2010 - Lõppenud konsultatsioonid - Sinu hääl Euroopas - Euroopa Komisjon

Lõppenudkonsultatsioonid

PealkiriPoliitikavaldkondLõppemise kuupäevJärelmeetmed

Konsultatsioon rahvusvaheliste ettevõtete riigipõhiste majandusaruannete esitamise kohta

Siseturg22.12.2010Järelmeetmeden
Tubakatooteid käsitleva direktiivi 2001/37/EÜ võimalik läbivaatamineRahvatervis17.12.2010Järelmeetmeden

Auditi põhimõtteid käsitlev konsultatsioon – kriisi õppetunnid

Siseturg08.12.2010Järelmeetmeden
Tegevuskava vähese CO2 -heitega majanduseni 2050. aastaksKeskkond08.12.2010Järelmeetmeden
Laevaehituse riigiabi raamistiku läbivaatamineKonkurents06.12.2010Järelmeetmed
Konsultatsioon kindlustustagatiste skeeme käsitleva valge raamatu kohtaSiseturg30.11.2010Järelmeetmeden
Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi 2003/98/EÜ läbivaatamineInfoühiskond30.11.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon seoses järgmise põlvkonna ELi haridus-, koolitus- ja noorteprogrammidegaHaridus30.11.2010Järelmeetmeden
Ettepanek mõiste „nanomaterjal” määratluse kohta, mida Euroopa Komisjon kavatseb kasutada üldise ja laialdaselt kohaldatava viitena nanomaterjale käsitlevas mis tahes Euroopa Liidu teatises või õigusaktisKeskkond19.11.2010Järelmeetmed

Antitsüklilisi kapitalipuhvreid käsitlev konsultatsioon

Siseturg19.11.2010Järelmeetmeden

Põhimaksekonto kättesaadavust käsitlev konsultatsioon

Siseturg17.11.2010Järelmeetmed

Roheline raamat – Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem

Tööhõive ja sotsiaalküsimused15.11.2010Järelmeetmed
Avalik konsultatsioon ELi põllumajanduse ja metsanduse rolli kohta ELi kliimamuutusega seotud kohustuste saavutamiselKeskkond14.11.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon ELi ja Jaapani kaubandus- ning majandussuhete tuleviku teemalKaubandus05.11.2010Järelmeetmed

Avalik konsultatsioon elektroonilise kaubanduse tuleviku ning elektroonilist kaubandust käsitleva direktiivi (2000/31/EÜ) rakendamise kohta

Siseturg05.11.2010Järelmeetmeden
Mõõteriistade direktiivi (2004/22/EÜ) läbivaatamineEttevõtlus01.11.2010Järelmeetmeden
Keskse tollivormistusega seotud käibemaksu kogumise protseduuride lihtsustamineMaksundus31.10.2010Järelmeetmeden
Uuring intellektuaalomandi õiguste kaitse ja jõustamise kohta kolmandates riikidesKaubandus31.10.2010Järelmeetmeden
Sidusühingute vaheliste intressimaksete ja litsentsitasude suhtes kohaldatavat ühist maksustamissüsteemi käsitleva direktiivi uuestisõnastamine ja muutmineMaksundus31.10.2010Järelmeetmeden
Avalik arutelu nõukogu määruse (EMÜ) nr 95/93 ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade võimaliku muutmise mõju kohtaTransport29.10.2010Järelmeetmeden
Võimalikud lähenemisviisid ELis pärandimaksuga seotud probleemide käsitlemiseks piiriüleste juhtumite puhulMaksundus22.10.2010Järelmeetmeden
Meie looduskapitali kaitsmine: ELi strateegia bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja ökosüsteemi teenuste osutamise tagamiseks 2020. aastaksKeskkond22.10.2010Järelmeetmeden
Uus toodete turustamise õigusraamistik: ettepanek kümne toodete ühtlustamist käsitleva direktiivi kooskõlastamiseks otsusega 768/2008Ettevõtlus15.10.2010Järelmeetmed

AVALIKU KONSULTATSIOONI „ARUANDE EELNÕU alternatiivsete (loomi mittekasutavate) kosmeetikatoodete katsetamise meetodite kohta: praegune olukord ja tulevased väljavaated - 2010”

Rahvatervis15.10.2010Järelmeetmeden

Ettepanek komisjoni teatise kohta, mis käsitleb Atlandi ookeani hõlmavat integreeritud merenduspoliitikat

Merendus ja kalandus15.10.2010Järelmeetmeden
Komisjon käivitab küsitluse avaliku Interneti ning võrguneutraalsuse kohtaInfoühiskond30.09.2010Järelmeetmeden
Kontsessioone käsitlev ELi algatus  Siseturg30.09.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamise kohtaKeskkond24.09.2010Järelmeetmed
Perioodilised tehnoülevaatused Transport24.09.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon tooraineid käsitleva algatuse kohtaEttevõtlus19.09.2010Järelmeetmeden

Üle-euroopalise sõidukites kasutatava automaatse hädaabikõne eCALL kasutuselevõtmine Euroopas

Infoühiskond19.09.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon „nanomaterjali” määratluse kohtaRahvatervis15.09.2010Järelmeetmeden
Arutelu üleeuroopalise transpordivõrgu tulevikupoliitika üleTransport15.09.2010Järelmeetmeden
Esialgset arvamust vee fluoreerimise mõju kohta tervisele käsitlev avalik konsultatsioonRahvatervis15.09.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi läbivaatamise raames kaalumisel olevate valikute mõju kohtaEttevõtlus15.09.2010Järelmeetmeden
Teenuste direktiivi poolt ettenähtud vastastikune hindamine - konsulteerimine sidusrühmadega Siseturg13.09.2010Järelmeetmeden
Riigiabi eeskirjad üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohtaKonkurents10.09.2010Järelmeetmed
Jaemüügituru järelevalvearuannet käsitlev konsultatsioonSiseturg10.09.2010Järelmeetmeden
Tubakalisanditest põhjustatud sõltuvust ja nende atraktiivsust käsitlev avalik konsultatsioonRahvatervis05.09.2010Järelmeetmeden

Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes ja tasustamispoliitika

Siseturg01.09.2010Järelmeetmeden
Avalik küsitlus Euroopa mereatlase kohtaMerendus ja kalandus31.08.2010Järelmeetmed
7. raamprogrammi vahehindamist käsitlev veebipõhine konsultatsioonTeadusuuringud ja tehnoloogia27.08.2010Järelmeetmeden

Direktiivi 2004/109/EC ajakohastamine (läbipaistvusnõuded noteeritud äriühingute suhtes)

Siseturg23.08.2010Järelmeetmeden
Avalik arutelu lapse õigusi puudutava komisjoni teatise üle (2011–2014)Vabadus, õigus ja turvalisus20.08.2010Järelmeetmeden
ELi tegevuskava merelindude püügivahenditesse juhusliku sattumise vähendamiseksMerendus ja kalandus09.08.2010Järelmeetmeden
Tulevast kaubanduspoliitikat käsitlev avalik konsultatsioonKaubandus04.08.2010Järelmeetmeden
Avalik arutelu - Roheline raamat „Metsakaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks”.Keskkond31.07.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon seoses üldise tooteohutuse direktiivi (2001/95/EÜ) läbivaatamisegaTarbijad30.07.2010Järelmeetmeden
Sidusrühmade arutelu teemal, kuidas kindlustada Euroopa Liidu valmisolekut gripipandeemiaksRahvatervis30.07.2010Järelmeetmeden
Avalik arutelu elektrienergia- ja gaasi hulgimüügituru läbipaistvuse ja terviklikkuse tagamise kohtaEnergeetika23.07.2010Järelmeetmeden

Consultation on the review of the Market Abuse Directive (MAD)

Siseturg23.07.2010Järelmeetmed
Avalik konsultatsioon seoses veterinaarias kasutatavate meditsiinitoodete õigusliku raamistikugaRahvatervis15.07.2010Järelmeetmed
Konsulteerimine sidusrühmadega sissetungivaid liike käsitleva ELi strateegia küsimusesKeskkond14.07.2010Järelmeetmed
Derivatives and Market InfrastructuresSiseturg10.07.2010Järelmeetmed
Lühikeseks müümist käsitlev avalik konsultatsioon Siseturg10.07.2010Järelmeetmeden
Avalikke kontsessioonilepinguid käsitlev komisjoni algatusSiseturg09.07.2010Järelmeetmeden
Diagnostilises radioloogias, tuumameditsiinis ja radioteraapias kasutatavate meditsiiniliste radioloogiaseadmete kiiritusalastele nõuetele vastavuse kriteeriumid.Energeetika30.06.2010Järelmeetmed
Avalik konsultatsioon seoses võimaliku lähenemisviisiga välitingimustes kasutatavate seadmete müra käsitleva direktiivi nr 2000/14/EÜ läbivaatamiseksEttevõtlus30.06.2010Järelmeetmeden

Konsulteerimine sidusrühmadega aruka reguleerimise küsimuses

Üld- ja institutsioonilised küsimused25.06.2010Järelmeetmed
Revised rules for the assessment of horizontal cooperation agreements under EU competition law (antitrust)Konkurents25.06.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon seoses kavandatava ettepanekuga uue Euroopa ja arengumaade kliiniliste uuringute partnerluse (EDCTP) kohtaTeadusuuringud ja tehnoloogia22.06.2010Järelmeetmeden
Juurdepääs liiklus- ja reisiandmetele – Üldine liiklusteaveTransport18.06.2010Järelmeetmeden
„ELi kodanike õigused – Edasine areng“: Arutelu teemal, kuidas tugevdada Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevaid õigusiVabadus, õigus ja turvalisus14.06.2010Järelmeetmeden

Konsultatsioon seoses üldiste tariifsete soodustuste kava läbivaatamisega

Kaubandus04.06.2010Järelmeetmed
Strateegilised valikud ELi uue, spordiga seotud pädevuse rakendamisel: kogu ELi hõlmav avalik konsultatsioonSport01.06.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon, mis käsitleb lähenemisviise ELi võimalikuks õigusakti ettepanekuks seoses radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse haldamisegaEnergeetika31.05.2010Järelmeetmeden
Intellektuaalse omandi õiguste rakendamise järelevalvet puudutavate tollialaste õigusaktide läbivaatamineToll25.05.2010Järelmeetmeden
Komisjon algatas arutelu Euroopa äriühingu põhikirja toimimise üleSiseturg23.05.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon Euroopa standardimissüsteemi läbivaatamise kohtaEttevõtlus21.05.2010Järelmeetmed
Komisjon käivitab arutelu, et läbi vaadata erand, mille kohaselt ei kohaldata kaadmiumi kasutamise keeldu juhtmeta mootortööriistades kasutatavate kantavate patareide ja akude suhtes. Keskkond10.05.2010Järelmeetmeden
Universaalteenuse põhimõtted elektroonilise side valdkonnas.Infoühiskond07.05.2010Järelmeetmeden
Konsulteerimine sidusrühmadega – ELi tulevane bioloogilise mitmekesisuse poliitikaKeskkond05.05.2010Järelmeetmed
Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistikpraeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseksKonkurents26.04.2010Järelmeetmed
Public consultation regarding further possible changes to the Capital Requirement Directive (“CRD”)Siseturg16.04.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon seoses uuringuga, mis käsitleb seosmüüki ning muid võimalikke ebaausaid finantssektori äritavasid.Siseturg14.04.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon seoses ELi Doonau piirkonna strateegiaga.Regionaalpoliitika12.04.2010Järelmeetmed
Avalik konsultatsioon seoses raadiospektripoliitika kava ettevalmistamisega.Infoühiskond09.04.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon seoses Euroopa koostalitusvõime strateegiaga Euroopa avalike teenuste osutamiseks.Infoühiskond06.04.2010Järelmeetmed
INSPIRE II ja III lisa, kasutajate nõudmisi käsitlev uuring.Keskkond31.03.2010Järelmeetmed
Konsultatsioon Euroopa Liidu (EL) ja Ameerika Ühendriikide (USA) vahelise isikuandmete kaitset ja õiguskaitsealast teabevahetust käsitleva rahvusvahelise lepingu teemal.Vabadus, õigus ja turvalisus12.03.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.Siseturg12.03.2010Järelmeetmeden
Monopolidevastaseid menetlusi ja majanduslike tõendite esitamist käsitlevad parimad tavad; ärakuulamise eest vastutavate ametnike ülesandeid käsitlevad juhised.Konkurents03.03.2010Järelmeetmed
Konsultatsioon seoses e-arvete eksperdirühma lõpparuandega.Siseturg26.02.2010Järelmeetmeden
Towards a strategic nanotechnology action plan (SNAP) 2010 – 2015.Teadusuuringud ja tehnoloogia19.02.2010Järelmeetmed

Review of the Package Travel Directive – your opinion matters!

Tarbijad07.02.2010Järelmeetmed
Äriregistrite ühendamine.Siseturg31.01.2010Järelmeetmeden
Avalik konsultatsioon: Euroopa kodanikualgatus.Üld- ja institutsioonilised küsimused31.01.2010Järelmeetmed
ELi raamistik piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris.Siseturg20.01.2010Järelmeetmeden
Konsultatsioon, mis käsitleb aruteludokumenti “ELi poliitikaraamistiku suunas, mis käsitleb arengumaade abistamist põllumajanduse ja toiduohutusega seotud väljakutsete puhul”.Areng20.01.2010Järelmeetmed
Konsultatsioon seoses finantskonglomeraatide direktiivi läbivaatamisega.Siseturg15.01.2010Järelmeetmeden
Consultation on EU 2020: a new strategy to make the EU a smarter, greener social market.Üld- ja institutsioonilised küsimused15.01.2010Järelmeetmed
Konsultatsioonid seoses reoveesette maapinnal kasutamise keskkonna- ja sotsiaalsete mõjudega.Keskkond12.01.2010Järelmeetmed
Assessment of the functioning of the “Clinical Trials Directive” 2001/20/EC – Public consultation paper.Ettevõtlus08.01.2010Järelmeetmed
Loominguline infosisu digitaalsel Euroopa ühtsel turul: tulevikuülesanded.Siseturg05.01.2010Järelmeetmeden

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010 – 2020

Tööhõive ja sotsiaalküsimused04.01.2010Järelmeetmed
Consultation on the revision of the “code of conduct for responsible nano­sciences and nano­tech­no­logies research”.Teadusuuringud ja tehnoloogia03.01.2010Järelmeetmed
Viimati muudetud: 30/10/2010 | Üles