2010 - Comhairliúcháin atá dúnta - Do Ghuthsa san Eoraip - An Coimisiún Eorpach

Comhairliúcháinatá dúnta

Féach freisin:

TeidealRéimse BeartasDáta DeireanachLeantach

Comhairliúchán faoi Thuairisciú Airgeadais ar Bhonn Tíre ó Chuideachtaí Ilnáisiúnta

Margadh inmheánach22.12.2010Leantachen
Athbhreithniú Féidearthach ar an Treoir um Tháirgí Tobac 2001/37/CESláinte phoiblí17.12.2010Leantachen

Comhairliúchán faoi bheartas iniúchóireachta – Ceachtanna ón nGéarchéim

Margadh inmheánach08.12.2010Leantachen
Treochlár do gheilleagar íseal-charbóin faoi 2050 Fostaíocht Comhshaol08.12.2010Leantachen
Comhairliúchán faoi Athbhreithniú an Chreata faoi Státchabhair don LongthógáilIomaíocht06.12.2010Leantach
Comhairliúchán faoin bPáipéar Bán faoi Scéimeanna chun Árachas a RáthúMargadh inmheánach30.11.2010Leantachen
Athbhreithniú ar Threoir 2003/98/EC faoi fhaisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáidAn tsochaí faisnéise30.11.2010Leantachen

Comhairliúchán poiblí faoin gcéad ghlúin eile de chláir an AE – oideachas, oiliúint agus beartas óige

Oideachas30.11.2010Leantachen
Togra ar shainmhíniú ar an téarma “nana-ábhar” a bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún Eorpach a úsáid mar fhorthéarma tagartha infheidhmthe go fairsing d’aon teachtaireacht nó aon reachtaíocht de chuid an Aontais Eorpaigh a dhírítear ar nana-ábhairFostaíocht Comhshaol19.11.2010Leantach

Comhairliúchán faoi mhaoláin frith-thimthriallacha

Margadh inmheánach19.11.2010Leantachen

Comhairliúchán faoi rochtain ar chuntas bun-íocaíochta

Margadh inmheánach17.11.2010Leantach

Páipéar Uaine i dtreo córas pinsin Eorpach a bheidh imleor, inbhuanaithe agus sábháilte

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta15.11.2010Leantach
Comhairliúchán poiblí faoi ról thalmhaíocht is fhoraoiseacht an AE chun ceangaltais athrú aeráide an AE a shroicheachFostaíocht Comhshaol14.11.2010Leantachen
Comhairliúchán Poiblí faoin gcaidreamh geilleagrach is trádála AE-na Seapáine feastaTrádáil05.11.2010Leantach
Comhairliúchán poiblí faoi thodhchaí na Trádála leictreonaí agus faoi chur chun feidhme na treorach Trádáil leictreonach  (2000/31/CE)Margadh inmheánach05.11.2010Leantachen
Athbhreithniú ar Threoir 2004/22/CE maidir le hUirlisí Tomhais Fiontar01.11.2010Leantachen
Shimpliú nósanna imeachta bailiúcháin CBL i ndáil le custaim imréiteach láraitheCánachas31.10.2010Leantachen

Suirbhé um chosaint agus um fhorfheidhmiú na gceart maoine intleachtúla i dtríú tíortha

Trádáil31.10.2010Leantachen
Athmhúnlú agus leasú ar an Treoir faoin gcóras cánach is infheidhmithe ar íocaíochtaí dleachta is úis a dhéantar idir chuideachtaí chomhlachaitheCánachas31.10.2010Leantachen
Comhchomhairliúchán poiblí ar an measúnú iarmharta le haghaidh athbhreithniú féidearthach ar Rialachán (CEE) 95/93 maidir le comhrialacha do leithroinnt sliotán in aerfoirt ChomhphobailIompar29.10.2010Leantachen
Ascnaimh indéanta chun aghaidh a thabhairt ar bhaic ar cháin oidhreachta thrasteorann laistigh de AECánachas22.10.2010Leantachen
Ár gcaipiteal nádúrtha a chosaint: straitéis de chuid an AE ar mhaithe leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú agus le soláthar seirbhísí éiceachórais a ráthú idir seo agus 2020Fostaíocht Comhshaol22.10.2010Leantachen
Creat Nua Reachtaíochta chun táirgí a mhargú: togra chun 10 dtreoir um chomhchuibhiú táirgí a ailíniú le Cinneadh 768/2008Fiontar15.10.2010Leantach

COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ FAOI “DHRÉACHT – Thuarascáil faoi mhodhanna malairteacha (neamh-ainmhíocha) tástála cosmaidí: stádas reatha agus ionchais feasta – 2010”

Sláinte phoiblí15.10.2010Leantachen

Proposal for a Commission Communication on Integrated Maritime Policy for the Atlantic Ocean sea basin

Gnóthaí muirí agus iascach15.10.2010Leantachen
Commission launches questionnaire on the open internet and net neutralityAn tsochaí faisnéise30.09.2010Leantachen
Tionscnamh an AE maidir le Lamháltais Margadh inmheánach30.09.2010Leantachen
Public consultation on the Review of the Environmental Impact Assessment (EIA) DirectiveFostaíocht Comhshaol24.09.2010Leantach
Periodic Technical Inspections (PTI) testingIompar24.09.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi Thionscnamh na nAmhábharFiontar19.09.2010Leantachen

Imscaradh e-ghlao (glao éigeandála infheithicle pan-Eorpach) san Eoraip

An tsochaí faisnéise19.09.2010Leantachen
Comhairliúcháin poiblí faoi Shainmhíniú “Nanábhair”Sláinte phoiblí15.09.2010Leantachen
Consultation on the future trans-european transport network policyIompar15.09.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoin réamhthuairim faoi na hiarmhairtí sláinte ó fhluairídiú uisceSláinte phoiblí15.09.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi thionchar na roghanna atá faoi mheas faoi láthair d'athbhreithniú na Treorach R&TTEFiontar15.09.2010Leantachen
Meastóireacht  frithpháirteach dá bhforáiltear sa Treorach um Sheirbhísí  - comhairliúchán na bpáirtithe leasmhara Margadh inmheánach13.09.2010Leantachen
State aid rules on services of general economic interestIomaíocht10.09.2010Leantach
Consultation on the Retail market monitoring reportMargadh inmheánach10.09.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi Andúileacht is faoi Aomthacht na mBreiseán TobacSláinte phoiblí05.09.2010Leantachen

Rialachas corporáideach in institiúidí airgeadais agus beartais luacha saothair

Margadh inmheánach01.09.2010Leantachen

Suirbhé poiblí faoi Atlas Eorpach na bhFarraigí

Gnóthaí muirí agus iascach31.08.2010Leantach
Comhairliúchán ar líne faoi Luacháil Eatramhach CC7Taighde agus teicneolaíocht27.08.2010Leantachen

Nua-aoisiú na Treorach 2004/109/EC (riachtanais trédhearcachta do chuideachtaí a liostaíodh)

Margadh inmheánach23.08.2010Leantachen
Comhairliúchán Poiblí faoi Scéala an Choimisiúin faoi Chearta an Pháiste (2011–2014)Ceartas agus gnóthaí baile20.08.2010Leantachen
Plean Gníonmhaíochta AE chun Breith Theagmhasach ar Éin Mara i dTrealamh Iascaigh a laghdú  Gnóthaí muirí agus iascach09.08.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí ar bheartas trádála todhchaíTrádáil04.08.2010Leantachen
Comhairliúchán Poiblí faoin bPáipéar Glas faoi Chosaint na gCoillte is faoi fhaisnéis fúthu san AE:  Na coillte a ullmhú d'athrú na haeráide.Fostaíocht Comhshaol31.07.2010Leantachen
Public consultation on the revision of the General Product Safety Directive (2001/95/EC)Tomhaltóirí30.07.2010Leantachen
Comhairliúcháin Páirtithe Leasmhara faoi Ullmhacht an Aontais Eorpaigh don Fhliú PandéimeachSláinte phoiblí30.07.2010Leantachen
Comhairliúchán Poiblí faoi thrédhearcacht agus sláine na margaí mórdhíola aibhléise agus gáis a áirithiú  Fuinneamh23.07.2010Leantachen

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Margadh inmheánach23.07.2010Leantach
Comhairliúchán poibli faoin gcreat dlí do tháirgí míochaine tréadliachtaSláinte phoiblí15.07.2010Leantach
Comhairliúchán na bpáirtithe leasmhara faoi Staitéis AE faoi Speicis IonrachaFostaíocht Comhshaol14.07.2010Leantach
Derivatives and Market InfrastructuresMargadh inmheánach10.07.2010Leantach
Consultation on short sellingMargadh inmheánach10.07.2010Leantachen
Commission Initiative on Public Concession ContractsMargadh inmheánach09.07.2010Leantachen
Critéir Radaíochta d'Inghlacthacht an Trealaimh Raideolaíoch Leighis a Úsáidtear sa Raideolaíocht Fháthmheasach, sa Mhíochaine Núicléach agus sa Radaiteiripe.  Fuinneamh30.06.2010Leantach
Comhairliúchán Poiblí faoi chur chuige féideartha faoi athbhreithniú na Treorach um Thorann Allamuigh 2000/14/CEFiontar30.06.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi rialáil níos clisteGnóthaí institiúideacha agus ginearálta25.06.2010Leantach

Rialacha athbhreithnithe chun comhaonthuithe comhair cothrománacha faoi dhlí iomaíochta an AE a mheas.

Iomaíocht25.06.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi thogra sa todhchaí faoi Chomhpháirtíocht Eorpach leis na Tíortha Forbraíocha maidir le Trialacha Cliniciúla (EDCTP)Taighde agus teicneolaíocht22.06.2010Leantachen
Rochtain ar shonraí faoi Thrácht is faoi Thaisteal – Faisnéis Uilíoch TráchtaIompar18.06.2010Leantachen
“Cearta na Saoránach san AE – An tslí chun tosaigh”: Comhairliúchán faoi conas na cearta a eascraíonn ó Shaoránacht an Aontais a neartúCeartas agus gnóthaí baile14.06.2010Leantachen

Comhairliúchán faoi athbhreithniú na scéime um fhabhair taraife ginearálaithe (FTG)

Trádáil04.06.2010Leantach
Strategic Choices for the Implementation of the New EU Competence in the Field of Sport: EU-wide public consultationSport01.06.2010Leantachen
Comhairliúchán faoi chur chuige do thogra reachtaíochta AE faoi bhreosla caite agus dramhaíl radaighníomhach a bhainistiúFuinneamh31.05.2010Leantachen
Athbhreithniú ar reachtaíocht chustam maidir le forfheidhmiú ceart maoine intleachtúlaCustam25.05.2010Leantachen

Consultation on the European Company Statute (SE)

Margadh inmheánach23.05.2010Leantachen
Public consultation on the review of the European Standardisation SystemFiontar21.05.2010Leantachen
Seolann an Coimisiún comhairliúchán faoi athbhreithniú ar an gcosc díolúine caidmiam a tugadh do chadhnraí is do thaisc-chadhnraí iniompartha lena n-úsáid in uirlisí cumhachta gan sreang.Fostaíocht Comhshaol10.05.2010Leantachen
Prionsabail seirbhíse uilíocha sa chumarsáid leictreonach.An tsochaí faisnéise07.05.2010Leantachen
Comhairliúchán na bpáirtithe leasmhara faoi Bheartas Bithéagsúlachta an AE feastaFostaíocht Comhshaol05.05.2010Leantach
Temporary Community framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis Iomaíocht26.04.2010Leantach
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Margadh inmheánach16.04.2010Leantachen
Comhairliúchán faoin staidéar ar dhíol nasctha is ar chleachtais eile in earnáil an airgeadais a d’fhéadfadh a bheith míchothrom.Margadh inmheánach14.04.2010Leantachen
Comhairliúchán faoi Straitéis an AE do Réigiún na Danóibe.Beartas réigiúnach12.04.2010Leantach
Comhairliúchán Poiblí/Glaoch ar ionchur mar ullmhú don Chlár Beartais um Speictrim Raidió.An tsochaí faisnéise09.04.2010Leantachen
Comhairliúchán faoin Straitéis Idiroibritheachta Eorpach do Sheirbhísí Poiblí na hEorpa.An tsochaí faisnéise06.04.2010Leantach
INSPIRE Annex II + III themes user requirements survey.Fostaíocht Comhshaol31.03.2010Leantach
Comhairliúchán ar an Aontas Eorpach (AE) sa todhchaí – Comhaontú idirnáisiúnta Stáit Aontaithe Mheiriceá (US) ar shonraí pearsanta a chosaint agus comhroinnt faisnéise chun críocha forfheidhmithe dlí.Ceartas agus gnóthaí baile12.03.2010Leantachen
Comhairliúchán ar an gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais d’Aonáin Bheaga agus Mheánmhéide.Margadh inmheánach12.03.2010Leantachen
Dea-chleachtais in imeachtaí frithiontaobhais agus i bhfianaise gheilleagrach a thaisceadh; páipéar treoradh d’Oifigigh Éisteachta.Iomaíocht03.03.2010Leantach
Comhairliúchán ar an Tuarascáil Deiridh ón nGrúpa Saineolaithe ar e-Sonrascadh.Margadh inmheánach26.02.2010Leantachen
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Taighde agus teicneolaíocht19.02.2010Leantach

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Tomhaltóirí07.02.2010Leantach
Cónascacht na gclár gnó.Margadh inmheánach31.01.2010Leantachen
Comhairliúchán poiblí faoi Thionscnamh Eorpach na Saoránach.Gnóthaí institiúideacha agus ginearálta31.01.2010Leantach
Creat Eorpach do Bhainistíocht Géarchéime Trasteorann san Earnáil Baincéireachta.Margadh inmheánach20.01.2010Leantachen
Comhairliúchán faoi pháipéar téamaí darb ainm “I dtreo creata beartas AE chun cabhrú le tíortha forbraíochta tabhairt faoi dhúshláin talmhaíochta agus tairiseachta bia.”Forbairt20.01.2010Leantach
Comhairliúchán faoi Athbhreithniú na Treorach maidir le hIlchuideachtaí Airgeadais.Margadh inmheánach15.01.2010Leantachen
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Gnóthaí institiúideacha agus ginearálta15.01.2010Leantach
Comhairliúcháín faoi na tionchair shóisialta is comhshaoil a eascraíonn ó úsáid sloda camrais ar thalamh.Fostaíocht Comhshaol12.01.2010Leantach
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Fiontar08.01.2010Leantach
Inneachar Cruthaitheach i Margadh Aonair Digiteach Eorpach: Dúshláin don Todhchaí.Margadh inmheánach05.01.2010Leantachen

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta04.01.2010Leantach
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Taighde agus teicneolaíocht03.01.2010Leantach
Nuashonrú is déanaí: 30/10/2010 | Barr