2011 - Kuulemismenettely - Euroopan komissio - Sinun äänesi Euroopassa

Päättyneetkuulemiset

OtsikkoPolitiikan alaPäättymispäiväSeuranta

Kuuleminen: Nagoyan pöytäkirja perintöaineksen saatavuudesta ja sen käytöstä saatavien hyötyjen jaosta – täytäntöönpano ja ratifiointi.

Ympäristö30.12.2011Seurantaen

Kuuleminen fluorattujen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä – EU:n jatkotoimet

Ilmastotoimet19.12.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen: Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi 2006/114/EY sekä yrityksiin kohdistuvat sopimattomat kaupalliset menettelyt

Oikeusasiat ja perusoikeudet16.12.2011Seurantaen

Kuuleminen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä

Ilmastotoimet09.12.2011Seuranta

Anna palautetta komission kansanterveyssivustosta

Kansanterveys09.12.2011Seuranta

Käyttämätön potentiaali eurooppalaisen tutkimusalueen kehittämiseksi

Tutkimus ja teknologia30.11.2011Seurantaen

Vihreä kirja audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa: mahdollisuuksia ja haasteita siirryttäessä digitaalisiin sisämarkkinoihin

Sisämarkkinat18.11.2011Seurantaen

Lääketurvatoiminnan toteuttamisen täytäntöönpanotoimenpiteet

Kansanterveys07.11.2011Seurantaen
Kummeliturskaa ja keisarihummeria koskevan elvytyssuunnitelman tarkistaminen
Meri- ja kalastusasiat07.11.2011Seurantaen

Maanteiden tavaraliikenteen sisämarkkinoiden uudelleentarkastelu

Liikenne31.10.2011Seuranta

Kuuleminen: Ympäristötiedon (ks. INSPIRE-direktiivin 2007/2/EY liitteet Ⅱ ja Ⅲ) yhteensovittamista ja yhteentoimivuutta koskeva säädösluonnos

Ympäristö21.10.2011Seurantaen

Puhtaat liikennejärjestelmät -hanke

Liikenne20.10.2011Seurantaen
Kuuleminen: EU:n ilmanlaatulainsäädäntö
Ympäristö15.10.2011Seurantaen

Vihreä kirja maataloustuotteita koskevasta tiedotuksesta ja menekinedistämisestä

Maatalous ja maaseudun kehittäminen07.10.2011Seurantaen

Elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävien valtiontukien arviointi

Kilpailu30.09.2011Seuranta

Keinovalon terveysvaikutukset

Kansanterveys30.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevan tiedonannon tarkistaminen

Kilpailu23.09.2011Seuranta

Vihreä kirja – Ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin uudistaminen

Sisämarkkinat20.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Kauppaa ja kehitystä koskeva komission uusi tiedonanto

Kauppa18.09.2011Seuranta

Eventuell översyn av EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg (2000/59/EG)

Liikenne16.09.2011Seurantaen

Sähkömarkkinoiden perustekijöiden avoimuuden parantaminen

Energia16.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Rakennusalan ja sen yritysten kestävää kilpailukykyä koskevan tiedonannon valmistelu

Yritykset15.09.2011Seurantaen

Sosiaalisen yrittäjyyden aloite: yrittäjyyden rahoituksen edistäminen

Sisämarkkinat14.09.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen: poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetun direktiivin 2003/42/EY ja sen soveltamissäännösten mahdollinen tarkistaminen

Liikenne11.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Kemiallisten seosten myrkyllisyyden arviointi

Kansanterveys09.09.2011Seurantaen

Liitteen II kuudes mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

Ympäristö09.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Tieteellinen tieto digitaaliaikana

Tutkimus ja teknologia09.09.2011Seurantaen

Kuuleminen: Henkilötietojen tietoturvaloukkausten ilmoittamista koskevat käytännön säännöt

Tietoyhteiskunta09.09.2011Seurantaen

NAIADES-toimintaohjelman 2006–2013 jatkotoimet

Liikenne01.09.2011Seurantaen

Laajakaistaverkkojen julkista rahoitusta koskevien suuntaviivojen tarkistaminen.

Kilpailu31.08.2011Seuranta

Kuuleminen: Pilvipalvelut (cloud computing)

Tietoyhteiskunta31.08.2011Seurantaen

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus

Työllisyys ja sosiaalipolitiikka12.08.2011Seuranta
Kuuleminen: Uusi eurooppalainen riskipääomajärjestelmä
Sisämarkkinat10.08.2011Seurantaen

Kuuleminen: Muovikassien käytön vähentäminen ja biohajoavuusvaatimusten tehostaminen

Ympäristö09.08.2011Seurantaen

Kuuleminen: Kolmansien maiden pääsy EU:n julkisten hankintojen markkinoille

Kauppa02.08.2011Seuranta

Online-rahapelit sisämarkkinoilla

Sisämarkkinat31.07.2011Seurantaen

EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat puitteet

Sisämarkkinat22.07.2011Seurantaen

Valtiontuen raportointivelvollisuuksia koskevat muutokset

Kilpailu20.07.2011Seuranta

Kuuleminen: Kalastusmahdollisuudet

Meri- ja kalastusasiat20.07.2011Seurantaen

Pieni yritys, suuri maailma – uusi yhteistyöhanke avaa maailmanmarkkinoita pk-yrityksille

Yritykset12.07.2011Seurantaen

Englannin kanaalin länsiosan merianturakantaa koskeva pitkän aikavälin hoitosuunnitelma

Meri- ja kalastusasiat08.07.2011Seurantaen

Kuuleminen: EU:n ja Kiinan väliset investointisuhteet tulevaisuudessa

Kauppa05.07.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen mahdollisesta raaka-aineita koskevasta innovaatiokumppanuudesta

Yritykset20.06.2011Seurantaen

Kuuleminen: eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 täytäntöönpanoa koskevan tutkimuksen tulokset

Yritykset15.06.2011Seuranta

Oikeusasioihin, perusoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvät rahoitustoimet vuoden 2013 jälkeen

Oikeusasiat ja perusoikeudet15.06.2011Seurantaen

Kuuleminen: Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY tarkistaminen

Yritykset14.06.2011Seurantaen

Lääkkeiden myyntilupien haltijoille velvoitteiden rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 658/2007 muuttaminen

Kansanterveys10.06.2011Seuranta

Kuuleminen: EU:n päästökauppajärjestelmään liittyvät tarkkailu- ja raportointiasetus ja akkreditointi- ja todentamisasetus

Ilmastotoimet10.06.2011Seurantaen

Lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta annettujen yhteisön suuntaviivojen tarkistaminen

Kilpailu07.06.2011Seuranta

Kuuleminen muuttoliikettä koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta

Sisäasiat06.06.2011Seurantaen

Kohti Youth on the Move -korttia: Miten lisätä eurooppalaisten nuorten liikkuvuutta ja osallistumista?

Nuoriso04.06.2011Seurantaen

Arvonlisäveron tulevaisuutta koskeva vihreä kirja 

Verotus31.05.2011Seurantaen

Terveysturva EU:ssa

Kansanterveys31.05.2011Seurantaen

Tutkimus EU:n lannoitelainsäädännön täydellisen yhdenmukaistamisen toteutusvaihtoehdoista, niiden teknisestä toteutettavuudesta sekä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista

Yritykset31.05.2011Seurantaen

Lääkkeiden hinnoittelu- ja korvausjärjestelmän avoimuutta koskevan direktiivin 89/105/ETY mahdollinen tarkistaminen

Yritykset30.05.2011Seuranta

Lääkerehun järkevä sääntely – Tavoitteina ihmisten ja eläinten terveyden suojelu ja EU:n karjankasvatusalan kilpailukyvyn parantaminen

Kansanterveys30.05.2011Seurantaen

Kuuleminen: Rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Ympäristö30.05.2011Seuranta

Media Mundus -ohjelma audiovisuaalialan kansainvälistä yhteistyötä varten

Kulttuuri29.05.2011Seurantaen

Strateginen liikenneteknologiasuunnitelma

Liikenne28.05.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen mahdollisesta seuraajasta työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevalle EU-ohjelmalle – Progress 2007–2013

Työllisyys ja sosiaalipolitiikka27.05.2011Seuranta

EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyön parhaat käytännöt

Kilpailu27.05.2011Seuranta

Autojen rekisteröinti toiseen EU-maahan

Yritykset26.05.2011Seuranta

Sähköisiä terveydenhuoltopalveluja koskeva toimintasuunnitelma (eHAP) 2012–2020

Tietoyhteiskunta25.05.2011Seuranta

Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle

Tutkimus ja teknologia20.05.2011Seuranta

Turvallisuus liittyen öljy ja kaasun poraukseen merellä

Energia20.05.2011Seurantaen

Merten aluesuunnittelu sekä rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Meri- ja kalastusasiat20.05.2011Seurantaen

Turvallisuusalan toimintapolitiikka

Yritykset15.05.2011Seurantaen

Kliinisiä tutkimuksia koskevan direktiivin 2001/20/EY tarkistaminen – tausta-asiakirjaa koskeva kuuleminen

Kansanterveys13.05.2011Seurantaen

”Älykkäät kaupungit ja yhteisöt” aloitteen julkinen kuuleminen

Energia13.05.2011Seurantaen

Komission uudet valtiontukisäännöt EU:n päästökauppajärjestelmän muuttamisen yhteydessä

Kilpailu11.05.2011Seuranta

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen

Humanitaarinen apu 03.05.2011Seurantaen

Biotalous Euroopassa: tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Tutkimus ja teknologia02.05.2011Seurantaen

Vihreä kirja virallisten asiakirjojen käytön helpottamisesta ja väestörekisteriasiakirjojen vaikutusten tunnustamisesta toisessa EU-maassa

Oikeusasiat ja perusoikeudet30.04.2011Seurantaen
Verotusongelmat, jotka syntyvät jaettaessa osinkoja rajojen yli portfoliosijoittajille ja yksityishenkilöille, sekä mahdolliset ratkaisut niihin

Verotus30.04.2011Seurantaen

Kollektiivisten oikeussuojakeinojen yhtenäinen eurooppalainen toteutusmalli

Kilpailu30.04.2011Seuranta

Energiainfrastruktuurihankkeiden lupamenettely

Energia30.04.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY (kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä) tarkistamisesta


Ilmastotoimet29.04.2011Seurantaen

Kuuleminen: Resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelma

Ympäristö22.04.2011Seurantaen

Finanssialan verotus

Verotus19.04.2011Seurantaen

Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta - Kohti tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita

Sisämarkkinat18.04.2011Seuranta

Euroopan Digitaalinen Agenda: Sähköinen tunnistaminen, ja sähköiset allekirjoitukset Euroopan sisämarkkinoilla julkinen kuuleminen

Tietoyhteiskunta15.04.2011Seurantaen

Jätekuljetusten tarkastuksille suunnitellut EU-lainsäädäntökriteerit ja vaatimukset

Ympäristö12.04.2011Seuranta

Siirtorajoitusten hallintamenettelyjen muuttaminen kaasualalla

Energia12.04.2011Seurantaen

Sidosryhmien kuuleminen EU:n kannasta Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa 2012

Ympäristö10.04.2011Seuranta

Ilmoitus kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman loppuarviointia koskevasta sidosryhmien kokouksesta

Ympäristö01.04.2011Seuranta

Komission kertomus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta

Sisämarkkinat31.03.2011Seurantaen

Vihreä infrastruktuuri

Ympäristö31.03.2011Seuranta

Korkorajoituksia koskeva selvitys

Sisämarkkinat22.03.2011Seurantaen

EU:n sisäasioiden alan rahoitus vuoden 2013 jälkeen

Sisäasiat20.03.2011Seuranta

Ammattipätevyyden tunnustamista koskeva direktiivi

Sisämarkkinat15.03.2011Seuranta

Vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt kaupallisiin toimiin ja kauppatapoihin liittyvissä riita-asioissa EU:ssa

Kuluttajat15.03.2011Seurantaen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Sisämarkkinat11.03.2011Seuranta

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Sisämarkkinat09.03.2011Seurantaen

EU:n energiapolitiikan ulkoinen ulottuvuus

Energia07.03.2011Seurantaen

Eu:n finanssialan kriisinhallinnan kehyssuunnitelman tekniset yksityiskohdat

Sisämarkkinat03.03.2011Seurantaen

Arvopaperikeskukset ja arvopapereiden selvitystoimintaan liittyvien tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistaminen EU:ssa

Sisämarkkinat01.03.2011Seurantaen

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Sisämarkkinat28.02.2011Seuranta
Vakuutusedustusdirektiivin (IMD) tarkistusSisämarkkinat28.02.2011Seurantaen

n avaruusohjelma

Yritykset28.02.2011Seurantaen

Hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) 1185/2003 muuttaminen

Meri- ja kalastusasiat21.02.2011Seurantaen

Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla

Sisämarkkinat19.02.2011Seurantaen

EU:n osuus Natura 2000 -verkoston tulevassa rahoituksessa

Ympäristö17.02.2011Seurantaen

Moottoriajoneuvojen sisämarkkinoiden vahvistaminen

Yritykset16.02.2011Seurantaen

EU:n ympäristöalan tuleva rahoitusväline (LIFE)

Ympäristö15.02.2011Seurantaen

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen edistäminen ja validointi

Koulutus09.02.2011Seurantaen

Kolmannen päästökauppakauden EU-päästöoikeuksien huutokauppaaminen ennen vuotta 2013 (ns. varhaiset huutokaupat)

Ympäristö07.02.2011Seurantaen

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mahdollinen jatko

Kilpailukyky ja innovointi04.02.2011Seuranta

Pelastamis- ja rakenneuudistustukien suuntaviivojen tarkistaminen

Kilpailu02.02.2011Seuranta

Rahoitusmarkkinadirektiivin uudelleentarkastelu

Sisämarkkinat02.02.2011Seurantaen

Vihreä kirja sähköisen hankinnan käytön laajentamisesta EU:ssa

Sisämarkkinat31.01.2011Seurantaen

Komission Vihreä Kirja toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta

Oikeusasiat ja perusoikeudet31.01.2011Seurantaen
Vihreä Kirja – EU:n kolmansille maille antaman budjettituen tulevaisuusKehitysyhteistyö31.01.2011Seurantaen

Kieliteollisuuden markkinatutkimus

Monikielisyys31.01.2011Seuranta

EU:n ulkoisen toiminnan rahoitus vuoden 2013 jälkeen ok

Kehitysyhteistyö31.01.2011Seurantaen

Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevan aloitteen lainsäädäntötoimet

Sisämarkkinat31.01.2011Seurantaen

Kuuleminen: Viidennen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen päätelmät

Aluepolitiikka31.01.2011Seuranta

Biojätteen kierrätystavoitteiden tarkoituksenmukaisuus

Ympäristö31.01.2011Seurantaen

Kuuleminen: Yhteissijoitusyritysten säilytysyhteisöjen tehtävät ja rahastoyhtiöiden johdon palkkiot

Sisämarkkinat31.01.2011Seurantaen

Kuuleminen: Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen – eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Kansanterveys28.01.2011Seurantaen

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevan direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi Ⅱ) tason 2 täytäntöönpanotoimenpiteet

Sisämarkkinat26.01.2011Seuranta

Julkinen kuuleminen ”Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020” -tiedonantoon sisältyvien ehdotusten vaikutusarviointia varten

Maatalous ja maaseudun kehittäminen25.01.2011Seurantaen

Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanoraportti, jonka EU on toimittanut Århusin yleissopimuksen sihteeristölle

Ympäristö24.01.2011Seuranta
Yritysten velvollisuus julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja
Sisämarkkinat24.01.2011Seuranta

Vihreä kirja: EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle – EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen

Kehitysyhteistyö17.01.2011Seurantaen

Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

Vapaus, oikeus ja turvallisuus15.01.2011Seurantaen
Euroopan kulttuuripääkaupunkien tulevaisuus  Kulttuuri12.01.2011Seurantaen

Julkinen kuuleminen luottoluokituslaitoksista

Sisämarkkinat07.01.2011Seuranta

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2014–2020

Viestintä05.01.2011Seuranta
Tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä annetun direktiivin 1999/32/EY mahdollinen uudelleentarkastelu Ympäristö05.01.2011Seuranta

Arvopaperilainsäädännön yhdenmukaistaminen

Sisämarkkinat01.01.2011Seuranta
Viimeisin päivitys: 04/02/2011 | Sivun alkuun