Sti

Flere værktøjer

2012 - Afsluttede høringer - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. tidligere »
 • Indre marked:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Høring om mulige rammer for genopretning og sanering af finansieringsinstitutter uden for banksektoren
 • Klimaindsats:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Offentlig høring: europæisk program for metrologisk forskning under Horisont 2020
 • Forskning og teknologi:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Offentlig høring: europæisk program for metrologisk forskning under Horisont 2020
 • Erhvervspolitik:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Hvilke 10 EU-retsakter er mest byrdefulde for SMV’er?
 • Transport:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Den bymæssige dimension af EU's transportpolitik
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Viden om havene 2020: fra kortlægning af havbunden til oceanografiske prognoser
 • Forskning og teknologi:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Biobaserede industrier, på vej mod et offentlig-privat partnerskab under Horisont 2020?.
 • Regionalpolitikken:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Høring om EU’s foreslåede kriterier for grønne offentlige indkøb med hensyn til etablering af spildevandsinfrastrukturer
 • Transport:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Offentlig høring om en forenkling, præcisering og modernisering af lovgivningen om det fælles europæiske luftrum (SES II +) og en harmonisering af EASA's regler og bestemmelserne for SES
 • Sundhed:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Vurdering af den potentielt forfalskede karakter af lægemidler, der føres ind i Unionen, men ikke påtænkes markedsført.
 • Indre marked:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Høringsdokument om indeksregulering
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Tidsfrister for anmodning om erstatning ved grænseoverskridende trafikulykker i EU
 • Uddannelse:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Offentlig høring om »Åbne uddannelsessystemer – et forslag om et europæisk initiativ, der skal forbedre uddannelse og udvikling af kvalifikationer gennem nye teknologier«
 • Indre marked:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Høring om den højtstående ekspertgruppes henstillinger om en reform af strukturen i EU’s banksektor
 • Beskatning:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problemer på området direkte skatter i forbindelse med investering af risikovillig kapital på tværs af grænserne
 • Transport:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Afgifter for brug af vejinfrastruktur
 • Miljø:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Høring om gennemførelsesrapporten for direktivet om ekstern støj (END) og EU’s støjpolitik
 • Miljø:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Høring om opdatering af EU's gennemførelsesplan for Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP)
 • Konkurrence:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Statsstøtte til miljøbeskyttelse
 • Miljø:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Valgmuligheder for indikatorer for ressourceeffektivitet
 • Indre marked:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) - Produktregler, likviditetsstyring, depositar, pengemarkedsfonde, langsigtede investeringer
 • Konkurrence:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Statsstøtte: små støttebeløb (de minimis-forordningen 1998/2006)
 • Transport:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Offentlig høring om forlængelse af fællesforetagendet SESAR under Horisont 2020
 • Klimaindsats:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Høring om revision af auktiontidsplanen for EU-systemet for handel med emissioner
 • Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Offentlig høring om særlige aspekter af åbenhed, trafikstyringen og valgmuligheder på et åbent internet
 • Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Forbedring af net-og informationssikkerhed i EU
 • Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Fremtidige fælles teknologiinitiativ(er) om elektroniske komponenter og integrerede systemer
 • Konkurrence:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Reform af statsstøtteprocedurerne
 • Konkurrence:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Statsstøtte til fremme af investeringer med risikovillig kapital i små og mellemstore virksomheder
 • Energi:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Liste over projekter, der skal vurderes som mulige projekter af fælles interesse inden for energiinfrastruktur
 • Forskning og teknologi:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Høring om planer om et offentligt-privat partnerskab inden for biovidenskabelig forskning og innovation under Horisont 2020
 • Forskning og teknologi:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Høring om forberedelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende brændselsceller og brint under Horisont 2020
 • Forskning og teknologi:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Høring om forberedelsen af det fælles teknologiinitiativ Clean Sky under Horisont 2020
 • Erhvervspolitik:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Høring om handlingsplanen for iværksætteri 2020
 • Almindelige og institutionelle anliggender:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Regler om effektivt åbent frivilligt arbejde: Gode designprincipper for selv- og samregulering og andre tiltag fra flere forskellige stakeholdere
 • Handel:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Offentlig høring om de fremtidige forbindelser mellem EU og USA inden for handel og økonomi
 • Erhvervspolitik:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Offentlig høring om efterspørgselspolitikker, der skal sætte skub i Europas industrielle innovation på verdensmarkedet
 • Almindelige og institutionelle anliggender:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Høring om intelligent lovgivning
 • Forskning og teknologi:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Det europæiske fusionsforskningsprogram
 • Konkurrence:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Udkast til meddelelse om statsstøtte til kortfristet eksportkreditforsikring
 • Sundhed:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Indførelse af gebyrer for Det Europæiske Lægemiddelagenturs lægemiddelovervågning
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Havenergi
 • Konkurrence:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Statsstøtte: Forordningen om generel gruppefritagelse
 • Energi:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Intelligent energi i Europa III under Horisont 2020 
 • Indre marked:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Et åbent og ordentligt internet: Hvordan kan man anmelde og gribe ind mod ulovligt indhold hos værtstjenester?
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Unionsborgere: Dine rettigheder, din fremtid
 • Landbrug og Udvikling af Landdistrikter:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Revision af eu's ordning for frugt- og grønsagssektoren - offentlig høring om politiske muligheder og konsekvensanalyse
 • Sundhed:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Foranstaltninger vedrørende kloning af dyr til fødevareproduktion i EU
 • Konkurrence:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Revision af retningslinjerne for offentlig finansiering af bredbåndsnet
 • Almindelige og institutionelle anliggender:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Høring om åbenhedsregistret
 • Indre anliggender:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Høring om de fremtidige regler for indrejse og ophold i EU for forskere, studerende, skoleelever, ulønnede praktikanter og volontører fra lande uden for EU
 • Klimaindsats:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Høring om udarbejdelsen af EU’s tilpasningsstrategi
 • Erhvervspolitik:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Høring om Europa 2020-flagskibsinitiativet om industripolitik
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Udfordringer og muligheder i forbindelse med hav- og kystturisme i EU
 • Sundhed:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Interessenthøring inden for det frivillige EU-netværk for vurdering af sundhedsteknologi (direktiv 2011/24/EU)
 • Konkurrence:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  De kommende retningslinjer for anvendelse af reglerne om konkurrencebegrænsende praksis på søtransporttjenester
 • Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Offentlig høring om et EU-initiativ til at reducere omkostningerne ved at udrulle højhastigheds kommunikationsinfrastruktur i Europa
 • Beskæftigelse og sociale anliggender:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  Udnyttelse af beskæftigelsespotentialet inden for personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet
 • Erhvervspolitik:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Åben høring om initiativet til et europæisk mærke for kvalitetsturisme
 • Beskæftigelse og sociale anliggender:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Rammer for praktikophold af kvalitet
 • Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internettet er snart klart til den næste teknologiske revolution: kommunikation mellem mennesker og ting samt mellem ting og ting. Hvordan skal et sådant "tingenes internet" styres?
 • Transport:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Offentlig høring om en revision af EU-lovgivningen om passagerskibes sikkerhed
 • Transport:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  EU’s strategi for at mindske antallet af personskader i forbindelse med trafikulykker
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Høring om fremtiden for europæisk konkursret
 • Informationssamfund:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Høring om adgang til information om driftskompatibilitet af digitale produkter og tjenester
 • Indre marked:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Høring om Erasmus- og udvekslingsstuderendes adgang til en bankkonto
 • Indre marked:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  grønbog skyggebanker
 • Konkurrence:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Udkast til Kommissionens meddelelse om statsstøtte til film og andre audiovisuelle værker
 • Indre marked:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Høring om bankkonti
 • Transport:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Offentlig høring om levering af oplysnings- og reserveringstjenester for sikre parkeringsområder for lastbiler og erhvervskøretøjer i henhold til ITS-direktiv 2010/40/EU
 • Transport:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Offentlig høring om den foreslåede fremgangsmåde til en revision af det fælles luftrums præstationsordning med henblik på RP2 og videre
 • Miljø:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Politiske muligheder for strategien for beskyttelse af Europas vandressourcer
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Høring om beskyttelse af EU’s finansielle interesser og mere effektiv retsforfølgning
 • Transport:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Offentlig høring om et minimum af færdselssikkerhedsrelateret generel trafikinformation, når dette er muligt, uden vederlag for brugerne i henhold til ITS-direktiv 2010/40/EU
 • Miljø:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Offentlig høring om EU's miljøpolitiske prioriteter for 2010 – På vej til et nyt miljøhandlingsprogram for EU
 • Sundhed:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Udkast til skema til den skriftlige bekræftelse om virksomme stoffer, der importeres til EU til anvendelse i humanmedicinske lægemidler
 • Indre marked:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Den højtstående ekspertgruppes høring om en reform af strukturen i EU's banksektor
 • Beskatning:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Det indre marked: konkrete eksempler på dobbelt ikke-beskatning
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Høring om ulige kønsfordeling i bestyrelser i EU
 • Energi:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Finansiel støtte til energieffektivitet i bygninger
 • Konkurrence:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Revision af retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren
 • Indre marked:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Høring om fremtiden for europæisk selskabsret
 • Økonomiske og Finansielle Anliggender:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Vurdering af hensigtsmæssigheden for medlemsstaterne af de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor – Offentlig høring
 • Maritime anliggender og fiskeri:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Blå vækst: Bæredygtig vækst fra have og kyster
 • Erhvervspolitik:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Høring om revisionen af grænseværdierne for bly i legetøj
 • Konkurrence:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Offentlig høring om revision af Den Europæiske Unions regler om statsstøtte med regionalt sigte
 • Sundhed:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Delegeret retsakt om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for virksomme stoffer i humanmedicinske lægemidler – Høringsoplæg
 • Energi:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Opstilling af de årlige prioritetslister med henblik på udformning af netregler og retningslinjer for 2013 og derefter
 • Klimaindsats:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Inddragelse af udledningerne fra søtransport i EU’s forpligtelser til at nedbringe drivhusgasserne
 • Miljø:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Høring om et dedikeret lovgivningsinstrument om bekæmpelse af invasive fremmede arter
 • Indre marked:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Høring om grønbog – På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger
 • Miljø:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  Mere bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
 • Beskæftigelse og sociale anliggender:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Grønbog: Omstruktureringer og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?
 • Sundhed:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Gennemførelsesretsakt vedrørende kravene til vurdering af den lovgivning, der finder anvendelse på fremstilling af virksomme stoffer til humanmedicinske lægemidler – debatoplæg til offentlig høring
 • Transport:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Offentlig høring vedrørende en eventuel revision af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder
 • Erhvervspolitik:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Offentlig høring om revision af direktiv 2009/142/EF om gasapparater
 • Erhvervspolitik:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Offentlig høring om en eventuel ændring af direktiv 93/7/EØF om tilbagelevering af kulturgoder
 • Indre anliggender:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Offentlig høring om EU’s direktiv om ret til familiesammenføring
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Offentlig høring om en europæisk lov om tilgængelighed
 • Informationssamfund:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Belysning i fremtiden: Hurtig udvikling af innovative belysningsteknologier
 • Energi:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Områder, hvor de eksisterende Euratom-lovrammer for nuklear sikkerhed bør styrkes
 • Miljø:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Høring om sundhedstjek af ferskvandspolitikken
 • Transport:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Revision af direktiv 96/53/EF: Vægt og dimensioner
 • Udvikling:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Høring i forbindelse med Kommissionens udarbejdelse af en meddelelse om social beskyttelse i EU's udviklingssamarbejde.
 • Konkurrence:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Høring om revisionen af EU’s statsstøtteregler for forskning, udvikling og innovation (FUI)
 • Informationssamfund:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Hjælp til de offentlige myndigheder med indkøb af IT baseret på standarder
 • Indre marked:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Høring om anvendelsen af direktiv 2007/44/EF på erhvervelser og forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor
 • Miljø:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Høring om vandeffektivitet i bygninger
 • Energi:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategi for vedvarende energi
 • Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Offentlig høring om meddelelsen »Mod en stærkere europæisk indsats mod narkotika«
 • Konkurrence:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Revision af reglerne om vurdering af licensaftaler ved teknologioverførsel
 • Konkurrence:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Retningslinjer for visse statsstøtteforanstaltninger som led i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner efter 2012
 • Sundhed:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Høring om bedre anerkendelse af recepter fra læger i andre EU-lande