2010 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Avslutadesamråd

Se också:

TitelPolitikområdeSlutdatumUppföljning

Multinationella företags finansiella rapportering för varje enskilt land

Inre marknaden22.12.2010Uppföljningen
Översyn av direktivet om tobaksvaror (2001/37/EG)Folkhälsa17.12.2010Uppföljningen

Revisionspolitik – lärdomar av krisen

Inre marknaden08.12.2010Uppföljningen
Hur kan vi få ett utsläppssnålt samhälle till 2050?Miljö08.12.2010Uppföljningen
Omprövning av rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrinKonkurrens06.12.2010Uppföljning
System för försäkringsgarantier – samråd om kommissionens vitbokInre marknaden30.11.2010Uppföljningen
Översyn av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektornInformationssamhälle30.11.2010Uppföljningen

Samråd om EU:s utbildnings- och ungdomsprogram för nästa period

Utbildning30.11.2010Uppföljningen
Förslag till en definition av termen ”nanomaterial” som EU-kommissionen ska använda som en allmän referens i alla EU-meddelanden och EU-lagar om nanomaterialMiljö19.11.2010Uppföljning

Kontracykliska buffertar

Inre marknaden19.11.2010Uppföljningen

Tillgång till ett standardbetalkonto

Inre marknaden17.11.2010Uppföljning

Grönbok om tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga europeiska pensionssystem

Sysselsättning och socialpolitik15.11.2010Uppföljning
Hur kan EU:s jordbruk och skogsbruk bidra till EU:s klimatmål?Miljö14.11.2010Uppföljningen
Samråd om framtiden för de ekonomiska förbindelserna och handeln mellan EU och JapanHandel05.11.2010Uppföljning

E-handelns framtid och genomförandet av e-handelsdirektivet (2000/31/EG)

Inre marknaden05.11.2010Uppföljningen
Översyn av direktivet om mätinstrument (2004/22/EG)Näringsliv01.11.2010Uppföljningen
Förenkling av förfarandet för uppbörd av mervärdesskatt i samband med centraliserad klareringSkatter31.10.2010Uppföljningen
Skydd av immateriella rättigheter i länder utanför EUHandel31.10.2010Uppföljningen
Omarbetning och ändring av direktivet om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater Skatter31.10.2010Uppföljningen
Offentligt samråd för en konsekvensbedömning av en möjlig revidering av Rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatserTransport29.10.2010Uppföljningen
Skattehinder vid arvsskiften i olika EU-länder: tänkbara lösningarSkatter22.10.2010Uppföljningen
Skyddet av våra naturtillgångar: en EU-strategi för att bevara den biologiska mångfalden och garantera ekosystemtjänster till 2020Miljö22.10.2010Uppföljningen
Nya regler för saluföring av produkter – förslag om att anpassa tio direktiv om produktharmonisering till beslut 768/2008Näringsliv15.10.2010Uppföljning

Alternativ till djurförsök vid tester av kosmetika: expertrapport om nuläget och framtiden, 2010  

Folkhälsa15.10.2010Uppföljningen
Förslag till en samlad havspolitik för AtlantenFiske och havsfrågor15.10.2010Uppföljningen
Öppet internet och nätneutralitetInformationssamhälle30.09.2010Uppföljningen
EU-initiativ om koncessioner  Inre marknaden30.09.2010Uppföljningen
Översyn av direktivet om miljökonsekvensbedömning av projekt (direktiv 85/337/EEG) Miljö24.09.2010Uppföljning
Regelbunden fordonsbesiktningTransport24.09.2010Uppföljningen
Samråd om råvaruinitiativetNäringsliv19.09.2010Uppföljningen

Införandet av eCall i Europa (automatiskt larmsystem i bilar)

Informationssamhälle19.09.2010Uppföljningen
Definitionen av nanomaterialFolkhälsa15.09.2010Uppföljningen
Samråd om framtidens strategi för de transeuropeiska transportnätenTransport15.09.2010Uppföljningen
Hälsoeffekter av fluorerat vatten – samråd om vetenskapliga kommitténs yttrandeFolkhälsa15.09.2010Uppföljningen
Översyn av direktivet om radio- och teleterminalutrustningNäringsliv15.09.2010Uppföljningen
Ömsesidig utvärdering enligt tjänstedirektivet : samråd med berörda parterInre marknaden13.09.2010Uppföljningen
Regler om statligt stöd för tjänster av allmänt ekonomiskt intresseKonkurrens10.09.2010Uppföljning
Övervakning av marknaden för handel och distributionInre marknaden10.09.2010Uppföljningen
Tobakstillsatser som kan öka beroendet och göra tobaken mer lockandeFolkhälsa05.09.2010Uppföljningen

Finansinstitutens interna styrning och ersättningspolicy

Inre marknaden01.09.2010Uppföljningen
Användarundersökning av den europeiska havsatlasenFiske och havsfrågor31.08.2010Uppföljning
Preliminär utvärdering av sjunde ramprogrammetForskning och teknik27.08.2010Uppföljningen

Översyn av öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG om insyn i börsnoterade bolag

Inre marknaden23.08.2010Uppföljningen
Det offentliga samrådet om kommissionens meddelande om barnens rättigheter (2011–2014)Rättvisa, frihet och säkerhet20.08.2010Uppföljningen
EU:s handlingsplan för att undvika fångst av sjöfågel i fiskeredskapFiske och havsfrågor09.08.2010Uppföljningen
EU:s framtida handelspolitik Handel04.08.2010Uppföljningen
Samråd om grönboken om skogsskydd och skogsinformation i EU.Miljö31.07.2010Uppföljningen
Översyn av direktivet om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG)Konsumentfrågor30.07.2010Uppföljningen
Samråd om bättre beredskap vid influensapandemier i EUFolkhälsa30.07.2010Uppföljningen
Hur kan man garantera insyn och integritet på grossistmarknaderna för el och gas?Energi23.07.2010Uppföljningen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Inre marknaden23.07.2010Uppföljning
Rättsliga ramar för veterinärmedicinska läkemedelFolkhälsa15.07.2010Uppföljning
Samråd om en EU-strategi mot invasiva främmande arterMiljö14.07.2010Uppföljning
Derivatives and Market InfrastructuresInre marknaden10.07.2010Uppföljning

Offentligt samråd om blankning

Inre marknaden10.07.2010Uppföljningen
Commission Initiative on Public Concession ContractsInre marknaden09.07.2010Uppföljningen
Strålskyddskrav för medicinsk utrustning för röntgendiagnostik, nukleärmedicin och strålbehandling – utkast till uppdatering av EU-kommissionens publikation Strålskydd 91, 1997.Energi30.06.2010Uppföljning

Offentligt samråd om översynen av direktiv 2000/14/EG om utomhusbuller

Näringsliv30.06.2010Uppföljningen
Samråd om smart lagstiftningAllmänna och institutionella frågor25.06.2010Uppföljning

Ändrade regler för bedömningen av horisontella samarbetsavtal enligt EU:s konkurrenslagstiftning 

Konkurrens25.06.2010Uppföljningen
Offentligt samråd om ett förslag till ett nytt partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP)Forskning och teknik22.06.2010Uppföljningen
Tillgång till trafik- och reseinformation – allmänna trafikinformationstjänsterTransport18.06.2010Uppföljningen
Framtidsdebatt om EU-medborgarnas rättigheter: Hur kan man stärka de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet?Rättvisa, frihet och säkerhet14.06.2010Uppföljningen

Översynen av ordningen med allmänna tullförmåner

Handel04.06.2010Uppföljning
Strategi för hur EU ska utöva sin nya behörighet inom idrotten – EU-samrådIdrott01.06.2010Uppföljningen
Samråd om ett möjligt EU-lagförslag om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfallEnergi31.05.2010Uppföljningen
Översyn av tullagstiftningen om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheterTull25.05.2010Uppföljningen
Samråd om hur stadgan för Europabolag fungerarInre marknaden23.05.2010Uppföljningen
Samråd om översynen av det europeiska standardiseringssystemetNäringsliv21.05.2010Uppföljning
Kommissionen inleder ett samråd om undantaget från kadmiumförbud för bärbara batterier och ackumulatorer i handverktyg.Miljö10.05.2010Uppföljningen
Samhällsomfattande tjänster och elektronisk kommunikation.Informationssamhälle07.05.2010Uppföljningen
Samråd om EU:s framtida politik för biologisk mångfaldMiljö05.05.2010Uppföljning
Tillfällig gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisenKonkurrens26.04.2010Uppföljning
Offentligt samråd om ytter­ligare änd­ringar i kapital­kravs­direktivetInre marknaden16.04.2010Uppföljningen
Samråd om studien om kopplingsförbehåll och andra otillbörliga affärsmetoder i finanssektorn.Inre marknaden14.04.2010Uppföljningen
Samråd om EU:s strategi för Donauregionen.Regionalpolitik12.04.2010Uppföljning
Offentligt samråd: Inbjudan att lämna synpunkter på ett program för radiospektrumpolitiken.Informationssamhälle09.04.2010Uppföljningen
Europeisk interoperabilitetsstrategi för europeiska offentliga tjänster.Informationssamhälle06.04.2010Uppföljning
Undersökning av användarkrav (bilaga II och III till Inspire).Miljö31.03.2010Uppföljning
Samråd om det framtida internationella avtalet mellan den Europeiska Unionen (EU) och Amerikas förenade stater (USA) om skydd av personuppgifter och utbyte av information i brottsbekämpningssyfte.Rättvisa, frihet och säkerhet12.03.2010Uppföljningen
Samråd om den internationella finansiella redovisningsstandarden för små och medelstora företag.Inre marknaden12.03.2010Uppföljningen
Bra exempel på antitrustförfaranden och ekonomisk bevisning samt vägledning för förhörsombud.Konkurrens03.03.2010Uppföljning
Samråd om slutrapporten från expertgruppen för e-fakturering.Inre marknaden26.02.2010Uppföljningen
Mot en strategisk nanoteknologisk handlingsplan (SNAP) 2010 – 2015.Forskning och teknik19.02.2010Uppföljningen
Översyn av paketresedirektivet – din åsikt är viktig!Konsumentfrågor07.02.2010Uppföljningen
Sammankoppling av företagsregister.Inre marknaden31.01.2010Uppföljningen
Offentligt samråd om EU:s medborgarinitiativ.Allmänna och institutionella frågor31.01.2010Uppföljning
En europeisk ram för gränsöverskridande krishantering inom banksektorn.Inre marknaden20.01.2010Uppföljningen
Samråd om en EU-politik för att hjälpa utvecklingsländerna att klara jordbruksproblemen och trygga sin livsmedelsförsörjning.Utvecklingsfrågor20.01.2010Uppföljning
Samråd om översynen av direktivet om finansiella konglomerat.Inre marknaden15.01.2010Uppföljningen
Samråd om EU 2020: En ny strategi för att göra EU till en intelligentare och miljövänligare marknad med ökad social ansvarighet.Allmänna och institutionella frågor15.01.2010Uppföljningen
Samråd om effekter på miljö och samhälle när avloppsslam sprids på mark.Miljö12.01.2010Uppföljning
Utvärdering av direktivet om kliniska prövningar 2001/20/EG – Samrådsdokument.Näringsliv08.01.2010Uppföljningen
En inre marknad för kreativt digitalt innehåll: framtidens utmaningar.Inre marknaden05.01.2010Uppföljningen
Offentligt samråd om EU:s nya strategi för personer med funktionshinder 2010 – 2020.Sysselsättning och socialpolitik04.01.2010Uppföljning
Samråd om översynen av uppförandekoden för ansvarsfull nanovetenskaplig och nanoteknisk forskning.Forskning och teknik03.01.2010Uppföljningen
Senaste uppdatering: 31/10/2010 | Till början