2009 - Kuulemismenettely - Euroopan komissio - Sinun äänesi Euroopassa

Päättyneetkuulemiset

OtsikkoPolitiikan alaKohde­ryhmäPäättymis­päiväSeuranta
Henkilötietojen suojaa koske­vaan perus­oike­uteen liittyvä lainsäädäntö.Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasiatKaikki sidosryhmät31.12.2009Lue lisää English
EU:n kalastus­politiikka – Kerro mielipiteesi.KalastusKaikki sidosryhmät31.12.2009Lue lisää English (en)
Kysely sidosryhmille eläinten terveyttä koskevan EU-lain­sää­dän­nön vaihtoehdoistaElintarvikkeiden turvallisuusSidos­ryhmät31.12.2009Lue lisää English
Varainhoito­ase­tuksen tarkistus.Talous­arvioKaikki18.12.2009Lue lisää DeutschEnglishFrançais
Nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisestä annettuun vihreään kirjaan liittyvä julkinen kuuleminen.KoulutusKaikki sidosryhmät15.12.2009 Lue lisää
EU:n rooli maailman­laa­jui­si­ssa terveys­kysymyksissäKehitysyhteis­työ, ulko­suh­teet, tut­ki­mus ja terveysKaikki sidosryhmät09.12.2009Lue lisää English
Tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman (2011 – 2020) valmisteluLiikenneKaikki sidosryhmät20.11.2009Lue lisää English (en)
Komissio järjestää kyselyn maino­sta­mi­sesta EGNOS-satelliitti­navigointi­järjestelmässäLiikenne / avaruusEU-kansa­laiset16.11.2009Lue lisää
Europeana – mitä seuraavaksi?Tieto­yhteiskuntaKaikki sidosryhmät15.11.2009Lue lisää English
Vaarallisista aineista aiheutuvien suu­ron­netto­muus­vaaro­jen tor­jun­taa kos­ke­van ns. ”Seveso II”-direktiivin tarkistusYmpä­ristöKaikki sidosryhmät10.11.2009Lue lisää English
Kuuleminen kansainvälisten tilin­tar­kas­tus­standardien käyttöönotosta.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät15.10.2009Lue lisää English
i2010-strategian jälkeinen aika: eurooppalaista Tieto-yhteiskuntaa koskevan uuden strategian päätavoitteet (2010 – 2015)
i2010-strategian jälkeinen aika: eurooppalaista Tieto­yhteiskuntaa koskeva uusi aloite
Tieto­yhteiskuntaKaikki,
Kaikki sidosryhmät
09.10.2009Lue lisää English
Kuluttajavalitusten ja -tiedustelujen yhden­mukais­tettu luokittelu- ja rapor­tointi­menetelmä.Kuluttaja-asiatKaikki05.10.2009Lue lisää English
Miten EU:n puiteohjelmien toteutta­mista voitaisiin yksinkertaistaa.Tutkimus ja teknologiaKaikki sidosryhmät30.09.2009Lue lisää English
Vertikaalisia sopimuksia koskevien kilpailusääntöjen tarkistaminen.Kilpailu – KilpailuoikeusKaikki sidosryhmät28.09.2009Lue lisää English
Moottoriajoneuvoalaa koskevan kil­pailu­lain­sää­dännön tarkistaminen.KilpailuoikeusKaikki sidosryhmät25.09.2009Lue lisää English
Tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin nykyaikaistaminen EU:ssa – kehitys­mah­dol­lisuudet.Yritykset ja teollisuudetKaikki sidosryhmät15.09.2009Lue lisää English
Yhteissijoitusyritysten omai­suuden­hoito­tehtävä.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät15.09.2009Lue lisää English
Vakavaraisuusdirektiiviin tehtävät mahdolliset lisämuutokset.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät04.09.2009Lue lisää English
Julkinen konsultaatio ”Taajuusylijäämän suo­mien mahdollisuuksien hyödyntäminen EU:n sosiaalisen hyvinvoinnin ja talouskasvun edistämiseen”.Tieto­yhteiskuntaKaikki sidosryhmät04.09.2009Lue lisää English
Mahdolliset toimet OTC-johdannais­markki­noiden häiriönsietokyvyn parantamiseksi.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät31.08.2009Lue lisää English
Vastuullinen luotonanto ja lainanotto EU:ssa.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät31.08.2009Lue lisää English
Luottotietokysymyksiä käsittelevän asian­tunti­jaryhmän raportti.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät31.08.2009Lue lisää English
RoHS-direktiivin liitteen muuttaminen sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät07.08.2009Lue lisää English
Energiatehokkuuden toiminta­suunni­telman (KOM (2006) 545) arviointi ja tarkennus.EnergiaKaikki sidosryhmät03.08.2009Lue lisää English (en)
Yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisen määräajat.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät03.08.2009Lue lisää English
Romuajoneuvodirektiivin liitteen II mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen neljännen kerran.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät03.08.2009Lue lisää English
“Driver training and traffic safety education” public consultation EnglishLiikenneKaikki sidosryhmät31.07.2009Lue lisää English (en)
Vuosi 2012 – aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi?Työllisyyden ja sosiaaliasioidenKaikki sidosryhmät31.07.2009Lue lisää
DeutschEnglishFrançais
Julkinen kuuleminen talletusten vakuus­järjes­tel­miä koskevan direk­tii­vin tarkis­tuksesta.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät27.07.2009Lue lisää English
Huviveneitä koskevan direktiivin 94/25/EY muuttaminenSisä­markkinatKaikki sidosryhmät19.07.2009Lue lisää English
Komission tiedonanto Euroopan finanssi­val­von­nasta 27.5.2009.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät15.07.2009Lue lisää English
Kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 23 päi­vänä heinäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1407/2002 voi­massa­olon päät­tymisen seuraukset.EnergiaKaikki sidosryhmät15.07.2009 Lue lisää English (en)
FARMAKOLOGISESTI VAIKUTTAVAN AINEEN JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRÄÄ KOS­KE­VAN LAU­SUN­TO­PYYN­NÖN JA HAKEMUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ – EHDOTUKSET KO­MIS­SION ASETUSTA VARTEN.Sisä­markkinat Kaikki sidosryhmät06.07.2009Lue lisää English
Vihreä kirja kuluttajien kollektiivisista oikeussuojakeinoista – jatkotoimenpiteet.Consumer affairsKaikki sidosryhmät03.07.2009Lue lisää English
Rooma II -tutkimus uhreille rajatylittävissä tapauksissa maksettavista korvauksista
Uhreille maksettavat korvaukset raja­ty­lit­tä­vissä tie­liikenne­onnetto­muusta­pauksi­ssa EU:ssa: kansallisten käytäntöjen vertailu, ongelmien analysointi ja uhrien asemaa rajatylittävissä tapauksissa parantavien vaihtoehtojen arviointi.
Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät30.06.2009Lue lisää English
Eurooppalaiset kustannusalan pk-yritykset digiaika­kaudella – Innovatiivisia teknisiä ratkaisuja ja liikeideoita.Tieto­yhteiskuntaKaikki sidosryhmät26.06.2009Lue lisää English
Muotoilun merkitys käyttäjäkeskeisessä innovoinnissa.YrityksetKaikki sidosryhmät26.06.2009Lue lisää English
Komission suuntaviivat EU:n val­tion­tukisääntöjen soveltamisesta laa­ja­kai­sta­verk­kojen julkiseen rahoitukseen.Valtiontuki, televiestintäKaikki sidosryhmät22.06.2009 Lue lisää English
Tieto- ja viestintätekniikan avulla vähähiiliseen talouteen.Tieto­yhteiskuntaKaikki sidosryhmät14.06.2009 Lue lisää English
Arvopaperilainsäädännön yhdenmukaistaminen.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät11.06.2009Lue lisää
Kannanottopyyntö – markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi
(direktiivi 2003/6/EY).
Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät10.06.2009Lue lisää English
Laivanromutusta koskevan uuden EU-aloitteen sisältö.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät06.06.2009Lue lisää English
Vähittäiskaupan seuranta: Kyselylomake jäsenvaltioille ja sidosryhmille.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät05.06.2009Lue lisää English
EMODNET – Meriasioiden eurooppalaisen osaamisinfrastruktuurin rakentaminen.Meri­politiikkaKaikki sidosryhmät02.06.2009Lue lisää English
Kannanottopyyntö – markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi
(direktiivi 2003/6/EY).
Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät30.05.2009Lue lisää
English
Euroopan kulttuuri­perintö­tunnuksen käyttöön­otto Euroopan unionissa.KulttuuriKaikki15.05.2009Lue lisää
DeutschEnglishFrançais
Konsultaatio mahdollisesta eurooppa­säätiöstä.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät15.05.2009Lue lisää
Deutsch English Français
Yleisradiotoimintaa koskevan komission tiedonannon 2001 tarkistaminen.Valtiontuki ja mediaKaikki sidosryhmät08.05.2009Lue lisää English
Euroopan yhteisön antama viides kansallisia tiedonantoja koskeva kertomus: Sidosryhmien osallistuminen.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät04.05.2009Lue lisää English
Kuuleminen Itämeren lohen hoitosuunnitelmasta.KalastusKaikki sidosryhmät01.05.2009Lue lisää English
Vihreä Kirja - Euroopan Laajuinen Liikenne­verkko:
”Katsaus Politiikkaan – Integroidumpi Euroopan Laajuinen Liikenneverkko Yhteisen Liikennepolitiikan Tueksi”.
Trans-Euro­pean networksKaikki sidosryhmät30.04.2009Lue lisää
Neljännen ja seitsemännen yhtiö­oikeus­direk­tiivin tarkistus.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät30.04.2009Lue lisää English
Rahoituspalvelujen valvonnan tule­vai­suus EU:ssa.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät10.04.2009Lue lisää English
Kannanottopyyntö sijoittajien kor­vaus­järjes­tel­mi­stä (direktiivi 1997/9/EY).Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät08.04.2009Lue lisää English
Taloudellinen osallisuus – Miten varmistaa kaikille mahdollisuus avata pankkitili.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät06.04.2009Lue lisää English
Julkinen kuuleminen - Vihreä kirja Euroopan terveyden­huoltohen­kilö­stö­stä.Kansan­terveydenKaikki sidosryhmät31.03.2009Lue lisää English
Julkinen kuuleminen – RD4SD – Eurooppalainen kestävän kehityksen tutkimus.TutkimusKaikki sidosryhmät31.03.2009Lue lisää English
Sinun suhtautumisesi ansastuksen sääntelyyn EU:ssa.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät16.03.2009Lue lisää English
Konsultaatio esitedirektiivin (2003/71/EY) uudistuksesta.Sisä­markkinatKaikki sidosryhmät10.03.2009Lue lisää English
Romuajoneuvodirektiivin liitteen II mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen neljännen kerran.Ympä­ristöKaikki sidosryhmät09.03.2009Lue lisää English
Julkinen kuuleminen ehdotuksesta puite­ase­tuk­seksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoria­joneuvojen ja nelipyörien tyyppi­hyväk­synnästä.YrityksetKansalaiset / Kaikki28.02.2009Lue lisää English
Tilintarkastusyritysten val­vonta­jär­jes­telmät ja niiden vaikutus tilin­tar­kastus­markkinoihin.Sisä­markkinat, tilin­tarkastusKaikki sidosryhmät28.02.2009Lue lisää English
Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta – Alueellisen monimuotoisuuden muutta­minen vahvuudeksi.Alue­politiikkaKaikki / Kaikki sidosryhmät28.02.2009 Lue lisää
Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR) rahoituspalvelualallaSisä­markkinatKaikki / Kaikki sidosryhmät27.02.2009Lue lisää English
Public consultation on Hedge Funds EnglishSisä­markkinatKaikki31.01.2009Lue lisää English
Luonnos: Tiedonanto valtion­tukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleis­radio­toimintaan.Kilpailu (valtiontuki)Jäsenvaltiot ja muut intressitahot15.01.2009Lue lisää English
Kohti vahvistettua verkko- ja tieto­turva­politiikkaa Euroopassa.Tieto­yhteiskuntaKansalaiset / Organisaatiot09.01.2009Lue lisää English
Viimeisin päivitys: 30/10/2010 | Sivun alkuun