2011 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Avslutadesamråd

Se också:

TitelPolitikområdeSlutdatumUppföljning

Genomförande och ratificering av Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser

Miljö30.12.2011Uppföljningen

Samråd om minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser – fler EU-initiativ

Klimatarbete19.12.2011Uppföljningen

Samråd om otillbörliga affärsmetoder som drabbar företagen och om direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam

Rättvisa och grundläggande rättigheter16.12.2011Uppföljningen

Samråd om att minska koldioxidutsläppen från vägfordon

Klimatarbete09.12.2011Uppföljning

Tyck till om kommissionens webbplats om folkhälsa

Folkhälsa09.12.2011Uppföljning

Ram för forskningssamarbetet i EU – områden med utvecklingspotential

Forskning och teknik30.11.2011Uppföljningen

Grönbok om distribution online av audiovisuella verk i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar på vägen mot en digital inre marknad

Inre marknaden18.11.2011Uppföljningen

Genomförandeåtgärder för säkerhetsövervakning av läkemedel

Folkhälsa07.11.2011Uppföljningen

Eventuell översyn av återhämtningsplanen för sydkummel och havskräfta

Fiske och havsfrågor07.11.2011Uppföljningen

Översyn av den intre marknaden för vägtransporter

Transport31.10.2011Uppföljning

Utkast till rättsakt om jämförbar och enhetlig miljöinformation (se bilagorna Ⅱ och Ⅲ till Inspire-direktivet 2/2007)

Miljö21.10.2011Uppföljningen

Initiativ för rena transportsystem

Transport20.10.2011Uppföljningen

EU:s lagstiftning om luftkvalitet

Miljö15.10.2011Uppföljningen

Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter

Jordbruk och landsbygdsutveckling07.10.2011Uppföljningen

Utvärdering av statligt stöd till film och andra audiovisuella verk

Konkurrens30.09.2011Uppföljning

Hur artificiellt ljus påverkar vår hälsa

Folkhälsa30.09.2011Uppföljningen

Översyn av meddelandet om kortfristig exportkreditförsäkring

Konkurrens23.09.2011Uppföljning

Grönbok – Modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Inre marknaden20.09.2011Uppföljningen

Nytt meddelande om handel och utveckling

Handel18.09.2011Uppföljning

Eventuell översyn av EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (2000/59/EG)

Transport16.09.2011Uppföljningen

Ökad insyn på elmarknaden

Energi16.09.2011Uppföljningen

Samråd inför ett meddelande om hållbar konkurrenskraft i byggbranschen

Näringsliv15.09.2011Uppföljningen

Initiativet för socialt entreprenörskap: finansieringsmöjligheter för sociala företag

Inre marknaden14.09.2011Uppföljningen

Eventuell översyn av direktiv 2003/42/EG om rapportering av händelser inom civil luftfart och av tillämpningsföreskrifterna

Transport11.09.2011Uppföljningen

Toxicitet och bedömning av kemiska blandningar

Folkhälsa09.09.2011Uppföljningen

Ändring av bilaga II till direktivet om uttjänta fordon

Miljö09.09.2011Uppföljningen

Samråd om vetenskaplig information i den digitala tidsåldern

Forskning och teknik09.09.2011Uppföljningen

Praxis för att anmäla personuppgiftsbrott

Informationssamhälle09.09.2011Uppföljningen

Uppföljare till åtgärdsprogrammet Naiades efter 2013

Transport01.09.2011Uppföljningen

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till bredbandsutbyggnad

Konkurrens31.08.2011Uppföljning

Samråd om datormoln

Informationssamhälle31.08.2011Uppföljningen

Fri rörlighet för arbetstagare

Sysselsättning och socialpolitik12.08.2011Uppföljning

Ny strategi för riskkapitalmarknaden i EU

Inre marknaden10.08.2011Uppföljningen

Samråd om möjligheterna att minska användningen av plastkassar och skärpa kraven på biologisk nedbrytbarhet

Miljö09.08.2011Uppföljningen

Initiativ om tredjeländers tillgång till EU:s upphandlingsmarknad

Handel02.08.2011Uppföljning

Internetbaserade hasardspel på EU:s inre marknad

Inre marknaden31.07.2011Uppföljningen

EU-ram för bolagsstyrning

Inre marknaden22.07.2011Uppföljningen

Ändrade rapporteringsskyldigheter för statligt stöd

Konkurrens20.07.2011Uppföljning

Samråd om fiskemöjligheter

Fiske och havsfrågor20.07.2011Uppföljningen

Små företag i en stor värld – nytt partnerskap ska hjälpa småföretagen att nå ut på världsmarknaden

Näringsliv12.07.2011Uppföljningen

Långsiktig förvaltningsplan för beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen

Fiske och havsfrågor08.07.2011Uppföljningen

Framtida investeringsförbindelser mellan EU och Kina

Handel05.07.2011Uppföljningen

Offentligt samråd om ett eventuellt innovationspartnerskap om råmaterial

Näringsliv20.06.2011Uppföljningen

Samråd om resultaten av undersökningen om tillämpningen av förordning 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

Näringsliv15.06.2011Uppföljning

EU:s finansiering på områdena rättvisa, grundläggande rättigheter och jämlikhet efter 2013

Rättvisa och grundläggande rättigheter15.06.2011Uppföljningen
Översyn av direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning
Näringsliv14.06.2011Uppföljningen

Ändring av förordning 658/2007 om ekonomiska sanktioner mot de innehavare av försäljningstillstånd för läkemedel som inte uppfyller sina skyldigheter

Folkhälsa10.06.2011Uppföljning

Samråd om EU:s system för handel med utsläppsrätter – regler för övervakning, rapportering, ackreditering och kontroll

Klimatarbete10.06.2011Uppföljningen

Översyn av riktlinjerna för finansiering av flygplatser och för statliga igångsättningsstöd för flygbolag med verksamhet på regionala flygplatser

Konkurrens07.06.2011Uppföljning

Samråd om den övergripande strategin för migration

Inrikes frågor06.06.2011Uppföljningen

Mot Youth on the Move-kortet: Vad behövs för att öka rörligheten och ungdomars deltagande i Europa?

Ungdom04.06.2011Uppföljningen

Grönbok om momsens framtid

Skatter31.05.2011Uppföljningen

Hälsosäkerheten i EU

Folkhälsa31.05.2011Uppföljningen

Undersökning av alternativ för en enhetlig EU-lagstiftning för gödningsmedel, inklusive teknisk genomförbarhet och miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter

Näringsliv31.05.2011Uppföljningen

Samråd om en eventuell ändring av direktiv 89/105/EEG om insyn i läkemedelspriserna och ersättningssystemen

Näringsliv30.05.2011Uppföljning

Smart lagstiftning för foder som innehåller läkemedel – Hur kan vi skydda folk- och djurhälsan och samtidigt stärka boskapssektorns konkurrenskraft?

Folkhälsa30.05.2011Uppföljningen

Utfrågning om integrerad förvaltning av kustområden

Miljö30.05.2011Uppföljning

Media Mundus – ett brett internationellt samarbetsprogram för den audiovisuella industrin

Kultur29.05.2011Uppföljningen

Den strategiska planen för transportteknik

Transport28.05.2011Uppföljningen

Offentligt samråd om en eventuell efterföljare till EU-programmet för sysselsättning och social solidaritet – Progress 2007–2013

Sysselsättning och socialpolitik27.05.2011Uppföljning

Bra lösningar för samarbetet mellan EU-ländernas konkurrensmyndigheter

Konkurrens27.05.2011Uppföljning

Registrering av bilar som redan registrerats i ett annat EU-land

Näringsliv26.05.2011Uppföljning

Handlingsplanen för e-hälsa (eHAP) för 2012–2020

Informationssamhälle25.05.2011Uppföljning

Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation

Forskning och teknik20.05.2011Uppföljning

Säkerhet av borrning för olja och gas offshore/Säkerhet vid hantering av olja och gas till havs

Energi20.05.2011Uppföljningen

Samråd om fysisk planering av kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden

Fiske och havsfrågor20.05.2011Uppföljningen

Samråd om en industripolitik för säkerhetsindustrin

Näringsliv15.05.2011Uppföljningen

Översyn av direktivet om kliniska prövningar (direktiv 2001/20/EG) – diskussionsunderlag

Folkhälsa13.05.2011Uppföljningen

Offentligt Samråd angående initiativet ”Smarta städer och samhällen”

Energi13.05.2011Uppföljningen

Ändring av kommissionens riktlinjer för statligt stöd till följd av de nya reglerna för EU:s utsläppshandel

Konkurrens11.05.2011Uppföljning

En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd

Humanitärt bistånd03.05.2011Uppföljningen

En biobaserad ekonomi för Europa – i dag och i framtiden

Forskning och teknik02.05.2011Uppföljningen

Grönbok om fri rörlighet för officiella handlingar och erkännande av handlingar angående civilstånd

Rättvisa och grundläggande rättigheter30.04.2011Uppföljningen

Skatteproblem i samband med att utdelning betalas ut över landsgränser till portföljinvesterare eller enskilda investerare och förslag till lösningar

Skatter30.04.2011Uppföljningen

En EU-strategi för grupptalan

Konkurrens30.04.2011Uppföljning

Tillståndsförfaranden för energiinfrastrukturprojekt

Energi30.04.2011Uppföljningen

Översyn av beslut 280/2004/EG om en övervakningsmekanism

Klimatarbete29.04.2011Uppföljningen

Färdplan för ett resurseffektivt Europa

Miljö22.04.2011Uppföljningen

Beskattning av finanssektorn

Skatter19.04.2011Uppföljningen

Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling - med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad

Inre marknaden18.04.2011Uppföljning

Digital Agenda för Europa. E-legitimation, autentisering och signaturer för Europas digitala marknad

Informationssamhälle15.04.2011Uppföljningen

EU-förslag om kriterier och krav för inspektioner av avfallstransporter

Miljö12.04.2011Uppföljning

Ändring av förfarandena för hantering av överbelastningar i gassektorn

Energi12.04.2011Uppföljningen

EU:s ståndpunkt inför FN:s konferens om hållbar utveckling 2012

Miljö10.04.2011Uppföljning

Intressentmöte om slututvärderingen av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram

Miljö01.04.2011Uppföljning

Kommissionens rapport om skyddet för immateriella rättigheter

Inre marknaden31.03.2011Uppföljningen

Grön infrastruktur

Miljö31.03.2011Uppföljning

Samråd om rapporten om ränterestriktioner

Inre marknaden22.03.2011Uppföljningen

EU-finansiering på området inrikes frågor efter 2013

Inrikes frågor20.03.2011Uppföljning

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Inre marknaden15.03.2011Uppföljning

Användningen av alternativ tvistlösning för att lösa konsumenttvister i EU

Konsumentfrågor15.03.2011Uppföljningen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Inre marknaden11.03.2011Uppföljning

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Inre marknaden09.03.2011Uppföljningen

Den externa dimensionen av EU:s energipolitik

Energi07.03.2011Uppföljningen

De tekniska detaljerna för EU:s nya regelverk för krishantering i finanssektorn

Inre marknaden03.03.2011Uppföljningen

Värdepapperscentraler och enhetliga regler i EU för vissa aspekter på avveckling av värdepapper.

Inre marknaden01.03.2011Uppföljningen

Dina synpunkter på inremarknadspaketet

Inre marknaden28.02.2011Uppföljning

Översyn av direktivet om försäkringsförmedling

Inre marknaden28.02.2011Uppföljningen

EU:s nya rymdprogram

Näringsliv28.02.2011Uppföljningen

Översyn av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg

Fiske och havsfrågor21.02.2011Uppföljningen

Om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn

Inre marknaden19.02.2011Uppföljningen

EU:s framtida finansiering av Natura 2000

Miljö17.02.2011Uppföljningen

Hur kan vi få den inre marknaden för motorfordon att fungera bättre?

Näringsliv16.02.2011Uppföljningen

EU:s framtida finansieringsinstrument för miljön (LIFE)

Miljö15.02.2011Uppföljningen

Främjande och validering av icke-formellt och informellt lärande

Utbildning09.02.2011Uppföljningen

Auktionering av tredje handelsperiodens EU-utsläppsrätter före 2013 (tidiga auktioner)

Miljö07.02.2011Uppföljningen

En eventuell efterföljare till ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation

Konkurrenskraft och innovation04.02.2011Uppföljningen

Översyn av riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd

Konkurrens02.02.2011Uppföljning

Samråd om översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument

Inre marknaden02.02.2011Uppföljningen

Grönbok – Ökad användning av e-upphandling i EU

Inre marknaden31.01.2011Uppföljningen

Grönbok från Kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag

Rättvisa och grundläggande rättigheter31.01.2011Uppföljningen
Grönbok  – Framtiden för budgetstödet till länder utanför EUUtvecklingsfrågor31.01.2011Uppföljningen

Undersökning av språkbranschens omfattning

Flerspråkighet31.01.2011Uppföljning

Hur ska finansieringen av EU:s yttre åtgärder se ut efter 2013?

Utvecklingsfrågor31.01.2011Uppföljningen

Lagstiftningsinitiativ för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare

Inre marknaden31.01.2011Uppföljningen
Samråd om slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
Regionalpolitik31.01.2011Uppföljning

Bör det finnas mål för återvinning av biologiskt avfall?

Miljö31.01.2011Uppföljningen

Ändringar i lagstiftningen om fondföretagens förvaringsfunktion och fondförvaltarnas ersättning

Inre marknaden31.01.2011Uppföljningen

Samråd om aktivt och hälsosamt åldrande – Europeiska partnerskapet för innovation

Folkhälsa28.01.2011Uppföljningen

Genomförandeåtgärder på nivå 2 för direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens Ⅱ)

Inre marknaden26.01.2011Uppföljning

Samråd om konsekvensanalysen av förslagen i ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020”

Jordbruk och landsbygdsutveckling25.01.2011Uppföljningen

EU-rapport om genomförandet av Århuskonventionen

Miljö24.01.2011Uppföljning

Företagens redovisning av icke-finansiell information

Inre marknaden24.01.2011Uppföljning

Grönbok: EU:s utvecklingspolitik till stöd för en socialt integrerande tillväxt och en hållbar utveckling – Att göra EU:s utvecklingspolitik effektivare

Utvecklingsfrågor17.01.2011Uppföljningen

Kommissionens samlade strategi för skyddet av personuppgifter i EU

Rättvisa, frihet och säkerhet15.01.2011Uppföljningen
Framtiden för de europeiska kulturhuvudstädernaKultur12.01.2011Uppföljningen

Kreditvärderingsinstitut – nya initiativ

Inre marknaden07.01.2011Uppföljning

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” 2014–2020

Kommunikation05.01.2011Uppföljning
En eventuell översyn av direktiv 1999/32/EG om en minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslenMiljö05.01.2011Uppföljning

Enhetligare regler för värdepapper i EU

Inre marknaden01.01.2011Uppföljning
Senaste uppdatering: 04/02/2011 | Till början