2011 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

Afgeslotenraadplegingen

TitelBeleidsterreinSluitingsdatumFollow-up

Implementatie en ratificatie van het Protocol van Nagoya over de toegang tot genetische bronnen en de verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan (TBV).

Milieu30.12.2011Follow-upen

Uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen – Nieuwe maatregelen op EU-niveau

Klimaatactie19.12.2011Follow-upen

Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, en oneerlijke handelspraktijken ten aanzien van bedrijven

Justitie en grondrechten16.12.2011Follow-upen

Beperking van de CO₂-emissie van wegvoertuigen

Klimaatactie09.12.2011Follow-up

Geef uw mening over onze website over volksgezondheid

Volksgezondheid09.12.2011Follow-up

Onontgonnen gebieden voor de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte

Onderzoek en technologie30.11.2011Follow-upen

Groenboek betreffende de onlinedistributie van audiovisuele werken in de Europese Unie: mogelijkheden en uitdagingen voor een digitale eengemaakte markt

Interne Markt18.11.2011Follow-upen

Uitvoeringsmaatregelen voor geneesmiddelenbewaking

Volksgezondheid07.11.2011Follow-upen

Zuidelijke heek en langoustine: eventuele herziening van het herstelplan

Maritieme zaken en visserij07.11.2011Follow-upen

Evaluatie van de interne markt voor goederenvervoer over de weg

Vervoer31.10.2011Follow-up

Harmonisering en interoperabiliteit van ruimtelijke gegevens (zoals bedoeld in bijlagen Ⅱ en Ⅲ van de Inspire-richtlijn [2007/2])

Milieu21.10.2011Follow-upen

Initiatief voor schone vervoerssystemen

Vervoer20.10.2011Follow-upen

EU-wetgeving inzake luchtkwaliteit

Milieu15.10.2011Follow-upen

Groenboek over afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten

Landbouw en plattelandsontwikkeling07.10.2011Follow-upen

Evaluatie van staatssteun voor films en ander audiovisueel werk

Concurrentie30.09.2011Follow-up

De gezondheidseffecten van kunstlicht

Volksgezondheid30.09.2011Follow-upen

Herziening van de mededeling over kortlopende exportkredietverzekering

Concurrentie23.09.2011Follow-up

Groenboek – Modernisering van de richtlijn Beroepskwalificaties

Interne Markt20.09.2011Follow-upen

Handel en ontwikkeling: een nieuwe mededeling

Handel18.09.2011Follow-up

Effectbeoordeling van een eventuele herziening van Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

Vervoer16.09.2011Follow-upen

Grotere transparantie over de basisgegevens voor de elektriciteitsmarkt

Energie16.09.2011Follow-upen

Openbare raadpleging met het oog op een mededeling over duurzaam concurrentievermogen voor de bouwsector en bouwbedrijven

Ondernemingen15.09.2011Follow-upen

Het Initiatief voor Sociaal Ondernemerschap: bevordering van fondsen voor sociaal ondernemen

Interne Markt14.09.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart: eventuele herziening van richtlijn 2003/42/EG en haar uitvoeringsbepalingen

Vervoer11.09.2011Follow-upen

Toxiciteit en evaluatie van chemische mengsels

Volksgezondheid09.09.2011Follow-upen

Zesde aanpassing van bijlage II aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

Milieu09.09.2011Follow-upen

Raadpleging over wetenschappelijke informatie in het digitale tijdperk

Onderzoek en technologie09.09.2011Follow-upen

Praktische regels voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens

Informatiemaatschappij09.09.2011Follow-upen

Vervolg van het actieprogramma NAIADES 2006–2013

Vervoer01.09.2011Follow-upen

Herziening van de richtsnoeren voor de overheidsfinanciering van breedbandnetwerken

Concurrentie31.08.2011Follow-up

Openbare raadpleging over cloud computing

Informatiemaatschappij31.08.2011Follow-upen

Vrij verkeer van werknemers

Werkgelegenheid en sociaal beleid12.08.2011Follow-up

Een nieuw Europees risicokapitaalsysteem

Interne Markt10.08.2011Follow-upen

Mogelijkheden om het gebruik van plastic draagtassen te verminderen en de biologische afbreekbaarheid van verpakkingsproducten te verbeteren

Milieu09.08.2011Follow-upen

Initiatief inzake de toegang van de EU-markt voor openbare aanbestedingen voor derde landen

Handel02.08.2011Follow-up

Online gokken in de Interne markt

Interne Markt31.07.2011Follow-upen

Het kader voor ondernemingsbestuur in de EU

Interne Markt22.07.2011Follow-upen

Wijziging van de meldingsplicht voor staatssteun

Concurrentie20.07.2011Follow-up

Raadpleging over vangstmogelijkheden

Maritieme zaken en visserij20.07.2011Follow-upen

"Small Business, Big World" – een nieuw partnerschap om het MKB te helpen zijn kansen over de hele wereld te grijpen

Ondernemingen12.07.2011Follow-upen

Langetermijnbeheersplan voor het tongbestand in het westelijk Kanaal

Maritieme zaken en visserij08.07.2011Follow-upen

Toekomstige investeringsrelatie van de EU met China

Handel05.07.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over een mogelijk innovatiepartnerschap inzake grondstoffen

Ondernemingen20.06.2011Follow-upen

Raadpleging over de resultaten van het onderzoek naar de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1435/2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)

Ondernemingen15.06.2011Follow-up

Toekomstige financieringsactiviteiten op het gebied van justitie, grondrechten en gelijkheid voor de periode na 2013

Justitie en grondrechten15.06.2011Follow-upen
Herziening Richtlijn 89/686/EEC – Persoonlijke beschermingsmiddelen
Ondernemingen14.06.2011Follow-upen

Wijziging van de sanctieverordening (nr. 658/2007) betreffende inbreuken door houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen

Volksgezondheid10.06.2011Follow-up

Raadpleging over de bewakings- en rapportageverordening en de erkennings- en verificatieverordening bij de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS)

Klimaatactie10.06.2011Follow-upen

Herziening van de EU-richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven

Concurrentie07.06.2011Follow-up

Raadpleging over de totaalaanpak van migratie

Binnenlandse zaken06.06.2011Follow-up

Op weg naar de Youth on the Move kaart: Wat is nodig om de mobiliteit en participatie van jongeren in Europa te vergroten?

Jeugd04.06.2011Follow-upen

Groenboek over de toekomst van de BTW

Belastingen31.05.2011Follow-upen

Bescherming van de gezondheid in de Europese Unie

Volksgezondheid31.05.2011Follow-upen

Studie van de technische haalbaarheid en de economische, sociale en milieugevolgen van een volledige harmonisering van de EU-meststoffenwetgeving

Ondernemingen31.05.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over de mogelijke herziening van Richtlijn 89/105/EEG over de transparantie van maatregelen voor de prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen

Ondernemingen30.05.2011Follow-up

Slimme regelgeving op het gebied van gemedicineerde diervoeders – Hoe de volks- en diergezondheid beschermen, terwijl we de concurrentiekracht van de veeteelt in de EU vergroten

Volksgezondheid30.05.2011Follow-upen

Hoorzitting over geïntegreerd beheer van kustgebieden

Milieu30.05.2011Follow-up

MEDIA Mundus: een uitgebreid internationaal samenwerkingsprogramma voor de audiovisuele sector

Cultuur29.05.2011Follow-upen

Het strategisch vervoerstechnologieplan (STTP)

Vervoer28.05.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over een mogelijke opvolger voor Progress 2007–2013, het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit

Werkgelegenheid en sociaal beleid27.05.2011Follow-up

Goede methoden voor samenwerking tussen nationale mededingingsautoriteiten van EU-landen

Concurrentie27.05.2011Follow-up

Openbare raadpleging over de registratie van eerder in een ander EU-land ingeschreven voertuigen

Ondernemingen26.05.2011Follow-up

Het Actieplan voor e-gezondheidszorg (eHAP) 2012-202

Informatiemaatschappij25.05.2011Follow-up

Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie

Onderzoek en technologie20.05.2011Follow-up

Veiligheid van offshore-olie- en -gasactiviteiten

Energie20.05.2011Follow-upen

Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd beheer van kustgebieden

Maritieme zaken en visserij20.05.2011Follow-upen

Raadpleging over het beleid voor de veiligheidsindustrie

Ondernemingen15.05.2011Follow-upen

Richtlijn klinische proeven (2001/20/EG) – Ontwerpnota voor een herziening

Volksgezondheid13.05.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over het Initiatief „Intelligente steden en gemeenten”

Energie13.05.2011Follow-upen

Staatssteun in het kader van de gewijzigde EU-regeling voor handel in emissierechten - toekomstige richtsnoeren van de Commissie

Concurrentie11.05.2011Follow-up

Raadpleging op de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

Humanitaire steun03.05.2011Follow-upen

Europese bio-economie: stand van zaken en toekomstige mogelijkheden

Onderzoek en technologie02.05.2011Follow-upen

Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand

Justitie en grondrechten30.04.2011Follow-upen

Belastingproblemen bij grensoverschrijdende uitkering van dividenden aan portfolio beleggers en individuele beleggers, en mogelijke oplossingen hiervoor

Belastingen30.04.2011Follow-upen

Naar een samenhangende Europese benadering voor collectief verhaal

Concurrentie30.04.2011Follow-up

vergunningprocedures voor energie-infrastructuurprojecten

Energie30.04.2011Follow-upen

Publieksraadpleging over de herziening van beschikking 280/2004/EG (monitoringmechanisme)

Klimaatactie29.04.2011Follow-upen

Raadpleging over een routekaart naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen

Milieu22.04.2011Follow-upen

Belasting op de financiële sector

Belastingen19.04.2011Follow-upen

Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten - Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt

Interne Markt18.04.2011Follow-up

De Digitale Agenda voor Europa: Elektronische identificatie, authenticatie en handtekeningen in de Europese digitale eenheidsmarkt Publieke consultatie

Informatiemaatschappij15.04.2011Follow-upen

Mogelijke criteria en eisen voor EU-wetgeving over inspecties van afvaltransporten

Milieu12.04.2011Follow-up

Wijziging van de procedures voor congestiebeheer in de gassector

Energie12.04.2011Follow-upen

EU-standpunt voor de VN-conferentie van 2012 over duurzame ontwikkeling

Milieu10.04.2011Follow-up

Aankondiging van stakeholdervergadering voor de eindbeoordeling van het Zesde Milieuactieprogramma

Milieu01.04.2011Follow-up

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

Interne Markt31.03.2011Follow-upen

Groene infrastructuur

Milieu31.03.2011Follow-up

Raadpleging over een onderzoek naar beperkingen ten aanzien van rentetarieven

Interne Markt22.03.2011Follow-upen

EU-financiering op het gebied van binnenlandse zaken na 2013

Binnenlandse zaken20.03.2011Follow-up

Openbare raadpleging over de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

Interne Markt15.03.2011Follow-up

Alternatieve beslechting van geschillen over commerciële transacties in de EU

Consumenten15.03.2011Follow-upen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Interne Markt11.03.2011Follow-up

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Interne Markt09.03.2011Follow-upen

De externe dimensie van het energiebeleid van de EU

Energie07.03.2011Follow-upen

Technische details van een mogelijk EU-kader voor crisisbeheersing

Interne Markt03.03.2011Follow-upen

Centrale effectenbewaarinstellingen (cebi’s) en de harmonisering van bepaalde aspecten van effectenafwikkelingssystemen in de EU

Interne Markt01.03.2011Follow-upen

Uw mening over de Akte voor de interne markt

Interne Markt28.02.2011Follow-up

Herziening van de richtlijn Verzekeringsbemiddeling

Interne Markt28.02.2011Follow-upen

Een eventueel ruimtevaartprogramma van de EU

Ondernemingen28.02.2011Follow-upen

Raadpleging over de wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen

Maritieme zaken en visserij21.02.2011Follow-upen

Het versterken van sanctieregelingen in de financiële sector

Interne Markt19.02.2011Follow-upen

Toekomstige medefinanciering van Natura 2000 door de EU

Milieu17.02.2011Follow-upen

Verbetering van de interne markt voor motorvoertuigen

Ondernemingen16.02.2011Follow-upen

Raadpleging over een toekomstig financieel instrument van de EU voor het milieu (LIFE)

Milieu15.02.2011Follow-upen

Bevordering en validering van niet-formeel en informeel leren

Onderwijs09.02.2011Follow-upen

Veiling derde fase EU-emissierechten vóór 2013 („vooruitgeschoven veilingen”)

Milieu07.02.2011Follow-upen

Een mogelijk vervolg op het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie

Concurrentievermogen en innovatie04.02.2011Follow-up

Herziening van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun

Concurrentie02.02.2011Follow-up

Herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Interne Markt02.02.2011Follow-upen

Groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU

Interne Markt31.01.2011Follow-upen

Groenboek van de Commissie over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees contractenrecht voor consumenten en ondernemingen

Justitie en grondrechten31.01.2011Follow-upen
Groenboek – De toekomst van EU-begrotingssteun voor derde landenOntwikkeling31.01.2011Follow-upen

Marktonderzoek over de taalindustrie

Meertaligheid31.01.2011Follow-up

Hoe financieren we het buitenlands beleid van de EU na 2013?

Ontwikkeling31.01.2011Follow-upen

Wetgevingsinitiatief inzake pakketproducten voor retailbeleggingen

Interne Markt31.01.2011Follow-upen

Raadpleging over de conclusies van het vijfde verslag inzake economische en sociale cohesie

Regionaal beleid31.01.2011Follow-up

Zin van doelstellingen voor het recycleren van bioafval

Milieu31.01.2011Follow-upen

Herziening van de regels voor bewaarneming door ICBE’s en de beloning van ICBE-beheerders

Interne Markt31.01.2011Follow-upen

Actief en gezond ouder worden – Europese Innovatiepartnerschap

Volksgezondheid28.01.2011Follow-upen

Uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) voor Richtlijn 2009/138/EG over het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit Ⅱ)

Interne Markt26.01.2011Follow-up

Raadpleging voor de effectbeoordeling van de voorstellen „Gemeenschappelijk landbouwbeleid tot 2020”

Landbouw en plattelandsontwikkeling25.01.2011Follow-upen

Verslag over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus, door de Europese Unie ingediend bij het Aarhus-secretariaat

Milieu24.01.2011Follow-up

Raadpleging over de bekendmaking van niet-financiële informatie door bedrijven

Interne Markt24.01.2011Follow-up

Groenboek: EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling – Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken

Ontwikkeling17.01.2011Follow-upen

De integrale aanpak van de Commissie op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie

Vrijheid, Justitie en Veiligheid15.01.2011Follow-upen
De toekomst van de culturele hoofdsteden van EuropaCultuur12.01.2011Follow-upen

Openbare raadpleging over ratingbureaus

Interne Markt07.01.2011Follow-up

Programma „Europa voor de burgers” 2014–2020

Communicatie05.01.2011Follow-up
Raadpleging over een eventuele herziening van Richtlijn 1999/32/EG betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen Milieu05.01.2011Follow-up

Raadpleging over de harmonisatie van de effectenwet

Interne Markt01.01.2011Follow-up
Laatste bijwerking: 04/02/2011 | Naar boven