Sökväg

Ytterligare verktyg

Företag

För att få hjälp med att hävda dina EU-rättigheter bör du i första hand vända dig till de nationella myndigheterna och inte till EU-institutionerna.

Vad handlar ditt ärende om?

En myndighet i annat medlemsland respekterar inte mina EU-rättigheter

Illojal konkurrens från andra företag

Orättvist statligt stöd till utländska konkurrenter

Orättvis behandling av ett EU-organ

Jag vill lösa en näthandelstvist med en kund

Jag vill anmäla en nationell myndighet som bryter mot EU-rätten