2011 - Apspriešanas, kas jau beigušās - Jūsu balss Eiropā - Eiropas Komisija

Apspriešanas,kas jau beigušās

NosaukumsPolitikas jomaBeigu datumsTurpmākie pasākumi

Nagojas protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, īstenošana un ratificēšana.

Vide30.12.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu – (jauniem ES mēroga pasākumiem)

Klimata pārmaiņu iegrožošana19.12.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu un par negodīgu komercpraksi, kas skar uzņēmumus

Tiesiskums un pamattiesības16.12.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par autotransporta radītās CO₂ emisijas samazināšanu

Klimata pārmaiņu iegrožošana09.12.2011Turpmākie pasākumi

Izsakiet savu viedokli par sabiedrības veselībai veltīto Eiropas Komisijas vietni

Veselības aizsardzība09.12.2011Turpmākie pasākumi

Jomas, kurās var labāk izmantot Eiropas pētniecības telpas potenciālu

Pētniecība un tehnoloģija30.11.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā grāmata par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā: iespējas un problēmas ceļā uz digitālo vienoto tirgu

Iekšējais tirgus18.11.2011Turpmākie pasākumien

Farmokoloģiskās uzraudzības darbību izpildes pasākumi

Veselības aizsardzība07.11.2011Turpmākie pasākumien

Dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumu atjaunošanas plāna pārskatīšana

Jūrlietas un zivsaimniecība07.11.2011Turpmākie pasākumien

Kravu autopārvadājumu iekšējā tirgus pārskatīšana

Transports31.10.2011Turpmākie pasākumi

Tiesību akta projekts par vides informācijas saskaņošanu un sadarbspēju (kā noteikts Direktīvas 2/2007 [INSPIRE] Ⅱ un Ⅲ pielikumā)

Vide21.10.2011Turpmākie pasākumien

Iniciatīva “Nepiesārņojošas transporta sistēmas” (CTS)

Transports20.10.2011Turpmākie pasākumien

ES tiesību akti par gaisa kvalitāti

Vide15.10.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā gramāta par veicināšanas un informācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem

Lauksaimniecība un lauku attīstība07.10.2011Turpmākie pasākumien

Filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem sniegtā valsts atbalsta novērtēšana

Konkurence30.09.2011Turpmākie pasākumi

Mākslīgā apgaismojuma ietekme uz veselību

Veselības aizsardzība30.09.2011Turpmākie pasākumien

Paziņojuma par īstermiņa eksporta kredītapdrošināšanu pārskatīšana

Konkurence23.09.2011Turpmākie pasākumi

Zaļā grāmata par Profesionālo kvalifikāciju direktīvas modernizēšanu

Iekšējais tirgus20.09.2011Turpmākie pasākumien

Jauns paziņojums par tirdzniecību un attīstību

Tirdzniecība18.09.2011Turpmākie pasākumi

Ietekmes novērtējums par to, kādas varētu būt sekas, ja tiks pārskatīta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai

Transports16.09.2011Turpmākie pasākumien

Elektroenerģijas tirgus pamatdatu uzlabota pārredzamība

Enerģētika16.09.2011Turpmākie pasākumien
Paziņojuma par celtniecības nozares un būvniecības uzņēmumu ilgtspējīgu konkurētspēju izstrāde
Uzņēmējdarbība15.09.2011Turpmākie pasākumien

Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva "Sociālo uzņēmumu finansēšanas iespējas"

Iekšējais tirgus14.09.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par iespējām pārskatīt Direktīvu 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā un tās īstenošanas noteikumus

Transports11.09.2011Turpmākie pasākumien

Ķīmisko maisījumu toksiskums un novērtēšana

Veselības aizsardzība09.09.2011Turpmākie pasākumien

II pielikuma pielāgošana tehnikas un zinātnes attīstībai sesto reizi

Vide09.09.2011Turpmākie pasākumien

Zinātniskā informācija elektroniskajā laikmetā

Pētniecība un tehnoloģija09.09.2011Turpmākie pasākumien

Praktiski noteikumi, kā paziņojami personas datu aizsardzības pārkāpumi

Informācijas sabiedrība09.09.2011Turpmākie pasākumien

Integrētajai Eiropas rīcības programmai iekšējo ūdensceļu transportam (NAIADES, 2006–2013) sekojoši pasākumi

Transports01.09.2011Turpmākie pasākumien

Grozījumi pamatnostādnēs par publisko finansējumu platjoslas tīkliem.

Konkurence31.08.2011Turpmākie pasākumi

Sabiedriskā apspriešana par mākoņdatošanu

Informācijas sabiedrība31.08.2011Turpmākie pasākumien

Darba ņēmēju brīvu pārvietošanos

Nodarbinātība un sociālās lietas12.08.2011Turpmākie pasākumi

Jauna Eiropa sistēma attiecībā uz riska kapitālu

Iekšējais tirgus10.08.2011Turpmākie pasākumien

Iespējas samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu izmantošanu un uzlabot bioloģiskās noārdīšanās prasības

Vide09.08.2011Turpmākie pasākumien

Iniciatīva par trešo valstu piekļuvi ES publiskā iepirkuma tirgum

Tirdzniecība02.08.2011Turpmākie pasākumi

Interneta azartspēles iekšējā tirgū

Iekšējais tirgus31.07.2011Turpmākie pasākumien

ES korporatīvās vadības satvars

Iekšējais tirgus22.07.2011Turpmākie pasākumien

Grozījumi attiecībā uz pienākumu ziņot par valsts atbalstu

Konkurence20.07.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana par zvejas iespējām

Jūrlietas un zivsaimniecība20.07.2011Turpmākie pasākumien

“Mazs uzņēmums, plaša pasaule" — jauna partnerība, kuras mērķis ir MVU palīdzēt izmantot globālā tirgus dotās iespējas

Uzņēmējdarbība12.07.2011Turpmākie pasākumien

Lamanša jūrasmēļu krājumu ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns

Jūrlietas un zivsaimniecība08.07.2011Turpmākie pasākumien

ES un Ķīnas divpusējās attiecības nākotnē īstenojamo ieguldījumu jomā

Tirdzniecība05.07.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriskā apspriešana par iespējamu inovācijas partnerību izejvielu jomā

Uzņēmējdarbība20.06.2011Turpmākie pasākumien

Pētījumā par Regulas (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem īstenošanu iegūto rezultātu apspriešana

Uzņēmējdarbība15.06.2011Turpmākie pasākumi

Darbību finansēšana tiesiskuma, pamattiesību un līdztiesības jomā pēc 2013. gada

Tiesiskums un pamattiesības15.06.2011Turpmākie pasākumien
Individuālās aizsardzības līdzekļu Direktīvas 89/686/EEK pārskatīšana
Uzņēmējdarbība14.06.2011Turpmākie pasākumien

Grozījumi regulā Nr. 658/2007, kurā paredzēti sodi par pārkāpumiem, kurus pieļāvuši zāļu tirdzniecības atļauju turētāji

Veselības aizsardzība10.06.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana regulu par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) uzraudzību un ziņošanas kārtību, kā arī par ES ETS akreditācijas un verifikācijas regulu

Klimata pārmaiņu iegrožošana10.06.2011Turpmākie pasākumien

ES vadlīnijas par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām (šo vadlīniju pārskatīšana)

Konkurence07.06.2011Turpmākie pasākumi

Apspriedes par Vispārējo pieeju migrācijas jautājumiem

Iekšlietas06.06.2011Turpmākie pasākumien

Ceļā uz "Youth on the Move" kartes: Kas ir nepieciešams, lai palielinātu mobilitāti un jauniešu līdzdalību Eiropas

Jaunatnes04.06.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā grāmata PVN nākotne

Nodokļi31.05.2011Turpmākie pasākumien

Veselības aizsardzība Eiropas Savienībā

Veselības aizsardzība31.05.2011Turpmākie pasākumien

Pētījums par iespējām pilnībā saskaņot ES tiesību aktus mēslojuma materiālu jomā, tostarp par tehniski ekonomisko pamatojumu, ietekmi uz vidi, ekonomiku un sociālo jomu

Uzņēmējdarbība31.05.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par iespējām pārskatīt Direktīvu 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās

Uzņēmējdarbība30.05.2011Turpmākie pasākumi

Lietpratīgs regulējums ārstnieciskās dzīvnieku barības jomā — kā nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselību, uzlabojot ES lopkopības nozares konkurētspēju

Veselības aizsardzība30.05.2011Turpmākie pasākumien

Uzklausīšana par kompleksu piekrastes teritorijas pārvaldību

Vide30.05.2011Turpmākie pasākumi

"MEDIA Mundus" — plaša starptautiskās sadarbības programma audiovizuālajā jomā

Kultūra29.05.2011Turpmākie pasākumien

Stratēģisko transporta tehnoloģiju plāns (STTP)

Transports28.05.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par iespējamo aizstājējinstrumentu ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmai «Progress» (2007.–2013. g.)

Nodarbinātība un sociālās lietas27.05.2011Turpmākie pasākumi

ES dalībvalstu konkurences iestāžu sadarbības paraugprakse

Konkurence27.05.2011Turpmākie pasākumi

Tādu automašīnu reģistrācija, kas agrāk bijušas reģistrētas citā dalībvalstī

Uzņēmējdarbība26.05.2011Turpmākie pasākumi

Rīcības plāns attiecībā uz elektroniskiem veselības aizsardzības pakalpojumiem 2012-2020

Informācijas sabiedrība25.05.2011Turpmākie pasākumi

No problēmām uz iespējām: virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam

Pētniecība un tehnoloģija20.05.2011Turpmākie pasākumi

kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā

Enerģētika20.05.2011Turpmākie pasākumien

Aptauja par jūras teritoriālo plānošanu un piekrastes zonu integrētu pārvaldību

Jūrlietas un zivsaimniecība20.05.2011Turpmākie pasākumien

Rūpniecības politika drošības nozarē

Uzņēmējdarbība15.05.2011Turpmākie pasākumien

Klīniskās izpētes direktīvas (2001/20/EK) pārskatīšana (sabiedriskai apspriešanai nodots konceptuāls dokuments)

Veselības aizsardzība13.05.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriskā apspriešana par iniciatīvu «Viedās pilsētas un pašvaldības»

Enerģētika13.05.2011Turpmākie pasākumien

Komisijas turpmākās pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu (saistībā ar izmainīto ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu)

Konkurence11.05.2011Turpmākie pasākumi

Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide

Humānā palīdzība03.05.2011Turpmākie pasākumien

Vidi saudzējoša ekonomika Eiropā (pašreizējais stāvoklis un nākotnes izredzes)

Pētniecība un tehnoloģija02.05.2011Turpmākie pasākumien

Mazāk administratīvo formalitāšu iedzīvotājiem: veicināt publisku dokumentu brīvu apriti un civilstāvokļa aktu atzīšanu

Tiesiskums un pamattiesības30.04.2011Turpmākie pasākumien

Problēmas nodokļu jomā, kuras portfeļinvestoriem un individuāliem investoriem rodas dividenžu pārrobežas izmaksās, un iespējamie risinājumi

Nodokļi30.04.2011Turpmākie pasākumien

Ceļā uz visā ES vienotu pieeju kolektīvo sūdzību jautājumos

Konkurence30.04.2011Turpmākie pasākumi

atļauju izsniegšanas procedūras enerģētikas infrastruktūras projektiem

Enerģētika30.04.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriska apspriešana par Lēmuma 280/2004/EK (lēmuma par monitoringa mehānismu) pārskatīšanu

Klimata pārmaiņu iegrožošana29.04.2011Turpmākie pasākumien

Plāns, kā panākt resursu efektīvu izmantošanu Eiropā

Vide22.04.2011Turpmākie pasākumien

Finanšu sektora aplikšana ar nodokļiem

Nodokļi19.04.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju - Virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu

Iekšējais tirgus18.04.2011Turpmākie pasākumi

Digitālā programma Eiropai: Elektroniskā identifikācija, autentifikādija un elektroniskie paraksti Eiropas vienotajā digitālajā tirgū. Sabiedriskā apspriešana

Informācijas sabiedrība15.04.2011Turpmākie pasākumien

Iespējamie ar ES tiesību aktiem noteiktie kritēriji un prasības attiecībā uz atkritumu pārvadājumu pārbaudēm

Vide12.04.2011Turpmākie pasākumi

Sabiedriska apspriešana par grozījumiem sastrēgumu pārvaldības procedūrās, kas piemērojamas gāzes nozarē

Enerģētika12.04.2011Turpmākie pasākumien

ES nostādne 2012. gada ANO konferencē par ilgtspējīgu attīstību

Vide10.04.2011Turpmākie pasākumi

Paziņojums par ieinteresēto personu sanāksmi saistībā ar Sestās vides rīcības programmas galīgo novērtējumu

Vide01.04.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana attiecībā uz Komisijas ziņojumu par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu

Iekšējais tirgus31.03.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā infrastruktūra

Vide31.03.2011Turpmākie pasākumi

Pētījums par procentu likmju ierobežojumiem

Iekšējais tirgus22.03.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par ES finansējumu iekšlietu jomā pēc 2013. gada

Iekšlietas20.03.2011Turpmākie pasākumi

Direktīva par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

Iekšējais tirgus15.03.2011Turpmākie pasākumi

Alternatīva strīdu izšķiršana – veids, kā risināt strīdus, kas radušies saistībā ar komerciāliem darījumiem un praksi Eiropas Savienībā

Patērētāji15.03.2011Turpmākie pasākumien

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Iekšējais tirgus11.03.2011Turpmākie pasākumi

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Iekšējais tirgus09.03.2011Turpmākie pasākumien

ES enerģētikas politikas ārējā dimensija

Enerģētika07.03.2011Turpmākie pasākumien

Es krīžu pārvarēšanas sistēma. iespējamo noteikumu tehniskās detaļas

Iekšējais tirgus03.03.2011Turpmākie pasākumien

Centrālie vērtspapīru depozitāriji un vērtspapīru norēķinu saskaņošana Eiropas Savienībā dažos aspektos

Iekšējais tirgus01.03.2011Turpmākie pasākumien

Jūsu viedoklis par Vienotā tirgus aktu

Iekšējais tirgus28.02.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana par apdrošināšanas starpniecības direktīvas pārskatīšanu

Iekšējais tirgus28.02.2011Turpmākie pasākumien

Iespējamā ES programma kosmosa nozarē

Uzņēmējdarbība28.02.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par grozījumu Padomes Regulā (EK) 1185/2003 par haizivs spuru atdalīšanu uz kuģa

Jūrlietas un zivsaimniecība21.02.2011Turpmākie pasākumien

Par sankciju režīmu pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē

Iekšējais tirgus19.02.2011Turpmākie pasākumien

Turpmākais ES līdzfinansējums tīklam “Natura 2000”

Vide17.02.2011Turpmākie pasākumien

Mehānisko transportlīdzekļu iekšējā tirgus nostiprināšana

Uzņēmējdarbība16.02.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriskā apspriešana par ES Finanšu instrumentu videi (LIFE)

Vide15.02.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par neformālās un ikdienējās izglītības sekmēšanu un apstiprināšanu

Izglītība09.02.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par ES kvotu izsolēm trešajā posmā līdz 2013. gadam (agrīnās izsoles)

Vide07.02.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriskā apspriešana par nākamo programmu, kura varētu aizstāt pašreizējo Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu

Konkurētspēja un inovācija04.02.2011Turpmākie pasākumien

Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta pamatnostādņu pārskatīšana

Konkurence02.02.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana par finanšu instrumentu tirgu direktīvas pārskatīšanu

Iekšējais tirgus02.02.2011Turpmākie pasākumien

Zaļā grāmata par e-iepirkumu plašāku lietošanu ES

Iekšējais tirgus31.01.2011Turpmākie pasākumien

Komisijas Zaļā Grāmata par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem

Tiesiskums un pamattiesības31.01.2011Turpmākie pasākumien
Komisijas Zaļā Grāmata – Kā nākotnē jāveidojas ES budžeta atbalstam trešām valstīmAttīstība31.01.2011Turpmākie pasākumien

Tirgus pētījums valodu nozarē

Daudzvalodība31.01.2011Turpmākie pasākumi

ES ārējās darbības finansēšanas instrumenti pēc 2013. gada

Attīstība31.01.2011Turpmākie pasākumien

Komisijas dienestu sagatavota sabiedriska apspriešana par likumdošanas pasākumiem standartizēto privāto ieguldījumu produktu iniciatīvā

Iekšējais tirgus31.01.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par secinājumiem, kas izdarīti Piektajā ziņojumā par ekonomisko un sociālo kohēziju

Reģionu politika31.01.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana par piemērotu mērķu noteikšanu bioatkritumu pārstrādē

Vide31.01.2011Turpmākie pasākumien
Apspriešana par izmaiņām likumdošanā attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma (PVKIU) depozitārija funkciju un PVKIU vadītāju atalgojumuIekšējais tirgus31.01.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par aktīvu un veselīgu novecošanu – Eiropas inovācijas partnerība

Veselības aizsardzība28.01.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja Ⅱ) īstenošanas pasākumu 2. līmeni

Iekšējais tirgus26.01.2011Turpmākie pasākumi

Ietekmes novērtējums priekšlikumiem attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku līdz 2020. gadam (apspriešana)

Lauksaimniecība un lauku attīstība25.01.2011Turpmākie pasākumien

Ziņojums par Orhūsas konvencijas izpildi, ko Eiropas Savienība iesniegusi Orhūsas sekretariātam

Vide24.01.2011Turpmākie pasākumi

Apspriešana par to, kādu ar finansēm nesaistītu informāciju uzņēmumiem pienākums sniegt

Iekšējais tirgus24.01.2011Turpmākie pasākumi

Zaļā grāmata: ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības atbalstam – ES attīstības politikas ietekmes palielināšana

Attīstība17.01.2011Turpmākie pasākumien

Apspriešana par Komisijas vispusīgo pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā

Brīvība, drošība un tiesiskums15.01.2011Turpmākie pasākumien
Apspriešana par Eiropas kultūras galvaspilsētu nākotniKultūra12.01.2011Turpmākie pasākumien

Sabiedriskā apspriešana par kredītvērtējuma aģentūrām

Iekšējais tirgus07.01.2011Turpmākie pasākumi

Programma “Eiropa pilsoņiem” (2014–2020)

Komunikācijas 05.01.2011Turpmākie pasākumi
Sabiedriskā apspriešana par Direktīvas 1999/32/EK (ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem) iespējamo pārskatīšanuVide05.01.2011Turpmākie pasākumi

Vienoti ES noteikumi attiecībā uz vērtspapīriem

Iekšējais tirgus01.01.2011Turpmākie pasākumi
Pēdējā atjaunināšana: 04/02/2011 | Lapas sākums