Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου 

Οδηγώντας στο εξωτερικό - Ηνωμένο Βασίλειο

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την οδική ασφάλεια (Οδηγία 2015/413/EΕ), συγκεντρώθηκαν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των κανόνων που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.