2011 - Ukončené konzultace - Váš hlas v Evropě - Evropská komise

Ukončenékonzultace

NázevOblast politikyDatum ukončeníDalší kroky

Veřejná konzultace o implementaci a ratifikaci Nagojského Protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů, plynoucích z jejich využívání (ABS).

Životní prostředí30.12.2011Další krokyen

Konzultace k problematice snížení fluorovaných skleníkových plynů – Další kroky na úrovni EU

Boj proti změně klimatu19.12.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ke směrnici 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě a dále k nekalým obchodním praktikám ovlivňujícím podniky

Spravedlnost a základní práva16.12.2011Další krokyen

Konzultace týkající se snížení emisí CO₂ ze silničních vozidel

Boj proti změně klimatu09.12.2011Další kroky

Zapojte se do diskuze o budoucí podobě internetových stránek Evropské komise týkajících se veřejného zdraví

Veřejné zdraví09.12.2011Další kroky

Oblasti s nevyužitým potenciálem pro rozvoj evropského výzkumného prostoru

Výzkum a technologie30.11.2011Další krokyen
Zelená kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy k vytvoření jednotného digitálního trhuVnitřní trh18.11.2011Další krokyen

Prováděcí opatření týkající se výkonu farmakovigilančních činností

Veřejné zdraví07.11.2011Další krokyen

Možnost přezkumu plánu pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského

Námořní záležitosti a rybolov07.11.2011Další krokyen

Přezkum vnitřního trhu v oblasti silniční nákladní dopravy

Doprava31.10.2011Další kroky

Konzultace týkající se návrhu právního aktu o harmonizaci a interoperabilitě informací o životní prostředí (jak je uvedeno v přílohách Ⅱ a Ⅲ směrnice INSPIRE – 2/2007)

Životní prostředí21.10.2011Další krokyen

Iniciativa pro čisté dopravní systémy (CTS)

Doprava20.10.2011Další krokyen

Konzultace týkající se právních předpisů EU o kvalitě ovzduší

Životní prostředí15.10.2011Další krokyen

Zelená kniha o propagačních a informačních opatřeních na podporu zemědělských produktů

Zemědělství a rozvoj venkova07.10.2011Další krokyen

Přidělování státní podpory na filmovou a jinou audiovizuální produkci

Hospodářská soutěž30.09.2011Další kroky

Veřejná konzultace o nepříznivých dopadech umělého osvětlení na lidské zdraví

Veřejné zdraví30.09.2011Další krokyen

Konzultace týkající se revize sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů

Hospodářská soutěž23.09.2011Další kroky

Zelená kniha – Modernizace směrnice o odborných kvalifikacích

Vnitřní trh20.09.2011Další krokyen
Veřejná konzultace o novém sdělení Komise o obchodu a rozvoji
Obchod18.09.2011Další kroky

Posouzení dopadu případných změn směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu

Doprava16.09.2011Další krokyen

Větší transparentnost základních ukazatelů energetického trhu

Energie16.09.2011Další krokyen

Veřejná konzultace týkající se přípravy sdělení o udržitelné konkurenceschopnosti ve stavebnictví

Podniky15.09.2011Další krokyen

Iniciativa pro sociální podnikání: fondy na podporu sociálního podnikání

Vnitřní trh14.09.2011Další krokyen

Veřejná konzultace k případné revizi směrnice 2003/42/ES o hlášení událostí v civilním letectví, včetně jejích prováděcích pravidel

Doprava11.09.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ohledně toxicity a posuzování chemických směsí

Veřejné zdraví09.09.2011Další krokyen

Šesté přizpůsobení přílohy 2 technickému a vědeckému pokroku

Životní prostředí09.09.2011Další krokyen

Konzultace ohledně vědeckých informací v digitálním věku

Výzkum a technologie09.09.2011Další krokyen

Konzultace týkají se praktických pravidel pro ohlašování narušení bezpečnosti osobních údajů

Informační společnost09.09.2011Další krokyen

Návazné kroky na akční program NAIADES 2006–2013

Doprava01.09.2011Další krokyen

Revize pokynů ohledně financování širokopásmových sítí z veřejných zdrojů.

Hospodářská soutěž31.08.2011Další kroky

Veřejná konzultace týkající se tzv. cloud computing

Informační společnost31.08.2011Další krokyen

Volný pohyb pracovníků

Zaměstnanost a sociální věci12.08.2011Další kroky

Konzultace o novém evropském režimu pro rizikový kapitál

Vnitřní trh10.08.2011Další krokyen

Konzultace týkající se možností, jak omezit používání plastových odnosných tašek a jak zlepšit požadavky na biologickou rozložitelnost

Životní prostředí09.08.2011Další krokyen

Konzultace k iniciativě týkající se přístupu třetích zemí na evropský trh s veřejnými zakázkami

Obchod02.08.2011Další kroky

On-line hazardní hry na vnitřním trhu

Vnitřní trh31.07.2011Další krokyen

Rámec EU pro správu a řízení společností

Vnitřní trh22.07.2011Další krokyen

Změna povinnosti předkládat zprávy týkající se státních podpor

Hospodářská soutěž20.07.2011Další kroky

Konzultace týkající se rybolovných práv

Námořní záležitosti a rybolov20.07.2011Další krokyen

Malé podniky na světových trzích – nové partnerství pomáhající malým a středním podnikům chopit se příležitostí ve světě

Podniky12.07.2011Další krokyen

Dlouhodobý plán využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu

Námořní záležitosti a rybolov08.07.2011Další krokyen

Veřejná konzultace týkající se budoucnosti investičních vztahů mezi EU a Čínou

Obchod05.07.2011Další krokyen

Veřejná konzultace týkající se možného partnerství pro inovace v oblasti surovin

Podniky20.06.2011Další krokyen

Konzultace o výsledcích studie provádění nařízení č. 1435/2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE)

Podniky15.06.2011Další kroky

Veřejná konzultace o financování v oblasti spravedlnosti, záklaních práv a rovného zacházení (období po roce 2013)

Spravedlnost a základní práva15.06.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ohledně revize směrnice o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS

Podniky14.06.2011Další krokyen

Veřejná konzultace o změně nařízení č.658/2007 týkajícího se pokut za nesplnění povinností udělovaných držitelům rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

Veřejné zdraví10.06.2011Další kroky

Konzultace týkající se nařízení o monitorování a vykazování v rámci systému Evropské unie pro obchodování s emisemi (EU ETS) a nařízení o akreditaci a ověřování v rámci tohoto systému

Boj proti změně klimatu10.06.2011Další krokyen

Revize evropských pokynů o financování letišť a o počáteční podpoře leteckým společnostem, které létají z regionálních letišť

Hospodářská soutěž07.06.2011Další kroky

Konzultace o globálním přístupu k migraci

Vnitřní věci06.06.2011Další krokyen

Smerem k nove karte Youth on the Move: Co je potrebné pro zvýšeni mobility a účasti mladých lidí v Evrope

Mládež04.06.2011Další krokyen

Zelená kniha o budoucnosti DPH

Daně31.05.2011Další krokyen

Konzultace zúčastněných stran o zdravotní bezpečnosti v Evropské unii

Veřejné zdraví31.05.2011Další krokyen

Studie možností plné harmonizace legislativy EU o hnojivech včetně technické proveditelnosti a ekologických, ekonomických a sociálních dopadů

Podniky31.05.2011Další krokyen

Veřejná konzultace k případné revizi směrnice 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění

Podniky30.05.2011Další kroky

Inteligentní regulace medikovaných krmiv – Jak ochránit zdraví zvířat a lidí a zároveň zvýšit konkurenceschopnost odvětví živočišné výroby v EU

Veřejné zdraví30.05.2011Další krokyen

Slyšení týkající se integrované správy pobřežních oblastí

Životní prostředí30.05.2011Další kroky

Veřejná konzultace k programu „MEDIA Mundus“: Program spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby

Kultura29.05.2011Další krokyen

Konzultace k strategickém plánu EU pro dopravní technologie (STTP)

Doprava28.05.2011Další krokyen

Veřejná konzultace o nástroji, který nahradí program EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress 2007–2013

Zaměstnanost a sociální věci27.05.2011Další kroky

Konzultace ohledně osvědčených postupů spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž

Hospodářská soutěž27.05.2011Další kroky

Veřejná konzultace týkající se registrace vozidel, která již byla předtím zaregistrována v jiném členském státě

Podniky26.05.2011Další kroky

Veřejná konzultace k Akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví (eHAP) 2012–2020

Informační společnost25.05.2011Další kroky

Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

Výzkum a technologie20.05.2011Další kroky

Bezpečnost těžby plynu a ropy v moři

Energie20.05.2011Další krokyen

Konzultace týkající se územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních zón

Námořní záležitosti a rybolov20.05.2011Další krokyen

Konzultace k průmyslové politice pro oblast bezpečnostního průmyslu

Podniky15.05.2011Další krokyen

Revize směrnice o klinických hodnoceních (2001/20/ES) – návrh koncepce předložený k veřejné konzultaci

Veřejné zdraví13.05.2011Další krokyen

Veřejná konzultace k iniciativě „Inteligentní města a obce“

Energie13.05.2011Další krokyen

Budoucí pokyny Komise ke státní podpoře v souvislosti se změnami systému EU pro obchodování s emisemi

Hospodářská soutěž11.05.2011Další kroky
Humanitární pomoc03.05.2011Další krokyen

Veřejná konzultace týkající se biohospodářství v EU: současný stav a budoucí potenciál

Výzkum a technologie02.05.2011Další krokyen

Méně byrokracie pro občany: Podpora volného pohybu veřejných dokumentů a uznávání účinků dokladů prokazujících osobní stav

Spravedlnost a základní práva30.04.2011Další krokyen

Daňové problémy, jež vzniknou při přeshraničním rozdělení dividend portfoliovým investorům a investorům z řad fyzických osob, a možná řešení

Daně30.04.2011Další krokyen

Směrem k jednotnému evropskému přístupu ke kolektivní náhradě škod

Hospodářská soutěž30.04.2011Další kroky

Povolovací řízení pro projekty energetické infrastruktury

Energie30.04.2011Další krokyen

Veřejná konzultace týkající se revize rozhodnutí 280/2004/ES (tzv. rozhodnutí o mechanismu monitorování)


Boj proti změně klimatu29.04.2011Další krokyen

Konzultace k plánu pro vytvoření Evropy méně náročné na zdroje

Životní prostředí22.04.2011Další krokyen

Zdanění finančního sektoru

Daně19.04.2011Další krokyen

Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti veřejných zakázek - Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek

Vnitřní trh18.04.2011Další kroky

Digitální agenda pro Evropu: elektronická identifikace, autentizace a podpisy v evropském digitálním jednotném trhu Veřejná konzultace

Informační společnost15.04.2011Další krokyen

Možné legislativní kritéria a požadavky EU na kontroly přepravy odpadů

Životní prostředí12.04.2011Další kroky

Veřejná konzultace týkající se změny postupů při řízení přetížení v plynárenském odvětví

Energie12.04.2011Další krokyen

Konzultace zúčastněných stran o postoji EU pro konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012

Životní prostředí10.04.2011Další kroky
Oznámení o schůzi zúčastněných stran ohledně závěrečné zprávy o posouzení šestého akčního programu pro životní prostředí
Životní prostředí01.04.2011Další kroky

Konzultace o zprávě Komise o vymahatelnosti práv duševního vlastnictví

Vnitřní trh31.03.2011Další krokyen

Zelená infrastruktura

Životní prostředí31.03.2011Další kroky

Konzultace ohledně studie týkající se omezení úrokových sazeb

Vnitřní trh22.03.2011Další krokyen

Konzultace týkající se finančních prostředků EU na vnitřní věci po roce 2013

Vnitřní věci20.03.2011Další kroky

Veřejná konzultace týkající se směrnice o uznávání odborných kvalifikací

Vnitřní trh15.03.2011Další kroky

Konzultace ohledně využívání alternativního řešení sporů týkajících se obchodních transakcí a praktik v Evropské unii

Spotřebitelé15.03.2011Další krokyen

Consultation on the implementation and effect of the Resale Right Directive

Vnitřní trh11.03.2011Další kroky

Public consultation on possible measures to strengthen bank capital requirements for counterparty credit risk

Vnitřní trh09.03.2011Další krokyen

Vnější rozměr evropské energetické politiky

Energie07.03.2011Další krokyen

Technické podrobnosti o možném evropském rámci pro řízení krizí

Vnitřní trh03.03.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ohledně centrálních depozitářů cenných papírů (CSD) a harmonizaci některých aspektů vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii

Vnitřní trh01.03.2011Další krokyen

Váš názor na Akt o jednotném trhu

Vnitřní trh28.02.2011Další kroky

Konzultace k revizi směrnice o zprostředkování pojištění (IMD)

Vnitřní trh28.02.2011Další krokyen

Konzultace k případnému evropskému vesmírnému programu

Podniky28.02.2011Další krokyen

Konzultace ke změně nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel

Námořní záležitosti a rybolov21.02.2011Další krokyen

Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb

Vnitřní trh19.02.2011Další krokyen

Budoucnost spolufinancování sítě Natura 2000 ze strany EU

Životní prostředí17.02.2011Další krokyen

Urychlení realizace vnitřního trhu s motorovými vozidly

Podniky16.02.2011Další krokyen

Konzultace ohledně případného budoucího finančního nástroje EU pro životní prostředí (LIFE)

Životní prostředí15.02.2011Další krokyen
Konzultace o uznávání neformálního a informálního učení
Mládež09.02.2011Další krokyen

Konzultace o vydražení povolenek na emise EU třetího obchodovacího období před rokem 2013 (tzv. předčasné dražby)

Životní prostředí07.02.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ohledně možného budoucího programu, který by nahradil rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

Konkurenceschopnost a inovace04.02.2011Další krokyen

Přezkum pokynů k podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků

Hospodářská soutěž02.02.2011Další kroky

Konzultace týkající se přezkumu směrnice o trzích finančních nástrojů

Vnitřní trh02.02.2011Další krokyen

Konzultace k zelené knize o rozšířeném využití elektronického zadávání veřejných zakázek v EU

Vnitřní trh31.01.2011Další krokyen

Zelená Kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

Spravedlnost a základní práva31.01.2011Další krokyen
Zelená Kniha – Budoucnost podpory pro třetí země poskytované z rozpočtu EURozvoj31.01.2011Další krokyen

Průzkum týkající se trhu s jazykovými službami

Mnohojazyčnost31.01.2011Další kroky

Z jakých prostředků financovat vnejší činnost EU po roce 2013?

Rozvoj31.01.2011Další krokyen

Konzultace útvarů Komise týkající se legislativních kroků v případě iniciativy pro strukturované retailové investiční produkty

Vnitřní trh31.01.2011Další krokyen

Konzultace k závěrům páté zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti

Regionální politika31.01.2011Další kroky

Konzultace týkající se vhodnosti stanovování cílů pro recyklaci biologického odpadu

Životní prostředí31.01.2011Další krokyen

Konzultační dokument tykající se legislativních změn ve funkci depozitáře subjektů SKIPCP a v odměňování řídících pracovníků SKIPCP

Vnitřní trh31.01.2011Další krokyen

Konzultace na téma aktivního a zdravého stárnutí – Evropské partnerství pro inovace

Veřejné zdraví28.01.2011Další krokyen

Konzultace k prováděcím opatřením druhé úrovně pro směrnici 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost Ⅱ)

Vnitřní trh26.01.2011Další kroky

Consultation for the Impact Assessment on the “Common Agricultural Policy towards 2020” proposals

Zemědělství a rozvoj venkova25.01.2011Další kroky

Zpráva o plnění Aarhuské úmluvy, kterou Evropská unie předložila Aarhuskému sekretariátu

Životní prostředí24.01.2011Další kroky

Konzultace týkající se zveřejňování nefinančních informací společnostmi

Vnitřní trh24.01.2011Další kroky

Zelená kniha: Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění – Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU

Rozvoj17.01.2011Další krokyen

Konzultace týkající se komplexního přístupu Komise k ochraně osobních údajů v Evropské unii

Svoboda, spravedlnost a bezpečnost15.01.2011Další krokyen
Konzultace týkající se budoucnosti projektu „Evropská hlavní města kultury“Kultura12.01.2011Další krokyen

Veřejná konzultace ohledně ratingových agentur

Vnitřní trh07.01.2011Další kroky

Program „Evropa pro občany“ 2014–2020

Komunikace05.01.2011Další kroky
Konzultace o možnosti revize směrnice 1999/32/ES o snižování obsahu síry v některých kapalných palivechŽivotní prostředí05.01.2011Další kroky

Konzultace týkající se harmonizace práva v oblasti cenných papírů

Vnitřní trh01.01.2011Další kroky
Poslední aktualizace: 04/02/2011 | Začátek stránky