2010 - Uzavreté konzultácie - Váš hlas v Európe - Európska komisia

Uzavretékonzultácie

NázovOblasť politikyUzávierkaĎalší postup

Konzultácia o finančnom výkazníctve nadnárodných spoločností postupom podľa jednotlivých krajín

Vnútorný trh22.12.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o možnej revízii smernice o tabakových výrobkoch 2001/37/ESVerejné zdravie17.12.2010Ďalší postupen

Konzultácia o politike v oblasti auditu – poučenie z dosahov krízy

Vnútorný trh08.12.2010Ďalší postupen
Cestová mapa pre vytvorenie nízkouhlíkovej ekonomiky do roku 2050Životné prostredie08.12.2010Ďalší postup
Preskúmanie Rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvoHospodárska súťaž06.12.2010Ďalší postup
Consultation on the White Paper on Insurance Guarantee SchemesVnútorný trh30.11.2010Ďalší postupen
Revízia smernice 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektoraInformačná spoločnosť30.11.2010Ďalší postupen

Verejná konzultácia o novej generácii programov EÚ – vzdelávanie, odborná príprava a politika mládeže

Vzdelávanie30.11.2010Ďalší postupen
Návrh definície pojmu „nanomateriál“, ktorý by Európska komisia používala ako všeobecný, široko ponímaný referenčný pojem v prípade akéhokoľvek oznámenia alebo právneho predpisu Európskej únie, ktorý by sa týkal nanomateriálovŽivotné prostredie19.11.2010Ďalší postup

Konzultácia o proticyklických rezervách

Vnútorný trh19.11.2010Ďalší postupen

Konzultácia o prístupe k bežným platobným účtom

Vnútorný trh17.11.2010Ďalší postup

Zelená kniha s podtitulom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy

Zamestnanosť a sociálne veci15.11.2010Ďalší postup
Verejná konzultácia o úlohe poľnohospodárstva a lesného hospodárstva EÚ pri plnení záväzkov Únie v oblasti zmeny klímyŽivotné prostredie14.11.2010Ďalší postupen

Verejná konzultácia o budúcnosti obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Japonskom

Obchod05.11.2010Ďalší postup

Verejná konzultácia o budúcnosti elektronického obchodu a implementácii smernice o elektronickom obchode (2000/31/ES)

Vnútorný trh05.11.2010Ďalší postupen
Revízia smernice 2004/22/ES o meradláchPodnikanie01.11.2010Ďalší postupen
Zjednodušenie postupu vyberania DPH v rámci centralizovaného colného konaniaDane31.10.2010Ďalší postupen
Prieskum o ochrane a presadzovaní práv duševného vlastníctva v tretích krajináchObchod31.10.2010Ďalší postupen
Prepracovanie a zmena a doplnenie smernice o systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami Dane31.10.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o posusúdeni vplyvov pre možnú revíziu Nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstvaDopravu29.10.2010Ďalší postupen
Možné prístupy k riešeniu problematiky zdanenia dedičstva s cezhraničným prvkom v rámci EÚDane22.10.2010Ďalší postupen
Ochrana nášho prírodného bohatstva: stratégia EÚ na zachovanie biodiverzity a funkčnosti ekosystémových služieb do roku 2020Životné prostredie22.10.2010Ďalší postupen
Nový legislatívny rámec pre uvádzanie výrobkov na trh: návrh na zosúladenie 10 harmonizačných smerníc s rozhodnutím 768/2008Podnikanie15.10.2010Ďalší postup

VEREJNÁ KONZULTÁCIA O „NÁVRHU správy o alternatívnych metódach (pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá) testovania kozmetických výrobkov: súčasný stav a budúce perspektívy – 2010“  

Verejné zdravie15.10.2010Ďalší postupen
Návrh oznámenia Komisie o integrovanej námornej politike pre úmorie Atlantického oceánuNámorné záležitosti a rybárstvo15.10.2010Ďalší postupen
Komisia uverejnila dotazník o otvorenom internete a neutralite sietíInformačná spoločnosť30.09.2010Ďalší postupen
Iniciatíva EÚ o koncesiách  Vnútorný trh30.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia týkajúca sa úpravy smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)Životné prostredie24.09.2010Ďalší postup
Prehliadky v rámci pravidelných kontrol technického stavu vozidla (PTK)Dopravu24.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o Iniciatíve v oblasti surovínPodnikanie19.09.2010Ďalší postupen

Savedenie systému eCall (palubné tiesňové volanie) v Európe

Informačná spoločnosť19.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o vymedzení pojmu „nanomateriál“Verejné zdravie15.09.2010Ďalší postupen
Konzultácia o budúcej politike týkajúcej sa transeurópskej dopravnej sieteDopravu15.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o predbežnom stanovisku k zdravotným účinkom fluorizácie vodyVerejné zdravie15.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o dosahu možných spôsobov preskúmania smernice o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TEE), ktoré v súčasnosti prichádzajú do úvahyPodnikanie15.09.2010Ďalší postupen
Vzájomné hodnotenie podľa smernice o službách - konzultácia zainteresovaných stránVnútorný trh13.09.2010Ďalší postupen
Pravidlá štátnej pomoci uplatňované na služby všeobecného hospodárskeho záujmuHospodárska súťaž10.09.2010Ďalší postup
Konzultácia týkajúca sa správy o dohľade nad maloobchodno-distribučným trhom, ktorá vyšla pod titulomVnútorný trh10.09.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o návykovosti a príťažlivosti prídavných látok v tabakuVerejné zdravie05.09.2010Ďalší postupen

Správa a riadenie finančných inštitúcií a systémy odmeňovania

Vnútorný trh01.09.2010Ďalší postupen
Verejný prieskum o Európskom atlase moríNámorné záležitosti a rybárstvo31.08.2010Ďalší postup
Priebežné hodnotenie 7. rámcového programu pre výskum a vývoj – on-line konzultáciaVýskum a inovácia27.08.2010Ďalší postupen

Modernizácia smernice 2004/109/EC (požiadavky na transparentnosť verejne obchodovaných spoločností)

Vnútorný trh23.08.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o oznámení Komisie o právach dieťaťa (2011−2014)Sloboda, spravodlivosť a bezpečnosť20.08.2010Ďalší postupen
Akčný plán EÚ na zníženie náhodného odchytu morských vtákov pri ryboloveNámorné záležitosti a rybárstvo09.08.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o budúcnosti obchodnej politikyObchod04.08.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia k zelenej knihe nazvanej „Ochrana lesov a informácie o lesoch v EÚ: príprava lesov na zmeny klímy“.Životné prostredie31.07.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia týkajúca sa revízie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES)Spotrebitelia30.07.2010Ďalší postupen
Konzultácia zainteresovaných strán o zvyšovaní pripravenosti Európskej únie na chrípkové pandémieVerejné zdravie30.07.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia týkajúca sa zabezpečenia transparentnosti a integrity veľkoobchodných trhov s elektrickou energiou a plynomEnergetika23.07.2010Ďalší postupen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Vnútorný trh23.07.2010Ďalší postup
Verejná konzultácia o právnom rámci pre veterinárne liekyVerejné zdravie15.07.2010Ďalší postup
Konzultácia so zainteresovanými subjektmi o stratégii EÚ v oblasti invazívnych druhovŽivotné prostredie14.07.2010Ďalší postup
Derivatives and Market InfrastructuresVnútorný trh10.07.2010Ďalší postup

Verejná konzultácia o nekrytom predaji nakrátko

Vnútorný trh10.07.2010Ďalší postupen
Iniciatíva Komisie týkajúca sa zmlúv o verejných koncesiáchVnútorný trh09.07.2010Ďalší postupen
Radiačné kritériá prijateľnosti lekárskeho rádiologického vybavenia využívaného v diagnostickej rádiológii, nukleárnej medicíne a rádioterapii.Energetika30.06.2010Ďalší postup
Verejná konzultácia o možných prístupoch k revízii smernice 2000/14/ES, ktorá sa týka hluku vo voľnom priestranstvePodnikanie30.06.2010Ďalší postupen
Konzultácia so zainteresovanými stranami týkajúca sa inteligentnej regulácieVšeobecné a inštitucionálne záležitosti25.06.2010Ďalší postup
Návrh upravených pravidiel pre dohody o horizontálnej spolupráci v oblasti práva hospodárskej súťaže v EÚHospodárska súťaž25.06.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o novom partnerstve európskych a rozvojových krajín v oblasti klinických testov (EDCTP)Výskum a inovácia22.06.2010Ďalší postupen
Prístup k dopravným a turistickým údajom –  univerzálne dopravné informácieDopravu18.06.2010Ďalší postupen
„Práva občanov EÚ – výhľady do budúcnosti“: Konzultácia o tom ako posilniť práva spojené s občianstvom ÚnieSloboda, spravodlivosť a bezpečnosť14.06.2010Ďalší postupen
Konzultácia o preskúmaní systému všeobecných colných preferencií (VSP)Obchod04.06.2010Ďalší postup
Strategické rozhodnutia na vykonávanie novej právomoci EÚ v oblasti športu: verejná konzultácia EÚŠport01.06.2010Ďalší postupen
Konzultácia o prístupoch k možnému legislatívnemu návrhu EÚ v oblasti nakladania s vyhoreným palivom a rádioaktívným odpadomEnergetika31.05.2010Ďalší postupen
Prehľad právnych predpisov v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctvaOblasť colníctva25.05.2010Ďalší postupen
Komisia začína konzultáciu o uplatňovaní štatútu európskej spoločnosti (SE)Vnútorný trh23.05.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o preskúmaní európskeho systému normalizáciePodnikanie21.05.2010Ďalší postup
Komisia začína konzultáciu o preskúmaní výnimky zo zákazu kadmia pre prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v bezdrôtových elektrických nástrojoch.Životné prostredie10.05.2010Ďalší postupen
Zásady univerzálnej služby v oblasti elektronickej komunikácie.Informačná spoločnosť07.05.2010Ďalší postupen
Konzultácia so zainteresovanými stranami o budúcnosti politiky EÚ v oblasti zachovania biologickej rozmanitostiŽivotné prostredie05.05.2010Ďalší postup
Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízyHospodárska súťaž26.04.2010Ďalší postup
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Vnútorný trh16.04.2010Ďalší postupen
Konzultácia o štúdii o viazanom predaji a iných potenciálne nekalých obchodných praktikách v oblasti finančných služieb na maloobchodnom trhu.Vnútorný trh14.04.2010Ďalší postupen
Konzultácia o stratégii EÚ pre podunajskú oblasť.Regionálna politika12.04.2010Ďalší postup
Verejná konzultácia/žiadosť o komentáre týkajúca sa prípravy programu v oblasti politiky rádiového frekvenčného spektra.Informačná spoločnosť09.04.2010Ďalší postupen
Konzultácia o európskej stratégii pre interoperabilitu európskych služieb všeobecného záujmu.Informačná spoločnosť06.04.2010Ďalší postup
Používateľský prieskum o požiadavkách na údaje podľa príloh II a III infraštruktúry INSPIRE.Životné prostredie31.03.2010Ďalší postup
Konzultácia o budúcnosti medzinárodnej zmluvy medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov a výmene informácií na účely presadzovania práva.Sloboda, spravodlivosť a bezpečnosť12.03.2010Ďalší postupen
Konzultácia o Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva pre malé a stredné podniky.Vnútorný trh12.03.2010Ďalší postupen
Osvedčené postupy pri antitrustových konaniach a predkladanie dôkazov hospodárskeho charakteru; Usmernenia pre vyšetrovateľov.Hospodárska súťaž03.03.2010Ďalší postup
Konzultácia o záverečnej správe expertnej skupiny pre elektronickú fakturáciu.Vnútorný trh26.02.2010Ďalší postupen
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Výskum a inovácia19.02.2010Ďalší postup

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Spotrebitelia07.02.2010Ďalší postup
Prepojenie obchodných registrov.Vnútorný trh31.01.2010Ďalší postupen
Verejná konzultácia o európskej iniciatíve občanov.Všeobecné a inštitucionálne záležitosti31.01.2010Ďalší postup
Rámec EÚ pre cezhraničný krízové riadenie v bankovom sektore.Vnútorný trh20.01.2010Ďalší postupen
Konzultácia o dokumente s názvom „Vytvorenie politiky EÚ zameranej na pomoc rozvojovým krajinám v oblasti poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín“.Rozvoj20.01.2010Ďalší postup
Konzultácia týkajúca sa preskúmania smernice o finančných konglomerátoch.Vnútorný trh15.01.2010Ďalší postupen
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Všeobecné a inštitucionálne záležitosti15.01.2010Ďalší postup
Konzultácie o environmentálnom a sociálnom dopade aplikácie splaškových kalov na poľnohospodárske plochy.Životné prostredie12.01.2010Ďalší postup
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Podnikanie08.01.2010Ďalší postup
Tvorivý obsah na jednotnom európskom digitálnom trhu: Výzvy do budúcnosti.Vnútorný trh05.01.2010Ďalší postupen

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Zamestnanosť a sociálne veci04.01.2010Ďalší postup
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Výskum a inovácia03.01.2010Ďalší postup
Posledná aktualizácia: 30/10/2010 | Na začiatok