Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego

Inwestowanie w sieć

Pociąg na torach w kształcie euroTransport trzeba planować w perspektywie długookresowej. Decyzje podejmowane w najbliższych latach przesądzą o tym, jak sytuacja będzie wyglądać przez całe dziesięciolecia. Niezbędne są jednak pokaźne inwestycje, by poprawić infrastrukturę w całej UE. Europa pozostaje w tyle za światową czołówką, a pieniądze publiczne nie wystarczą. Aby świadczyć wysokiej jakości usługi, potrzebujemy nowych nakładów prywatnych i nowych sposobów przyciągnięcia inwestycji.

Dlaczego musimy inwestować ...

 • TUE dysponuje siecią ponad 4,5 miliona km utwardzonych dróg, 212 500 km linii kolejowych oraz 41 000 km żeglownych śródlądowych dróg wodnych.

  Źródło: szacunki KE oparte na danych Eurostat, Międzynarodowej Unii Kolejowej i źródłach krajowych

 • Od ostatniego rozszerzenia w 2007 r. polityka transportowa UE objęła większą część kontynentu i 500 milionów obywateli. Nowe państwa członkowskie mają tylko 4 800 km autostrad i brak w nich linii zbudowanych na potrzeby szybkich pociągów; konwencjonalne linie kolejowe są często w złym stanie.

  Źródło: Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010 English (en) („Energia i transport w Europie – mały rocznik statystyczny 2010”)

 • Sprawna sieć transportowa wymaga znacznych zasobów. Szacuje się, że w latach 2010–2030 koszt rozwoju infrastruktury w UE pozwalającego dotrzymać kroku popytowi na transport wyniesie ponad 1,5 biliona euro. Ponadto, aby osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji, niezbędne są dodatkowe inwestycje w pojazdy, sprzęt i infrastrukturę ładującą sięgające biliona euro. Ukończenie sieci TEN-T wymaga wydatków rzędu 550 miliardów euro do 2020 r., z czego mniej więcej 215 miliardów euro posłuży usunięciu najważniejszych wąskich gardeł.

  Źródło: obliczenia KE oparte na systemie informacyjnym TENtec pdf - 2 MB [2 MB] English (en) oraz ocenie skutków towarzyszącej białej księdze, SEC(2011) 358

 • Przewiduje się, że przewozy towarowe wzrosną do 2050 r. o około 80% w porównaniu z 2005 r., natomiast ruch pasażerski zwiększy się o 51%.

  Źródła: modele transportowe PRIMES-TREMOVE i TRANSTOOLS (Załącznik 5 do oceny skutków towarzyszącej białej księdze, SEC(2011) 358) pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

 • Niebo nad Europą i lotniska mogą się zatkać, jeżeli nie zostaną dokonane znaczne inwestycje zmierzające do wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolitej przestrzeni powietrznej). Oczekuje się, że lotnicze przewozy pasażerskie wzrosną do 2020 r. o ponad 50%, a towarowe o 125%.

  Źródło: model transportowy TRANSTOOLS (Załącznik 5 do oceny skutków towarzyszącej białej księdze, SEC(2011) 358) pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

 • W latach 2000–2006 UE zainwestowała w swoją infrastrukturę transportową 859 miliardów euro.

  Źródło: Steer Davies Gleave, 2009, Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000–2006, Work Package 5A: Transport pdf - 2 MB [2 MB] English (en) , First Intermediate Report (Pierwszy raport tymczasowy „Ocena ex post programów polityki spójności 2000–2006, pakiet roboczy 5A: transport”).

Decyzje inwestycyjne mają charakter długoterminowy ...

 • Średni czas eksploatacji samolotu wynosi około 30 lat, statków około 28 lat, a tabor kolejowy jest wymieniany co mniej więcej 35 lat.

  Źródło: Pridmore et al, 2009, Pridmore i in., 2009, An overview of the factors that limit new technology and concepts in the transport sector („Przegląd czynników ograniczających wdrażanie nowych technologii i koncepcji w sektorze transportowym”)

 • Od zaplanowania autostrady do jej ukończenia może upłynąć do 20 lat. Średni koszt kilometra waha się w zależności od lokalizacji oraz złożoności przebiegu trasy i może wynieść zaledwie 7,1 miliona euro, ale też sięgnąć 26,8 miliona euro.

  Źródła: magazyn Geldidee3/2007, PressRelations 

 • Ocenia się, że wartość bieżąca inwestycji wymaganych, aby zbudować infrastrukturę elektrycznego transportu drogowego w UE, wyniosi od 80 do 140 miliardów euro.

  Źródło: model transportowy PRIMES-TREMOVE (Załącznik 5 do oceny skutków towarzyszącej Białej Księdze, SEC(2011) 358 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) )

Strona główna
Ostatnia aktualizacja: 01/06/2011 | Początek strony