Liikuvus ja transport

Elukutselised sõidukijuhid

Väsimus ja lubatud sõidukiiruse ületamine on veoautode, busside ja ametiautode juhtide seas peamisteks õnnetuste põhjusteks. Tööstusriikides on liiklusõnnetused peamiseks tööga seotud surmajuhtumite põhjuseks.

Sõiduaeg

Veok maanteel sõitmasVäsimus on oluliseks teguriks umbes 20% raskete kommertsveokitega toimuvate õnnetuste puhul.

ELi seadustega piiratakse rooli taga oldavat aega elukutseliste sõidukijuhtide jaoks siis, kui kogu teekond või osa sellest asub rohkem kui ühes ELi liikmesriigis.

Sõiduaeg ei tohi ületada 9 tundi päevas või 56 tundi nädalas. Pärast 4,5-tunnist sõitu peavad sõidukijuhid tegema vähemalt 45-minutilise pausi.

Ohtlike kaupade vedu

EL on keelustanud teatavate ohtlike kaupade maanteetranspordi, eelkõige plahvatusohu korral.

Ohtlike kaupade puhul on ELi eeskirjadega nõutavad pakendamise ja märgistamise miinimumstandardid. Samuti peavad selliseid kaupu vedavad veokid olema vastava ehitusega ning varustatud asjaomaseteks vedudeks vajalike seadmetega.

Navigeerimisabi

EL on rahastanud raskeveokitele mõeldud marsruudi navigatsiooni ja juhiabisüsteeme projekti Heavyroute raames.

Kõnealune süsteem aitab sõidukijuhtidel leida kõige tõhusama marsruudi, võttes aluseks järgmised näitajad: aeg, tee sobivus, silla- ja tunnelivõrgustikud (mitte kõik sillad ei ole raskeveokite jaoks piisavalt tugevad), kütusekulu ja keskkonnakulu.

Ülekoormus

Raskete veoautode ülekoormamine ei ole mitte üksnes ohtlik, vaid see toob endaga kaasa ka suuremad teeparanduskulud ning muu liikluse häirimise.

ELi poolt rahastatava projekti REMOVE raames on uuritud võimalusi ülekoormamist käsitlevate eeskirjade jõustamiseks, kasutades tehnoloogiat, mis võimaldab kaaluda liikuvat sõidukit.