Cesta

Další nástroje

2012 - Ukončené konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. dříve »
 • Vnitřní trh:
  05.10.2012 – 28.12.2012
  Konzultace týkající se možného rámce pro obnovu a řešení problémů nebankovních finančních institucí
 • Boj proti změně klimatu:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Veřejná konzultace: evropský metrologický výzkumný program v rámci programu Horizont 2020
 • Výzkum a technologie:
  01.10.2012 – 23.12.2012
  Veřejná konzultace: evropský metrologický výzkumný program v rámci programu Horizont 2020
 • Podniky:
  28.09.2012 – 21.12.2012
  Kterých 10 legislativních aktů nejvíce zatěžuje malé a střední podniky?
 • Doprava:
  17.09.2012 – 17.12.2012
  Města a dopravní politika EU
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  29.08.2012 – 15.12.2012
  Znalosti v námořní oblasti 2020: od mapování mořského dna až po předpovědi pro oceány
 • Výzkum a technologie:
  21.09.2012 – 14.12.2012
  Průmysl založený na biotechnologiích, směrem k partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci programu Horizont 2020?.
 • Regionální politika:
  19.09.2012 – 14.12.2012
  Konzultace o návrhu kritérií pro zadávání ekologických veřejných zakázek EU v oblasti zajištění infrastruktury odpadních vod
 • Doprava:
  21.09.2012 – 13.12.2012
  Veřejná konzultace směřující ke zjednodušení, vyjasnění a modernizaci právních předpisů souvisejících s iniciativou „Jednotné evropské nebe“ (SES II +) a k dosažení souladu mezi předpisy SES a EASA
 • Veřejné zdraví:
  11.09.2012 – 10.12.2012
  Vyhodnocování, zda jsou léčivé přípravky, které vstupují do Unie, avšak nejsou určeny k uvedení na trh Unie, padělány či nikoli.
 • Vnitřní trh:
  05.09.2012 – 29.11.2012
  Konzultační dokument k nařízení o indexech
 • Spravedlnost a základní práva:
  19.07.2012 – 19.11.2012
  Promlčecí lhůty pro uplatňování nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku dopravní nehody v jiné zemi EU
 • Mládež:
  13.08.2012 – 13.11.2012
  Veřejná konzultace k dokumentu „Otevření systémů vzdělávání – návrh evropské iniciativy s cílem podpořit vzdělávání a rozvoj dovedností prostřednictvím nových technologií“
 • Vnitřní trh:
  02.10.2012 – 13.11.2012
  Konzultace k doporučením odborné skupiny na vysoké úrovni pro reformu struktury bankovního sektoru EU
 • Daně:
  03.08.2012 – 05.11.2012
  Problémy v oblasti přímých daní vzniklé v souvislosti s investováním rizikového kapitálu přes hranice
 • Doprava:
  10.08.2012 – 04.11.2012
  Zavádění poplatků za využívání infrastruktury pozemních komunikací
 • Životní prostředí:
  25.06.2012 – 25.10.2012
  Veřejná konzultace ke zprávě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí (END) a k politice EU v této oblasti
 • Životní prostředí:
  02.08.2012 – 25.10.2012
  Konzultace k aktualizaci prováděcího plánu Evropské unie ohledně Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)
 • Hospodářská soutěž:
  31.07.2012 – 23.10.2012
  Státní podpora na ochranu životního prostředí
 • Životní prostředí:
  31.07.2012 – 22.10.2012
  Možnosti ukazatelů účinnosti využívání zdrojů
 • Vnitřní trh:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) - Pravidla pro produkty, řízení likvidity, depozitář, fondy peněžního trhu, dlouhodobé investice
 • Hospodářská soutěž:
  26.07.2012 – 18.10.2012
  Státní podpora: podpora malého rozsahu (nařízení č. 1998/2006 o podpoře de minimis)
 • Doprava:
  25.07.2012 – 17.10.2012
  Veřejná konzultace týkající se prodloužení společného podniku SESAR v rámci iniciativy Horizont 2020
 • Boj proti změně klimatu:
  25.07.2012 – 16.10.2012
  Konzultace týkající se přezkumu časového profilu dražeb v systému EU pro obchodování s emisemi
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  23.07.2012 – 15.10.2012
  Veřejná konzultace týkající se zvláštních aspektů transparentnosti, řízení datového provozu a změny poskytovatele v prostředí otevřeného internetu
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  25.07.2012 – 15.10.2012
  Zlepšení bezpečnosti sítí a informací v EU
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  20.07.2012 – 12.10.2012
  Budoucí společná technologická iniciativa (popř. iniciativy) týkající se elektronických komponentů a vestavěných systémů
 • Hospodářská soutěž:
  13.07.2012 – 05.10.2012
  Procesní reforma ohledně státní podpory
 • Hospodářská soutěž:
  17.07.2012 – 05.10.2012
  Státní podpora pro rizikové kapitálové investice do malých a středních podniků
 • Energie:
  20.06.2012 – 04.10.2012
  Seznam projektů, jež byly předloženy k posouzení jako potenciální „projekty společného zájmu“ v oblasti energetické infrastruktury
 • Výzkum a technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultace k plánům týkajícím se partnerství veřejného a soukromého sektoru ve vědách o živé přírodě a inovacích v rámci programu Horizont 2020
 • Výzkum a technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultace k přípravě společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík v rámci programu Horizont 2020
 • Výzkum a technologie:
  11.07.2012 – 04.10.2012
  Konzultace o přípravě společné technologické iniciativy „Clean Sky“ v rámci programu Horizont 2020
 • Podniky:
  06.07.2012 – 01.10.2012
  Konzultace týkající se akčního plánu Podnikání 2020
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  14.06.2012 – 30.09.2012
  Kodex efektivního a otevřeného dobrovolnictví: Kvalitní pravidla samoregulace a společné regulace a dalších činností, do nichž je zapojeno více zainteresovaných stran
 • Obchod:
  27.06.2012 – 27.09.2012
  Veřejná konzultace o budoucnosti obchodních a hospodářských vztahů mezi EU a USA
 • Podniky:
  14.06.2012 – 23.09.2012
  Veřejná konzultace – Na poptávku zaměřené politiky, které povzbudí evropský průmysl k inovacím na globálním trhu
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  27.06.2012 – 21.09.2012
  Konzultace k inteligentní regulaci
 • Výzkum a technologie:
  28.06.2012 – 21.09.2012
  Konzultace k evropskému výzkumnému programu pro jadernou syntézu
 • Hospodářská soutěž:
  29.06.2012 – 21.09.2012
  Návrh sdělení o státních podporách na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů
 • Veřejné zdraví:
  18.06.2012 – 15.09.2012
  Zavedení poplatků za dozor nad bezpečností léků vykonávaný Evropskou agenturou pro léčivé přípravky  
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  14.06.2012 – 14.09.2012
  Energie z oceánů
 • Hospodářská soutěž:
  20.06.2012 – 12.09.2012
  Státní podpora: Obecné nařízení o blokových výjimkách
 • Energie:
  21.06.2012 – 12.09.2012
  Inteligentní energie – Evropa III v rámci programu Horizont 2020
 • Vnitřní trh:
  04.06.2012 – 11.09.2012
  Nezávadný a přístupný internet: Veřejná konzultace týkající se postupů pro oznamování a potírání nezákonného obsahu umístěného na hostitelských serverech poskytovatelů internetových služeb
 • Spravedlnost a základní práva:
  08.05.2012 – 09.09.2012
  Občané EU: Vaše práva, vaše budoucnost
 • Zemědělství a rozvoj venkova:
  04.06.2012 – 09.09.2012
  Přezkumu režimu eu pro odvětví ovoce a zeleniny – veřejná konzultace o politických alternativách a posouzení jejich dopadu
 • Veřejné zdraví:
  03.05.2012 – 03.09.2012
  Opatření ohledně klonování zvířat pro účely produkce potravin v EU
 • Hospodářská soutěž:
  01.06.2012 – 01.09.2012
  Revize pokynů ohledně financování širokopásmových sítí z veřejných zdrojů
 • Obecné a institucionální záležitosti:
  08.06.2012 – 31.08.2012
  Konzultace týkající se rejstříku transparentnosti
 • Vnitřní věci:
  01.06.2012 – 23.08.2012
  Konzultace o budoucí podobě pravidel vstupu a pobytu výzkumných pracovníků, studentů, školáků, neplacených stážistů a dobrovolníků na území EU
 • Boj proti změně klimatu:
  21.05.2012 – 20.08.2012
  Konzultace k přípravě strategie EU v oblasti přizpůsobení se změně klimatu
 • Podniky:
  16.05.2012 – 07.08.2012
  Konzultace týkající se stěžejní iniciativy v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  14.05.2012 – 06.08.2012
  Výzvy a příležitosti, které přináší námořní cestovní ruch a cestovní ruch v pobřežních oblastech EU
 • Veřejné zdraví:
  02.05.2012 – 01.08.2012
  Veřejná konzultace týkají se možností vedení konzultací se zúčastněnými stranami v rámci dobrovolné sítě pro hodnocení zdravotnických technologií, jež byla ustavena směrnicí 2011/24/EU
 • Hospodářská soutěž:
  04.05.2012 – 27.07.2012
  Budoucí pokyny k používání antimonopolních předpisů o restriktivních obchodních praktikách v námořní dopravě
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  27.04.2012 – 20.07.2012
  Veřejná konzultace týkající se Iniciativy Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě
 • Zaměstnanost a sociální věci:
  26.04.2012 – 15.07.2012
  O využití potenciálu osobních služeb a služeb pro domácnost v oblasti zaměstnanosti
 • Podniky:
  13.04.2012 – 13.07.2012
  Veřejná konzultace o iniciativě týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu
 • Zaměstnanost a sociální věci:
  19.04.2012 – 11.07.2012
  Rámec pro zajišťování kvality stáží
 • Komunikační sítě, obsah a technologie:
  12.04.2012 – 10.07.2012
  Internet čeká nová technická revoluce: komunikace s předměty a komunikace předmětů mezi sebou. Jaký by podle vás měl být internet věcí (Internet of Things) spravován?
 • Doprava:
  13.04.2012 – 05.07.2012
  Veřejná konzultace k přezkumu právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí
 • Doprava:
  17.04.2012 – 22.06.2012
  Strategie EU na snížení počtu zranění v důsledku dopravních nehod
 • Spravedlnost a základní práva:
  30.03.2012 – 21.06.2012
  Konzultace o budoucnosti evropského insolvenčního práva
 • Informační společnost:
  20.03.2012 – 20.06.2012
  Veřejná konzultace o přístupu k informacím o interoperabilitě digitálních produktů a služeb
 • Vnitřní trh:
  27.03.2012 – 19.06.2012
  Konzultace týkající se možnosti zřízení bankovního účtu pro studenty programu Erasmus a výměnné studenty
 • Vnitřní trh:
  19.03.2012 – 15.06.2012
  zelená kniha stínové bankovnictví
 • Hospodářská soutěž:
  14.03.2012 – 14.06.2012
  Návrh sdělení Komise o státní podpoře filmu a dalších audiovizuálních děl
 • Vnitřní trh:
  20.03.2012 – 12.06.2012
  Konzultace o bankovních účtech
 • Doprava:
  15.03.2012 – 08.06.2012
  Veřejná konzultace o poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla, podle směrnice 2010/40/EU o ITS
 • Doprava:
  16.03.2012 – 08.06.2012
  Veřejná konzultace o navrhovaném regulačním přístupu k revizi systému sledování výkonnosti jednotného evropského nebe (od 2. referenčního období a dále)
 • Životní prostředí:
  15.03.2012 – 07.06.2012
  Politické varianty plánu na zachování vodních zdrojů Evropy
 • Spravedlnost a základní práva:
  07.03.2012 – 06.06.2012
  Konzultace o ochraně finančních zájmů Evropské unie a zefektivnění trestního stíhání
 • Doprava:
  13.03.2012 – 05.06.2012
  Veřejná konzultace o údajích a postupech pro poskytování, je-li možné, bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, podle směrnice 2010/40/EU o ITS
 • Životní prostředí:
  12.03.2012 – 01.06.2012
  Veřejná konzultace o prioritách EU v oblasti životního prostředí do roku 2020: Na cestě k novému akčnímu programu EU v oblasti životního prostředí
 • Veřejné zdraví:
  20.04.2012 – 01.06.2012
  Návrh vzoru písemného potvrzení o účinných látkách dovážených do Evropské unie jako součást léčivých přípravků pro humánní použití
 • Vnitřní trh:
  03.05.2012 – 01.06.2012
  Konzultace organizovaná Odbornou skupinou na vysoké úrovni pro reformu struktury bankovního sektoru EU
 • Daně:
  29.02.2012 – 30.05.2012
  Vnitřní trh: Příklady případů dvojího nezdanění z praxe
 • Spravedlnost a základní práva:
  05.03.2012 – 28.05.2012
  Konzultace týkající se nerovného zastoupení žen a mužů v řídících a kontrolních orgánech společností v EU
 • Energie:
  15.02.2012 – 18.05.2012
  Finanční podpora na zajišťování energetické účinnosti budov
 • Hospodářská soutěž:
  14.02.2012 – 14.05.2012
  Přezkum pokynů Společenství pro státní podporu námořní dopravě
 • Vnitřní trh:
  20.02.2012 – 14.05.2012
  Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností
 • Hospodářské a finanční věci:
  17.02.2012 – 11.05.2012
  Posouzení vhodnosti mezinárodních účetních standardů ve veřejném sektoru pro členské státy – Veřejná konzultace
 • Námořní záležitosti a rybolov:
  16.03.2012 – 11.05.2012
  Strategie "modrý růst": Udržitelné využívání moří, oceánů a pobřežních oblastí
 • Podniky:
  13.02.2012 – 07.05.2012
  Konzultace týkající se revize mezních hodnot pro olovo v hračkách
 • Hospodářská soutěž:
  24.01.2012 – 26.04.2012
  Veřejná konzultace o revizi pravidel Evropské unie pro regionální státní podporu
 • Veřejné zdraví:
  24.01.2012 – 20.04.2012
  Akt v přenesené pravomoci o zásadách a pokynech pro správnou výrobní praxi pro účinné látky humánních léčivých přípravků  – Koncepční dokument předkládaný k veřejné konzultaci
 • Energie:
  08.03.2012 – 16.04.2012
  Vytvoření ročních seznamů priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2013 a následující roky
 • Boj proti změně klimatu:
  19.08.2012 – 12.04.2012
  Zahrnutí emisí z námořní dopravy do závazku EU snížit množství skleníkových plynů
 • Životní prostředí:
  27.01.2012 – 12.04.2012
  Konzultace týkající se právního předpisu o nepůvodních invazních druzích
 • Vnitřní trh:
  11.01.2012 – 11.04.2012
  Konzultace k Zelené knize – Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu
 • Životní prostředí:
  11.08.2012 – 03.04.2012
  V zájmu udržitelnosti spotřeby a výroby
 • Zaměstnanost a sociální věci:
  17.01.2012 – 30.03.2012
  Zelená kniha  „Restrukturalizace a předjímání změn:  poučení z nedávných zkušeností?“
 • Veřejné zdraví:
  13.12.2011 – 23.03.2012
  Prováděcí akt o požadavcích hodnocení regulačního rámce upravujícího výrobu účinných látek humánních léčivých přípravků – Návrh koncepce předložený k veřejné konzultaci
 • Doprava:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Veřejná konzultace o možné revizi nařízení (ES) č. 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě
 • Podniky:
  19.12.2011 – 11.03.2012
  Veřejná konzultace o přezkumu směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv
 • Podniky:
  29.11.2011 – 05.03.2012
  Veřejná konzultace k případné revizi směrnice 93/7/EHS o navracení kulturních statků
 • Vnitřní věci:
  15.11.2011 – 01.03.2012
  Veřejná konzultace Směrnice o právu na sloučení rodiny
 • Spravedlnost a základní práva:
  12.12.2011 – 29.02.2012
  Veřejná konzultace na téma Evropského aktu přístupnost
 • Informační společnost:
  15.12.2011 – 29.02.2012
  Osvětlení budoucnosti: Jak urychlit zavádění inovativních technologií osvětlení
 • Energie:
  21.12.2011 – 29.02.2012
  Oblasti posílení stávajícího právního rámce společenství EURATOM pro jadernou bezpečnost
 • Životní prostředí:
  06.12.2011 – 28.02.2012
  Konzultace k prověrce efektivity politiky týkající se sladké vody
 • Doprava:
  22.12.2011 – 27.02.2012
  Revize směrnice 96/53/ES: Hmotnosti a rozměry
 • Rozvoj:
  16.12.2011 – 24.02.2012
  Konzultace týkající se přípravy sdělení Komise o sociální ochraně v rozvojové spolupráci Evropské unie.
 • Hospodářská soutěž:
  20.12.2011 – 24.02.2012
  Konzultace ohledně přezkumu pravidel EU pro udělování státní podpory na výzkum, vývoj a inovace (R&D&I)
 • Informační společnost:
  21.12.2011 – 14.02.2012
  Pomáhat veřejným orgánům se standardy u veřejných zakázek na informační a výpočetní techniku
 • Vnitřní trh:
  08.12.2011 – 10.02.2012
  Konzultace ohledně uplatňování směrnice 2007/44/ES, pokud jde o nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru
 • Životní prostředí:
  16.11.2011 – 08.02.2012
  Konzultace týkající se hospodaření s vodou v budovách
 • Energie:
  06.12.2011 – 07.02.2012
  Strategie pro obnovitelné zdroje energie
 • Spravedlnost a základní práva:
  28.10.2011 – 03.02.2012
  Veřejná konzultace o sdělení „Na cestě k razantnější evropské reakci vůči drogám“
 • Hospodářská soutěž:
  06.12.2011 – 03.02.2012
  Revize pravidel pro posouzení licenčních dohod o převodu technologií
 • Hospodářská soutěž:
  21.12.2011 – 31.01.2012
  Pokyny pro státní podporu v kontextu systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012
 • Veřejné zdraví:
  28.10.2011 – 08.01.2012
  Konzultace o opatřeních, která by zjednodušila uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě