2009 - Avslutade samråd - Din röst i Europa - Europeiska kommissionen

Avslutadesamråd

Se också:

TitelPolitik­områdeMål­gruppSlut­datumUppföljning
Samråd om regelverket för den grund­läggande rätten till skydd av person­uppgifter.Frihet, säkerhet och rättvisaAlla intressenter31.12.2009Läs mer English
Tyck till om EU:s fiske­politik!FiskeAlla intressenter31.12.2009Läs mer English (en)
Ny djur­häl­solag­stiftning för EU – enkät för samråd med berörda parter.Livs­medels­säkerhetAlla intressenter31.12.2009Läs mer English
Översyn av budgetförordningen.BudgetAllmänheten18.12.2009Läs mer DeutschEnglishFrançais
Samråd om grönboken om ung­domars rör­lig­het i utbildningssyfte.Utbild­ningAlla intressenter15.12.2009 Läs mer
EU:s roll i det globala hälsoarbetet.Utvecklings-, utrikes-, forsknings- och hälsopolitikAlla berörda parter (icke-statliga aktörer, FN-organ, regeringar samt myndigheter på alla nivåer)09.12.2009Läs mer English
Webbsamråd inför det europeiska åtgärds­programmet för vägsäkerhet 2011 – 2020TransporterAlla intressenter20.11.2009Läs mer English (en)
Enkät om reklam för EGNOS (satellitnavigering).Transport/ rymdfartAllmänheten16.11.2009Läs mer
Europeana – vad händer härnäst?Informations­samhälleAlla intressenter15.11.2009Läs mer English
Kommissionens samråd om översynen av Seveso II-direktivet om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingårMiljöAlla intressenter10.11.2009Läs mer English
Samråd om antagandet av inter­nation­ella re­vis­ions­standarder.Inre marknadenAlla intressenter15.10.2009Läs mer English
Efter strategin i2010: priori­teringar för en ny stra­tegi för ett euro­peiskt in­for­ma­tions­samhälle (2010–2015)
Offent­ligt sam­råd om ett nytt ini­tia­tiv efter i2010-strategin.
Informations­samhälleAllmän­heten,
Alla intressenter
09.10.2009Läs mer English
Frågeformulär till samrådet om har­moni­serade metoder för att klassi­fic­era och rap­por­tera klagomål och för­fråg­ningar från konsumenter.Konsument­frågorAllmän­heten05.10.2009Läs mer English
Idéer om hur man enklare kan genomföra EU:s ramprogram.Forskning och teknikLedamot av en kom­mitté för sjunde ram­pro­gram­met, le­da­mot av en råd­giv­ande grupp inom sjunde ram­pro­gram­met, na­tio­nell kon­takt­punkt, ut­vär­der­are av för­slag (fack­grans­kare), med­ver­kande (nu eller ti­di­gare) i ett av ram­pro­gram­mets pro­jekt, öv­riga (ens­kild eller or­ga­nisation)30.09.2009Läs mer English
Översyn av kon­kurrens­reglerna för verti­kala avtal.Konkurrens – AntitrustIntressenter med direkt erfarenhet av de gällande reglerna28.09.2009Läs mer English
Översyn av gällande kon­kurrens­regler för motor­fordons­sektorn.Anti­trustAlla intressenter25.09.2009Läs mer English
Moderniserad IKT-standardisering i EU – Vägen framåEnterprise and IndustryAlla intressenter15.09.2009Läs mer English
Samråd om fondföretagens för­var­ings­funktion.Inre marknadenAlla intressenter15.09.2009Läs mer English
Offentligt samråd om ytter­ligare änd­ringar i kapital­kravs­direktivet.Inre marknadenAlla intressenter04.09.2009Läs mer English
Offentligt samråd: ”Att omvandla det frig­jorda frek­vens­ut­rymmets möj­lig­heter till sociala för­de­lar och eko­nomisk till­växt i EU”.Informations­samhälleAlla intressenter04.09.2009Läs mer English
Samråd om hur man kan göra marknaden för OTC-derivat mindre sårbar.Inre marknadenAlla intressenter31.08.2009Läs mer English
Samråd om hur man säkrar en ans­vars­full in- och utlåning i EU.Inre marknadenAlla intressenter31.08.2009Läs mer English
Samråd om rapporten från expert­gruppen om kredit­historik.Inre marknadenAlla intressenter31.08.2009Läs mer English
Anpassning av RoHS-direktivets bilaga till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.MiljöAlla intressenter07.08.2009Läs mer English
Evaluering och revision av Handlings­plan för energieffektivitet (KOM (2006) 545)EnergiAlla intressenter03.08.2009Läs mer English (en)
Samråd om eventuellt slutdatum för övergången till SEPA.Inre marknadenAlla intressenter03.08.2009Läs mer English
Fjärde anpassningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av bilaga II till direktivet om uttjänta fordon.MiljöAlla intressenter03.08.2009Läs mer English
Förarutbildning och trafik­säker­hets­utbildning.TransportAlla intressenter31.07.2009Läs mer English (en)
Samråd om 2012 som eventuellt Europeiskt år för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.Sysselsättning och socialpolitikRelevanta berörda grupper,
exempelvis icke-statliga or­ga­nisationer på EU-nivå, arbets­marknadens parter, EU-länder­nas regeringar och organ, or­ga­ni­sa­tio­ner som företräder regio­nala och lokala myndigheter samt experter på följande om­råden: åldrande, solidaritet mellan generationerna, kom­mu­ni­ka­tion och beteende- / attityd­förändring
31.07.2009Läs mer
DeutschEnglishFrançais
Samråd om översynen av direktivet om system för garanti av insättningar.Inre marknadenAlla intressenter27.07.2009Läs mer English
Offentligt samråd om en möjlig strategi inför översynen av fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG.Inre marknadenAllmän­heten19.07.2009Läs mer English
Samråd om kommissionens meddelande av den 27 maj 2009 om europeisk finansiell tillsyn.Inre marknadenAlla intressenter15.07.2009Läs mer English
Konsekvenserna av utgången I För­ordning (EG) nr 1407/2002 om statligt stöd till kolindustrin.EnergiAlla intressenter15.07.2009 Läs mer English (en)
Bidrag till EU-kommissionens arbete med att ta fram regler för hur man ansöker om ett yttrande om MRL-värdet för farma­ko­logiskt verksamma ämnen.Inre marknaden Alla intressenter06.07.2009Läs mer English
Uppföljning av grönboken om kollektiva prövningsmöjlighete.Konsument­frågorAlla är välkomna att delta i sam­rådet – både privatpersoner och organisationer. Vi är särskilt int­res­serade av synpunkt03.07.2009Läs mer English
Rom II-förordningen – Studie om ersätt­ning till trafikoffer i EU
Ersättning till personer som råkat ut för en trafikolycka i ett annat EU-land: jämförelse av nationell praxis, problemanalys och ut­värdering av hur man kan stärka offrens ställning.
Inre marknadenAlla intressenter30.06.2009Läs mer English
Europeiska små och medelstora företag inom förlagsbranschen i den digitala tidsåldern – Teknik- och före­tags­innovation.Informations­samhälletEuropeiska små och medel­stora före­tag inom för­lags­branschen26.06.2009Läs mer English
Design som drivkraft för användar­centrerad innovation.FöretagetAlla intressenter26.06.2009Läs mer English
EU-kommissionens riktlinjer om hur EU:s regler om statligt stöd ska tillämpas på offentlig finansiering av bredbandsnät.Statligt stöd, tele­kommunikationMedlemsländerna, myn­dig­heter, leverantörer av elek­tron­iska kommuni­kationst­jänster, aktörer som investerar i bred­bandsnät22.06.2009 Läs mer English
Informations- och kommunikationsteknik för ett utsläppssnålt samhälle.Informations­samhälletAlla intressenter14.06.2009 Läs mer English
Offentligt samråd om harmoniseringen av värdepapperslagstiftningen.Inre marknadenAlla intressenter11.06.2009Läs mer
Uppmaning att lämna synpunkter på direktivet om marknadsmissbruk (direktiv 2003/6/EG).Inre marknadenAlla intressenter10.06.2009Läs mer English
Offentligt samråd om nytt initiativ i fråga om nedmontering av fartyg.MiljöAlla intressenter06.06.2009Läs mer English
Övervakning av marknaden för detalj­handel: Fråge­formulär till medlems­länderna och intresserade parter.Inre marknadenAlla intressenter05.06.2009Läs mer English
EMODNET – ett europeiskt nätverk för kunskap om haven.Havs­politikAlla intressenter02.06.2009Läs mer English
Uppmaning att lämna syn­punk­ter på direktivet om marknads­missbruk
(direktiv 2003/6/EG).
Inre marknadenAlla intressenter30.05.2009Läs mer English
Samråd om EU:s genomförande av projektet ”Europeiskt kulturarvsmärke”.KulturAllmän­heten15.05.2009Läs mer
DeutschEnglishFrançais
Samråd om en eventuell stadga för europeiska stiftelser.Inre marknadenStiftelser, fonder, bidragsgivare, stiftare, med­lems­länder, till­syns­myndig­heter, skatte­myn­dig­heter, jurister, akademiker15.05.2009Läs mer
Deutsch English Français
Översyn av kommissionens radio- och tv-medde­lande från 2001.Statligt stöd och medierEU-länder, konsumenter, offent­liga och privata radio- och tv-bolag, tryckta medier, tele­opera­törer, IT-företag08.05.2009Läs mer English
EU:s femte nationalrapport: intressenternas medverkan.MiljöEuropeiska organisationer som arbetar med klimatfrågan04.05.2009Läs mer English
Samråd om en förvaltningsplan för Östersjölax.FiskeAlla intressenter01.05.2009Läs mer English
Grönbok – Trans­euro­peiska Trans­portnät (TEN-T) –
En Översyn Av Strategin – Bättre Inte­grer­ing Av Det Trans­euro­peiska Trans­port­nätet För Att Främja Den Gemen­samma Trans­port­politiken.
Trans-Euro­pean networksMyndigheter, infra­struktur- och trans­port­före­tag, forsk­nings­institut, finans­institut, icke-stat­liga orga­nisa­tioner, bransch­orga­nisa­tioner, allmänheten30.04.2009Läs mer
Samråd om översynen av det fjärde och det sjunde bolagsrättsdirektivet.Inre marknadenAlla intressenter30.04.2009Läs mer English
amråd om den framtida tillsynen av finansiella tjänster i EU.Inre marknadenAlla intressenter10.04.2009Läs mer English
Uppmaning att lämna synpunkter på ersättningssystem för investerare
(direktiv 1997/9/EG).
Inre marknadenAllmän­heten08.04.2009Läs mer English
Ekonomisk delaktighet: Tillgång till enkelt bankkonto för alla.Inre marknadenAllmän­heten06.04.2009Läs mer English
Offentligt samråd – Grönbok den euro­peiska arbetskraften inom vården.Folk­hälsaAlla intressenter31.03.2009Läs mer English
Offentligt samråd - RD4SD – Europeisk forskning för hållbar utveckling.ForskningAlla intressenter31.03.2009Läs mer English
Din inställning till regleringen av fångst i EU.MiljöAllmän­heten16.03.2009Läs mer English
Konsultation om översyn av prospekt­direktivet (2003/71/EG).Inre marknadenAlla intressenter10.03.2009Läs mer English
Fjärde anpassningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av bilaga II till direktivet om uttjänta fordon.MiljöAlla intressenter09.03.2009Läs mer English
Offentligt samråd om EU-regler för typ­god­kännande av två- och trehjuliga motor­fordon och fyrhjulingar.FöretagAllmän­heten / Alla intressenter28.02.2009Läs mer English
Samråd om kontroll­strukturer i revisions­byråer och deras konse­kvenser för re­visi­ons­marknaden.Inre marknaden, revisionRevisorer, handläggare, in­vesterare, advokat­byråer och före­tags­tjänster, revisi­ons­till­syns­myndig­heter och med­lemsländer28.02.2009Läs mer English
Grönbok om territoriell sammanhållning – Vända territoriell mångfald till en fördel.RegionalpolitikAllmän­heten / Alla intressenter28.02.2009 Läs mer
Samråd om alternativ tvistlösning på området finansiella tjänster.Inre marknadenAllmän­heten / Alla intressenter27.02.2009Läs mer English
Public consultation on Hedge Funds EnglishInre marknadenAllmän­heten31.01.2009Läs mer English
Utkast till meddelande om tillämpningen av reglerna om statligt stöd på radio och tv i allmänhetens tjänst.Konkurrens (statligt stöd)Medlemsländerna och andra berörda parter15.01.2009Läs mer English
Mot ett förstärkt nät- och informations­säkerhet i Europa.Informations­samhälletMedborgare / Organisationer09.01.2009Läs mer English
Senaste uppdatering: 30/10/2010 | Till början