2011 - Lõppenud konsultatsioonid - Sinu hääl Euroopas - Euroopa Komisjon

Lõppenudkonsultatsioonid

PealkiriPoliitikavaldkondLõppemise kuupäevJärelmeetmed

Avalik konsultatsioon geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ning nende kasutamisest saadava tulu jagamist käsitleva Nagoya protokolli rakendamise ja ratifitseemise kohta.

Keskkond30.12.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta – Täiendavad meetmed ELi tasandil

Kliimameetmed19.12.2011Järelmeetmeden

Direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta ning ettevõtteid kahjustavaid ebaausaid kaubandustavasid käsitlev avalik konsultatsioon

Õigus ja põhiõigused16.12.2011Järelmeetmeden

Maanteesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev konsultatsioon

Kliimameetmed09.12.2011Järelmeetmed

Öelge oma arvamus komisjoni rahvatervist käsitleva veebisaidi kohta

Rahvatervis09.12.2011Järelmeetmed

Kasutamata potentsiaaliga valdkonnad Euroopa teadusruumi arendamises

Teadusuuringud ja tehnoloogia30.11.2011Järelmeetmeden

Roheline raamat audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta Euroopa Liidus: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel

Siseturg18.11.2011Järelmeetmeden

Ravimiohutuse järelevalvega seotud ülesannete täitmise rakendusmeetmed

Rahvatervis07.11.2011Järelmeetmeden

Euroopa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiskava võimalik läbivaatamine

Merendus ja kalandus07.11.2011Järelmeetmeden

Siseturu läbivaatamine maanteekaubaveo sektoris

Transport31.10.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon keskkonnateabe ühtlustamist ja koostalitusvõimet (nagu on määratletud INSPIRE direktiivi [2/2007] lisades Ⅱ ja Ⅲ) käsitleva õigusakti eelnõu kohta

Keskkond21.10.2011Järelmeetmeden

Keskkonnahoidlike transpordisüsteemide algatus

Transport20.10.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon ELi õhukvaliteeti käsitlevate õigusaktide kohta

Keskkond15.10.2011Järelmeetmeden

Roheline raamat põllumajandustoodete edendamise ja neist teavitamise kohta

Põllumajandus ja maaelu areng07.10.2011Järelmeetmeden

Filmidele ja muudele audiovisuaalteostele antava riigiabi hindamine

Konkurents30.09.2011Järelmeetmed

Tehisvalgustuse mõju tervisele käsitlev konsultatsioon

Rahvatervis30.09.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon lühiajalist ekspordikrediidikindlustust käsitleva teatise läbivaatamise kohta

Konkurents23.09.2011Järelmeetmed

Roheline raamat – kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine

Siseturg20.09.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon seoses uue kaubandust ja arengut käsitleva teatisega

Kaubandus18.09.2011Järelmeetmed

Mõjuhindamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) võimalikuks läbivaatamiseks

Transport16.09.2011Järelmeetmeden

Elektriturgu kajastavate põhiliste andmete suurem läbipaistvus

Energeetika16.09.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon seoses ehitussektori ja -ettevõtete jätkusuutlikku konkurentsivõimet käsitleva teatise ettevalmistamisega

Ettevõtlus15.09.2011Järelmeetmeden

Sotsiaalse ettevõtluse algatus: Sotsiaalsete ettevõtlusfondide edendamine

Siseturg14.09.2011Järelmeetmeden

Direktiivi 2003/42/EÜ (vahejuhtumitest teatamise kohta tsiviillennunduses) ja selle rakenduseeskirjade võimalikku läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon

Transport11.09.2011Järelmeetmeden

Keemiliste segude mürgisust ja hindamist käsitlev avalik konsultatsioon

Rahvatervis09.09.2011Järelmeetmeden

II lisa kuues kohandus tehnika ja teaduse arenguga

Keskkond09.09.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon seoses teadusinfoga digitaalajastul

Teadusuuringud ja tehnoloogia09.09.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon seoses praktiliste eeskirjadega teatamiseks isikuandmete kaitse nõuete rikkumisest

Infoühiskond09.09.2011Järelmeetmeden

Tegevusprogrammi NAIADES (2006−2013) järelmeetmed

Transport01.09.2011Järelmeetmeden

Lairibavõrkudele antavat riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine.

Konkurents31.08.2011Järelmeetmed

Pilvandmetöötlust käsitlev avalik konsultatsioon

Infoühiskond31.08.2011Järelmeetmeden

Töötajate vaba liikumine

Tööhõive ja sotsiaalküsimused12.08.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon riskikapitali käsitleva uue Euroopa korra kohta

Siseturg10.08.2011Järelmeetmeden

Plastkandekottide kasutamise vähendamise võimalusi ja biolagundatavuse nõuete täiustamist käsitlev konsultatsioon

Keskkond09.08.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon kolmandate riikide juurdepääsu ELi riigihangete turule käsitleva algatuse kohta

Kaubandus02.08.2011Järelmeetmed

Online-hasartmängud siseturul

Siseturg31.07.2011Järelmeetmeden

ELi äriühingu üldjuhtimise raamistik

Siseturg22.07.2011Järelmeetmeden

Muudatus seoses aruandluskohustusega riigiabi puhul

Konkurents20.07.2011Järelmeetmed

Kalapüügivõimalusi käsitlev konsultatsioon

Merendus ja kalandus20.07.2011Järelmeetmeden

Väike ettevõte, suured ideed – uus partnerlus, et aidata VKEdel saada osa üleilmsetest võimalustest

Ettevõtlus12.07.2011Järelmeetmeden

La Manche'i lääneosa merikeelevarude pikaajaline majandamiskava

Merendus ja kalandus08.07.2011Järelmeetmeden

ELi-Hiina investeerimissuhete tulevikku käsitlev avalik konsultatsioon

Kaubandus05.07.2011Järelmeetmeden

Avalik arutelu seoses kavandatava tooraineid käsitleva innovatsioonipartnerlusega

Ettevõtlus20.06.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon: määruse (EÜ) nr 1435/2003 (Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta) rakendamise uuringu tulemused

Ettevõtlus15.06.2011Järelmeetmed

Avalik konsultatsioon tulevase rahastamistegevuse kohta õiguse, põhiõiguste ja võrdõiguslikkuse valdkonnas pärast 2013. aastat

Õigus ja põhiõigused15.06.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon isikukaitsevahendeid käsitleva direktiivi (89/686/EMÜ) läbivaatamise kohta

Ettevõtlus14.06.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon määruse nr 658/2007 (nn trahvide määrus, mis käsitleb ravimite müügilubade omanike rikkumisi) muudatuse kohta

Rahvatervis10.06.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi seiret ning aruandlust käsitleva määruse ning Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi akrediteerimist ja tõendamist käsitleva määruse kohta

Kliimameetmed10.06.2011Järelmeetmeden

Lennujaamade rahastamist ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riiklikku stardiabi käsitlevate ühenduse suuniste läbivaatamine

Konkurents07.06.2011Järelmeetmed

Rände suhtes võetud üldist lähenemisviisi käsitlev konsultatsioon

Siseküsimused06.06.2011Järelmeetmeden

Teel "Youth on the Move" kaardi poole: Mida on vaja, et suurendada noorte liikuvust ja osalust Euroopas?

Noorte04.06.2011Järelmeetmeden

Roheline raamat käibemaksu tulevikust

Maksundus31.05.2011Järelmeetmeden

Sidusrühmade konsultatsioon terviseohutuse teemal Euroopa Liidus

Rahvatervis31.05.2011Järelmeetmeden

Uuring väetisi käsitlevate ELi õigusaktide täieliku ühtlustamise võimaluste kohta, hõlmates ka tehnilist teostatavust ning keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset mõju

Ettevõtlus31.05.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon, mis käsitleb direktiivi 89/105/EMÜ (ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvuse kohta) võimalikku läbivaatamist

Ettevõtlus30.05.2011Järelmeetmed

Ravimsööda arukas reguleerimine – kuidas tagada rahvatervis ja loomatervishoid, kuid samas suurendada ELi loomakasvatussektori konkurentsivõimet

Rahvatervis30.05.2011Järelmeetmeden

Rannikualade integreeritud majandamist käsitlev kuulamine

Keskkond30.05.2011Järelmeetmed

Audiovisuaalvaldkonna tööstuse rahvusvahelist koostööprogrammi MEDIA Mundus käsitlev konsultatsioon Audiovisuaalvaldkond

Kultuur29.05.2011Järelmeetmeden

Transpordi strateegilist tehnoloogiakava käsitlev konsultatsioon

Transport28.05.2011Järelmeetmeden

ELi tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi Progress (2007–2013) võimalikku järelprogrammi käsitlev avalik konsultatsioon

Tööhõive ja sotsiaalküsimused27.05.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon parimate koostöötavade kohta ELi liikmesriikide konkurentsiasutuste vahel

Konkurents27.05.2011Järelmeetmed

Varem teise liikmesriigi registris olnud autode registreerimist käsitlev konsultatsioon

Ettevõtlus26.05.2011Järelmeetmed

Avalik konsultatsioon seoses e-tervise tegevuskavaga 2012-2020

Infoühiskond25.05.2011Järelmeetmed

Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine

Teadusuuringud ja tehnoloogia20.05.2011Järelmeetmed

Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud

Energeetika20.05.2011Järelmeetmeden

Mereala ruumilist planeerimist ja rannikualade integreeritud haldamist käsitlev konsultatsioon

Merendus ja kalandus20.05.2011Järelmeetmeden

Julgeolekutööstuse tööstuspoliitikat käsitlev konsultatsioon

Ettevõtlus15.05.2011Järelmeetmeden

Kliinilisi uuringuid käsitleva direktiivi (2001/20/EÜ) läbivaatamine − kontseptuaalne dokument esitatud avalikuks konsultatsiooniks

Rahvatervis13.05.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon seoses aruka energiakasutusega linnu ja kogukondi käsitleva algatusega

Energeetika13.05.2011Järelmeetmeden

Tulevased komisjoni suunised riigiabi andmise kohta parandatud ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kontekstis

Konkurents11.05.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse loomise kohta

Humanitaarabi03.05.2011Järelmeetmeden

Euroopa biokütustel põhinevat majandust käsitlev avalik konsultatsioon: olukord ja väljavaated

Teadusuuringud ja tehnoloogia02.05.2011Järelmeetmeden

Vähem haldusformaalsusi kodanikele: Avalike dokumentide vaba liikumise edendamine ja perekonnaseisuaktide mõju tunnustamine

Õigus ja põhiõigused30.04.2011Järelmeetmeden

Maksustamisprobleemid, mis on seotud dividendide piiriülese jagamisega portfelliinvestoritele ja erainvestoritele, ning nende võimalikud lahendused

Maksundus30.04.2011Järelmeetmeden

Euroopa ühtse lähenemisviisi kujundamine seoses kollektiivse hüvitamisega

Konkurents30.04.2011Järelmeetmed

heakskiitmise protsessid energia infrastrukuuri projektide jaoks

Energeetika30.04.2011Järelmeetmeden

Otsuse 280/2004/EÜ (Järelevalvesüsteemi otsus) läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon


Kliimameetmed29.04.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon ressursitõhusa Euroopa tegevuskava kohta

Keskkond22.04.2011Järelmeetmeden

Finantssektori maksustamine

Maksundus19.04.2011Järelmeetmeden

Roheline raamat Eli riigihankepoliitika ajakohastamise kohta - Euroopa hanketuru tõhustamine

Siseturg18.04.2011Järelmeetmed

Euroopa digitaalne tegevuskava: elektrooniline identifitseerimine, autentimine ja elektroonilised allkirjad Euroopa digitaalsel siseturul Avalik konsultatsioon

Infoühiskond15.04.2011Järelmeetmeden

Võimalikud ELi õiguslikud kriteeriumid ja nõuded jäätmeveo kontrollide puhul

Keskkond12.04.2011Järelmeetmed

Avalik konsultatsioon, mis käsitleb ülekoormusega tegelemise korra muutmist gaasisektoris

Energeetika12.04.2011Järelmeetmeden

Sidusrühmade konsultatsioon ELi seisukoha kohta ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsil

Keskkond10.04.2011Järelmeetmed
Teatis sidusrühmade koosoleku kohta, mis käsitleb 6. keskkonnaalase tegevusprogrammi lõpphindamist
Keskkond01.04.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon, mis käsitleb komisjoni aruannet intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta

Siseturg31.03.2011Järelmeetmeden

Roheline infrastruktuur

Keskkond31.03.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon intressimäära piirangud käsitleva uurimuse kohta

Siseturg22.03.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb ELi rahastamist siseküsimuste valdkonnas pärast 2013. aastat

Siseküsimused20.03.2011Järelmeetmed

Avalik konsultatsioon kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva direktiivi kohta

Siseturg15.03.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon, mis käsitleb alternatiivse vaidluste lahendamise kasutamist Euroopa Liidus toimuvate äritehingute ja -tavadega seotud vaidluste lahendamise vahendina

Tarbijad15.03.2011Järelmeetmeden

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Siseturg11.03.2011Järelmeetmed

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Siseturg09.03.2011Järelmeetmeden

Euroopa Liidu energiapoliitika välismõõde

Energeetika07.03.2011Järelmeetmeden

Võimaliku euroopa kriisiohjamisraamistiku tehnilised üksikasjad

Siseturg03.03.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon väärtpaberite keskdepositooriumide ning väärtpaberiarveldussüsteemidega seotud teatud aspektide ühtlustamise kohta Euroopa Liidus

Siseturg01.03.2011Järelmeetmeden

Teie seisukoht ühtse turu akti kohta

Siseturg28.02.2011Järelmeetmed

Kindlustusvahenduse direktiivi läbivaatamist käsitlev konsultatsioon

Siseturg28.02.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon võimaliku ELi kosmoseprogrammi kohta

Ettevõtlus28.02.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 1185/2003 (haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal) muutmist

Merendus ja kalandus21.02.2011Järelmeetmeden

Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste sektoris

Siseturg19.02.2011Järelmeetmeden

ELi tulevane Natura 2000 kaasrahastamine

Keskkond17.02.2011Järelmeetmeden

Mootorsõidukite siseturu rakendamise tugevdamine

Ettevõtlus16.02.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon tulevase ELi keskkonna rahastamisvahendi kohta (LIFE)

Keskkond15.02.2011Järelmeetmeden

Mitteametliku ja vabahariduse edendamist ja tõendamist käsitlev konsultatsioon

Haridus09.02.2011Järelmeetmeden

ELi saastekvootide kolmanda etapi enampakkumist enne 2013. aastat (varajased enampakkumised) käsitlev konsultatsioon

Keskkond07.02.2011Järelmeetmeden

Avalik konsultatsioon, mis käsitleb konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi võimalikkku õigusjärglast

Konkurentsivõime ja uuendustegevus04.02.2011Järelmeetmeden

Päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat abi käsitlevate suuniste läbivaatamine

Konkurents02.02.2011Järelmeetmed

Finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamist käsitlev konsultatsioon

Siseturg02.02.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon ELis e-hangete laiemat kasutamist käsitleva rohelise raamatu kohta

Siseturg31.01.2011Järelmeetmeden

Komisjoni Roheline Raamat „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks”

Õigus ja põhiõigused31.01.2011Järelmeetmeden
Komisjoni Roheline Raamat – Kolmandatele riikidele antava ELi eelarvetoetuse tulevikAreng31.01.2011Järelmeetmeden

Keelesektori turu-uuring

Keeleline mitmekesisus31.01.2011Järelmeetmed

Milliseid rahastamisvahendeid kasutatakse ELi rahvusvahelise tegevuse puhul pärast 2013. aastat?

Areng31.01.2011Järelmeetmeden

Komisjoni talituste konsultatsioon õiguslike sammude kohta seoses jaeinvestoritele suunatud kombineeritud investeerimistooteid käsitleva algatusega

Siseturg31.01.2011Järelmeetmeden
Konsultatsioon, mis käsitleb järeldusi, mis hõlmavad viiendat aruannet majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta
Regionaalpoliitika31.01.2011Järelmeetmed

Konsultatsioonid, mis käsitlevad biojäätmete ringlussevõtuga seotud eesmärkide kehtestamise asjakohasust

Keskkond31.01.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb õiguslikke muudatusi seoses vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondide) depositooriumi funktsiooni ja eurofondide valitsejate tasustamisega

Siseturg31.01.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb aktiivset ja tervislikku vananemist – Euroopa innovatsioonialane partnerlus

Rahvatervis28.01.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb 2. tasandi rakendusmeetmeid direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta [Solvency Ⅱ]) puhul

Siseturg26.01.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon mõjude hindamiseks seoses ühise põllumajanduspoliitika reformi 2020. aastani käsitlevas teatises esitatud ettepanekutega

Põllumajandus ja maaelu areng25.01.2011Järelmeetmeden

Århusi konventsiooni rakendusaruanne, mille Euroopa Liit esitas Århusi konventsiooni sekretariaadile

Keskkond24.01.2011Järelmeetmed

Ettevõtete teabe, mis ei ole finantsteave, avaldamist käsitlev konsultatsioon

Siseturg24.01.2011Järelmeetmed

Roheline raamat: Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika – ELi arengupoliitika mõju suurendamine

Areng17.01.2011Järelmeetmeden

Konsultatsioon, mis käsitleb komisjoni laiaulatuslikku lähenemisviisi isikuandmete kaitse kohta Euroopa Liidus

Vabadus, õigus ja turvalisus15.01.2011Järelmeetmeden
Euroopa kultuuripealinnade tulevikku käsitlev konsultatsioonKultuur12.01.2011Järelmeetmeden

Krediidireitinguasutusi käsitlev avalik konsultatsioon

Siseturg07.01.2011Järelmeetmed

Programm „Kodanike Euroopa” 2014–2020

Kommunikatsioon05.01.2011Järelmeetmed
Konsultatsioon direktiivi 1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes, võimaliku läbivaatamise kohtaKeskkond05.01.2011Järelmeetmed

Konsultatsioon väärtpabereid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta

Siseturg01.01.2011Järelmeetmed
Viimati muudetud: 04/02/2011 | Üles