Under maintenance

Vodičských preukazov

Driving licence icon

 

Vodičský preukaz vzoru Spoločenstva
Vzájomné uznávanie
Skupiny vozidiel
Vydávanie vodičských preukazov
Obnovenie platnosti vodičských preukazov
Krádež alebo strata vodičského preukazu
Odobratie, zrušenie a pozastavenie platnosti vodičských preukazov
Minimálne vekové hranice
Situácie, ktoré sa týkajú krajín mimo EÚ
 
Vodičský preukaz vzoru Spoločenstva
TOP
 • Musím starý vodičský preukaz vymeniť za nový preukaz vzoru Spoločenstva?

  Nie, staré vnútroštátne vodičské preukazy ostávajú platné až do vypršania doby platnosti. Povinnosťou je však vymeniť ich pred vypršaním doby platnosti. Doba platnosti je uvedená na vodičskom preukaze, ale ak právne predpisy členského štátu, kde žijete, stanovujú kratšiu dobu platnosti, bude platiť táto kratšia doba. Preukaz môžete vymeniť aj skôr, ak o to požiadate. Potom dostanete nový preukaz vzoru Spoločenstva so skupinami, ktoré zodpovedajú skupinám na starom preukaze.

 • Aký má význam vymeniť vodičský preukaz za preukaz vzoru Spoločenstva?

  Nemení sa nič ani v súvislosti s vašimi právami, ani v súvislosti so vzájomným uznávaním okrem veľmi špecifických prípadov. S novým preukazom vzoru Spoločenstva bude uznanie vašich práv jednoduchšie a uľahčíte konanie administratívnych orgánov v krajine zvyčajného bydliska.

 • Musím mať vodičský preukaz pri sebe vždy, keď šoférujem?

  To závisí od vnútroštátnych orgánov v členských štátoch. V prípade cesty do inej krajiny vám dôrazne odporúčame vziať si preukaz so sebou, keďže vo väčšine členských štátov ho musíte mať pri sebe.

 • Platia vnútroštátne skupiny uvedené na mojom preukaze v ostatných štátoch?

  Na vodičskom preukaze sú uvedené vnútroštátne skupiny, ale právo Spoločenstva ich neharmonizuje. Netreba si ich mýliť s harmonizovanými nepovinnými podskupinami (A1, B1, C1, C1+E, D1 a D1+E), ktoré sa v prípade zmeny krajiny zvyčajného bydliska vzájomne uznávajú.

  Príkladom vnútroštátnej skupiny je skupina T (traktor), ktorá nezodpovedá harmonizovanej skupine ani podskupine Spoločenstva. V tomto prípade členské štáty, v ktorých chcete meniť vodičský preukaz, nie sú povinné uznať vnútroštátnu skupinu a nemusia ju uviesť na vašom preukaze.

 • Môžem požiadať o preukaz v podobe plastovej karty?

  Členské štáty si môžu zvoliť typ plastovej karty alebo papierový typ. Vodiči, ktorí si chcú vymeniť preukaz, si nemôžu vybrať z dvoch vzorov Spoločenstva. Dostanú typ, ktorý si zvolil členský štát ich bydliska.

Vzájomné uznávanie
TOP
 • Mám vodičský preukaz vydaný jedným členský štátom a sťahujem sa do iného. Uzná tento štát môj preukaz?

  Článok 1 ods. 2 smernice 91/439/EHS uvádza, že vodičské preukazy vydané členskými štátmi sa vzájomne uznávajú. Preto už nie je vašou povinnosťou meniť vodičský preukaz, ak máte zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte a nie v tom, ktorý ho vydal.

  Ak bol však váš preukaz vydaný na výmenu vodičského preukazu vydaného krajinou mimo EÚ, členské štáty nie sú povinné ho uznať. Ak chcete zistiť, či sa váš preukaz uznáva, obráťte sa na príslušné vnútroštátne orgány.

 • Budú sa uznávať aj staré typy vodičských preukazov?

  Áno, staré typy vodičských preukazov musia členské štáty vzájomne uznávať. Hoci smernica 91/439/EHS ustanovuje zásadu vzájomného uznávania preukazov, doby platnosti vodičských preukazov nie sú v právnych predpisoch Spoločenstva harmonizované. To znamená, že v štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru stále platí a používa sa veľmi veľa rôznych typov vodičských preukazov (viac ako 110). Väčšina vôbec nepripomína vzor Spoločenstva.

 • Zmenil som zvyčajné bydlisko. Má členský štát, do ktorého som sa presťahoval, právo uplatňovať prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o platnosť a zdravotné prehliadky?

  Článok 1 ods. 3 smernice 91/439/EHS oprávňuje členské štáty uplatňovať voči držiteľom vodičských preukazov vydaných iným členským štátom, ktorí si zriadili zvyčajné bydlisko na ich území, rovnaké doby platnosti a rovnako časté zdravotné prehliadky ako držiteľom vnútroštátnych preukazov daného štátu. Nová doba platnosti nadobúda účinnosť v deň, keď v krajine začnete bývať. Ak chcete zistiť príslušnú dobu platnosti, odporúčame vám pozrieť si porovnávací prehľad dôb platnosti v časti I v oddiele B.1 Výkladového oznámenia Komisie o vodičských preukazoch Spoločenstva (zverejneného 28. marca 2002) a obrátiť sa na príslušné miestne orgány v krajine bydliska.

Skupiny vozidiel
TOP
 • Mám vodičský preukaz vydaný členským štátom a chcel by som ho doplniť o ďalšiu skupinu. Čo mám robiť?

  Mali by ste podať žiadosť príslušným štátnym orgánom v krajine zvyčajného bydliska. Váš pôvodný preukaz sa vymení pri doplnení novej kategórie.

 • Ak vymením starý vodičský preukaz za nový, budem môcť šoférovať rovnaké vozidlá?

  Ak vymeníte starý preukaz za nový alebo dostanete duplikát (v prípade straty alebo poškodenia), skupiny uznané na novom type budú väčšinou rovnaké ako na starom. Ste oprávnení viesť vozidlá rovnakých skupín ako predtým.

 • Mám vodičský preukaz skupiny B (do 3 500 kg). Aký typ prívesu môžem pripojiť k vozidlu, ktoré šoférujem, bez toho, aby som musel získať preukaz skupiny B+E?

  S preukazom skupiny B môžete šoférovať:

  • motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou (MPH) 3 500 kilogramov, ktoré nemajú viac ako osem sedadiel okrem sedadla vodiča; k motorovým vozidlám tejto skupiny možno pripojiť príves s maximálnou povolenou hmotnosťou 750 kilogramov;
  • traktor skupiny B s pripojeným prívesom za predpokladu, že kombinovaná maximálna povolená hmotnosť nepresiahne 3 500 kilogramov a maximálna povolená hmotnosť prívesu nepresiahne pohotovostnú hmotnosť traktora.

  Vodičský preukaz skupiny B+E je potrebný pre všetky ostatné vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3 500 kilogramov s prívesom.

  Tabuľka nižšie uvádza, ktorý vodičský preukaz sa vyžaduje v niektorých prípadoch.

  Vozidlo skupiny B    

  Pohotovostná hmotnosťMPHMPH 
  prívesu
  MPH kombináciePotrebný vodičský preukazPoznámky
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBPohotovostná hmotnosť vlečného vozidla > MPH prívesu a MPH kombinácie < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EPohotovostná hmotnosť vlečného vozidla < MPH prívesu MAM; MPH prívesu > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBMPH prívesu < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EMPH prívesu > 750 kg a MPH kombinácie MAM > 3500 kg
 • Môžu mať členské štáty prísnejšie kritériá na vydávanie preukazov určitých skupín?

  Pokiaľ ide o skupinu A1, smernica 91/439/EHS ustanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať prísnejšie normy.

 • Platí preukaz skupiny A1 alebo A pre vozidlo skupiny B1?

  Členské štáty to môžu povoliť, ale len na vlastnom území.

 • Platí preukaz skupiny B pre vozidlo skupiny A1?

  Členské štáty to môžu povoliť, ale len na vlastnom území.

 • Môžem jazdiť na veľkom motocykli bez obmedzení?

  Obyčajne je na jazdu na veľkom motocykli potrebná dvojročná prax. Táto podmienka sa však nemusí uplatniť, ak má kandidát viac ako 21 rokov, pokiaľ zloží špecifickú skúšku zručností a správania (členské štáty sa môžu rozhodnúť, či uplatnia takýto „priamy prístup“).

Vydávanie vodičských preukazov
TOP
 • Nemám vodičský preukaz a chcem ho získať. Aké formálne požiadavky musím splniť?

  Vyžaduje sa splnenie niekoľkých podmienok:

  • musíte mať zvyčajné bydlisko v členskom štáte, v ktorom o preukaz žiadate,
  • musíte zložiť teoretickú a praktickú skúšku,
  • musíte splniť zdravotné (mentálne a fyzické) normy,
  • musíte splniť minimálne vekové požiadavky pre príslušnú skupinu vozidiel,
  • nesmiete mať viac ako jeden vodičský preukaz vydaný jedným členským štátom, aj keď bola platnosť vášho preukazu pozastavená alebo vám bol odobratý.
 • Som študent a chcem sa usadiť v inom členskom štáte EÚ a pokračovať tam v štúdiu. Chcem získať vodičský preukaz. Kde mám podať žiadosť?

  Smernica 91/439/EHS ustanovuje voliteľné opatrenia pre študentov, ktorí študujú v inej krajine. Žiadosť môžu podať v krajine zvyčajného bydliska alebo v krajine pôvodu.

  Článok 9 smernice 91/439/EHS definuje „zvyčajné bydlisko“ ako miesto, kde osoba obyčajne býva najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku, pretože je osobne a zamestnanecky viazaná, alebo v prípade osoby, ktorá nie je zamestnanecky viazaná, pretože osobné väzby preukazujú úzke spojenie medzi osobou a miestom, kde býva.

  Štúdium na univerzite alebo škole sa nepovažuje za zmenu zvyčajného bydliska.

  Článok 7 ods. 1 písm. b smernice 91/439/EHS však uvádza, že vodičské preukazy sa vydajú žiadateľom, ktorí majú zvyčajné bydlisko na území členského štátu vydávajúceho preukaz alebo môžu poskytnúť dôkaz, že tam študovali po dobu aspoň šiestich mesiacov.

  V tomto prípade môžu študenti, ktorí chcú získať vodičský preukaz, podať žiadosť buď orgánom krajiny pôvodu, alebo orgánom v hostiteľskom štáte.

 • Chcem získať vodičský preukaz skupiny B. Aké zdravotné požiadavky musím splniť?

  Príloha III smernice 91/439/EHS o vodičských preukazoch stanovuje minimálne úrovne fyzickej a mentálnej spôsobilosti, ktoré musia vodiči splniť.

  Žiadatelia o preukaz skupiny B sa musia podrobiť zdravotnému vyšetreniu, ak sa buď pri plnení potrebných formálnych požiadaviek, alebo počas skúšok, ktoré je potrebné zložiť na získanie preukazu, ukáže, že majú jedno alebo viac zdravotných postihnutí, ktoré sú uvedené v prílohe (napríklad problémy so sluchom, srdcovo-cievne ochorenia, cukrovku, neurologické ochorenie atď.).

  Viac podrobností, predovšetkým o rozdiele medzi skupinou I a skupinou II, nájdete v oddiele „ZÁSADY – Privilégiá členských štátov bydliska“.

 • I want to become a bus driver. What medical requirements do I have to satisfy?

  In this case applicants fall into Group 2 in the classification established by Directive 91/439/EEC. They must always undergo a medical examination before a driving licence is first issued and, thereafter, must undergo any periodic examinations ordered by the national legislation.

  See the section "PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence" for further details, particularly on the distinction between Group I and Group II.

 • Ako prebieha skúšobná jazda?

  Priebeh skúšobnej jazdy je opísaný v prílohe II smernice 91/439/EHS. Skúška má dve časti. Prvá časť preveruje teoretické vedomosti žiadateľa. Druhou časťou je praktická skúška, ktorá hodnotí spôsobilosť žiadateľa šoférovať a správanie v cestnej premávke.

 • Môžem mať dva vodičské preukazy vydané v rôznych členských štátoch?

  Článok 7 ods. 5 smernice 91/439/EHS jasne stanovuje, že nikto nemôže mať vodičský preukaz z viac ako jedného členského štátu. To zahŕňa aj odobraté preukazy.

Obnovenie platnosti vodičských preukazov
TOP
 • Doba platnosti môjho vodičského preukazu čoskoro vyprší. Kde mám požiadať o obnovenie platnosti?

  Vodičský preukaz musíte obnoviť pred vypršaním doby platnosti podaním žiadosti orgánom v krajine vášho zvyčajného bydliska.

 • Som z Holandska a mám obmedzenú dobu platnosti vodičského preukazu skupiny B. Sťahujem sa do Francúzska, kde sa preukazy skupiny B vydávajú na neobmedzenú dobu. Doba platnosti môjho holandského vodičského preukazu čoskoro vyprší. Akú dobu platnosti bude mať môj nový vodičský preukaz?

  Vodičský preukaz si obnovíte podaním žiadosti orgánom v krajine vášho zvyčajného bydliska. Tieto orgány vám potom vydajú vnútroštátny vodičský preukaz so všetkými jeho charakteristickými prvkami.

  V tomto príklade musíte po vypršaní doby platnosti preukazu podať žiadosť francúzskym orgánom. Následne dostanete francúzsky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.

 • Môžem si po tom, ako si zriadim zvyčajné bydlisko v inom členskom štáte, obnoviť vodičský preukaz v krajine pôvodu?

  Nie, v tomto prípade nie je možné požiadať krajinu pôvodu o obnovenie platnosti vodičského preukazu. Musíte podať žiadosť orgánom krajiny vášho zvyčajného bydliska. Pri obnovovaní preukazu nie je možné vyberať z dvoch štátov.

 • Musím sa po vypršaní doby platnosti preukazu podrobiť zdravotnej prehliadke, ak si ho chcem obnoviť?

  Keď doba platnosti vodičského preukazu vyprší a preukaz sa musí obnoviť, môže byť potrebné lekárske potvrdenie. Táto požiadavka sa líši v závislosti od členského štátu. Odporúčame vám preto, aby ste sa obrátili na vnútroštátne orgány v krajine vášho bydliska.

 • Musí byť vodičský preukaz pri obnovení platnosti v inom členskom štáte preložený?

  Nie, pri obnovení platnosti vodičského preukazu v inom členskom štáte nie je potrebné poskytnúť jeho preklad. Smernica 91/439/EHS uvádza, že členský štát vykonávajúci výmenu musí skontrolovať, či je predložený preukaz stále platný. Zodpovednosť teda spočíva na hostiteľskom členskom štáte. Členské štáty však majú povinnosť vzájomne si pomáhať pri uplatňovaní smernice a v prípade potreby si vymeniť informácie.

 • Ostanú mi po obnovení platnosti získané práva?

  Vo všeobecnosti sa získané práva po obnovení platnosti preukazu zachovajú.

  Rozhodnutie Komisie 2008/766/ES z 25. augusta 2008 o rovnocennosti kategórií vodičských preukazov potvrdzuje túto zásadu.

  V určitých oblastiach, ako napríklad zdravotné prehliadky, platia vnútroštátne podmienky. Odporúčame, aby ste sa obrátili na vnútroštátne orgány.

Krádež alebo strata vodičského preukazu
TOP
 • Čo mám robiť, ak mám vodičský preukaz vydaný iným členským štátom, ale stratím ho alebo mi ho ukradnú?

  Na tento prípad sa vzťahuje článok 8 ods. 5 smernice 91/439/EHS. Náhradu vodičského preukazu, ktorý bol napríklad stratený alebo odcudzený, môžu vykonať príslušné orgány štátu, v ktorom má držiteľ zvyčajné bydlisko; tieto orgány poskytnú náhradu na základe informácie, ktorú majú, alebo, kde je to vhodné, na základe dôkazu od príslušných orgánov členských štátov, ktoré vydali pôvodný preukaz.

  Treba rozlišovať medzi dvoma rozdielnymi situáciami.

  • Ak ste si zriadili zvyčajné bydlisko v štáte, ktorý preukaz vydal, môžete požiadať o duplikát originálu preukazu.
  • Ak bývate v členskom štáte EÚ alebo EHP, ktorý preukaz nevydal, nemôžete požiadať o duplikát originálu preukazu. Nový preukaz vydá členský štát zvyčajného bydliska na základe informácií, ktoré má k dispozícii.
Odobratie, zrušenie a pozastavenie platnosti vodičských preukazov
TOP
 • Čo mám robiť, ak mi vodičský preukaz odoberú v krajine zvyčajného bydliska?

  Ak krajina vášho bydliska nie je krajinou vydania, účinky postihu sú totožné. V celom rozsahu platí administratívne a trestné právo krajiny zvyčajného bydliska. Dokument ostáva odobratý (prípadne sa zaznamená odobratie preukazu).

 • Čo mám robiť, ak mi vodičský preukaz odoberú v inej krajine ako krajine zvyčajného bydliska?

  V tomto prípade sa rozhodnutie členského štátu vzťahuje len na jeho územie. Keď občan opúšťa krajinu, ktorá mu uložila trest, orgány sú povinné preukaz vrátiť.

Minimálne vekové hranice
TOP
 • Vzťahujú sa na vekovú hranicu 18 rokov výnimky, pokiaľ ide o vedenie vozidla skupiny B?

  S touto možnosťou počíta článok 6 ods. 2 smernice 91/439/EHS. Členské štáty môžu udeliť výnimky a vydať vodičské preukazy od veku 17 rokov.

 • Uznávajú ostatné členské štáty preukazy skupiny B vydané držiteľom mladším ako 18 rokov?

  Článok 6 ods. 3 smernice 91/439/EHS stanovuje, že členské štáty môžu preukazy vydané vodičom mladším ako 18 rokov odmietnuť uznať za platné na ich území.

Situácie, ktoré sa týkajú krajín mimo EÚ
TOP
 • Čo mám robiť, ak môj vodičský preukaz vydala krajina mimo Európskej únie?

  Členské štáty nie sú povinné uznať takýto preukaz, hoci ho už niektorý členský štát uznal. Ak chcete zistiť, či sa váš preukaz uznáva, obráťte sa na príslušné vnútroštátne orgány.

 • Čo mám robiť, ak mám medzinárodný vodičský preukaz?

  Medzinárodný vodičský preukaz je len dokument, ktorý je prekladom vnútroštátneho vodičského preukazu do angličtiny. Môže napríklad slúžiť na uľahčenie cestných kontrol alebo výmenu preukazov. Budete potrebovať aj platný vnútroštátny vodičský preukaz štátu, ktorý vydal medzinárodný preukaz.

  Ak chcete zistiť, či potrebujete medzinárodný preukaz, obráťte sa na orgány v krajine, ktorú plánujete navštíviť.

Zmenšiť veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písmaPoslať priateľoviVerzia pre tlač