2009 - Afsluttede høringer - Kom til orde i Europa - Europa-Kommissionen

Afsluttedehøringer

See also:

TitelPolitikområdeMålgruppeSlutdatoResultater
Høring om retsgrundlaget for den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger.Frihed, sikker­hed og retfærdighedAlle interesserede parter31.12.2009Læs mere her English
EU’s fiskeripolitik – deltag i debatten!FiskeriAlle interesserede parter31.12.2009Læs mere her English (en)
Spørgeskema til de berørte parter om forslag til en eventuel ny EU-lovgivning om dyresundhedFøde­vare­sikkerhedAlle interesserede parter31.12.2009Læs mere her English
Revision af finansforordningen.BudgetBorgerne18.12.2009Læs mere her DeutschEnglishFrançais
Høring om grønbogen om fremme af de unges læringsmobilitet.UddannelseAlle interesserede parter15.12.2009Læs mere her
EU’s rolle for sund­hed på verdensplan.Udvikling, forbindelser udadtil, forskning og sundhedAlle interesserede (ngo’er, FN-familien, regeringer, nationale og lokale myndigheder)09.12.2009Læs mere her English
Revision af konkurrence­reglerne for aftaler i forsikrings­sektorenMonopolerAlle inter­esserede parter30.11.2009Læs mere her English
Internethøring i forbindelse med for­be­redelsen af et euro­pæisk handlings­program for trafik­sikker­heden 2011 – 2020TransportAlle inter­esserede parter20.11.2009Læs mere her English (en)
Kommissionen lancerer under­søgelse om reklame for EGNOS (satellit­navigation)Transport og rummetOffentlig16.11.2009Læs mere her
Europeana – hvad nu?Informations­samfundAlle interesserede parter15.11.2009Læs mere her English
Kommissionens høring om revision af Seveso II-direktivet om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stofferMiljøAlle interesserede parter10.11.2009Læs mere her English
Høring om vedtagelsen af internationale revisionsstandarder.Det indre markedAlle interesserede parter15.10.2009Læs mere her English
Efter i2010: prioriteter for en ny strategi for det europæiske informations­samfund (2010 – 2015)
Offentlig høring om et nyt initiativ til opfølgning af i2010-strategien for informationssamfundet.
Informations­samfundOffentlig,
Alle interesserede parter
09.10.2009Læs mere her English
Spørgeskema til offentlig høring om en harmoniseret metode til at klassificere og rapportere om forbrugerklager og ?forespørgsler.Forbruger­politikOffentlig05.10.2009Læs mere her English
Idéer til forenkling af EU’s rammeprogrammer.Forskning og teknologiMedlemmer af et RP7-pro­gram­ud­valg, med­lemmer af en råd­givende RP7-gruppe, natio­nale kon­takt­punk­ter, for­slags­be­dømmere (peer re­viewer), tid­ligere eller nu­vær­ende med­virk­ende i pro­jekter under ram­me­pro­gram­met, an­dre (pri­vate eller orga­nisa­tioner).30.09.2009Læs mere her English
Revision af konkurrencereglerne for vertikale aftaler.Konkurrence, AntitrustBerørte parter med direkte er­faring med de nu­gæl­dende regler28.09.2009Læs mere her English
Gennemgang af konkurrencereglerne for motorkøretøjsindustrien.Karteller og monopolerAlle interesserede parter25.09.2009Læs mere her English
Om modernisering af ikt-standardi­seringen i EU – vejen frErhvervs­politikAlle interesserede parter15.09.2009Læs mere her English
Høring om depositar­funktionen for investeringsinstitutter.Det indre markedAlle interesserede parter15.09.2009Læs mere her English
Offentlig høring om eventuelle yderligere ændringer af kapital­kravs­direktivet (»CRD«).Det indre markedAlle interesserede parter04.09.2009Læs mere her English
Offentlig høring: »Hvordan digi­tali­serings­divi­denden kan give sociale fordele og øko­nomisk vækst i Europa«.Informations­samfundAlle interesserede parter04.09.2009Læs mere her English
Høring om mulige initiativer til at gøre OTC-derivat­markederne mere modstandsdygtige.Det indre markedAlle interesserede parter31.08.2009Læs mere her English
Høring om, hvordan man sikrer ansvarlig långivning og låneoptagelse i EU.Det indre markedAlle interesserede parter31.08.2009Læs mere her English
Høring om rapporten fra ekspertgruppen vedrørende kredithistorie.Det indre markedAlle interesserede parter31.08.2009Læs mere her English
Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilaget til RoHS-direktivet.MiljøAlle interesserede parter07.08.2009Læs mere her English
Evaluering og revision af Handlingsplan for energieffektivitet (KOM (2006) 545)EnergiAlle interesserede parter03.08.2009Læs mere her English (en)
Høring om eventuelle slutdatoer for overgang til SEPA.Det indre markedAlle interesserede parter03.08.2009Læs mere her English
Fjerde tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af bilag II til ELV-direktivet.MiljøAlle interesserede parter03.08.2009Læs mere her English
Træning af fører af motor­køre­tøjer og færdsels­sikker­heds­uddannelse.TransportAlle interesserede parter31.07.2009Læs mere her English (en)
Høring om at udnævne 2012 til det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerneBeskæftigelse og social- og arbejds­markedspolitikRelevante interesserede parter, f.eks. ngo’er på EU-plan, arbejds­marked­ets parter, EU-landenes regeringer og orga­ner samt organisa­tioner, der repræ­senterer regionale og lokale myndig­heder, eksperter i aldring, soli­daritet mellem gener­atio­nerne, kom­muni­kation og adfærds- og holdnings­ændring31.07.2009Læs mere her DeutschEnglishFrançais
Høring om revisionen af direktivet om indskuds­garantiordninger.Det indre markedAlle interesserede parter27.07.2009Læs mere her English
Offentlig høring om mulige metoder til ændring af direktiv 94/25/EF om fri­tids­fartøjer.Det indre markedOffentlig­heden19.07.2009Læs mere her English
Høring om Kommissionens meddelelse af 27. maj 2009 om et europæisk finans­til­synssystem.Det indre markedAlle interesserede parter15.07.2009Læs mere her English
Konsekvenser af udløbet af Forordning (EF) nr. 1407/2002 om statsstøtte til kul­industrien.EnergiAlle interesserede parter15.07.2009 Læs mere her English (en)
BIDRAG TIL KOMMISSIONENS KOMMENDE FORORDNING OM FORMAT OG INDHOLD HVAD ANGÅR ANSØGNINGER OG AN­MOD­NINGER MED HENBLIK PÅ UDTALELSE OM EN MAKSIMALGRÆNSEVÆRDI FOR REST­KONCENTRATIONER AF ET FARMAKOLOGISK VIRKSOMT STOF.Det indre marked Alle interesserede parter06.07.2009Læs mere her English
Opfølgning af grønbogen om kollektivt søgsmål for forbrugere.Forbruger­spørgs­målAlle borgere og organisationer er velkomne til at deltage i denne høring. Vi modtager spe­cielt gerne bidrag fra for­bruger­orga­nisa­tioner, virksom­heder, herunder SMV’er, og offent­lige myndigheder03.07.2009Læs mere her English
Rom II-undersøgelse om erstatning til ofre for ulykker, der involverer flere EU-lande
Erstatning til ofre for grænse­over­skridende trafik­ulykker i EU – sammen­ligning af natio­nal praksis, problem­analyse og vurdering af mulig­hederne for at for­bedre for­holdene for ofrene.
Det indre markedAlle interesserede parter30.06.2009Læs mere her English
Europæiske små og mellemstore forlags­virksomheder i den digitale tidsalder – teknologisk og erhvervsmæssig innovation.Informations­samfundetEuropæiske små og mellem­store forlags­virksomheder26.06.2009Læs mere her English
Design som driv­kraft for bruger­centreret innovation.Erhvervs­politikAlle interesserede parter26.06.2009Læs mere her English
Kommissionens bred­bånds­retnings­linjer for anvendelsen af EU’s stats­støtte­regler på offent­lig fin­ans­iering af bredbåndsnet.Statsstøtte, tele­kommunikationMedlemslande, offent­lige myndig­heder, tele­opera­tører, invest­orer i bredbåndsnet22.06.2009 Læs mere her English
Informations- og kommu­nika­tions­tekno­logi til et lav-CO₂-samfund.Informations­samfundetAlle interesserede parter14.06.2009 Læs mere her English
Offentlig høring om harmoni­seringen af værdi­papir­lov­givningen.Det indre markedAlle interesserede parter11.06.2009Læs mere her
Indkaldelse af dokumentation om markeds­mis­brugs­direk­tivet (direktiv 2003/6/EF).Det indre markedAlle interesserede parter10.06.2009Læs mere her English
Offentlig høring om et nyt initiativ vedrørende ophugning af skibe.MiljøAlle interesserede parter06.06.2009Læs mere her English
Overvågning af markedet for detailhandel: spørgeskema til medlems­staterne og interesserede parter.Det indre markedAlle interesserede parter05.06.2009Læs mere her English
EMODNET – opbygning af en euro­pæisk viden­infra­struktur på havområdHavpolitikAlle interesserede parter02.06.2009Læs mere her English
Indkaldelse af doku­mentation om markeds­mis­brugs­direktivet (direktiv 2003/6/EF).Det indre markedAlle interesserede parter30.05.2009Læs mere her English
Høring om EU’s indførelse af et euro­pæisk kultur­arvs­mærke.KulturOffentlig­heden15.05.2009Læs mere her DeutschEnglishFrançais
Høring om en eventuel statut for den europæiske fond.Det indre markedFonde, stiftelser, donorer, stiftere, medlems­lande, til­syns­myndig­heder, skattem­yndig­heder, aktører inden for retsvæsenet, akademikere15.05.2009Læs mere her Deutsch English Français
Revision af Kommissionens meddelelse om radio- og tv-virksomhed fra 2001.Statsstøtte og medierMedlemslande, forbrugere, offentlige og private radio- og tv-foretagender, trykte medier, tele­operatører, inter­net­selskaber08.05.2009Læs mere her English
Femte rapport fra EU om de nationale meddelelser: aktørernes engagement.MiljøEuropæiske orga­nisa­tioner med for­bin­delse til klima­dagsordenen04.05.2009Læs mere her English
Høring om forvaltningsplanen for østersølaks.FiskeriAlle interesserede parter01.05.2009Læs mere her English
Grønbog TEN-T:
»En Gennemgang Af Politikken – På Vej Mod Større Integration I Det Trans­euro­pæiske Trans­port­net Til Gavn For Den Fælles Transportpolitik«.
Trans-Euro­pean networksOffentlige myndigheder, infra­struktur­selskaber på trans­port­om­rådet og trans­portselskaber / opera­tører i de for­skellige trans­port­sektorer, forsknings­insti­tutter, fin­an­sielle insti­tutioner, ikke-stats­lige organi­sationer, erhvervs­sammen­slut­ninger og borgere30.04.2009Læs mere her
Høring om gennemgangen af fjerde og syvende selskabsdirektiv.Det indre markedAlle interesserede parter30.04.2009Læs mere her
Høring om det fremtidige tilsyn med finansielle tjenesteydelser i EU.Det indre markedAlle interesserede parter10.04.2009Læs mere her English
Indkaldelse af doku­menta­tion om direk­tivet om invest­or­gar­anti­ordninger (direktiv 1997/9/EF).Det indre markedOffentlig­heden08.04.2009Læs mere her English
Finansiel inklusion: Sikring af adgang til en almindelig bankkonto.Det indre markedOffentlig­heden06.04.2009Læs mere her English
Offentlig høring - Grønbog om sund­heds­personale i Europa.FolkesundhedAlle interesserede parter31.03.2009Læs mere her English
Offentlig høring – RD4SD – Europaeisk forskning for baeredygtig udvikling.ForskningAlle interesserede parter31.03.2009Læs mere her English
Din holdning til regulering af fælde­fangst i EU.MiljøOffentlig­heden16.03.2009Læs mere her English
Consultation on the review of the Prospectus Directive English
(direktiv 2003/71/EF).
Det indre markedAlle interesserede parter10.03.2009Læs mere her English
Fourth adaptation of Annex II to the ELV direc­tive to tech­ni­cal and sci­en­tific progress. EnglishMiljøAlle interesserede parter09.03.2009Læs mere her English
Offentlig høring om et forslag til ramme­for­ordning om type­god­ken­delse af to- og trehjulede motor­drevne køretøjer og quadricykler.Erhvervs­politikOffentlig­heden ?/ ?Alle interesserede parter28.02.2009Læs mere her English
Høring om kontrol­struk­turer i revisions­firmaer og deres konse­kven­ser for re­visi­ons­markedetDet indre marked, revisionrevisorer, regns­kabsud­arbejdere, invest­orer, advokat­firmaer, virksom­heder, der yder for­ret­nings­ser­vice, samt re­visi­ons­myndig­heder og EU-med­lemslande28.02.2009Læs mere her English
Grønbog om territorial samhørighed – at vende territorial forskellighed til styrke.Regional­politikOffentlig­heden ?/ ?Alle interesserede parter28.02.2009 Læs mere her
Høring om alter­nativ tvist­bilæggelse inden for finan­sielle tjenesteydelser.Det indre markedOffentlig­heden / Alle interesserede parter27.02.2009Læs mere her English
Public consultation on Hedge Funds EnglishDet indre markedOffentlig­heden31.01.2009Læs mere her English
Udkast til meddelelse om stats­støtte­reglernes anvendelse på public service radio- og tv-virksomhed.Konkurrence (statsstøtte)Medlemsstaterne og andre interesserede parter15.01.2009Læs mere her English
På vej mod en politik for styrket netværks- og informations­sikkerhed i Europa.Informations­samfundetBorgere / Organisationer09.01.2009Læs mere her English
Seneste opdatering: 30/10/2010 | Til toppen