπαϊκών υδάτων
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Διαβούλευση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εντατικοποίηση των διώξεων
 • Μεταφορές:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Δημόσια διαβούλευση για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, σύμφωνα με την οδηγία ITS (ευφυή συστήματα μεταφορών) 2010/40/EΕ
 • Περιβάλλον:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Consultation on the EU environment policy priorities for 2020: Towards a 7th EU Environment Action Programme
 • Δημόσια υγεία:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Σχέδιο υποδείγματος της γραπτής επιβεβαίωσης για τις δραστικές ουσίες που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
 • Εσωτερική αγορά:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Διαβούλευση της Ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διάρθρωση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ
 • Φορολογία:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Η εσωτερική αγορά: συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων διπλής μη φορολόγησης
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Διαβούλευση για την άνιση εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων της ΕΕ
 • Ενέργεια:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Χρηματοδοτική στήριξη για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
 • Ανταγωνισμός:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Αναθεώρηση των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
 • Εσωτερική αγορά:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Εκτίμηση της καταλληλότητας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα για τα κράτη μέλη – Δημόσια διαβούλευση
 • Θαλάσσια πολιτική και αλιεία:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Γαλάζια ανάπτυξη: βιώσιμη ανάπτυξη από τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές
 • Επιχειρήσεις:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Διαβούλευση για την επανεξέταση των ορίων περιεκτικότητας σε μόλυβδο των παιχνιδιών
 • Ανταγωνισμός:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
 • Δημόσια υγεία:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την ορθή πρακτική παρασκευής δραστικών ουσιών για φάρμακα που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο -  Έγγραφο προβληματισμού που υποβάλλεται σε δημόσια διαβούλευση
 • Ενέργεια:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Καθορισμός των ετήσιων καταλόγων προτεραιότητας για την εκπόνηση κωδίκων δικτύου και κατευθυντηρίων γραμμών για το 2013 και μετέπειτα
 • Δράση για το κλίμα:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές συμπεριλαμβάνονται στη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Περιβάλλον:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση ειδικού νομοθετικού μέσου για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
 • Εσωτερική αγορά:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο – Προς την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών καρτών, διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου
 • Περιβάλλον:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Για μια βιωσιμότερη κατανάλωση και παραγωγή
 • Απασχόληση και κοινωνικά θέματα:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Πράσινη Βίβλος: «Αναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής: διδάγματα από την πρόσφατη εμπειρία»
 • Δημόσια υγεία:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Εκτελεστική πράξη σχετικά με τις απαιτήσεις αξιολόγησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παρασκευή δραστικών ουσιών για φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο - Έγγραφο προβληματισμού που υποβάλλεται σε δημόσια διαβούλευση
 • Μεταφορές:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών
 • Επιχειρήσεις:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/142/ΕΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου
 • Επιχειρήσεις:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Δημόσια διαβούλευση για ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών
 • Εσωτερικές υποθέσεις:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Δημόσια διαβούλευση για Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας
 • Κοινωνία της πληροφορίας:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Φως στο μέλλον: Επιτάχυνση της εξάπλωσης των καινοτόμων τεχνολογιών φωτισμού
 • Ενέργεια:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Τομείς ενίσχυσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ΕΥΡΑΤΟΜ για την πυρηνική ασφάλεια
 • Περιβάλλον:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Διαβούλευση σχετικά με τον Έλεγχο καταλληλότητας της πολιτικής για τα γλυκά ύδατα
 • Μεταφορές:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Αναθεώρηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ: Βάρος & Διαστάσεις
 • Ανάπτυξη:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Διαβούλευση για την προετοιμασία ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική προστασία στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ανταγωνισμός:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (Ε&Α&Κ)
 • Κοινωνία της πληροφορίας:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Βοηθώντας τις δημόσιες αρχές να προμηθευτούν ΙCΤ με βάση τα Πρότυπα
 • Εσωτερική αγορά:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/44/EΚ για την απόκτηση και την αύξηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Περιβάλλον:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Διαβούλευση για την αποδοτική χρήση του νερού στα κτήρια
 • Ενέργεια:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Δημόσια διαβούλευση για την ανακοίνωση «Προς μια δυναμικότερη ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών»
 • Ανταγωνισμός:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Αναθεώρηση των κανόνων αξιολόγησης των συμφωνιών που αφορούν άδειες εκμετάλλευσης για τη μεταφορά τεχνολογίας
 • Ανταγωνισμός:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012
 • Δημόσια υγεία:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Διαβούλευση για τα μέτρα βελτίωσης της αναγνώρισης των ιατρικών συνταγών που γράφονται σε άλλο κράτος μέλος