Μεταφορών

Μετάβαση στο εξωτερικό - Μάλτα


Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την οδική ασφάλεια (Οδηγία (EE) 2015/413/EΕ), παρέχονται από τις αρχές της οικείας χώρας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των κανόνων που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.