Μεταφορών

Μετάβαση στο εξωτερικό - Αυστρία


Όρια ταχύτητας

Μοτοσικλέτες
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 100

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 130

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Επιβατικά αυτοκίνητα & ημιφορτηγά
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 100

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 130

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Επιβατικά αυτοκίνητα & ημιφορτηγά
Οχήματα κάτω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80 Speed 100

Μη αστικό οδικό δίκτυο

  • 100 km/h για επιβατικά οχήματα ή ημιφορτηγά που έλκουν ελαφρά ρυμουλκούμενα κάτω των 750 kg (Τύπος O1.)
  • 70/80 km/h για επιβατικά οχήματα ή ημιφορτηγά που έλκουν ρυμουλκούμενο μεταξύ 750 kg and 3,5 t (Tύπος O2.)
Speed 80 Speed 100

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

  • 100 km/h για επιβατικά οχήματα ή ημιφορτηγά που έλκουν ελαφρά ρυμουλκούμενα κάτω των 750 kg (Τύπος O1.)
  • 80 km/h για επιβατικά οχήματα ή ημιφορτηγά που έλκουν ρυμουλκούμενο μεταξύ 750 kg και 3,5 t (Τύπος O2.)

Βαρέα φορτηγά οχήματα
άνω των 3,5 t

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 70

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Λεωφορεία

Γενικά όρια ταχύτητας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σήματα της τροχαίας) [km/h]

Speed 50

Αστικό οδικό δίκτυο

Speed 80

Μη αστικό οδικό δίκτυο

Speed 100

Αυτοκινητόδρομοι/οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Οι πληροφορίες αυτού του ιστότοπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την οδική ασφάλεια (Οδηγία (EE) 2015/413/EΕ), παρέχονται από τις αρχές της οικείας χώρας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών και των κανόνων που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα, υπερισχύουν οι τελευταίοι. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους.