2011 - Comhairliúcháin atá dúnta - Do Ghuthsa san Eoraip - An Coimisiún Eorpach

Comhairliúcháinatá dúnta

Féach freisin:

TeidealRéimse BeartasDáta DeireanachLeantach

Comhairliúchán Poiblí ar Chur chun feidhme is ar Dhaingniú Phrótacal Nagoya ar Rochtain ar acmhainní géiniteacha agus ar Roinnt na Tairbhe a eascraíonn óna n-úsáid (ABS).

Fostaíocht Comhshaol30.12.2011Leantachen

Comhairliúchán ar astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a laghdú – A thuilleadh gníomhaíochta ar léibhéal an AE

Gníomhú ar son na hAeráide19.12.2011Leantachen

Comhairliúchán Poiblí faoi Threoir 2006/114/CE maidir le Fógraíocht Mhíthreorach is Chomparáideach agus ar chleachtais mhíchothroma thráchtála a bhfuil tionchar ar ghnóthais acu

Ceartas agus Bunchearta16.12.2011Leantachen

Comhairliúchán ar astaíochtaí CO₂ ó fheithiclí bóthair a laghdú

Gníomhú ar son na hAeráide09.12.2011Leantach

Have your say about the Commission Public Health website

Sláinte phoiblí09.12.2011Leantach
Réimsí tualainge neamhshaothraithe chun an Limistéar Eorpach Taighde a fhorbairt
Taighde agus teicneolaíocht30.11.2011Leantachen

Páipéar Uaine maidir le saothair chlosamhairc a dháileadh ar líne san Aontas Eorpach:  deiseanna agus dúshláin a bhaineann le ríomh-mhargadh aonair a fhorbairt

Margadh inmheánach18.11.2011Leantachen

Bearta curtha chun feidhme d’fhonn gníomhaíochtaí faireachais cógas a fheidhmiú

Sláinte phoiblí07.11.2011Leantachen

Athbhreithniú féideartha ar phlean téarnaimh an cholmóra theas agus ghliomach na hIorua

Gnóthaí muirí agus iascach07.11.2011Leantachen

Athbhreithniú ar an margadh inmheánach in iompar lastais de bhóthar

Iompar31.10.2011Leantach

Comhairliúchán faoin dréacht-ghníomh dlím faoi chomhchuibhiú is faoi idir-inoibritheacht faisnéise comhshaoil (mar a sainíodh in Iarscríbhinní Ⅱ agus Ⅲ na Treorach  INSPIRE [2/2007]) iad

Fostaíocht Comhshaol21.10.2011Leantachen
Tionscnamh maidir le Córais Ghlana Iompair (CGI)
Iompar20.10.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi reachtaíocht an AE um mianach an aeir

Fostaíocht Comhshaol15.10.2011Leantachen

Green paper on promotion measures and information provision for agricultural products

Talmhaíocht agus forbairt tuatháil07.10.2011Leantachen

Measúnú ar chabhair Stáit do scannáin is do shaothair chlosamhairc eile

Iomaíocht30.09.2011Leantach

Comhairliúchán poiblí faoi thionchar an tsolais shaorga ar an tsláinte

Sláinte phoiblí30.09.2011Leantachen

Comhairliúchán faoin Athbhreithniú ar an Teachtaireacht faoi árachas creidmheasa um onnmhairí gearrthéarmacha

Iomaíocht23.09.2011Leantach
Páipéar Uaine – an Treoir um Cháilíochtaí Gairmiúla a Nuachóiriú
Margadh inmheánach20.09.2011Leantachen
Comhairliúchán Poiblí ar Chumarsáid nua um Fhorbairt is um Thrádáil
Trádáil18.09.2011Leantach

Measúnú tionchair faoi athbhreithniú féideartha ar Threoir 2000/59/CE Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ón 27 Samhain 2000 faoi shaoráidí glactha i gcalafoirt do dhramhaíl agus d'iarmhair lastais a ghin longa

Iompar16.09.2011Leantachen

Trédhearcacht sonraí ar dhálaí bunúsacha mhargadh an leictreachais a fheabhsú

Fuinneamh16.09.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi Theachtaireacht a ullmhú faoi Iomaíochas Inbhuanaithe earnáil na tógála agus a cuid gnóthas

Fiontar15.09.2011Leantachen

An Tionscnamh um Ghnó Sóisialta:   Cistí um Ghnó Sóisialta a chur chun cinn

Margadh inmheánach14.09.2011Leantachen

Comhairliúchán Poiblí faoi athbhreithniú féideartha ar Threoir 2003/42/CE faoi thuairisciú tarluithe san eitleoireacht shibhialta is faoina rialacha cur chun feidhme

Iompar11.09.2011Leantachen

Comhairlúchán poiblí faoi Thocsaineacht is faoi Mheasúnú na Meascán Ceimiceach

Sláinte phoiblí09.09.2011Leantachen

An séú hoiriúnú ar Iarscríbhinn II do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíochta

Fostaíocht Comhshaol09.09.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi fhaisnéis eolaíoch san aois dhigiteach

Taighde agus teicneolaíocht09.09.2011Leantachen

Comhairliúchán ar rialacha praiticiúla chun sáruithe sonraí pearsanta a chur in iúl

An tsochaí faisnéise09.09.2011Leantachen

Athleanúint ar Chlár Gníomhaíochta NAIADES 2006–2013

Iompar01.09.2011Leantachen

Athbhreithniú ar na Treoirlínte faoi mhaoiniú poiblí do líonraí leathanbhanda.

Iomaíocht31.08.2011Leantach

Comhairliúchán Poiblí faoi Néalríomhaireacht

An tsochaí faisnéise31.08.2011Leantachen

Saorghluaiseacht oibrithe

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta12.08.2011Leantach

Comhairliúchán faoi chóras nua Eorpach um chaipeal fiontair

Margadh inmheánach10.08.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi roghanna chun úsáid málaí iompair plaisteacha a laghdú agus riachtanais na bith-dhíghrádaitheachta a fheabhsú
Fostaíocht Comhshaol09.08.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi thionscnamh ar rochtain tríú tíortha ar mhargadh soláthair phoiblí an AE

Trádáil02.08.2011Leantach

Páipéar Uaine Cearrbhachas ar líne sa Mhargadh Inmheánach

Margadh inmheánach31.07.2011Leantachen
Creat rialachais chorparáidigh an AE
Margadh inmheánach22.07.2011Leantachen

Leasú ar na riachtanais tuairisciúcháin um Státchabhair

Iomaíocht20.07.2011Leantach
Comhairliúchán faoi Dheiseanna Iascaigh
Gnóthaí muirí agus iascach20.07.2011Leantachen

Mionghnó, Mór-Dhomhan – comhar nua le cabhrú le GBManna breith ar dheiseanna domhanda

Fiontar12.07.2011Leantachen

Plean bainistíochta fadtéarmach don stoc sóil sa Chaol Thiar

Gnóthaí muirí agus iascach08.07.2011Leantachen

Comhairliúchán Poiblí faoin gcaidreamh infheistíochta idir an AE agus an tSín feasta

Trádáil05.07.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi chomhpháirtíocht fhéideartha nuála um amhábhair

Fiontar20.06.2011Leantachen

Consultation on the results of the study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE)

Fiontar15.06.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi ghníomhaíochtaí maoiniúcháin feasta i réimse an Cheartais, na mBuncheart agus an Chomhionannais don tréimhse d'éis 2013

Ceartas agus Bunchearta15.06.2011Leantachen
Comhairliúchán Poiblí faoi athbhreithniú na Treorach um Threalamh Cosanta Pearsanta 89/686/CEE
Fiontar14.06.2011Leantachen

Public consultation on an amendment to the 'penalties regulation' (No 658/2007) concerning infringements committed by marketing authorisation holders of medicinal products

Sláinte phoiblí10.06.2011Leantach

Comhairliúchán faoin Rialachán Tuairisciúcháin agus Monatóireachta maidir le Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh (EU ETS) agus faoin Rialachán ET ETS  um Chreidiúnú is um Fhíorú

Gníomhú ar son na hAeráide10.06.2011Leantachen

Athbhreithniú ar threoirlínte an Chomhphobail faoi aerfoirt a mhaoiniú is faoi chabhair thionscnaimh d'aerlínte a eitlíonn ó aerfoirt réigiúnacha

Iomaíocht07.06.2011Leantach

Public consultation on the Global Approach to Migration

Trácht Ghnóthaí06.06.2011Leantachen

I dtreo an chárta "Youth on the Move": Céard áta de dhíth le soghluaiseacht agus rannpháirtíocht daoine óga san Eoraip a árdú?

Óige04.06.2011Leantachen

Páipéar Glas maidir le cháin bhreisluacha

Cánachas31.05.2011Leantachen

Comharliúchán na bpáirtithe leasmhara faoi shlándáil sláinte san Aontas Eorpach

Sláinte phoiblí31.05.2011Leantachen

Staidéar faoi na roghnanna chun reachtaíocht an AE faoi ábhair leasacháin a chomhchuibhiú go hiomlán, lena n-áirítear indéantacht theicniúil agus tionchar comhshaoil, geilleagrach agus sóisialta

Fiontar31.05.2011Leantachen

Public consultation on the possible revision of Directive 89/105/EEC on the transparency of measures regulating the pricing and reimbursement of medicines

Fiontar30.05.2011Leantachen

Rialáil Cliste ar Bheatha Íocleasaithe – Conas sláinte an phobail is na n-ainmhithe a choimirciú agus iomaíochas earnáil beostoic an AE á mhéadú

Sláinte phoiblí30.05.2011Leantachen

Éisteacht faoi Chriosanna Comhtháite Cósta a Bhainistiú

Fostaíocht Comhshaol30.05.2011Leantach

Public consulation on MEDIA Mundus: A broad international cooperation programme for the audiovisual industries

Cultúr29.05.2011Leantachen

Consultation on Strategic Transport Technology Plan (STTP)

Iompar28.05.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi ionstraim chomharbach fhéideartha ar chlár an AE d’fhostaíocht is do dhlúthpháirtíocht shóisialta – Dul chun Cinn 2007–2013

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta27.05.2011Leantach

Comhairliúchán faoi dhea-chleachtais don chomhar idir údaráis iomaíochta náisiúnta an AE

Iomaíocht27.05.2011Leantach

Public consultation on the registration of cars previously registered in another Member State

Fiontar26.05.2011Leantach

Comhairliúchán Poiblí faoin bPlean Gníomhaíochta r-Shláinte (eHAP) 2012-2020

An tsochaí faisnéise25.05.2011Leantach

Ó Dúshláin ar Dheiseanna: a Straitéiseach Coiteann Réime do Ghníomhaíochtaí Taighde agus Nuálaíocht maoiniú san Aontas Eorpach

Taighde agus teicneolaíocht20.05.2011Leantach

Oil & gas offshore safety

Fuinneamh20.05.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi Spásphléanáil Mhuirí agus faoi Bhainistiú Comhtháite ar Chrios an Chósta

Gnóthaí muirí agus iascach20.05.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi Bheartas Tionsclaíochta do Thionscal na Slándála
Fiontar15.05.2011Leantachen

Revision of the ‘Clinical Trials Directive’ 2001/20/EC - concept paper submitted for public consultation

Sláinte phoiblí13.05.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoin tionscnamh „Cathracha agus Pobail Chliste“

Fuinneamh13.05.2011Leantachen

Treoirlínte an Choimisiúin feasta faoi Státchabhair i gcomhthéacs na Scéime Trádála Astaíochtaí AE arna leasú

Iomaíocht11.05.2011Leantach

Comhairliúchán faoi Chór Cabhrach Daonnúil Deonach Eorpach a bhunú

Cabhair dhaonnúil03.05.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoin mbithgheilleagar don Eoraip: mar atá agus tualaing feasta

Taighde agus teicneolaíocht02.05.2011Leantachen
Níos lú beart riaracháin do na saoránaigh: Saorghluaiseacht na gcáipéisí poiblí agus aitheantas éifeachtach na dteastas stádas sibhialta a chur chun cinn
Ceartas agus Bunchearta30.04.2011Leantachen

Fadhbanna cánachais a thagann aníos nuair a dháiltear díbhinní thar theorainneacha ar infheisteoirí punainne nó ar infheisteoirí aonair agus réitigh fhéideartha

Cánachas30.04.2011Leantachen

I dtreo cur chuige chomhtháite Eorpaigh maidir le comhchúiteamh

Iomaíocht30.04.2011Leantach

Nósanna imeachta chun tionscadail bhonneagair fuinnimh a cheadú

Fuinneamh30.04.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi Chinneadh 280/2004/CE (an Cinneadh um Shásra Monatóireachta) a athbhreithniú

Gníomhú ar son na hAeráide29.04.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi Phlean oibre d’Eoraip chnuaisciúnach in acmhainní
Fostaíocht Comhshaol22.04.2011Leantachen

Cánachas na hearnála airgeadais

Cánachas19.04.2011Leantachen

Páipéar Uaine maidir le nuachóiriú bheartas soláthair phoiblí an AE - I dtreo Margaidh Soláthair Eorpaigh níos éifeachtúla

Margadh inmheánach18.04.2011Leantach

Clár Digiteach don Eoraip: Sainaithint leictreonach, fíordheimhniú, agus sínithe i margadh aonair digiteach na hEorpa Comhairliúchán Poiblí

An tsochaí faisnéise15.04.2011Leantachen

Critéir fhéideartha reachtaíochta agus riachtanais AE d'iniúchtaí ar loingsithe dramhaíola

Fostaíocht Comhshaol12.04.2011Leantach

Comhairliúchán Poiblí faoi mhodhnú na Nósanna Imeachta um Bainistiú Cúngaigh in earnáil an gháis

Fuinneamh12.04.2011Leantachen

Comhairliúchán Páirtithe Leasmhara faoi sheasamh an AE do Chomhdháil 2012 na Náisiún Aontaithe faoi Fhorbairt Inbhuanaithe

Fostaíocht Comhshaol10.04.2011Leantach

Fógra ar chruinniú na bpáirtithe leasmhara faoi Mheasúnú Deiridh an 6ú Chláir Ghníomhaíochta do Pháirtithe Leasmhara Comhshaoil, mórphobal

Fostaíocht Comhshaol01.04.2011Leantach

Consultation on the Commission Report on the enforcement of intellectual property rights

Margadh inmheánach31.03.2011Leantachen

Bonneagar Glas

Fostaíocht Comhshaol31.03.2011Leantach

Comhairliúchán faoin Staidéar faoi shrianta ar rátaí úis

Margadh inmheánach22.03.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi mhaoiniú AE sa réimse gnóthaí baile tar éis an Bheartais 2013

Trácht Ghnóthaí20.03.2011Leantachen

Comhairliúchán Poiblí faoin Treoir um Cháilíochtaí Gairmiúla a Aithint

Margadh inmheánach15.03.2011Leantach

Comhairliúchán faoi Réiteach Malartach Aighnis a úsáid chun aighnis a bhaineann le hidirbhearta agus le cleachtais tráchtála san Aontas Eorpach a réiteach

Tomhaltóirí15.03.2011Leantachen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Margadh inmheánach11.03.2011Leantach

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Margadh inmheánach09.03.2011Leantachen

An ghné sheachtrach de bheartas fuinnimh an AE

Fuinneamh07.03.2011Leantachen

Na sonraí teicniúla do chreat féideartha um bainistíocht géarchéime eorpaí

Margadh inmheánach03.03.2011Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi Lárthaisclanna Urrús (CSDanna) agus faoi chomhchuibhiú ar ghnéithe áirithe socraíochtaí urrús san Aontas Eorpach 
Margadh inmheánach01.03.2011Leantachen

Do thuairimse faoi Ghníomh an Mhargaidh Aonair

Margadh inmheánach28.02.2011Leantach
Comhairliúchán faoi Athbhreithniú na Treorach Eadrána Árachais (IMD)Margadh inmheánach28.02.2011Leantach

Comhairliúchán faoi Chlár Spáis AE féideartha

Fiontar28.02.2011Leantachen
Omhairliúchán faoin leasú ar Rialachán (CE) 1185/2003 ón gComhairle faoi eití  a bhaint de shiorcanna ar bord árthach
Gnóthaí muirí agus iascach21.02.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi chórais smachtbhannaí a atreisiú san earnáil airgeadais

Margadh inmheánach19.02.2011Leantachen

Natura 2000 a chomh-mhaoiniú feasta

Fostaíocht Comhshaol17.02.2011Leantachen

Feidhmiú an Mhargaidh Inmheánaigh do mhótar-fheithiclí a fheabhsú

Fiontar16.02.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi Ionstraim Airgeadais AE don Chomhshaol sa todhchaí (LIFE)

Fostaíocht Comhshaol15.02.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi oideachas nach foirmeálta agus neamhfhoirmeálta a chun chun cinn is a bhailíochtú

Oideachas09.02.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi Cheantáil Liúntas tríú céime AE roimh 2013 (“ceantanna luatha”)

Fostaíocht Comhshaol07.02.2011Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoi chomharba féideartha don Chlár Réime um Chumas Iomaíochta agus um Nuáil

Cumas iomaíochta agus Nuáil04.02.2011Leantachen

Athbhreithniú ar na Treoirlínte faoi Chabhair um Tharrtháil agus um Athstruchtúrú

Iomaíocht02.02.2011Leantach

Comhairliúchán faoin athbhreithniú ar an Treoir um Margaí in Ionstraimí Airgeadais

Margadh inmheánach02.02.2011Leantachen

Comhairliúchán faoin bPáipéar Uaine faoi úsáid r-Sholáthair san AE a leathnú

Margadh inmheánach31.01.2011Leantachen

Páipéar uaine ón gCoimisiún maidir le roghanna beartais le haghaidh dul chun cinn i dtreo Dhlí Eorpach na gConarthaí do thomhaltóirí agus do ghnóthais

Ceartas agus Bunchearta31.01.2011Leantachen
Green paper – Todhchaí na tacaíochta ó bhuiséad an AE do tríú tíortha Forbairt31.01.2011Leantachen

Suirbhé Margaidh ar an Tionscal Teanga

Multilingualism31.01.2011Leantach

Cén maoiniú do ghníomhú seachtrach an AE tar éis 2013?

Forbairt31.01.2011Leantachen

Comhairliúchán Sheirbhísí an Choimisiúin faoi chéimeanna reachtacha don tionscnamh um Tháirgí Infheistíochta Miondíola Pacáistithe

Margadh inmheánach31.01.2011Leantachen

Comhairliúcháin ar Chonclúidí an Chúigiú Tuairisc ar Chomhtháthú Geilleagrach agus Sóisialta

Beartas réigiúnach31.01.2011Leantach

Comhairliúcháin faoin oiriúnacht spriocanna d'athchúrsáil bhithdhramhaíola a shocrú

Fostaíocht Comhshaol31.01.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi athruithe reachtaíochta d’fheidhm taisce an GCUI agus do luach saothair bhainisteoirí an GCUIMargadh inmheánach31.01.2011Leantachen

Comhairliúcháin faoi aosú gníomhach agus folláin – Compháirtíocht Nuálaíochta na hEorpa

Sláinte phoiblí28.01.2011Leantachen

Comhairliúchán faoi bhearta curtha chun feidhme Leibhéil 2 do Threoir 2009/138/CE maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais, agus gabháil don ghnó sin, (Sócmhainneacht Ⅱ)

Margadh inmheánach26.01.2011Leantach

Comhairliúcháin maidir le measúnacht tionchair ar “an comhbheartas talmhaíochta i dtreo 2020” tograí

Talmhaíocht agus forbairt tuatháil25.01.2011Leantachen

Tuarsacáil faoi chur chun feidhme Choinbhinsiún Aarhus a chuir an tAontas Eorpach faoi bhráid Rúnaíocht Aarhus

Fostaíocht Comhshaol24.01.2011Leantach
Comhairliúchán faoi Chuideachtaí ag nochtadh Faisnéise Neamhairgeadais
Margadh inmheánach24.01.2011Leantach

Páipéar Uaine: Beartas forbraíochta an AE chun tacú le fás cuimsitheach is le forbairt inbhuanaithe – Tionchar bheartas forbraíochta an AE a mhéadú

Forbairt17.01.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi chur chuige cuimsitheach an Choimisiúin faoi chosaint sonraí pearsanta san Aontas Eorpach
Ceartas agus gnóthaí baile15.01.2011Leantachen
Comhairliúchán faoi thodhchaí Phríomhchathracha Eorpacha an ChultúirCultúr12.01.2011Leantachen

Comhairliúchán Poiblí faoi Ghníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa

Margadh inmheánach07.01.2011Leantach

An Clár “Eoraip do na Saoránaigh” 2014 – 2020

Communication05.01.2011Leantach
Comhairliúchán faoi athbhreithniú féideartha ar Theoir 1999/32/CE a bhaineann le hísliú an chion sulfair i leachtbhreoslaí áirithe  Fostaíocht Comhshaol05.01.2011Leantach

Comhairliúchán faoi chomhchuibhiú dhlí na n-urrús

Margadh inmheánach01.01.2011Leantach
Nuashonrú is déanaí: 04/02/2011 | Barr