2009 - Afgesloten raadplegingen - Uw stem in Europa - Europese Commissie

afgeslotenRaadplegingen

See also:

TitelBeleidsterreinDoelgroepSluitingsdatumResultaten
Raadpleging over het rechtskader voor het grondrecht op bescherming van per­soons­gegevens.Vrijheid, veiligheid en recht­vaardigheidAlle belang­hebbenden31.12.2009Lees verder English
Het visserijbeleid in de EU: geef uw mening!VisserijAlle belang­hebbenden31.12.2009Lees verder
Vragenlijst voor belanghebbenden over mogelijke benaderingen voor nieuwe EU-wetgeving voor diergezondheid.VoedselveiligheidAlle belang­hebbenden31.12.2009Lees verder English
Herziening van het Financieel Reglement.BegrotingOpenbaar18.12.2009Lees verder
DeutschEnglishFrançais
Raadpleging over het Groen­boek over de bevordering van de leer­mobili­teit van jongeren.EducatieAlle belang­hebbenden15.12.2009 Lees verder
De rol van de EU in de wereldwijde gezondheidszoOntwikkeling, externe betrekkingen, onderzoek en gezondheidAlle relevante stakeholders09.12.2009Lees verder English
Een europees actieplan voor verkeersveiligheid 2011 – 2020VervoerAlle belang­hebbenden20.11.2009Lees verder English (en)
Commissie start enquête over reclame voor EGNOS (satellietnavigatiVervoer?/?RuimtevaartEU-burgers16.11.2009Lees verder English (en)
Europeana – Hoe verder?Informatie­maatschappijAlle belang­hebbenden15.11.2009Lees verder English
Raadpleging door de Commissie over de herziening van de Seveso II-richtlijn over beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijnMilieuAlle belang­hebbenden10.11.2009Lees verder English
Raadpleging over de goed­keuring van inter­nationale standaarden voor accountants­controle.Interne marktAlle belang­hebbenden15.10.2009Lees verder English
Na i2010: prioriteiten voor een nieuwe stra­te­gie voor de Europese infor­matie­maat­schappij (2010–2015)
Openbare raadpleging over een nieuw initiatief voor de informatie­maat­schappij na de i2010-strategie.
Informatie­maatschappijOpenbaar,
Alle belang­hebbenden
09.10.2009Lees verder English
Vragenlijst van de openbare raadpleging over de geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van consumenten­klachten en -onderzoeken. ConsumentenOpenbaar05.10.2009Lees verder English
Ideeën om de uitvoering van EU-kader­programma’s te vereenvoudigen.Onderzoek en technologieAlle belang­hebbenden30.09.2009Lees verder English
Herziening van de mededingingsregels die gelden voor verticale overeenkomsten.Mededinging – antitrustAlle belang­hebbenden28.09.2009Lees verder English
Herziening van het mededingingsrecht dat geldt voor de automobielsector.AntitrustAlle belang­hebbenden25.09.2009Lees verder English
Modernisering van de ICT-normalisatie in de EU – Hoe nu verder? Onder­nemingen en industrieAlle belang­hebbenden15.09.2009Lees verder English
Raadpleging over de taak van bewaarder van icbe’s.Interne marktAlle belang­hebbenden15.09.2009Lees verder English
Openbare raadpleging over een eventuele verdere wijziging van de Kapitaal­vereisten­richtlijn („CRD”).Interne marktAlle belang­hebbenden04.09.2009Lees verder English
Openbare raadpleging: „Het digitale dividend als een kans die kan worden omgezet in sociale voordelen en economische groei voor Europa”.Informatie-maatschappijAlle belang­hebbenden04.09.2009Lees verder English
Raadpleging over mogelijke initatieven om de veerkracht van de OTC-derivaten­markten te vergroten.Interne marktAlle belang­hebbenden31.08.2009Lees verder English
Raadpleging over maatregelen voor verantwoord lenen in de EU.Interne marktAlle belang­hebbenden31.08.2009Lees verder English
Raadpleging over het verslag van de deskundigengroep kredietantecedenten.Interne marktAlle belang­hebbenden31.08.2009Lees verder English
Aanpassing van de RoHS-richtlijn aan de technische vooruitgang.MilieuAlle belang­hebbenden07.08.2009Lees verder English
Evaluatie en herziening van het Actieplan voor energie-efficiëntie (COM (2006) 545)EnergieAlle belang­hebbenden03.08.2009Lees verder English (en)
Raadpleging over mogelijke termijn(en) voor migratie naar de SEPA.Interne marktAlle belang­hebbenden03.08.2009Lees verder English
Bijlage II bij de richtlijn over autowrakken: vierde aanpassing aan technische en weten­schappelijke vooruitgang.MilieuAlle belang­hebbenden03.08.2009Lees verder English
Chauffeurs­opleiding en verkeers­veilig­heids­training.VervoerAlle belang­hebbenden31.07.2009Lees verder English (en)
Raadpleging over het eventueel uitroepen van 2012 tot Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.Werkgelegenheid en sociale zakenAlle belang­hebbenden31.07.2009Lees verder
DeutschEnglishFrançais
Raadpleging over de herziening van de Richt­lijn inzake deposito­garantie­stelsels.Interne marktAlle belang­hebbenden27.07.2009Lees verder English
Openbare raadpleging over de manier waarop de herziening van de Richt­lijn ple­zier­vaar­tuigen 94/25/EG kan worden aangepakt.Interne marktOpen­baar19.07.2009Lees verder English
Raadpleging over de Mededeling van de Commissie van 27 mei 2009 over Euro­pese financiële supervisie.Interne marktAlle belang­hebbenden15.07.2009Lees verder English
Volgen van het verstrijken van Ver­orden­ing (EG) nr. 1407/2002 betreffende staats­steun voor de kolenindustrie.EnergieAlle belang­hebbenden15.07.2009 Lees verder English (en)
BIJDRAGE IN VER­BAND MET EEN TOE­KOMST­IGE VER­ORDEN­ING VAN DE COM­MIS­SIE OVER DE VORM EN IN­HOUD VAN EEN AD­VIES­AAN­VRAAG IN­ZAKE DE MAXI­MUM­WAARDE VOOR HET RESIDU VAN EEN FARMA­CO­LOG­ISCH WERK­ZAME STOF.Interne markt Alle belang­hebbenden06.07.2009Lees verder English
Follow-up van het groenboek over collectief verhaal voor consumenten.Consumenten­zakenAlle belang­hebbenden03.07.2009Lees verder English
Rome II Studie over schadeloosstelling van slachtoffers uit andere EU-landen
Schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen uit andere EU-lid­staten: een vergelijking van de nationale praktijken, een analyse van de problemen en een evaluatie van de opties om de positie van slachtoffers te verbeteren.
Interne marktAlle belang­hebbenden30.06.2009Lees verder English
Europese kleine en middel­grote onder­nem­ingen uit de uit­geverij­sector in het digi­tale tijd­perk: techno­logische en be­drijfs­innovatie.Informatie­maatschappijAlle belang­hebbenden26.06.2009Lees verder English
Industriële vormgeving als drijvende kracht voor gebruikersgerichte innovatie.Onder­nemingenAlle belang­hebbenden26.06.2009Lees verder English
Richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van de EU-regels inzake staats­steun op de financiering van breed­band­net­werken door de overheid.Staatssteun, tele­communicatieAlle belang­hebbenden22.06.2009 Lees verder English
Informatie- en communicatie­technologie voor een CO2-arme samenleving.Informatie­maatschappijAlle belang­hebbenden14.06.2009 Lees verder English
Openbare raadpleging over de harmoni­satie van de wetgeving inzake effecten.Interne marktAlle belang­hebbenden11.06.2009Lees verder
DeutschEnglishFrançais
Oproep tot het indienen van bijdragen over de markt­misbruik­richtlijn (Richtlijn 2003/6/EC).Interne marktAlle belang­hebbenden10.06.2009Lees verder English
Openbare raadpleging over de mogelijk­heden voor een nieuw initia­tief inzake de sloop van schepen.MilieuAlle belang­hebbenden06.06.2009Lees verder English
Vragenlijst aan de Lid-Staten en stake­hold­ers in het kader van de detail­handels­moni­toring-exercitie.Interne marktAlle belang­hebbenden05.06.2009Lees verder English
EMODNET – Bouwen aan een Europese mariene kennisinfrastructuur.Maritime policyAlle belang­hebbenden02.06.2009Lees verder English
proep tot het indienen van bij­dragen over de markt­mis­bruik­richtlijn (Richtlijn 2003/6/EG).Interne marktAlle belang­hebbenden30.05.2009Lees verder English
Raadpleging over de invoering van een Europees erfgoedlabel door de EU.CultureOpen­baar15.05.2009Lees verder
DeutschEnglishFrançais
Raadpleging over de eventuele statuten van een Europese stichting.Interne marktAlle belang­hebbenden15.05.2009Lees verder
DeutschEnglishFrançais
Herziening van de Omroep­mededeling van de Commissie van 2001.Staatssteun en mediaAlle belang­hebbenden08.05.2009Lees verder English
Vijfde verslag van de Euro­pese Gemeen­schap over de natio­nale mededel­ingen: de rol van belang­hebbenden.MilieuAlle belang­hebbenden04.05.2009Lees verder English
Raadpleging over het beheersplan voor zalm in de Oostzee.VisserijAlle belang­hebbenden01.05.2009Lees verder English
Groenboek – TEN-V:
Een Beleidsevaluatie – Op Weg Naar Een Beter Geïntegreerd Trans-Euro­pees Vervoersnetwerk Ten Dienste Van Het Gemeenschappelijke Vervoersbeleid.
Trans-Euro­pean networksAlle belang­hebbenden30.04.2009Lees verder English (en)
Raadpleging over de herziening van de vierde en de zevende richtlijn ven­noot­schapsrecht.Interne marktAlle belang­hebbenden30.04.2009Lees verder English
Raadpleging over de toekomst van het toezicht op de financiële diensten in de EU.Interne marktAlle belang­hebbenden10.04.2009Lees verder English
Verzoek om informatie over de richt­lijn inzake be­leggers­compensatie­stelsels (Richtlijn 1997/9/EG).Interne marktOpen­baar08.04.2009Lees verder English
Voorkomen van financiële uitsluiting: Gegarandeerde toegang tot een basis­bankrekening.Interne marktOpen­baar06.04.2009Lees verder English
Openbare raadpleging – Groenboek over de gezondheidheidswerkers in Europa.Volks­gezondheidAlle belang­hebbenden31.03.2009Lees verder English
Openbare raadpleging – RD4SD – Europees onderzoek naar duurzame ontwikkeling.OnderzoekAlle belang­hebbenden31.03.2009Lees verder English
Uw houding ten opzichte van de verordening betreffende de vangst in de EU.MilieuPubliek16.03.2009Lees verder English
Consultatie inzake de herziening van de Prospectus Richtlijn (Richtlijn 2003/71/EC).Interne marktAlle belang­hebbenden10.03.2009Lees verder English
Bijlage II bij de richtlijn over autowrakken: vierde aanpassing aan technische en weten­schappelijke vooruitgang.MilieuAlle belang­hebbenden09.03.2009Lees verder English
Openbare raad­pleging over de goed­keuring van motor­voertuigen op twee, drie of vier wielen.Onder­nemingenPubliek / Alle belang­hebbenden28.02.2009Lees verder English
Raadpleging over controle­struc­turen bij accountants­kantoren en de gevolgen daar­van voor de auditmarkt.Interne markt, AuditAlle belang­hebbenden28.02.2009Lees verder English
Groenboek Territoriale Cohesie – Territoriale diversiteit ombuigen tot een troef.Regionaal beleidPubliek / Alle belang­hebbenden28.02.2009 Lees verder
Raadpleging over alternatieve geschillen­beslechting (ADR) op het gebied van finan­ciële diensten.Interne marktPubliek / Alle belang­hebbenden27.02.2009Lees verder English
Openbare raadpleging om Hedge FundsInterne marktPubliek31.01.2009Lees verder English
Ontwerp van mededeling over de toe­passing van de regels voor staats­steun op openbare omroepen.Mededinging (Staatssteun)Lidstaten en andere belanghebbenden15.01.2009Lees verder English
Naar een versterkte veiligheid van de netwerken en de Informatie in Europa.Informatie­maatschappijBevolking / Organisaties09.01.2009Lees verder English
Laatste bijwerking: // | Naar boven