2011 - Afsluttede høringer - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

Afsluttedehøringer

Se også:

TitelPolitikområdeSlutdatoOpfølgning

Gennemførelse og ratificering af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, deres udnyttelse resulterer i (ABS-protokollen).

Miljø30.12.2011Opfølgningen

Høring om begrænsning af emissionerne af fluorholdige drivhusgasser – Yderligere initiativer på EU-plan

Klimaindsats19.12.2011Opfølgningen

Offentlig høring om direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame og om urimelig handelspraksis over for virksomheder

Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder16.12.2011Opfølgningen

Høring om reduktion af CO₂-udslip fra biler

Klimaindsats09.12.2011Opfølgning

Sig din mening om Kommissionens websted for folkesundhed

Sundhed09.12.2011Opfølgning

Områder med et uudnyttet potentiale for udvikling af det europæiske forskningsrum

Forskning og teknologi30.11.2011Opfølgningen

Grønbog om onlinedistribution af audiovisuelle værker i Den Europæiske Union: muligheder og udfordringer hen imod et digitalt indre marked

Indre marked18.11.2011Opfølgningen

Gennemførelsesbestemmelser om lægemiddelovervågningsaktiviteter

Sundhed07.11.2011Opfølgningen
Eventuel revision af genopretningsplanen for sydlig kulmule og jomfruhummer
Maritime anliggender og fiskeri07.11.2011Opfølgningen

Revision af det indre marked for vejgodstransport

Transport31.10.2011Opfølgning

Høringen om udkastet til retsakt om interoperabilitet og harmonisering af miljøoplysninger (jf. bilag Ⅱ og Ⅲ til Inspire-direktivet [2/2007])

Miljø21.10.2011Opfølgningen

Initiativ for rene transportsystemer

Transport20.10.2011Opfølgningen

Høring om EU's lovgivning om luftkvalitet

Miljø15.10.2011Opfølgningen

Grønbog om salgsfremstød og oplysningskampagner for landbrugsprodukter

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter07.10.2011Opfølgningen

Vurdering af statsstøtte til film og andre audiovisuelle værker

Konkurrence30.09.2011Opfølgning

Hvordan kunstigt lys påvirker vores sundhed

Sundhed30.09.2011Opfølgningen

Høring om undersøgelsen af meddelelsen om kortsigtet eksportkreditforsikring

Konkurrence23.09.2011Opfølgning

Grønbog – Modernisering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer

Indre marked20.09.2011Opfølgningen

Offentlig høring om en ny meddelelse om handel og udvikling

Handel18.09.2011Opfølgning

Konsekvensanalyse af mulig revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

Transport16.09.2011Opfølgningen

Øget indsigt i de grundlæggende markedskræfter for elektricitet

Energi16.09.2011Opfølgningen

Offentlig høring om udarbejdelse af en meddelelse om bæredygtig konkurrence inden for byggesektoren og blandt dens virksomheder

Erhvervspolitik15.09.2011Opfølgningen

Initiativet vedrørende socialt iværksætteri: Fremme af fonde for socialt iværksætteri

Indre marked14.09.2011Opfølgningen

Offentlig høring om en eventuel revision af direktiv 2003/42/EF om indberetning af hændelser inden for civil luftfart og af gennemførelsesbestemmelserne hertil

Transport11.09.2011Opfølgningen

Offentlig høring om toksiciteten og vurderingen af kemiske blandinger

Sundhed09.09.2011Opfølgningen

Sjette tilpasning af bilag II til den tekniske og videnskabelige udvikling

Miljø09.09.2011Opfølgningen

Høring om videnskabelig information i den digitale tidsalder

Forskning og teknologi09.09.2011Opfølgningen

Høring om praktiske regler for underretning ved brud på persondatabeskyttelsen

Informationssamfund09.09.2011Opfølgningen

Opfølgning af handlingsprogrammet NAIADES 2006–2013

Transport01.09.2011Opfølgningen

Revision af retningslinjerne for offentlig finansiering af bredbåndsnet.

Konkurrence31.08.2011Opfølgning

Offentlig høring om cloud computing

Informationssamfund31.08.2011Opfølgningen

Fri bevægelighed for arbejdstagere

Beskæftigelse og sociale anliggender12.08.2011Opfølgning

Høring om en ny EU-ordning for risikovillig kapital

Indre marked10.08.2011Opfølgningen

Høring om mulighederne for at begrænse brugen af bæreposer af plast og skærpe kravene til bionedbrydelighed

Miljø09.08.2011Opfølgningen

Høring om et initiativ vedrørende tredjelandes adgang til EU's marked for offentlige indkøb

Handel02.08.2011Opfølgning

Onlinegambling på det indre marked

Indre marked31.07.2011Opfølgningen

En ramme for corporate governance i EU

Indre marked22.07.2011Opfølgningen

Ændring af forpligtelserne i forbindelse med anmeldelse af statsstøtte

Konkurrence20.07.2011Opfølgning

Høring om fiskerimuligheder

Maritime anliggender og fiskeri20.07.2011Opfølgningen

En lille virksomhed i en stor verden – et nyt partnerskab, der skal hjælpe smv'er med at gribe globale muligheder

Erhvervspolitik12.07.2011Opfølgningen

Langsigtet forvaltningsplan for tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal

Maritime anliggender og fiskeri08.07.2011Opfølgningen

Offentlig høring om de kommende investeringsmæssige forbindelser mellem EU og Kina

Handel05.07.2011Opfølgningen

Offentlig høring om et eventuelt innovationspartnerskab for råstoffer

Erhvervspolitik20.06.2011Opfølgningen

Høring om resultaterne af undersøgelsen af gennemførelsen af forordning nr. 1435/2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)

Erhvervspolitik15.06.2011Opfølgning

Offentlig høring om fremtidige finansieringsaktiviteter inden for retfærdighed, grundlæggende rettigheder og lighed efter 2013

Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder15.06.2011Opfølgningen

Offentlig høring om revisionen af direktiv 89/686/EØF om personlige værnemidler

Erhvervspolitik14.06.2011Opfølgningen

Offentlig høring om ændring af "sanktionsforordningen" (nr. 658/2007) for overtrædelser begået af indehavere af markedstillader for medicinalprodukter

Sundhed10.06.2011Opfølgning

Høring om EU's emissionshandelssystem (EU ETS), forordningen om overvågning og rapportering og forordningen om akkreditering og verificering

Klimaindsats10.06.2011Opfølgningen

Gennemgang af EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne

Konkurrence07.06.2011Opfølgning

Høring om den samlede migrationsstrategi

Indre anliggender06.06.2011Opfølgningen

Med henblik paa Youth on the Move kortet: Hvad er der brug for, for at kunne oege unge mennesker i Europas mobilitet og deltagelse?

Ungdom04.06.2011Opfølgningen

Grønbog om momsens fremtid

Beskatning31.05.2011Opfølgningen

Høring af stakeholdere om sundhedssikkerhed i EU

Sundhed31.05.2011Opfølgningen

Undersøgelse om mulighederne for fuld harmonisering af EU’s lovgivning om gødningsmaterialer, herunder teknisk gennemførlighed samt miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser

Erhvervspolitik31.05.2011Opfølgningen

Offentlig høring om eventuel revision af direktiv 89/105/EØF om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale sygesikringsordninger

Erhvervspolitik30.05.2011Opfølgning

Smart regulering af foderlægemidler – Hvordan kan vi beskytte menneskers og dyrs sundhed og samtidig gøre EU's husdyrsektor mere konkurrencedygtig?

Sundhed30.05.2011Opfølgningen

Høring om integreret kystzoneforvaltning

Miljø30.05.2011Opfølgning

Offentlig høring om MEDIA Mundus: Et bredt internationalt samarbejdsprogram for den audiovisuelle branche Audiovisuelle medier

Kultur29.05.2011Opfølgningen

Den strategiske plan for transportteknologi

Transport28.05.2011Opfølgningen

Offentlig høring om en mulig afløser for EU's program for beskæftigelse og social solidaritet – Progress 2007–2013

Beskæftigelse og sociale anliggender27.05.2011Opfølgning

Høring om bedste praksis for samarbejde mellem nationale konkurrencemyndigheder i EU

Konkurrence27.05.2011Opfølgning

Offentlig høring om biler, der tidligere har været indregistreret i et andet medlemsland

Erhvervspolitik26.05.2011Opfølgning

Offentlig høring om handlingsplanen for e-sundhed (eHAP) 2012-2020

Informationssamfund25.05.2011Opfølgning

Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation

Forskning og teknologi20.05.2011Opfølgning

Sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore

Energi20.05.2011Opfølgningen

Høring om fysisk planlægning på det maritime område og integreret kystforvaltning

Maritime anliggender og fiskeri20.05.2011Opfølgningen

Høring om en industripolitik for sikkerhedsindustrien

Erhvervspolitik15.05.2011Opfølgningen

Revision af direktivet om kliniske forsøg (2001/20/EF) – debatoplæg til offentlig høring

Sundhed13.05.2011Opfølgningen

Offentlig høring om initativet om »intelligente byer og lokalsamfund«

Energi13.05.2011Opfølgningen

Kommissionens kommende retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med ændringer i EU's ordning for handel med emissioner

Konkurrence11.05.2011Opfølgning

Høring om oprettelsen af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand

Humanitær bistand03.05.2011Opfølgningen

Offentlig høring om den biobaserede økonomi i Europa: status og videre udsigter

Forskning og teknologi02.05.2011Opfølgningen

Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri circulation af offentlige dokumenter og anerkendelse af virkningerne af civilstandsattester

Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder30.04.2011Opfølgningen

Beskatningsproblemer, som opstår, når der udbetales udbytte på tværs af landegrænser til porteføljeinvestorer og individuelle investorer, og mulige løsninger herpå

Beskatning30.04.2011Opfølgningen

På vej mod en overordnet europæisk tilgang til kollektiv klageadgang

Konkurrence30.04.2011Opfølgning

Tilladelsesprocedurer for energiinfrastrukturprojekter

Energi30.04.2011Opfølgningen
Klimaindsats29.04.2011Opfølgningen

Høring om en køreplan for et ressourceeffektivt Europa

Miljø22.04.2011Opfølgningen

Beskatning af finanssektor

Beskatning19.04.2011Opfølgningen

Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb -Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige indkøb

Indre marked18.04.2011Opfølgning

En digital dagsorden for Europa: elektronisk identifikation, autentificering og signaturer i det europæiske indre marked. Offentlig høring

Informationssamfund15.04.2011Opfølgningen

EU-forslag om kriterier for og krav til inspektioner af overførsel af affald

Miljø12.04.2011Opfølgning

Offentlig høring om ændring af procedurerne for styring af overbelastning i gassektoren

Energi12.04.2011Opfølgningen

Interessenthøring om EU's holdning i forbindelse med FN-konferencen om bæredygtig udvikling i 2012

Miljø10.04.2011Opfølgning
Interessentmøde om den endelige vurdering af det sjette miljøhandlingsprogram
Miljø01.04.2011Opfølgning

Kommissionens rapport om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

Indre marked31.03.2011Opfølgningen

Grøn infrastruktur

Miljø31.03.2011Opfølgning

Høring om undersøgelsen af rentebegrænsninger

Indre marked22.03.2011Opfølgningen

EU-finansiering på området indre anliggender efter 2013

Indre anliggender20.03.2011Opfølgning

Offentlig høring om direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Indre marked15.03.2011Opfølgning

Høring om brug af alternativ bilæggelse som middel til at løse tvister i forbindelse med handelstransaktioner og –praksis i EU

Forbrugere15.03.2011Opfølgningen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Indre marked11.03.2011Opfølgning

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Indre marked09.03.2011Opfølgningen

Den eksterne dimension af EUs energipolitik

Energi07.03.2011Opfølgningen

Tekniske detaljer om en eventuel europæisk ramme for krisestyring

Indre marked03.03.2011Opfølgningen

Offentlig høring om værdipapircentraler og harmonisering af visse aspekter af værdipapirafvikling i EU

Indre marked01.03.2011Opfølgningen

Din mening om akten for det indre marked

Indre marked28.02.2011Opfølgning

Revisionen af forsikringsmæglingsdirektivet

Indre marked28.02.2011Opfølgningen

Høring om et eventuelt EU-rumprogram

Erhvervspolitik28.02.2011Opfølgningen

Høring om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer

Maritime anliggender og fiskeri21.02.2011Opfølgningen

Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser

Indre marked19.02.2011Opfølgningen

Kommende EU-medfinansierng af Natura 2000

Miljø17.02.2011Opfølgningen

En bedre gennemførelse af det indre marked for motorkøretøjer

Erhvervspolitik16.02.2011Opfølgningen

Høring om et fremtidigt finansielt instrument fra EU for miljøet (LIFE)

Miljø15.02.2011Opfølgningen

Høring om fremme og validering af ikkeformel og uformel læring

Uddannelse09.02.2011Opfølgningen

Auktionering af EU's fase 3-kvoter før 2013 (»tidlige auktioner«)

Miljø07.02.2011Opfølgningen

Offentlig høring om en mulig efterfølger til rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation

Konkurrenceevne og innovation04.02.2011Opfølgningen

Revision af retningslinjerne for rednings- og omstruktureringsstøtte

Konkurrence02.02.2011Opfølgning

Høring om revisionen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter

Indre marked02.02.2011Opfølgningen

Høring om grønbogen om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer i EU

Indre marked31.01.2011Opfølgningen

Grønbog fra Kommissionen om løsningsmodeller for indførelse af en europæisk aftaleret for forbrugerne og erhvervslivet

Retlige anliggender og grundlæggende rettigheder31.01.2011Opfølgningen
Grønbog – Fremtiden for EU’s budgetstøtte til tredjelandeUdvikling31.01.2011Opfølgningen

Markedsundersøgelse inden for sprogindustrien

Flersprogethed31.01.2011Opfølgning

Hvilke finansielle instrumenter til initiativer uden for EU efter 2013?

Udvikling31.01.2011Opfølgningen

Lovgivningsmæssige skridt i forbindelse med initiativet om pakkeprodukter for private investorer

Indre marked31.01.2011Opfølgningen

Høring om konklusionerne i den femte rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

Regionalpolitikken31.01.2011Opfølgning

Høringer om, hvorvidt der skal sættes mål for genanvendelse af bioaffald

Miljø31.01.2011Opfølgningen

Høring om ændringer i lovgivningen om investeringsinstitutters depositarfunktion og ledernes aflønning

Indre marked31.01.2011Opfølgningen

Høring om aktiv og sund aldring – Det Europæiske Innovationspartnerskab

Sundhed28.01.2011Opfølgningen

Høring om gennemførelsesforanstaltningerne på niveau 2 for direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens Ⅱ)

Indre marked26.01.2011Opfølgning

Høring i forbindelse med konsekvensanalysen af forslagene i »fælles landbrugspolitik på vej mod 2020«

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter25.01.2011Opfølgningen

Gennemførelsesrapport om Århuskonventionen fra EU til Århussekretariatet

Miljø24.01.2011Opfølgning

Høring om offentliggørelse af virksomheders ikkefinansielle oplysninger

Indre marked24.01.2011Opfølgning

Grønbog: EU’s udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling – Forbedring af virkningen af EU’s udviklingspolitik

Udvikling17.01.2011Opfølgningen

Høring om Kommissionens overordnede tilgang til beskyttelse af personoplysninger i EU

Frihed, retlige anliggender og sikkerhed15.01.2011Opfølgningen
Høring om fremtiden for de europæiske kulturhovedstæder  Kultur12.01.2011Opfølgningen

Offentlig høring om kreditvurderingsbureauer

Indre marked07.01.2011Opfølgning

Programmet »Europa for borgerne« (2014–2020)

Kommunikation05.01.2011Opfølgning
Høring om en eventuel revision af direktiv 1999/32/EF om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstofferMiljø05.01.2011Opfølgning

Høring om harmonisering af værdipapirreglerne

Indre marked01.01.2011Opfølgning
Seneste opdatering: 04/02/2011 | Til toppen