Under maintenance

Praw jazdy

Driving licence icon

 

Prawo jazdy według wzoru wspólnotowego
Wzajemne uznawanie
Kategorie pojazdów
Wydawanie praw jazdy
Przedłużanie praw jazdy
Kradzież lub zgubienie prawa jazdy
Odebranie, anulowanie i zawieszenie prawa jazdy
Minimalne kryteria wiekowe
Sytuacje związane z krajami spoza UE
 
Prawo jazdy według wzoru wspólnotowego
TOP
 • Czy muszę wymienić moje stare prawo jazdy na nowe według wzoru wspólnotowego?

  Nie. Stare krajowe prawa jazdy zachowują ważność do czasu upływu ich terminu ważności. Istnieje jednak obowiązek ich wymiany zanim utracą ważność. Okres ważności jest podany na prawie jazdy, ale jeśli przepisy państwa członkowskiego, w którym mieszka posiadacz dokumentu, przewidują krótszy okres, to taki właśnie będzie obowiązywał. Można również wymienić prawo jazdy wcześniej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioskodawca otrzyma wtedy nowe prawo jazdy według wzoru wspólnotowego z kategoriami odpowiadającymi tym wymienionym w starym prawie jazdy.

 • Jakie będą konsekwencje wymiany mojego starego prawa jazdy na nowe według wzoru wspólnotowego?

  Nic się nie zmieni, ani w kwestii uprawnień posiadacza dokumentu, ani w kwestii wzajemnego uznawania, poza bardzo szczególnymi przypadkami. Jednak posiadanie nowego prawa jazdy według wzoru wspólnotowego ułatwi uznawanie praw posiadacza dokumentu i kontakty z organami administracyjnymi w kraju jego zamieszkania.

 • Czy muszę mieć prawo jazdy zawsze przy sobie, gdy prowadzę pojazd?

  To zależy od przepisów wydanych przez organy krajowe w państwach członkowskich. W przypadku podróży do innego kraju zdecydowanie zaleca się jednak zabranie prawa jazdy ze sobą, gdyż w większości państw członkowskich jest to obowiązkowe.

 • Czy kategorie krajowe zapisane w moim prawie jazdy są ważne w innych krajach?

  Kategorie krajowe są zaznaczone na prawie jazdy, ale nie zostały jeszcze zharmonizowane w prawie wspólnotowym. Nie należy tego mylić ze zharmonizowanymi podkategoriami opcjonalnymi (A1, B1, C1, C1+E, D1 i D1+E), które mogą być wzajemnie uznawane w przypadku zmiany kraju będącego miejscem stałego zamieszkania.

  Jednym z przykładów kategorii krajowych jest kategoria T (traktor), która nie odpowiada ani zharmonizowanej kategorii wspólnotowej ani podkategorii. W takim przypadku państwo członkowskie, w którym posiadacz prawa jazdy chce ten dokument wymienić, nie ma obowiązku uznania kategorii krajowej i może jej nie wymienić w nowym prawie jazdy.

 • Czy mogę ubiegać się o prawo jazdy w formie plastikowej karty?

  Państwa członkowskie mają do wyboru wzór oparty na karcie plastikowej i wzór papierowy. Kierowcy chcący wymienić swoje prawo jazdy nie mają takiego wyboru. Otrzymają dokument według wzoru wybranego przez państwo członkowskie, w którym zamieszkują.

Wzajemne uznawanie
TOP
 • Mam już prawo jazdy wydane przez jedno z państw członkowskich, ale teraz zamierzam przenieść się do innego kraju Unii. Czy moje prawo jazdy będzie tam uznawane?

  Na mocy art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/439/EWG prawa jazdy wydane w innym państwie członkowskim muszą być uznawane w państwie członkowskim, w którym mieszka posiadacz dokumentu. Tak więc osoba, która mieszka obecnie na stałe w państwie członkowskim innym od tego, które wydało jej prawo jazdy, nie musi już tego dokumentu wymieniać.

  Jeśli jednak dane prawo jazdy zostało wydane zamiast prawa jazdy wydanego przez kraj spoza UE, państwa członkowskie nie muszą tego dokumentu uznawać. Należy skontaktować się z odpowiednim organem krajowym, aby dowiedzieć się, czy posiadane prawo jazdy jest uznawane.

 • Czy stare wzory praw jazdy będą nadal uznawane?

  Tak. Stare wzory praw jazdy muszą być wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie. Chociaż na mocy dyrektywy 91/439/EWG wprowadzono zasadę wzajemnego uznawania praw jazdy, okresy ważności tych dokumentów nie zostały jednak jeszcze zharmonizowane w ustawodawstwie wspólnotowym. Oznacza to, że w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest nadal ważna i jest w użyciu bardzo duża liczba różnych wzorów praw jazdy (ponad 110). Większość z nich w ogóle nie przypomina wzoru wspólnotowego.

 • Mam za sobą zmianę stałego miejsca zamieszkania. Czy nowe państwo członkowskie, w którym teraz mieszkam, ma prawo zastosować względem mnie bardziej restrykcyjne kryteria kwalifikacyjne lub badania lekarskie?

  Na mocy art. 1 ust. 3 dyrektywy 91/439/EWG państwa członkowskie są upoważnione do stosowania takich samych okresów ważności i takiej samej częstotliwości badań lekarskich względem posiadaczy praw jazdy wydanych przez inne państwo członkowskie, którzy przebywają na stałe na ich terytorium, jak względem posiadaczy praw jazdy wydawanych we własnym kraju. Nowy okres ważności wchodzi w życie w chwili zamieszkania w danym kraju. Aby dowiedzieć się, jaki okres ważności obowiązuje w danym przypadku, należy zapoznać się z tabelą porównawczą okresów ważności zamieszczoną w sekcji B.1 części I Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wydawania wspólnotowych praw jazdy (opublikowanego 28 marca 2002 r.) oraz skonsultować się z lokalnym organem wydającym prawa jazdy w kraju zamieszkania.

Kategorie pojazdów
TOP
 • Mam już prawo jazdy wydane przez jedno z państw członkowskich i chcę dodać do niego nową kategorię. Co mam zrobić?

  Należy przesłać wniosek w tej sprawie do odpowiedniego urzędu w kraju stałego zamieszkania. Przy dodaniu nowej kategorii oryginalne prawo jazdy zostanie wymienione.

 • Jeśli wymienię moje stare prawo jazdy na nowe, czy zachowam uprawnienia do prowadzenia tych samych typów pojazdów?

  Przy wymianie starego prawa jazdy na nowe lub wydawaniu duplikatu (w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału) kategorie potwierdzone w nowym wzorze są w większości identyczne z tymi potwierdzonymi w starym dokumencie. Posiadacz dokumentu jest uprawniony do prowadzenia tych samych kategorii pojazdów, które mógł prowadzić wcześniej.

 • Mam prawo jazdy kategorii B (< 3500 kg). Jaki rodzaj przyczepy mogę dołączyć do prowadzonego przeze mnie pojazdu bez konieczności uzyskania prawa jazdy kategorii B+E?

  Prawo jazdy kategorii B upoważnia do prowadzenia następujących pojazdów:

  • pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3500 kg i mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz fotela kierowcy; pojazdy silnikowe w tej kategorii mogą być sprzężone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
  • zestaw pojazdu ciągnikowego kategorii B i przyczepy, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza masy pojazdu ciągnikowego bez ładunku.

  W przypadku wszystkich innych zestawów pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg oraz przyczepy wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E.

  W zamieszczonej poniżej tabeli podano przykłady typów prawa jazdy wymaganych w różnych przypadkach:

  Pojazd kategorii B

  Masa bez ładunkuDMCDMC przyczepyDMC zestawuWymagane prawo jazdyUwagi
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBMasa pojazdu holującego bez załadunku > DMC przyczepy i DMC zestawu < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EMasa pojazdu holującego bez załadunku < DMC przyczepy; DMC przyczepy > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBDMC przyczepy < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EDMC przyczepy > 750 kg i DMC zestawu > 3500 kg
 • Czy państwa członkowskie mogą stosować bardziej restrykcyjne kryteria przy wydawaniu pewnych kategorii prawa jazdy?

  W myśl dyrektywy 91/439/EWG w odniesieniu do kategorii A1 państwa członkowskie mogą stosować dodatkowe, bardziej restrykcyjne standardy.

 • Czy jest dozwolone prowadzenie pojazdów kategorii B1 przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii A1 lub A?

  Państwa członkowskie mogą na to zezwalać, ale tylko na terytorium własnego kraju.

 • Czy jest dozwolone prowadzenie pojazdów kategorii A1 przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii B?

  Państwa członkowskie mogą na to zezwalać, ale tylko na terytorium własnego kraju.

 • Czy mogę prowadzić ciężki motocykl bez ograniczeń?

  Zazwyczaj, aby uzyskać zgodę na prowadzenie ciężkiego motocykla, trzeba się wykazać dwuletnim doświadczeniem. Od tego ograniczenia można jednak odstąpić, jeśli kandydat ma ukończone co najmniej 21 lat oraz zaliczy specjalny test z umiejętności i zachowania (państwa członkowskie mają swobodę decydowania, czy chcą udzielać tego rodzaju „dostępu bezpośredniego”).

Wydawanie praw jazdy
TOP
 • Nie mam prawa jazdy i chcę je uzyskać. Jakich formalności muszę dopełnić?

  Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi spełnić kilka warunków:

  • Musi mieć stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, w którym składa wniosek.
  • Musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
  • Musi spełniać określone standardy medyczne (dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego).
  • Musi spełniać minimalne kryteria wiekowe dla danej kategorii pojazdu.
  • Nie może mieć więcej niż jednego prawa jazdy wydanego przez to samo państwo członkowskie, nawet jeśli jej prawo jazdy zostało zawieszone lub odebrane.
 • Jestem studentem/studentką i zamierzam osiedlić się w innym kraju Unii Europejskiej, aby kontynuować studia. Chcę uzyskać prawo jazdy. Gdzie mam złożyć wniosek?

  W dyrektywie 91/439/EWG sformułowano dodatkowe ustalenia dotyczące studentów, którzy wyjeżdżają na studia do innego kraju. Mogą się oni ubiegać o prawo jazdy w kraju stałego zamieszkania albo w kraju, z którego pochodzą.

  W myśl art. 9 dyrektywy 91/439/EWG „stałe miejsce zamieszkania” to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj mieszka, tzn. przebywa przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, z uwagi na więzy osobiste i zawodowe lub – w przypadku osób bez więzów zawodowych – z uwagi na więzy osobiste, które dowodzą ścisłego powiązania osoby składającej wniosek z miejscem, w którym mieszka.

  Uczęszczanie na uniwersytet lub do szkoły nie oznacza zmiany stałego miejsca zamieszkania.

  Art. 7 ust. 1 dyrektywy 91/439/EWG stanowi jednak, że prawa jazdy są wydawane wnioskodawcom zamieszkującym na stałe na terytorium państwa członkowskiego wydającego taki dokument lub mogących udowodnić, że studiują tam od co najmniej sześciu miesięcy.

  W takim przypadku studenci, którzy chcą uzyskać prawo jazdy mogą się o nie ubiegać w stosownym urzędzie kraju, z którego pochodzą, lub kraju, w którym studiują.

 • Chcę uzyskać prawo jazdy kategorii B. Jakie wymagania medyczne muszę spełnić?

  W aneksie III do dyrektywy 91/439/EWG w sprawie praw jazdy sformułowano minimalne standardy zdrowia fizycznego i psychicznego, które muszą spełniać kierowcy.

  Osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii B muszą poddać się badaniom lekarskim, jeśli okaże się podczas dopełniania niezbędnych formalności lub zdawania egzaminów, które muszą zaliczyć przed otrzymaniem prawa jazdy, że cierpią na jedną lub więcej chorób wymienionych w tym aneksie (takich jak np. problemy ze słuchem, choroba serca i układu krążenia, cukrzyca, choroba nerwowa itd.).

  Dalsze informacje na ten temat, a zwłaszcza informacje dotyczące różnic między grupą 1 i grupą 2, można znaleźć w części „ZASADY – prerogatywy państwa członkowskiego będącego miejscem zamieszkania”.

 • Chcę zostać kierowcą autobusu. Jakie wymagania medyczne muszę spełnić?

  W tym przypadku osoby ubiegające się o prawo jazdy kwalifikują się do grupy 2 według klasyfikacji wprowadzonej przez dyrektywę 91/439/EWG. Przed wydaniem prawa jazdy po raz pierwszy zawsze muszą się one poddać badaniom lekarskim, a potem muszą przechodzić okresowe badania lekarskie wynikające z przepisów krajowych.

  Dalsze informacje na ten temat, a zwłaszcza informacje dotyczące różnic między grupą 1 i grupą 2, można znaleźć w części „ZASADY – prerogatywy państwa członkowskiego będącego miejscem zamieszkania”.

 • Jak jest przeprowadzany egzamin na prawo jazdy?

  Sposób przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy opisano w aneksie II do dyrektywy 91/439/EWG. Egzamin składa się z dwóch części. Podczas części pierwszej sprawdza się wiedzę teoretyczną osoby ubiegającej się o prawo jazdy. Część druga to egzamin praktyczny, który pozwala ocenić umiejętności danej osoby w zakresie prowadzenia pojazdu i zachowania się w ruchu ulicznym.

 • Czy można posiadać dwa prawa jazdy wydane przez różne państwa członkowskie?

  Z art. 7 ust. 5 dyrektywy 91/439/EWG wynika jasno, że w żadnym wypadku nie można posiadać praw jazdy wydanych przez więcej niż jedno państwo członkowskie. Dotyczy to również odebranych praw jazdy.

Przedłużanie praw jazdy
TOP
 • Moje prawo jazdy niedługo straci ważność. Gdzie mam się ubiegać o jego przedłużenie?

  Prawo jazdy należy przedłużyć, zanim utraci ono ważność. W tym celu posiadacz dokumentu powinien złożyć wniosek w tej sprawie w odpowiednim urzędzie w kraju swojego stałego zamieszkania.

 • Jestem z Holandii i mam prawo jazdy kategorii B wydane na czas określony. Przeprowadzam się do Francji, gdzie prawa jazdy kategorii B są wydawane na czas nieokreślony. Moje holenderskie prawo jazdy niedługo utraci ważność. Jaki będzie okres ważności mojego nowego prawa jazdy?

  Aby przedłużyć prawo jazdy, posiadacz tego dokumentu powinien złożyć wniosek w tej sprawie w odpowiednim urzędzie w kraju swojego stałego zamieszkania. Urząd ten wyda wtedy wnioskodawcy krajowe prawo jazdy posiadające wszystkie właściwe dla danego kraju cechy.

  W tym przypadku, gdy termin ważności prawa jazdy będzie zbliżał się do końca, posiadacz dokumentu będzie musiał złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie we Francji. W konsekwencji otrzyma francuskie prawo jazdy wydane na czas nieokreślony.

 • Czy po zamieszkaniu na stałe w innym państwie członkowskim mogę przedłużyć swoje prawo jazdy w kraju, z którego pochodzę?

  Nie. W takim przypadku nie ma możliwości ubiegania się o przedłużenie prawa jazdy w kraju, z którego się pochodzi. Należy się ubiegać o prawo jazdy we właściwym urzędzie w kraju stałego zamieszkania. W przypadku przedłużania prawa jazdy nie ma możliwości wyboru kraju, w którym się to zrobi.

 • Czy muszę przejść badania lekarskie, aby przedłużyć prawo jazdy, gdy straci ono ważność?

  Gdy prawo jazdy traci ważność i wymaga przedłużenia, może być konieczne przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Wymagania w tym zakresie są różne w różnych państwach członkowskich. Z tego względu zaleca się skontaktowanie z właściwym urzędem krajowym w kraju stałego zamieszkania.

 • Czy, przedłużając prawo jazdy w innym państwie członkowskim, muszę dać je do przetłumaczenia?

  Nie. Przedłużając prawo jazdy w innym państwie członkowskim, nie trzeba dostarczać jego tłumaczenia. Dyrektywa 91/439/EWG stanowi, że państwo członkowskie dokonujące przedłużenia musi sprawdzić, czy przedłożone prawo jazdy jest nadal ważne. Dlatego odpowiedzialność za przedłużenie należy do obowiązków państwa członkowskiego, które wydaje dokument. Państwa członkowskie mają też jednak obowiązek pomagać sobie w realizacji dyrektywy i w razie potrzeby wymieniać informacje.

 • Czy przedłużając prawo jazdy, zachowuję wcześniej nabyte uprawnienia?

  As a general principlObowiązuje zasada ogólna, w myśl której w momencie przedłużania prawa jazdy zachowuje się nabyte wcześniej uprawnienia.

  Zasadę tę potwierdza decyzja Komisji Europejskiej 2008/766/WE z 25 sierpnia 2008 r. w sprawie równorzędności kategorii praw jazdy.

  W pewnych dziedzinach (np. w zakresie badań lekarskich) wciąż jednak obowiązują wymagania krajowe. Z tego względu zaleca się skontaktowanie z właściwym urzędem krajowym.

Kradzież lub zgubienie prawa jazdy
TOP
 • Co mam zrobić, jeśli otrzymane już wcześniej prawo jazdy wydane przez jedno z państw członkowskich zostało zgubione lub ukradzione?

  Art. 8 ust. 5 dyrektywy 91/439/EWG mówi, że w takim przypadku: wymiany zgubionego lub ukradzionego prawa jazdy może dokonać kompetentny urząd z kraju, w którym mieszka na stałe posiadacz tego dokumentu; urząd ten wydaje zastępcze prawo jazdy na podstawie posiadanych informacji lub, w razie potrzeby, na podstawie potwierdzenia przekazanego przez kompetentny urząd z państwa członkowskiego, które wydało oryginalne prawo jazdy.

  Należy rozróżnić dwa odrębne przypadki:

  • Jeśli posiadacz dokumentu mieszka w tym samym kraju, w którym wydano mu prawo jazdy, może złożyć wniosek o wydanie duplikatu oryginalnego prawa jazdy.
  • Jeśli posiadacz dokumentu jest mieszkańcem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędącego krajem, w którym wydano mu prawo jazdy, nie może złożyć wniosku o wydanie duplikatu oryginalnego prawa jazdy. Państwo członkowskie będące miejscem stałego zamieszkania wydaje wtedy nowe prawo jazdy na podstawie posiadanych informacji.
Odebranie, anulowanie i zawieszenie prawa jazdy
TOP
 • Co mam zrobić, jeśli w kraju, w którym mieszkam na stałe, odebrano mi prawo jazdy?

  Jeśli były posiadacz dokumentu mieszka na stałe w kraju innym niż ten, który wydał mu prawo jazdy, konsekwencje karne są identyczne. Mają tu pełne zastosowanie przepisy prawa administracyjnego i karnego obowiązujące w kraju będącym miejscem zamieszkania tej osoby. Dokument pozostaje nadal odebrany (lub tam, gdzie jest to właściwe, zapisuje się w nim odpowiednie ograniczenie).

 • Co mam zrobić, jeśli prawo jazdy odebrano mi w kraju innym niż ten, w którym mieszkam?

  W takim przypadku decyzja podjęta przez państwo członkowskie obowiązuje tylko na jego własnym terytorium. Gdy obywatel opuszcza kraj, który zastosował taką karę, władze mają obowiązek zwrócić mu prawo jazdy.

Minimalne kryteria wiekowe
TOP
 • Czy istnieją jakieś odstępstwa od zasady wydawania prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia pojazdów kategorii B dopiero po ukończeniu 18 roku życia?

  W art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/439/EWG przewidziano taką możliwość. Państwa członkowskie mogą cofnąć to ograniczenie i wydawać prawa jazdy osobom, które ukończyły 17 lat.

 • Czy prawa jazdy kategorii B wydane osobom w wieku poniżej 18 lat są uznawane w innych państwach członkowskich?

  Art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/439/EWG stanowi, że państwa członkowskie mogą odmówić uznawania za ważne na własnym terytorium praw jazdy wydanych kierowcom, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Sytuacje związane z krajami spoza UE
TOP
 • Co mam zrobić, jeśli posiadam prawo jazdy wydane przez kraj spoza Unii Europejskiej?

  Państwa członkowskie nie mają obowiązku uznawania takich praw jazdy, nawet jeśli uznało je wcześniej jedno z nich. Należy skontaktować się z odpowiednim organem krajowym, aby dowiedzieć się, czy uznaje on dane prawo jazdy.

 • Co mam zrobić, jeśli posiadam międzynarodowe prawo jazdy?

  Międzynarodowe prawo jazdy to po prostu dokument, w którym przetłumaczono dane krajowe prawa jazdy na język angielski. Może ono być pomocne na przykład podczas kontroli drogowej lub wymiany prawa jazdy. Potrzebne będzie też w takich sytuacjach ważne krajowe prawo jazdy wydane przez kraj, który wydał międzynarodowe prawo jazdy.

  Aby dowiedzieć się, czy międzynarodowe prawo jazdy będzie potrzebne, należy się skontaktować z władzami kraju, który zamierza się odwiedzić.

PomniejszPowiększ tekstWyślij do przyjacielaWersja do druku