Transport

Välismaale - Ühendkuningriik


Mobiiltelefon

Non Mandatory

Juhid ei tohi mobiiltelefoni kasutada vabakäeseadmeta.

Mandatory

Juhid võivad mobiiltelefoni kasutada vabakäeseadmega.

Liiklusohutuse direktiivi (direktiiv (EL) 2015/413/EL) artikli 8 lõikele 1 vastava käesoleval veebisaidil leiduva teabe on esitanud asjaomase riigi ametiasutused. Esitatud andmete ja kõnealuses riigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud. Andmete puhul on tegemist üksnes dokumenteerimisvahendiga ja komisjon ei vastuta mingil viisil nende sisu või täpsuse eest.