2011 - Zaključena posvetovanja - Vaš glas v Evropi - Evropska komisija

Zaključenaposvetovanja

NaslovPodročjeZaključek posvetovanjaNadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o izvajanju in ratifikaciji Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Okolje30.12.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o zmanjševanju izpustov fluoriranih toplogrednih plinov – nadaljnje ukrepanje na ravni EU

Ukrepi za podnebje19.12.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o Direktivi 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju ter nepoštenih poslovnih praksah, ki škodujejo podjetjem

Pravosodje in temeljne pravice16.12.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o zmanjšanju izpustov CO₂ iz cestnih vozil

Ukrepi za podnebje09.12.2011Nadaljnje ukrepanje

Vaše mnenje o javnozdravstvenem portalu Evropske komisije

Javno zdravje09.12.2011Nadaljnje ukrepanje

Področja neizkoriščenih možnosti za razvoj evropskega raziskovalnega prostora

Raziskave in tehnologija30.11.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena knjiga o spletni distribuciji avdiovizualnih del v Evropski uniji: priložnosti in izzivi enotnega digitalnega trga

Notranji trg18.11.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Izvedbeni ukrepi za uskladitev izvajanja dejavnosti na področju farmakovigilance

Javno zdravje07.11.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Morebitna revizija načrta za obnovitev staležev južnega osliča in škampa

Pomorske zadeve in ribištvo07.11.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Pregled notranjega trga na področju cestnega tovornega prometa

Promet31.10.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o zakonodajnem osnutku o usklajenosti in interoperabilnosti prostorskih podatkov (opredeljenih v Prilogah Ⅱ in Ⅲ Direktive INSPIRE [2/2007])

Okolje21.10.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Pobuda o čistih prometnih sistemih

Promet20.10.2011Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o zakonodaji EU o kakovosti zraka 
Okolje15.10.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena knjiga o promociji kmetijskih proizvodov in informiranju o njih

Kmetijstvo in razvoj podeželja07.10.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Presoja državne pomoči za filmska in druga avdiovizualna dela

Konkurenca30.09.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o vplivu umetne svetlobe na zdravje

Javno zdravje30.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o spremembi sporočila o zavarovanju kratkoročnih izvoznih posojil

Konkurenca23.09.2011Nadaljnje ukrepanje
Zelena knjiga: Posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah
Notranji trg20.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o novem sporočilu o trgovini in razvoju

Trgovina18.09.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o oceni učinkov morebitne spremembe Direktive 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

Promet16.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Boljša preglednost osnovnih podatkov o trgu električne energije

Energetika16.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o pripravi sporočila o trajnostni konkurenčnosti gradbenega sektorja in gradbenih podjetij

Podjetja15.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Pobuda za socialna podjetja: spodbujanje skladov za socialno podjetništvo

Notranji trg14.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o morebitni reviziji Direktive 2003/42/ES o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter njenih izvedbenih pravil

Promet11.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o strupenosti in ocenjevanju mešanic kemikalij

Javno zdravje09.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Šesta uskladitev Priloge II s tehničnim in znanstvenim napredkom

Okolje09.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o znanstvenih informacijah v digitalni dobi

Raziskave in tehnologija09.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o tehničnih pravilih za obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov

Informacijska družba09.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Nadaljevanje akcijskega programa NAIADES (2006–2013)

Promet01.09.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Sprememba smernic o javnem financiranju širokopasovnih omrežij.

Konkurenca31.08.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o računalništvu v oblaku

Informacijska družba31.08.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Prosto gibanje delavcev

Zaposlovanje in socialne zadeve12.08.2011Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o novi evropski ureditvi za tvegani kapital
Notranji trg10.08.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o možnostih za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk in poostritev zahtev glede biorazgradljivosti

Okolje09.08.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o pobudi za dostop tretjih držav na evropski trg javnih naročil

Trgovina02.08.2011Nadaljnje ukrepanje

Spletne igre na srečo na notranjem trgu

Notranji trg31.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Okvir EU za upravljanje podjetij

Notranji trg22.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Sprememba obveznosti poročanja v zvezi z državnimi pomočmi

Konkurenca20.07.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o ribolovnih možnostih

Pomorske zadeve in ribištvo20.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Malo podjetje, velik svet – novo partnerstvo za možnosti MSP v svetu

Podjetja12.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Večletni načrt za trajnostno izkoriščanje staleža morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu

Pomorske zadeve in ribištvo08.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o prihodnjih odnosih med EU in Kitajsko na področju naložb

Trgovina05.07.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o možnem partnerstvu za inovacije na področju surovin

Podjetja20.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o izsledkih študije o izvajanju Uredbe 1435/2003 o statutu evropske zadruge (SCE)

Podjetja15.06.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o dejavnostih financiranja na področju pravosodja, temeljnih pravic in enakosti po letu 2013

Pravosodje in temeljne pravice15.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o spremembi Direktive 89/686/EGS o osebni zaščitni opremi

Podjetja14.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o spremembi uredbe o denarnih kaznih (št. 658/2007) v zvezi s kršitvami, ki so jih storili imetniki dovoljenj za promet z zdravili

Javno zdravje10.06.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o uredbi o spremljanju in poročanju ter uredbi o akreditaciji in verifikaciji v sistemu trgovanja z emisijami EU

Ukrepi za podnebje10.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Pregled smernic EU glede financiranja letališč in začetne pomoči letalskim družbam, ki letijo z regionalnih letališč

Konkurenca07.06.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o globalnem pristopu k vprašanju migracij

Notranje zadeve06.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Kartici Mladi in mobilnost naproti: Kaj potrebujemo za povečanje mobilnosti in participacije mladih v Evropi?

Mladi04.06.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena knjiga o prihodnosti DDV

Obdavčenje31.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o varovanju zdravja v Evropski uniji

Javno zdravje31.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Študija možnosti za popolno uskladitev zakonodaje EU o gnojilih, vključno s tehnično izvedljivostjo, okoljskim, ekonomskim in socialnim učinkom

Podjetja31.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o morebitni spremembi Direktive 89/105/EGS o preglednosti ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil in povračilo stroškov zdravil

Podjetja30.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Pametna ureditev medicirane krme – Kako varovati javno zdravje in zdravje živali ter povečati konkurenčnost živinorejske panoge v EU

Javno zdravje30.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zaslišanje o celostnem upravljanju obalnih območij

Okolje30.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o programu MEDIA Mundus: široko zasnovan program za mednarodno sodelovanje na področju avdiovizualnih dejavnosti

Kultura29.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o strateškem načrtu za tehnologijo prometa

Promet28.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o morebitnem nasledniku programa EU za zaposlovanje in socialno solidarnost – Progress 2007–2013

Zaposlovanje in socialne zadeve27.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o najboljših praksah sodelovanja med nacionalnimi organi za konkurenco v EU

Konkurenca27.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o registraciji vozil, predhodno registriranih v drugi državi članici

Podjetja26.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o akcijskem načrtu za e-zdravje (eHAP) 2012–2020

Informacijska družba25.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU

Raziskave in tehnologija20.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Soočanje z izzivom varnosti pri naftnih in plinskih dejavnostih na morju

Energetika20.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o pomorskem prostorskem načrtovanju in celostnem upravljanju obalnega pasu

Pomorske zadeve in ribištvo20.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o industrijski politiki na področju varnosti

Podjetja15.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o reviziji direktive o kliničnih preskušanjih 2001/20/ES (koncept)

Javno zdravje13.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o pobudi za „pametna mesta in skupnosti“

Energetika13.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Nove smernice Komisije o državni pomoči v povezavi s spremembami sistema EU za trgovanje z emisijami

Konkurenca11.05.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč

Humanitarna pomoc03.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o biogospodarstvu v Evropi: sedanje stanje in prihodnje možnosti

Raziskave in tehnologija02.05.2011Nadaljnje ukrepanjeen

„Manj upravnih formalnosti za državljane: spodbujanje prostega pretoka javnih listin in priznavanje pravnih učinkov listin o osebnem stanju“

Pravosodje in temeljne pravice30.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Težave pri obdavčevanju v primeru čezmejnega izplačevanja dividend portfeljskim in posameznim vlagateljem ter možne rešitve

Obdavčenje30.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Za usklajen evropski pristop h kolektivnim pravnim sredstvom

Konkurenca30.04.2011Nadaljnje ukrepanje

postopki izdaje dovoljenj za projekte energetske infrastrukture

Energetika30.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o reviziji Odločbe 280/2004/ES (Odločba o mehanizmu za spremljanje emisij)

Ukrepi za podnebje29.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o časovnem načrtu za Evropo, gospodarno z viri

Okolje22.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Obdavčitev finančnega sektorja

Obdavčenje19.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena knjiga o modernizaciji politike EU na področju javnih naročil - Za učinkovitejši evropski trg javnih naročil

Notranji trg18.04.2011Nadaljnje ukrepanje

Evropska digitalna agenda: elektronska identifikacija, avtentifikacija in podpisi na enotnem evropskem digitalnem trgu Javni posvet

Informacijska družba15.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Možna zakonodajna merila in zahteve za inšpekcijski nadzor pri prevozu odpadkov

Okolje12.04.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o spremembi postopkov upravljanja prezasedenosti v plinskem sektorju

Energetika12.04.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje z deležniki o stališču EU na Konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012

Okolje10.04.2011Nadaljnje ukrepanje

Obvestilo o sestanku zainteresiranih strank in splošne javnosti v zvezi s končno oceno šestega okoljskega akcijskega programa

Okolje01.04.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o poročilu Komisije o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine

Notranji trg31.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena infrastruktura

Okolje31.03.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o študiji o omejitvah obrestnih mej

Notranji trg22.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Financiranje EU na področju notranjih zadev po letu 2013

Notranje zadeve20.03.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o direktivi o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Notranji trg15.03.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o alternativnem reševanju sporov kot načinu za reševanje sporov pri trgovinskih poslih v Evropski uniji

Potrošniki15.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Notranji trg11.03.2011Nadaljnje ukrepanje

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Notranji trg09.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zunanja dimenzija energetske politike EU

Energetika07.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Tehnični podatki o morebitnem evropskem okviru za obvladovanje tveganja

Notranji trg03.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o centralnih registrih vrednostnih papirjev in uskladitvi nekaterih vidikov poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji

Notranji trg01.03.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Akt o enotnem trgu – vaše mnenje

Notranji trg28.02.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o reviziji direktive o zavarovalnem posredovanju

Notranji trg28.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o morebitnem evropskem vesoljskem programu

Podjetja28.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o spremembi Uredbe Sveta (ES) 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil

Pomorske zadeve in ribištvo21.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev

Notranji trg19.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Prihodnje sofinanciranje EU projekta Natura 2000

Okolje17.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Krepitev notranjega trga motornih vozil

Podjetja16.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o prihodnjem finančnem instrumentu EU za okolje (LIFE)

Okolje15.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o spodbujanju in priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja

Izobraževanje09.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o dražbi pravic EU iz tretje faze pred letom 2013 (zgodnje dražbe)

Okolje07.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o morebitnem nasledniku okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije

Konkurenčnost in inovacije04.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Priprava revidiranih smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje

Konkurenca02.02.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o reviziji Direktive o trgih finančnih instrumentov

Notranji trg02.02.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o zeleni knjigi o razširitvi uporabe e-javnih naročil v EU

Notranji trg31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Zelena Knjiga Komisije o možnostih politike za napredek na področju evropskega pogodbenega prava za potrošnike in podjetja

Pravosodje in temeljne pravice31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen
Zelena Knjiga – Proračunska podpora EU tretjim državam v prihodnjeRazvoj31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Raziskava trga ponudnikov jezikovnih storitev

Večjezičnost31.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Kakšni naj bodo instrumenti financiranja zunanjih ukrepov EU po letu 2013?

Razvoj31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o zakonodajnih ukrepih v zvezi s pobudo Komisije o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje

Notranji trg31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o sklepih petega poročila o ekonomski in socialni koheziji

Regionalna politika31.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o primernosti določanja ciljev za recikliranje bioloških odpadkov

Okolje31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o zakonodajnih spremembah funkcije depozitarja KNPVP in prejemkov vodstvenih kadrov KNPVP

Notranji trg31.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje: Dejavna in zdrava starost – evropsko partnerstvo za inovacije

Javno zdravje28.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o izvedbenih ukrepov druge stopnje v zvezi z Direktivo 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (solventnost Ⅱ)

Notranji trg26.01.2011Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o oceni učinka predlogov „Skupna kmetijska politika do leta 2020“
Kmetijstvo in razvoj podeželja25.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije, ki ga je Evropska unija predložila sekretariatu Konvencije

Okolje24.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Javno posvetovanje o obveznosti podjetij, da razkrijejo nefinančne informacije

Notranji trg24.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Zelena knjiga: Razvojna politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju - Povečevanje učinka razvojne politike EU

Razvoj17.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Posvetovanje o celovitem pristopu k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji

Področje svobode, pravice in varnosti15.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen
Posvetovanje o prihodnosti evropskih prestolnic kultureKultura12.01.2011Nadaljnje ukrepanjeen

Javno posvetovanje o bonitetnih agencijah

Notranji trg07.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Program Evropa za državljane (2014–2020)

Komunikacije05.01.2011Nadaljnje ukrepanje
Posvetovanje o morebitni reviziji Direktive 1999/32/ES o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega gorivaOkolje05.01.2011Nadaljnje ukrepanje

Posvetovanje o usklajevanju zakonodaje o vrednostnih papirjih

Notranji trg01.01.2011Nadaljnje ukrepanje
Zadnja sprememba: 04/02/2011 | Na vrh