2011 - Konsultazzjonijiet Magħluqa - Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa - Il-Kummissjoni Ewropea

KonsultazzjonijietMagħluqa

TitluQasam ta’ PolitikaData tal-GħeluqSegwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar l-Implimentazzjoni u r-Ratifika tal-Protokoll ta' Nogoya dwar l-Aċċess għal riżorsi ġenetiċi u l-Qsim tal-Benefiċċji li jirriżulta mill-utilizzazzjoni tagħhom (ABS).

Ambjent30.12.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar it-tnaqqis tal-emmissjonijiet tal-gassijiet serra flowrinati – Azzjoni ulterjuri fil-livell tal-UE

Azzjoni dwar il-klima19.12.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar id-Direttiva 2006/114/KE dwar Reklamar Qarrieqi u Komparattiv u dwar prattiki kummerċjali inġusti li jaffettwaw lin-negozji

Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali16.12.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar it-tnaqqis tal-emmissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju mill-vetturi tat-triq

Azzjoni dwar il-klima09.12.2011Segwitu

Aqsam l-opinjoni tiegħek dwar is-sit web tas-Saħħa Pubblika tal-Kummissjoni

Saħħa pubblika09.12.2011Segwitu

Oqsma ta’ potenzjal mhux użat għall-iżvilupp tal-Qasam Ewropew tar-Riċerka

Riċerka u teknoloġija30.11.2011Segwituen

Green Paper dwar it-tqassim tax-xogħlijiet awdjoviżivi onlajn fl-Unjoni Ewropea: l-opportunitajiet u l-isfidi biex nimxu lejn suq diġitali uniku

Suq intern18.11.2011Segwituen

Miżuri ta’ implimentazzjoni għall-prestazzjoni tal-attivitajiet tal-farmakoviġilanza

Saħħa pubblika07.11.2011Segwituen

Il-possibbiltà li jiġi rivedut il-pjan ta’ rkupru għall-marlozz tan-Nofsinhar u għall-ksampu

Affarijiet Marittimi u Sajd07.11.2011Segwituen

Reviżjoni tas-suq intern fil-qasam tal-ġarr tal-merkanzija fit-toroq

Trasport31.10.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-abbozz tal-att legali dwar l-armonizzazzjoni u l-interoperabilità tal-informazzjoni dwar l-ambjent (skont id-definizzjoni tal-Annessi Ⅱ u Ⅲ tad-Direttiva INSPIRE [2/2007])

Ambjent21.10.2011Segwituen

Inizjattiva dwar Sistemi ta’ Trasport Ekoloġiku

Trasport20.10.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-arja

Ambjent15.10.2011Segwituen

Green paper dwar il-miżuri ta' promozzjoni u ta' informazzjoni għall-prodotti agrikoli

Agrikoltura u Żvilupp Rurali07.10.2011Segwituen

Valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat għall-films u xogħlijiet awdjoviżivi oħrajn

Kompetizzjoni30.09.2011Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar l-effetti fuq is-saħħa tad-dawl artifiċjali

Saħħa pubblika30.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Komunikazzjoni dwar l-assikurazzjoni ta' kreditu għall-esportazzjoni għal żmien qasir

Kompetizzjoni23.09.2011Segwitu

Green Paper – L-Immodernizzar tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali

Suq intern20.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-Komunikazzjoni ġdida tal-Kummerċ u l-Iżvilupp

Kummerċ18.09.2011Segwitu

Valutazzjoni tal-impatt għal reviżjoni possibbli tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija

Trasport16.09.2011Segwituen

Trasparenza tad-dejta imsaħħa fir-rigward tal-prinċipji fundamentali tas-suq tal-elettriku

Enerġija16.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar it-tħejjija ta’ Komunikazzjoni dwar il-Kompetittività Sostenibbli tas-settur tal-kostruzzjoni u l-intrapriżi tiegħu

Intrapriża15.09.2011Segwituen

L-Inizjattiva Kummerċ Soċjali: Promozzjoni tal-Fondi Kummerċ Soċjali

Suq intern14.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni Pubblika dwar il-possibbiltà li jiġu riveduti d-Direttiva 2003/42/KE dwar ir-rapporti ta' okkorrezna fl-avjazzjoni ċivili u r-regoli ta' implimentazzjoni tagħha

Trasport11.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar it-Tossiċità u l-Valutazzjoni tat-Taħlit Kimiku

Saħħa pubblika09.09.2011Segwituen

Is-sitt adattament tal-Anness II għall-progress tekniku u xjentifiku

Ambjent09.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-informazzjoni xjentifika fl-era diġitali

Riċerka u teknoloġija09.09.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar regoli prattiċi għan-notifika dwar ksur ta' dejta personali

Soċjetà tal-informazzjoni09.09.2011Segwituen

Segwitu għall-Programm ta’ Azzjoni NAIADES tal-2006–2013

Trasport01.09.2011Segwituen

Reviżjoni tal-Linji gwida dwar il-finanzjamenti pubbliċi għan-netwerks broadband.

Kompetizzjoni31.08.2011Segwitu

Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Cloud Computing

Soċjetà tal-informazzjoni31.08.2011Segwituen

Moviment liberu tal-ħaddiema

Impjieg u affarijiet soċjali12.08.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar reġim ġdid Ewropew għall-kapital ta’ riskju

Suq intern10.08.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-għażliet biex innaqqsu l-użu tal-basktijiet tal-plastik u biex intejbu r-rekwiżiti għall-bijodegradibilità

Ambjent09.08.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar aċċess ta’ pajjiżi terzi fis-suq tal-akkwist pubbliku

Kummerċ02.08.2011Segwitu

Logħob ta' flus onlajn fis-Suq Intern

Suq intern31.07.2011Segwituen

Il-qafas tal-governanza korporattiva tal-UE

Suq intern22.07.2011Segwituen

Emenda fl-obbligi tar-Rapportar dwar l-għajnuna tal-Istat

Kompetizzjoni20.07.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-Opportunitajiet għas-Sajd

Affarijiet Marittimi u Sajd20.07.2011Segwituen

Negozji Żgħar, Dinji Kbira – sħubija ġdida biex tgħin lill-SMEs jaħtfu opportunitajiet globali

Intrapriża12.07.2011Segwituen

Pjan ta' ġestjoni fit-tul tal-ħażniet tal-lingwata fil-Fliegu tal-Punent

Affarijiet Marittimi u Sajd08.07.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar is-sħubija fl-investiment Futura bejn l-UE u ċ-Ċina

Kummerċ05.07.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà ta' Sħubija għall-Innovazzjoni fejn jidħlu l-materji primi

Intrapriża20.06.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar ir-riżultati tal-istudju dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament 1435/2003 dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea (SCE)

Intrapriża15.06.2011Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar l-attivitajiet ta' finanzjament ġejjieni fl-oqsma tal-Ġustizzja, id-Drittijiet Fondamentali u l-Ugwaljanza għall-perjodu wara l-2013

Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali15.06.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Apparat Personali Protettiv 89/686/KEE

Intrapriża14.06.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar emenda fir-"regolament dwar il-penalitajiet" (Nru 658/2007) li jikkonċerna l-ksur li jsir minn dawk li għandhom awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti tal-mediċina

Saħħa pubblika10.06.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar ir-Regolament tal-Monitoraġġ u r-Raportaġ  tas-Sistema ta' Skambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE (ETS UE) u l-akkreditament tal-ETS UE u r-Regolament ta' Verifika

Azzjoni dwar il-klima10.06.2011Segwituen

Evalwazzjoni tal-linji gwida Komunitarji dwar il-finanzjament ta' ajruporti u l-għajnuna inizjali lill-linji tal-ajru li jitilqu minn ajruporti reġjonali

Kompetizzjoni07.06.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni

Affarijiet interni06.06.2011Segwituen

Lejn l-"Youth on the Move" karta: Dak li huwa meħtieġ biex tiżdied il-mobilità u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-Ewropa

Żgħażagħ04.06.2011Segwituen

Green Paper dwar il-futur tal-VAT

Tassazzjoni31.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar is-sigurtà fil-qasam tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea

Saħħa pubblika31.05.2011Segwituen

Studju dwar għażliet biex tiġi armonizzata bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-materjali fertilizzanti inklużi l-vijabbiltà teknika, l-impatt ambjentali, ekonomiku u soċjali

Intrapriża31.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-possibbiltà li tiġi riveduta d-Direttiva 89/105/KEE dwar it-trasparenza ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet u r-rimborż tal-mediċini

Intrapriża30.05.2011Segwitu

Regolament Intelliġenti tal-Għalf Medikat – Kif is-saħħa pubblika u tal-annimali għandha tiġi salvagwardjata filwaqt li tiżdied il-kompetittività tas-settur tal-bhejjem tal-irziezet fl-UE

Saħħa pubblika30.05.2011Segwituen

Seduta ta' smigħ dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żoni Kostali

Ambjent30.05.2011Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar il-programm MEDIA Mundus: Programm ta' kooperazzjoni internazzjonali miftuħ għall-industriji awdjoviżivi

Kultura29.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tat-Trasport (STTP)

Trasport28.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar strument suċċessur possibbli għall-programm tal-UE għall-impjiegi u s-solidarjetà soċjali – Progress 2007–2013

Impjieg u affarijiet soċjali27.05.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-aħjar prattiki għal kooperazzjoni fost l-awtoritajiet nazzjonali ta' kompetizzjoni tal-UE

Kompetizzjoni27.05.2011Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reġistrazzjoni ta' karozzi diġà rreġistrati fi Stat Membru ieħor

Intrapriża26.05.2011Segwitu

Konsultazzjoni pubblika dwar il-Pjan ta' Azzjoni tas-Saħħa-e 2012-2020

Soċjetà tal-informazzjoni25.05.2011Segwitu

Il-bidla ta’ Sfidi f’Opportunitajiet: Lejn Qafas Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE

Riċerka u teknoloġija20.05.2011Segwitu

Sikurezza tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar

Enerġija20.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-Ippjanar tal-Ispazju Marittimu u l-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta

Affarijiet Marittimi u Sajd20.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-Politika Industrijali għall-Industrija tas-Sigurtà

Intrapriża15.05.2011Segwituen

Reviżjoni tad-“Direttiva tal-Provi Kliniċi” 2001/20/KE – dokument ta' kunċett mibgħut għal konsultazzjoni pubblika

Saħħa pubblika13.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar l-inzjattiva “Bliet u Komunitajiet Intelliġenti”

Enerġija13.05.2011Segwituen

Il-Linjigwida futuri tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna tal-Istat fil-kuntest tal-Iskema emendata tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet

Kompetizzjoni11.05.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar it-twaqqif ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja

Għajnuna umanitarja03.05.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-bijoekonomija għall-Ewropa: il-qagħda attwali u l-potenzjal għall-ġejjieni

Riċerka u teknoloġija02.05.2011Segwituen

Inqas proċeduri amministrattivi għaċ-ċittadini: Il-promozzjoni tal-moviment ħieles tad-dokumenti pubbliċi u r-rikonoxximent tal-effetti tal-atti tal-istat ċivili

Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali30.04.2011Segwituen

Problemi relatati mat-tassazzjoni li jirriżultaw meta d-distribuzzjoni ta' dividendi għal investituri bil-portafoll u individwali tinvolvi l-qsim tal-fruntieri u soluzzjonijiet possibbli

Tassazzjoni30.04.2011Segwituen

Lejn strateġija Ewropea koerenti għall-azzjoni kollettiva

Kompetizzjoni30.04.2011Segwitu

Proċeduri għall-awtorizzazjoni ta' proġetti dwar l-infrastruttura enerġetika

Enerġija30.04.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar ir-Reviżjoni tad-Deċiżjoni 280/2004/KE (Deċiżjoni dwar Mekkaniżmu ta’ Monitoraġġ)

Azzjoni dwar il-klima29.04.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar pjan direzzjonali għal Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza

Ambjent22.04.2011Segwituen

It-tassazzjoni tas-Settur Finanzjarju

Tassazzjoni19.04.2011Segwituen

Green Paper dwar il-modernizzazzjoni tal-Politika tal-Akkwist Pubbliku tal-UE - Lejn Suq Ewropew tal-Akkwist aktar effiċjenti

Suq intern18.04.2011Segwitu

Aġenda Diġitali għall-Ewropa: Identifikazzjoni , awtentikazzjoni u firem elettroniċi fis-suq uniku diġitali Ewropew Konsultazzjoni Pubblika

Soċjetà tal-informazzjoni15.04.2011Segwituen

Kriterji u rekwiżiti leġiżlattivi possibbli tal-UE għall-ispezzjoni tat-tagħbija tal-iskart

Ambjent12.04.2011Segwitu

Konsultazzjoni Pubblika dwar il-modifikazzjoni tal-Proċeduri tal-Immaniġġjar tal-Konġestjoni fis-settur tal-gass

Enerġija12.04.2011Segwituen

Konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar il-pożizzjoni tal-UE għall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2012 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli

Ambjent10.04.2011Segwitu

Avviż ta’ laqgħa tal-partijiet interessati dwar il-Valutazzjoni Finali tas-6 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali

Ambjent01.04.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Suq intern31.03.2011Segwituen

Infrastruttura ekoloġika

Ambjent31.03.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-Istudju ta' restrizzjonijiet fuq ir-rata tal-imgħax

Suq intern22.03.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-finanzjamenti tal-UE fil-qasam tal-affarijiet interni wara l-2013

Affarijiet interni20.03.2011Segwitu

Konsultazzjoni Pubblika dwar id-Direttiva tar-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali

Suq intern15.03.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-użu tas-Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim bħala mezz biex jiġi riżolt tilwim relatat ma' tranżazzjonijiet kummerċjali fl-Unjoni Ewropea"

Konsumaturi15.03.2011Segwituen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Suq intern11.03.2011Segwitu

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Suq intern09.03.2011Segwituen

Id-dimensjoni esterna tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-enerġija

Enerġija07.03.2011Segwituen

Dettalji tekniċi ta' qafas ta' ħidma ewropew possibbli għall-ġestjoni ta' kriżi

Suq intern03.03.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar id-Depożitarji Ċentrali tat-Titoli (CSDs) u dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti tas-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea

Suq intern01.03.2011Segwituen

L-opinjoni tiegħek dwar l-Att dwar is-Suq Uniku

Suq intern28.02.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar ir-Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni (IMD)

Suq intern28.02.2011Segwituen

Kunsultazzjoni dwar il-possibbiltà ta' Programm Spazjali tal-UE

Intrapriża28.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 1185/2003 dwar  it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta’ bastimenti

Affarijiet Marittimi u Sajd21.02.2011Segwituen

Rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji

Suq intern19.02.2011Segwituen

Il-futur tal-kofinanzjament tal-UE ta’ Natura 2000

Ambjent17.02.2011Segwituen

Intejbu l-implimentazzjoni tas-Suq Intern għall-vetturi

Intrapriża16.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar Strument Finanzjarju futur tal-UE għall-Ambjent (LIFE)

Ambjent15.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-promozzjoni u l-validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali

Edukazzjoni09.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-Irkant tat-tielet fazi tal-Kwoti tal-Emissjonijiet tal-UE qabel l-2013 (“irkant bikri”)

Ambjent07.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni pubblika dwar il-Programm Qafas li jista’ jieħu post dak attwali dwar il-Kompetittività u l-Innovazzjoni

Kompetittività u Innovazzjoni04.02.2011Segwituen

Reviżjoni tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna għas-Salvataġġ u r-Ristrutturar

Kompetizzjoni02.02.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar il-valutazzjoni tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji

Suq intern02.02.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-Green Paper dwar l-espansjoni tal-użu tal-Akkwist-e fl-UE

Suq intern31.01.2011Segwituen

Green Paper mill-Kummissjoni dwar l-għażliet politiċi għall-progress lejn Liġi Kuntrattwali Ewropea għallkonsumaturi u n-negozji

Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali31.01.2011Segwituen
Green Paper – Il-ġejjieni tal-appoġġ baġitarju tal-UE lill-pajjiżi terziŻvilupp31.01.2011Segwituen

Stħarriġ dwar is-Suq tal-Industrija tal-Lingwi

Multilingwiżmu31.01.2011Segwitu

Strumenti finanzjarji għall-azzjoni esterna tal-UE wara l-2013

Żvilupp31.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni mis-Servizzi tal-Kummissjoni dwar passi leġiżlattivi għall-inizjattiva dwar il-Prodotti ta' Investiment Mhux Professjonali Offruti Flimkien

Suq intern31.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-Konklużjonijiet tal-Ħames Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali

Politika reġjonali31.01.2011Segwitu

Konsultazzjonijiet dwar l-opportunità li jiġu ffissati miri għar-riċiklaġġ tal-bijoskart

Ambjent31.01.2011Segwituen
Konsultazzjoni dwar bidliet leġiżlattivi fil-funzjoni depożitarja tal-UCITS u fir-remunerazzjoni tal-maniġers tal-UCITSSuq intern31.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar it-tixjiħ attiv u f'saħħtu – Partenarjat Ewropew għall-Innovazzjoni

Saħħa pubblika28.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Livell 2 għad-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà Ⅱ)

Suq intern26.01.2011Segwitu

Konsultazzjoni għall-Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-proposti għall-“Politika Agrikola Komuni lejn l-2020”

Agrikoltura u Żvilupp Rurali25.01.2011Segwituen

Rapport ta' Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Aarhus sottomess mill-Unjoni Ewropea lis-Segretarjat ta' Aarhus

Ambjent24.01.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-Iżvelar ta’ Informazzjoni Mhux Finanzjarja mill-Kumpaniji

Suq intern24.01.2011Segwitu

Green paper: Politika tal-żvilupp tal-UE għall-appoġġ ta’ tkabbir inklussiv u żvilupp sostenibbli – Żieda fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE

Żvilupp17.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni dwar l-istrateġija komprensiva tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni Ewropea

Libertà, Ġustizzja u Sigurtà15.01.2011Segwituen
Konsultazzjoni dwar il-futur tal-Ibliet Kapitali Ewropej tal-KulturaKultura12.01.2011Segwituen

Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu

Suq intern07.01.2011Segwitu

Il-programm “L-Ewropa għaċ-Ċittadini” 2014–2020

Komunikazzjoni05.01.2011Segwitu
Konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni possibbli tad-Direttiva 1999/32/EC dwar it-tnaqqis tal-kubrit f'ċerti fjuwils likwidiAmbjent05.01.2011Segwitu

Konsultazzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tas-sigurtajiet

Suq intern01.01.2011Segwitu
L-aħħar aġġornament: 04/02/2011 | Fuq