Κινητικότητα και Μεταφορές

Επαγγελματίες οδηγοί

Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και οχημάτων επιχειρήσεων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.

Διάρκεια του χρόνου οδήγησης

Φορτηγό καθ' οδόνΗ κόπωση αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στο 20% περίπου των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται βαριά επαγγελματικά οχήματα.

Η νομοθεσία της Ένωσης θέτει ανώτατα όρια στον χρόνο οδήγησης για τους επαγγελματίες οδηγούς, όταν ένα μέρος ή όλο το ταξίδι τους γίνεται σε περισσότερες της μιας χώρες της ΕΕ.

Ο χρόνος οδήγησης πρέπει να μην υπερβαίνει τις 9 ώρες την ημέρα ή τις 56 ώρες την εβδομάδα. Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών οι οδηγοί πρέπει να κάνουν διάλειμμα τουλάχιστον 45 λεπτών.

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η ΕΕ έχει απαγορεύσει τη μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Για ορισμένα άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, οι κανόνες της ΕΕ θέτουν ελάχιστες προδιαγραφές συσκευασίας και επισήμανσης, ενώ παράλληλα απαιτούν κατάλληλο σχεδιασμό και εξοπλισμό των οχημάτων που τα μεταφέρουν.

Βοήθεια πλοήγησης

Επίσης, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ένα σύστημα καθοδηγούμενης πορείας και υποβοήθησης οδηγού για βαριά φορτηγά οχήματα, στο πλαίσιο του σχεδίου Heavyroute.

Το σύστημα αυτό βοηθά τους οδηγούς να βρίσκουν την αποδοτικότερη πορεία από άποψη χρόνου, καταλληλότητας δρόμου, παρουσίας γεφυρών και σηράγγων (δεν έχουν όλες οι γέφυρες επαρκή ικανότητα για να αντέχουν το βάρος αυτών των οχημάτων), κατανάλωσης καυσίμων και περιβαλλοντικού κόστους.

Υπερφόρτωση

Η υπερφόρτωση των βαρέων οχημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα ασφάλειας, αλλά και με το υψηλότερο κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου και την συνεπακόλουθη διατάραξη της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου REMOVE, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, εξετάζονται τρόποι για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την υπερφόρτωση, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνολογία ζύγισης εν κινήσει.