Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Λίγα λόγια για τον δικτυακό τόπο - Η φωνή σας στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο δικτυακός τόπος;

«Η φωνή σας στην Ευρώπη» δημιουργήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας Διαδραστική χάραξη πολιτικών. Η πρωτοβουλία αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ελάχιστων προδιαγραφών διαβούλευσηςpdf της Επιτροπής, αποσκοπεί στην καλύτερη διακυβέρνηση της Ευρώπηςpdf και στη θέσπιση καλύτερων νομοθετικών ρυθμίσεωνpdf.

Γιατί κάποιες πληροφορίες δεν υπάρχουν στη γλώσσα μου;

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ορισμένα τμήματά του παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους της Επιτροπής, οι οποίοι – για διάφορους λόγους – είναι διαθέσιμοι σε έναν περιορισμένο αριθμό γλωσσών.Για παράδειγμα, τα έγγραφα διαβούλευσης που απευθύνονται σε ειδικούς δεν δημοσιεύονται απαραίτητα σε όλες τις γλώσσες.Παρόλ'αυτά, οι απαντήσεις γίνονται δεκτές σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τα ίδια τα έγγραφα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό αυτό τόπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, ανακοίνωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων του δικτυακού τόπου «Η φωνή σας στην Ευρώπη» ανήκουν στον Ιωάννη Κουναδέα και εκχωρούνται βάσει σχετικής αδείας από την Fotolia.