2011 - Uzavreté konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

Uzavretékonzultácie

NázovOblasť politikyUzávierkaĎalší postup

Verejná konzultácia týkajúca sa implementácie a ratifikácie protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a o využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania (protokol ABS).

Životné prostredie30.12.2011Ďalší postupen

Konzultácia o znížení emisií flourovaných skleníkových plynov – ďalšie kroky na úrovni EÚ

Opatrenia na ochranu klímy19.12.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o smernici 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame a o nekalých obchodných praktikách ovplyvňujúcich spoločnosti

Spravodlivosť a základné práva16.12.2011Ďalší postupen

Konzultácia o znížení emisií CO₂ z cestných vozidiel

Opatrenia na ochranu klímy09.12.2011Ďalší postup

Vyjadrite svoj názor na webovú lokalitu Komisie týkajúcu sa verejného zdravia

Verejné zdravie09.12.2011Ďalší postup

Oblasti s nevyužitými možnosťami pre rozvoj Európskeho výskumného priestoru

Výskum a inovácia30.11.2011Ďalší postupen

Zelená kniha o online distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii: príležitosti a výzvy na jednotnom digitálnom trhu

Vnútorný trh18.11.2011Ďalší postupen

Vykonávacie opatrenia pre výkon činností dohľadu nad liekmi

Verejné zdravie07.11.2011Ďalší postupen

Možná revízia plánu obnovy merlúzy európskej a homára štíhleho

Námorné záležitosti a rybárstvo07.11.2011Ďalší postupen

Preskúmanie vnútorného trhu v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Dopravu31.10.2011Ďalší postup

Konzultácia o návrhu právneho aktu o harmonizácii a interoperabilite environmentálnych informácií (tak ako sú vymedzené v prílohe Ⅱ a Ⅲ smernice 2/2007 [INSPIRE])

Životné prostredie21.10.2011Ďalší postupen

Iniciatíva v oblasti čistých dopravných systémov

Dopravu20.10.2011Ďalší postupen
Konzultácia týkajúca sa právnych predpisov o kvalite ovzdušia
Životné prostredie15.10.2011Ďalší postupen

Zelená kniha o propagačných a informačných opatreniach na podporu poľnohospodárskych produktov

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka07.10.2011Ďalší postupen

Posudzovanie štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela

Hospodárska súťaž30.09.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o negatívnom vplyve umelého osvetlenia na ľudské zdravie

Verejné zdravie30.09.2011Ďalší postupen

Konzultácia o preskúmaní oznámenia o poistení krátkodobých vývozných úverov

Hospodárska súťaž23.09.2011Ďalší postup

Zelená kniha – modernizácia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií

Vnútorný trh20.09.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o novom oznámení Komisie o obchode a rozvoji

Obchod18.09.2011Ďalší postup

Posúdenie vplyvu možnej revízie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu

Dopravu16.09.2011Ďalší postupen

Zlepšená transparentnosť údajov o základných faktoroch trhu s elektrickou energiou

Energetika16.09.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o príprave oznámenia o udržateľnej konkurencieschopnosti stavebníctva a spoločností podnikajúcich v tomto sektore

Podnikanie15.09.2011Ďalší postupen

Iniciatíva pre sociálne podnikanie: podpora fondov pre sociálne podnikanie

Vnútorný trh14.09.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o možnej zmene smernice 2003/42/ES o hlásení udalostí v civilnom letectve a jej vykonávacích predpisov

Dopravu11.09.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o toxicite a posudzovaní chemických zmesí

Verejné zdravie09.09.2011Ďalší postupen

Šieste prispôsobenie prílohy II technickému a vedeckému pokroku

Životné prostredie09.09.2011Ďalší postupen

Konzultácia o vedeckých informáciách v digitálnom veku

Výskum a inovácia09.09.2011Ďalší postupen

Konzultácia o praktických pravidlách oznamovania porušení ochrany osobných údajov

Informačná spoločnosť09.09.2011Ďalší postupen

Následné opatrenia k akčnému programu NAIADES (2006 – 2013)

Dopravu01.09.2011Ďalší postupen

Revízia usmernení o financovaní širokopásmových sietí z verejných zdrojov.

Hospodárska súťaž31.08.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o využívaní tzv. výpočtového mračna (cloud computing)

Informačná spoločnosť31.08.2011Ďalší postupen

Voľný pohyb pracovníkov

Zamestnanosť a sociálne veci12.08.2011Ďalší postup

Konzultácia o novom európskom režime pre rizikový kapitál

Vnútorný trh10.08.2011Ďalší postupen

Konzultácia o možnostiach zníženia používania plastových tašiek a posilnenia požiadaviek na biologickú rozložiteľnosť

Životné prostredie09.08.2011Ďalší postupen

Konzultácia týkajúca sa iniciatívy o prístupe tretích krajín na trh EÚ s verejnými zákazkami

Obchod02.08.2011Ďalší postup

Online hazardné hry na vnútornom trhu

Vnútorný trh31.07.2011Ďalší postupen

Rámec EÚ pre správu a riadenie spoločností

Vnútorný trh22.07.2011Ďalší postupen

Ændring af forpligtelserne i forbindelse med anmeldelse af statsstøtte

Hospodárska súťaž20.07.2011Ďalší postup

Konzultácia o rybolovných možnostiach

Námorné záležitosti a rybárstvo20.07.2011Ďalší postupen

Malé podniky, veľký svet – nové partnerstvo, ktoré má pomôcť MSP uplatniť sa na globálnych trhoch

Podnikanie12.07.2011Ďalší postupen

Dlhodobý plán riadenia populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu

Námorné záležitosti a rybárstvo08.07.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o budúcich investičných vzťahoch medzi EÚ a Čínou

Obchod05.07.2011Ďalší postupen

Verejné konzultácie o možnom partnerstve v oblasti inovácií zameranom na suroviny

Podnikanie20.06.2011Ďalší postupen

Konzultácia o výsledkoch štúdie o vykonávaní nariadenia 1435/2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE)

Podnikanie15.06.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o financovaní v oblasti spravodlivosti, základných práv a rovnosti príležitostí (obdobie po roku 2013)

Spravodlivosť a základné práva15.06.2011Ďalší postupen
Verejná konzultácia o revízii smernice o osobných ochranných prostriedkoch 89/686/EHS
Podnikanie14.06.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o zmene a doplnení nariadenia o pokutách (č. 658/2007) týkajúceho sa porušenia povinností držiteľmi povolení na uvedenie liekov na trh

Verejné zdravie10.06.2011Ďalší postup

Konzultácia o nariadení o monitorovaní emisií a podávaní správ o emisiách a o nariadení o overovaní a akreditácii, ktoré sa týkajú systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Opatrenia na ochranu klímy10.06.2011Ďalší postupen

Lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen tarkistaminen

Hospodárska súťaž07.06.2011Ďalší postup

Konzultácia o globálnom prístupe k migrácii

Vnútorné záležitosti06.06.2011Ďalší postupen

Smerom k novej karte Youth on the Move: Čo je potrebné pre zvýšenie mobility a účasti mladých ľudí v Európe?

Mládež04.06.2011Ďalší postupen

Zelená kniha o budúcnosti DPH

Dane31.05.2011Ďalší postupen

Konzultácia so zainteresovanými stranami o zdravotnej bezpečnosti v Európskej únii

Verejné zdravie31.05.2011Ďalší postupen

Štúdia o možnostiach úplnej harmonizácie právnych predpisov EÚ o hnojivách vrátane technickej realizovateľnosti, environmentálnych, hospodárskych a spoločenských vplyvov

Podnikanie31.05.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o možnej revízii smernice 89/105/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien liekov a ich uhrádzanie

Podnikanie30.05.2011Ďalší postup

Efektívna regulácia medikovaných krmív – Ako zvýšiť konkurencieschopnosť živočíšnej výroby v EÚ a zároveň zabezpečiť ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat

Verejné zdravie30.05.2011Ďalší postupen

Verejné prerokovanie – integrovaný manažment pobrežnej zóny

Životné prostredie30.05.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o programe MEDIA Mundus: Program pre rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu v audiovizuálnom priemysle Audiovizuálny sektor

Kultúra29.05.2011Ďalší postupen

Konzultácia o strategickom pláne dopravných technológií (STTP)

Dopravu28.05.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o možnom nástroji, ktorý nahradí program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (2007 – 2013)

Zamestnanosť a sociálne veci27.05.2011Ďalší postup

Konzultácia o osvedčených postupoch spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže

Hospodárska súťaž27.05.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia týkajúca sa registrácie vozidiel, ktoré boli predtým zaregistrované v inom členskom štáte

Podnikanie26.05.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o akčnom pláne pre elektronické zdravotníctvo 2012 – 2020

Informačná spoločnosť25.05.2011Ďalší postup
Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania
výskumu a inovácií EÚ
Výskum a inovácia20.05.2011Ďalší postup

Otázky bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori

Energetika20.05.2011Ďalší postupen

Konzultácia o námornom priestorovom plánovaní a integrovanej správe pobrežných zón

Námorné záležitosti a rybárstvo20.05.2011Ďalší postupen

Konzultácia o priemyselnej politike pre bezpečnostný priemysel

Podnikanie15.05.2011Ďalší postupen

Revízia smernice č. 2001/20/ES o klinických pokusoch – predloženie koncepčného dokumentu na verejnú konzultáciu

Verejné zdravie13.05.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o iniciatíve „Inteligentné mestá a spoločenstvá“

Energetika13.05.2011Ďalší postupen

Budúce usmernenia Komisie pre oblasť štátnej pomoci v súvislosti so zmenami systému EÚ na obchodovanie s emisiami

Hospodárska súťaž11.05.2011Ďalší postup

Konzultácia o vytvorení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc

Humanitárna pomoc03.05.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o bioekonomike v Európe –  súčasný stav a budúce možnosti

Výskum a inovácia02.05.2011Ďalší postupen

Menej byrokracie pre občanov: Podpora voľného obehu verejných dokumentov a uznávanie účinkov verejných listín

Spravodlivosť a základné práva30.04.2011Ďalší postupen

Problémy v oblasti zdaňovania, ktoré vznikajú pri výplate dividend cez hranice individuálnym investorom a investorom do portfólií a možné riešenia

Dane30.04.2011Ďalší postupen

Ako dosiahnuť jednotný európsky prístup v otázke kolektívneho odškodnenia

Hospodárska súťaž30.04.2011Ďalší postup

Povoľovacie konania pre projekty energetickej infraštruktúry

Energetika30.04.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o preskúmaní rozhodnutia č. 280/2004/ES (mechanizmus sledovania emisií)

Opatrenia na ochranu klímy29.04.2011Ďalší postupen

Konzultácia týkajúca sa plánu na vytvorenie Európy efektívne využívajúcej zdroje

Životné prostredie22.04.2011Ďalší postupen

Zdaňovanie finančného sektora

Dane19.04.2011Ďalší postupen

Zelená kniha o modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ - Smerom k účinnejšiemu európskemu trhu verejného obstarávania

Vnútorný trh18.04.2011Ďalší postup

Digitálna agenda pre Európu: elektronická identifikácia, overovanie a podpisy v európskom digitálnom jednotnom trhu Verejná konzultácia

Informačná spoločnosť15.04.2011Ďalší postupen

Možné legislatívne kritériá a požiadavky EÚ týkajúce sa inšpekcií zásielok odpadov

Životné prostredie12.04.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia o zmene postupov riadenia preťaženia v plynárenskom odvetví

Energetika12.04.2011Ďalší postupen

Konzultácia so zainteresovanými stranami o pozícii EÚ vo vzťahu ku konferencii

Životné prostredie10.04.2011Ďalší postup

Oznámenie o konaní stretnutia zainteresovaných strán v súvislosti so záverečným posúdením 6. environmentálneho akčného programu

Životné prostredie01.04.2011Ďalší postup

Konzultácia o správe Komisie o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Vnútorný trh31.03.2011Ďalší postupen

Zelená infraštruktúra

Životné prostredie31.03.2011Ďalší postup

Konzultácia k štúdii o obmedzení úrokových sadzieb

Vnútorný trh22.03.2011Ďalší postupen

Konzultácia o financovaní v oblasti vnútorných záležitostí po roku 2013

Vnútorné záležitosti20.03.2011Ďalší postup

Verejná konzultácia týkajúca sa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií

Vnútorný trh15.03.2011Ďalší postup

Konzultácia o využívaní alternatívneho riešenia sporov v Európskej únii ako prostriedku na riešenie sporov týkajúcich sa obchodných transakcií a praktík

Spotrebitelia15.03.2011Ďalší postupen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Vnútorný trh11.03.2011Ďalší postup

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Vnútorný trh09.03.2011Ďalší postupen

Vonkajší rozmer energetickej politiky EÚ

Energetika07.03.2011Ďalší postupen

Technické detaily možného európskeho rámca pre krízové riadenie

Vnútorný trh03.03.2011Ďalší postupen
Vnútorný trh01.03.2011Ďalší postupen

Váš názor na Akt o jednotnom trhu

Vnútorný trh28.02.2011Ďalší postup

Konzultácia o revízii smernice o sprostredkovaní poistenia

Vnútorný trh28.02.2011Ďalší postupen

Konzultácia o prípadnom vesmírnom programe EÚ

Podnikanie28.02.2011Ďalší postupen

Konzultácia o zmene nariadenia Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel

Námorné záležitosti a rybárstvo21.02.2011Ďalší postupen

Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb

Vnútorný trh19.02.2011Ďalší postupen

Budúce spolufinancovanie projektu Natura 2000 zo strany EÚ

Životné prostredie17.02.2011Ďalší postupen

Zlepšenie fungovania vnútorného trhu pre motorové vozidlá

Podnikanie16.02.2011Ďalší postupen

Konzultácia o budúcom finančnom nástroji EÚ pre životné prostredie (LIFE)

Životné prostredie15.02.2011Ďalší postupen

Konzultácia o podpore a uznávaní neformálneho a informálneho vzdelávania

Vzdelávanie09.02.2011Ďalší postupen

Konzultácie o aukciách emisných kvót z tretej fázy pred rokom 2013 (tzv. skoršie aukcie)

Životné prostredie07.02.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o možnom novom programe, ktorým by sa nahradil rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie

Konkurencieschopnosť a inovácie04.02.2011Ďalší postupen

Prehodnotenie usmernení o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu

Hospodárska súťaž02.02.2011Ďalší postup

Konzultácia o preskúmaní smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID)

Vnútorný trh02.02.2011Ďalší postupen

Konzultácia o Zelenej knihe o rozšírení používania elektronického verejného obstarávania v EÚ

Vnútorný trh31.01.2011Ďalší postupen

Zelená Kniha Komisie o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky

Spravodlivosť a základné práva31.01.2011Ďalší postupen
Zelená Kniha – Budúcnosť rozpočtovej podpory EÚ pre tretie krajinyRozvoj31.01.2011Ďalší postupen

Prieskum trhu v oblasti poskytovateľov jazykových služieb

Viacjazyčnosť31.01.2011Ďalší postup

Z akých finančných nástrojov bude financovaná vonkajšia činnosť EÚ po roku 2013

Rozvoj31.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia organizovaná útvarmi Komisie o legislatívnych krokoch týkajúcich sa iniciatívy o balíkoch retailových investičných produktov

Vnútorný trh31.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia o záveroch piatej správy o hospodárskej a sociálnej súdržnosti

Regionálna politika31.01.2011Ďalší postup

Konzultácia o vhodnosti určenia cieľov pre recykláciu biologického odpadu

Životné prostredie31.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia o legislatívnych zmenách týkajúcich sa depozitárnej funkcie PKIPCP a odmeňovania riadiacich pracovníkov PKIPCP

Vnútorný trh31.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia o aktívnom a zdravom starnutí – Európske partnerstvo pre inovácie

Verejné zdravie28.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia o vykonávacích opatreniach druhej úrovne (Lamfalussyho prístup) pre smernice 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť Ⅱ)

Vnútorný trh26.01.2011Ďalší postup

Konzultácia o posúdení vplyvu návrhov v rámci iniciatívy Spoločná poľnohospodárska politika do roku 2020

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka25.01.2011Ďalší postupen

Správa o implementácii Aarhuského dohovoru, ktorú Európska únia predložila sekretariátu Aarhuského dohovoru

Životné prostredie24.01.2011Ďalší postup

Konzultácia o poskytovaní nefinančných údajov spoločnosťami

Vnútorný trh24.01.2011Ďalší postup

Zelená kniha: Rozvojová politika EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja – Zvyšovanie dosahu rozvojovej spolupráce EÚ

Rozvoj17.01.2011Ďalší postupen

Konzultácia o komplexnom prístupe Komisie k ochrane osobných údajov v Európskej únii

Sloboda, spravodlivosť a bezpečnosť15.01.2011Ďalší postupen
Konzultácia o budúcnosti projektu „Európske hlavné mestá kultúry“Kultúra12.01.2011Ďalší postupen

Verejná konzultácia o ratingových agentúrach

Vnútorný trh07.01.2011Ďalší postup

Program „Európa pre občanov“ 2014 – 2020

Komunikácia05.01.2011Ďalší postup
Konzultácia o možnej zmene smernice 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných paliváchŽivotné prostredie05.01.2011Ďalší postup

Konzultácia o harmonizácii právnych predpisov o cenných papieroch

Vnútorný trh01.01.2011Ďalší postup
Posledná aktualizácia: 04/02/2011 | Na začiatok