Under maintenance

Ajokortti

Driving licence icon

 

Yhteisön ajokorttimalli
Vastavuoroinen tunnustaminen
Ajoneuvoluokat
Ajokorttien myöntäminen
Ajokorttien uudistaminen
Varastettu tai kadonnut ajokortti
Ajokortin poisottaminen sekä määräaikainen ja lopullinen peruuttaminen
Vähimmäisikärajat
EU:n ulkopuolisia maita koskevat tilanteet
 
Yhteisön ajokorttimalli
TOP
 • Onko minun vaihdettava vanha ajokorttini uuteen yhteisön ajokorttimalliin?

  Ei, vanhaa kansallista ajokorttia voi käyttää sen voimassaoloajan päättymiseen asti. Se on kuitenkin vaihdettava ennen voimassaoloajan päättymistä. Voimassaoloaika on merkitty ajokorttiin. Jos asuinvaltiosi lainsäädännössä säädetään lyhyemmästä ajanjaksosta, niin tällöin noudatetaan säädettyä voimassaoloaikaa. Vanhan ajokortin voi vaihtaa uuteen jo tätä aiemmin tekemällä erillisen hakemuksen. Tällöin sinulle myönnetään uusi yhteisön ajokorttimalli, jossa ilmoitetut luokat vastaavat vanhassa ajokortissa ilmoitettuja.

 • Mitä seurauksia vanhan ajokortin vaihtamisesta uuteen yhteisön ajokorttimalliin aiheutuu?

  Ajokortin vaihtamisesta ei aiheudu mitään muutoksia. Oikeutesi ja vastavuoroinen tunnustaminen säilyvät ennallaan lukuun ottamatta joitain harvoja erikoistapauksia. Uusi yhteisön ajokorttimalli kuitenkin helpottaa oikeuksiesi tunnustamista ja viranomaismenettelyjä asuinvaltiossasi.

 • Onko ajokortti oltava mukana aina ajaessa?

  Tämä riippuu kunkin jäsenvaltion kansallisista viranomaisista. Muissa jäsenvaltioissa matkustettaessa ajokortti on kuitenkin suositeltavaa pitää mukana, sillä se on pakollista useimmissa jäsenvaltioissa.

 • Pätevätkö ajokorttiini merkityt kansalliset ajokorttiluokat muissa jäsenvaltioissa?

  Kansalliset luokat on merkitty ajokorttiin, mutta niitä ei ole vielä yhdenmukaistettu yhteisön lainsäädännöllä. Niitä ei pidä sekoittaa yhdenmukaistettuihin valinnaisiin alaluokkiin (A1, B1, C1, C1+E, D1 ja D1+E), jotka voidaan tunnustaa vastavuoroisesti vakituisen asuinpaikan siirtyessä toiseen valtioon.

  Eräs esimerkki kansallisesta luokasta on luokka T (traktori), joka ei vastaa yhdenmukaistettua yhteisön luokkaa eikä myöskään alaluokkaa. Tällaisten luokkien kohdalla jäsenvaltio, jossa vaihdat ajokorttisi, ei ole velvollinen tunnustamaan kansallista luokkaa eikä merkitsemään sitä ajokorttiisi.

 • Voinko hakea muovista ajokorttimallia?

  Valinnan muovisen ja paperisen ajokorttimallin välillä tekevät jäsenvaltiot. Ajokortin vaihtaja ei voi valita haluamaansa kahdesta yhteisön mallista, vaan hänelle myönnetään asuinvaltion valitsema malli.

Vastavuoroinen tunnustaminen
TOP
 • Minulla on jo jonkin jäsenvaltion myöntämä ajokortti ja aion muuttaa asumaan toiseen jäsenvaltioon. Tunnustetaanko ajokorttini uudessa asuinvaltiossa?

  Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että toisessa jäsenvaltiossa myönnetty ajokortti on tunnustettava jäsenvaltiossa, johon ajokortin haltija muuttaa vakinaisesti asumaan. Näin ollen ajokortin vaihtaminen ei ole pakollista muutettaessa vakinaisesti asumaan ajokortin myöntäneestä valtiosta toiseen jäsenvaltioon.

  Jos ajokortti on kuitenkin myönnetty EU:n ulkopuolisen valtion myöntämää ajokorttia vastaan, jäsenvaltiot eivät ole velvollisia tunnustamaan sitä. Jos et ole varma, tunnustetaanko ajokorttisi, ota yhteyttä toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen.

 • Tunnustetaanko vanhat ajokorttimallit yhä?

  Kyllä, jäsenvaltioiden on tunnustettava vanhat ajokorttimallit vastavuoroisesti. Direktiivissä 91/439/ETY säädetään ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta, mutta yhteisön lainsäädännössä ei kuitenkaan ole yhdenmukaistettu ajokorttien voimassaoloaikaa. Tämän vuoksi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen valtioissa on yhä voimassa ja käytössä peräti yli 110 erilaista ajokorttimallia. Useimmat niistä eivät muistuta yhteisön ajokorttimallia lainkaan.

 • Olen vaihtanut vakituista asuinvaltiota. Voiko uusi asuinvaltioni soveltaa tiukempia voimassaolosääntöjä tai vaatia lääkärintarkastusta?

  Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 3 kohdan nojalla jäsenvaltiot voivat soveltaa alueellaan vakituisesti asuviin, toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn ajokortin haltijoihin samoja voimassaoloaikaa ja säännöllisiä lääkärintarkastuksia koskevia määräyksiä kuin oman kansallisen ajokorttinsa haltijoihin. Uutta voimassaoloaikaa sovelletaan siitä päivästä lähtien, kun asuminen maassa alkaa. Saat sinuun sovellettavan voimassaoloajan selville tutustumalla voimassaoloaikoja koskevaan vertailuun, joka on esitetty komission tulkitsevassa tiedonannossa ajokorteista (julkaistu 28. maaliskuuta 2002), tiedonannon 1 osan B.1 kohdassa, ja ottamalla yhteyttä asuinvaltiosi paikalliseen ajokorttien myöntämisestä vastaavaan viranomaiseen.

Ajoneuvoluokat
TOP
 • Minulla on jonkin jäsenvaltion myöntämä ajokortti, johon haluaisin lisätä uuden ajoneuvoluokan. Miten minun tulee menetellä?

  Sinun on esitettävä pyyntösi vakituisen asuinvaltiosi toimivaltaisille viranomaisille. Alkuperäinen ajokorttisi vaihdetaan uuden luokan lisäämiseksi.

 • Jos vaihdan vanhan ajokorttini uuteen, voinko yhä kuljettaa samoja ajoneuvoja?

  Jos vaihdat vanhan ajokorttisi uuteen tai saat kaksoiskappaleen, koska alkuperäinen kappale on kadonnut tai turmeltunut, uudessa mallissa ilmoitetut luokat vastaavat pääasiassa entisiä. Sinulla on oikeus kuljettaa eri luokkiin kuuluvia ajoneuvoja aiempaan tapaan.

 • Minulla on B luokan ajokortti (< 3500 kg). Minkä tyyppisen perävaunun voin kiinnittää kuljettamaani ajoneuvoon joutumatta hankkimaan B+E luokan ajokorttia?

  B luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan

  • moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enintään 3 500 kilogrammaa ja joissa on korkeintaan yhdeksän istuinta kuljettajan istuin mukaan lukien; tämän luokan moottoriajoneuvoihin voidaan kytkeä perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kilogrammaa
  • ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat luokkaan B kuuluvasta vetovaunusta sekä perävaunusta, sillä edellytyksellä, että ajoneuvoyhdistelmän paino on enintään 3 500 kilogrammaa ja että perävaunun suurin sallittu paino ei ylitä vetovaunun omaa painoa

  Kaikkien muiden ajoneuvoyhdistelmien, joissa vetovaunun suurin sallittu paino ei ylitä 3 500 kilogrammaa, kuljettaminen edellyttää luokan A B+E ajokorttia.

  Alla olevassa taulukossa esitetään joitain esimerkkejä eri tapauksissa vaadituista ajokorteista.

  Luokan B ajoneuvo

  Oma painoSuurin sallittu painoPerävau-nun SSPAjoneuvo-yhdistelmänSSPVaadittu ajokorttiHuomioita
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBVetovaunun oma paino > perävaunun SSP ja yhdistelmän SSP < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EVetovaunun oma paino < perävaunun SSP; perävaunun SSP > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBPerävaunun SSP < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+EPerävaunun SSP > 750 kg ja yhdistelmän SSP > 3500 kg
 • Voivatko jäsenvaltiot asettaa tiukempia rajoituksia tiettyjen ajokorttiluokkien myöntämiselle?

  Direktiivissä 91/439/ETY todetaan, että jäsenvaltiot voivat säätää muita A1 luokkaa koskevia rajoituksia.

 • Onko B1 luokan ajoneuvon kuljettaminen sallittua A1 tai A luokan ajokortilla?

  Jäsenvaltiot voivat sallia tämän, mutta ainoastaan omalla alueellaan.

 • Onko A1 luokan ajoneuvon kuljettaminen sallittua B luokan ajokortilla?

  Jäsenvaltiot voivat sallia tämän, mutta ainoastaan omalla alueellaan.

 • Voinko kuljettaa raskasta moottoripyörää rajoituksetta?

  Raskaan moottoripyörän kuljettaminen edellyttää yleensä kahden vuoden ajokokemusta. Kokemusta ei kuitenkaan edellytetä, mikäli ajokokelas on vähintään 21-vuotias ja mikäli hän läpäisee erityisen ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen. (Jäsenvaltiot saavat itse päättää, sallivatko ne tällaisen nopeamman menettelyn).

Ajokorttien myöntäminen
TOP
 • ei ole ajokorttia ja haluaisin hankkia sellaisen. Miten minun tulee menetellä?

  Ajokortin myöntämiselle on asetettu seuraavat edellytykset:

  • Ajokorttia voi hakea vain valtiossa, jossa asuu vakituisesti.
  • Hakijan on läpäistävä teoreettinen ja käytännön koe.
  • Hakijan on täytettävä terveydelliset (fyysiset ja henkiset) vaatimukset.
  • Hakijan on täytettävä kyseistä ajoneuvoluokkaa koskeva ikävaatimus.
  • Kullakin henkilöllä voi olla vain yksi saman jäsenvaltion myöntämä ajokortti, vaikka ensimmäinen ajokortti olisi peruutettu tai otettu pois.
 • Olen opiskelija ja aion asettua toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon jatkaakseni opintojani. Haluaisin hankkia ajokortin. Mistä minun tulee hakea sitä?

  Direktiivissä 91/439/ETY säädetään valinnaisesta järjestelystä, joka koskee toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan meneviä opiskelijoita. He voivat esittää hakemuksensa joko vakituiseen asuinvaltioonsa tai lähtövaltioonsa.

  Direktiivin 91/439/ETY 9 artiklan nojalla ”vakinaisella” asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu tavanomaisesti eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa sellaisten henkilökohtaisten tai ammatillisten siteiden vuoksi tai, jos kyse on henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, sellaisten henkilökohtaisten siteiden vuoksi, jotka osoittavat läheistä yhteyttä tämän henkilön ja hänen asuinpaikkansa välillä.

  Opiskelu yliopistossa tai muussa koulussa ei merkitse vakinaisen asuinpaikan muutosta.

  Direktiivin 91/439/ETY 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään kuitenkin, että ajokortti voidaan antaa ainoastaan hakijoille, joiden vakituinen asuinpaikka on ajokortin antavan jäsenvaltion alueella tai jotka voivat näyttää toteen, että he ovat opiskelleet siellä vähintään 6 kuukautta.

  Tässä tapauksessa opiskelijat, jotka haluavat ajokortin, voivat hakea sitä joko lähtövaltionsa tai asuinvaltionsa viranomaisilta.

 • Haluaisin hankkia B luokan ajokortin. Mitkä terveydelliset vaatimukset minun on täytettävä?

  Ajokortteja koskevan direktiivin 91/439/ETY liitteessä III esitetään kuljettajille asetetut fyysistä ja henkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset.

  B luokan ajokortin hakijoiden on läpäistävä lääkärintarkastus, jos asianmukaisia muodollisuuksia täytettäessä tai ajokortin antamisen edellytyksenä olevien kokeiden aikana ilmenee, että heillä on yksi tai useampi liitteessä tarkoitetuista lääketieteellisistä vajavuuksista, kuten kuulo-ongelma, sydän- tai verisuonitauti, sokeritauti tai jokin hermostollinen sairaus.

  Asuinvaltioiden valtaoikeuksia käsittelevässä osiossa ”PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” on lisätietoja erityisesti ryhmien 1 ja 2 erottelusta.

 • Haluan linja-autonkuljettajaksi. Mitkä terveydelliset vaatimukset minun on täytettävä?

  Linja-autonkuljettajaksi hakevat kuuluvat direktiivissä 91/439/ETY määriteltyyn ryhmään 2. Hakijoiden on käytävä lääkärintarkastuksessa ennen ensimmäisen ajokortin antamista, ja sen jälkeen kuljettajien on käytävä kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti määrätyissä määräaikaistarkastuksissa.

  Asuinvaltioiden valtaoikeuksia käsittelevässä osiossa ”PRINCIPLES - Prerogatives of the Member State of residence” on lisätietoja erityisesti ryhmien 1 ja 2 erottelusta.

 • Miten ajokoe toteutetaan?

  Ajokokeiden toteutustapa on kuvattu direktiivin 91/439/ETY liitteessä II. Kokeessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä testataan hakijan teoreettisia tietoja. Toinen vaihe on käytännön koe, jossa arvioidaan hakijan ajotaitoa ja ajotapaa.

 • Voiko samalla henkilöllä olla kaksi ajokorttia, jotka on myönnetty eri jäsenvaltioissa?

  Direktiivin 91/439/ETY 7 artiklan 5 kohdassa säädetään yksiselitteisesti, että henkilöllä voi olla vain yhden jäsenvaltion antama ajokortti. Tämä koskee myös pois otettuja ajokortteja.

Ajokorttien uudistaminen
TOP
 • Ajokorttini voimassaoloaika on umpeutumassa. Mistä voin hakea sen uudistamista?

  Ajokortti on uudistettava ennen sen voimassaoloajan umpeutumista esittämällä hakemus vakituisen asuinvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

 • Olen kotoisin Alankomaista ja minulla on B luokan ajokortti, joka on voimassa rajoitetun ajan. Olen muuttamassa Ranskaan, missä B luokan ajokortit myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi. Alankomaalaisen ajokorttini voimassaoloaika on umpeutumassa. Mikä tulee olemaan uuden ajokorttini voimassaoloaika?

  Ajokortti on uudistettava esittämällä hakemus vakituisen asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämä myöntää kansallisten erityispiirteiden mukaisen kansallisen ajokortin.

  Esimerkin tapauksessa hakemus ajokortin uudistamisesta on tehtävä Ranskan viranomaisille. Nämä myöntävät ranskalaisen ajokortin, joka on voimassa rajoittamattoman ajan.

 • Olen asettunut pysyvästi asumaan toiseen jäsenvaltioon. Voinko uusia ajokorttini lähtövaltiossani?

  Et voi, tässä tapauksessa ajokortin uudistamisen hakeminen lähtövaltiossa ei ole mahdollista. Hakemus on esitettävä vakituiseen asuinvaltioon. Hakija ei voi itse valita, kummassa valtiossa hän uusii ajokorttinsa.

 • Onko minun käytävä lääkärintarkastuksessa uusiakseni ajokorttini, kun sen voimassaoloaika umpeutuu?

  Kun ajokortin voimassaoloaika umpeutuu ja se halutaan uusia, viranomaiset voivat joissain jäsenvaltioissa vaatia lääkärintodistusta. Lisätietoja asiasta saa ottamalla yhteyttä asuinvaltion kansallisiin viranomaisiin.

 • Kun uusin ajokorttini toisessa jäsenvaltiossa, onko minun esitettävä siitä käännös?

  Ei, ajokortista ei tarvitse esittää käännöstä, kun sitä uusitaan toisessa jäsenvaltiossa. Direktiivissä 91/439/ETY säädetään, että ajokortin vaihtamisesta vastaavan jäsenvaltion tulee tutkia, onko ajokortti yhä voimassa. Tämä on siis asuinvaltion tehtävä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin velvollisuus tukea toisiaan direktiivin täytäntöönpanossa ja tarvittaessa vaihtaa tietoja.

 • Säilyvätkö hankkimani oikeudet ajokorttia uusittaessa?

  Yleisenä periaatteena on, että hankitut oikeudet säilyvät ajokorttia uusittaessa.

  Komission 25. elokuuta 2008 tekemä päätös 2008/766/EY ajokorttiluokkien vastaavuuksista vahvistaa tämän periaatteen.

  Kansalliset vaatimukset pätevät kuitenkin yhä joissain asioissa, kuten lääkärintarkastusten kohdalla. Kansallisilta viranomaisilta on suositeltavaa pyytää tästä asiasta lisätietoja.

Varastettu tai kadonnut ajokortti
TOP
 • Mitä minun on tehtävä, jos jonkin jäsenvaltion myöntämä ajokorttini katoaa tai varastetaan?

  Ajokortin katoamisesta tai varastamisesta on säädetty direktiivin 91/439/ETY 8 artiklan 5 kohdassa. Hävinneen tai varastetun ajokortin tilalle saa uuden ajokortin sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa kortin haltijalla on vakinainen asuinpaikka; näiden viranomaisten on annettava uusi kortti hallussaan olevien tietojen perusteella tai hankittuaan tarvittaessa tiedot alkuperäisen ajokortin antaneen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta.

  Tässä yhteydessä on tehtävä ero kahden eri tilanteen välille:

  • Jos hakijan vakituinen asuinpaikka sijaitsee valtiossa, joka on myöntänyt alkuperäisen ajokortin, alkuperäisestä ajokortistasi voi pyytää kaksoiskappaleen.
  • Jos hakija asuu muussa EU:n ja ETA-alueen jäsenvaltiossa, kuin siinä, joka on myöntänyt alkuperäisen ajokortin, hän ei voi pyytää kaksoiskappaletta alkuperäisestä ajokortista. Jäsenvaltio, jossa hakija asuu pysyvästi, myöntää uuden ajokortin sen hallussa olevien tietojen perusteella.
Ajokortin poisottaminen sekä määräaikainen ja lopullinen peruuttaminen
TOP
 • Miten minun tulee menetellä, jos ajokorttini otetaan pois asuinvaltiossani?

  Seuraamukset ovat samat riippumatta siitä, onko ajokortti myönnetty asuinvaltiossa vai toisessa jäsenvaltiossa. Asuinpaikan hallinnollisia määräyksiä ja rikoslainsäädäntöä sovelletaan kaikilta osin. Ajokorttia ei luovuteta takaisin (tai siihen kirjataan asianmukaiset rajoitukset).

 • Miten minun tulee menetellä, jos ajokorttini otetaan pois muualla kuin asuinvaltiossani?

  Tässä tapauksessa jäsenvaltion päätöstä sovelletaan vain sen omalla alueella. Kun henkilö poistuu maasta, jossa ajokortti otettiin pois, viranomaisilla on velvollisuus palauttaa ajokortti.

Vähimmäisikärajat
TOP
 • Onko B luokan ajoneuvojen 18 vuoden vähimmäisikärajaan olemassa poikkeuksia?

  Tämä mahdollisuus on huomioitu direktiivin 91/439/ETY 6 artiklan 2 kohdassa. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia ja myöntää ajokortteja 17 ikävuodesta lähtien.

 • Tunnustavatko muut jäsenvaltiot alle 18-vuotiaille myönnetyt B luokan ajokortit?

  Direktiivin 91/439/ETY 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta alueellaan nuoremmille kuin 18-vuotiaille annettuja ajokortteja.

EU:n ulkopuolisia maita koskevat tilanteet
TOP
 • Miten minun tulee menetellä, jos ajokorttini on myönnetty Euroopan unionin ulkopuolisessa maassa?

  Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia tunnustamaan tällaista ajokorttia, vaikka kyseinen ajokortti olisikin jo tunnustettu jossain jäsenvaltiossa. Jos et ole varma, tunnustetaanko ajokorttisi, ota yhteyttä toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen.

 • Miten minun tulee menetellä, jos minulla on kansainvälinen ajokortti?

  Kansainvälinen ajokortti on vain asiakirja, jossa kansallinen ajokorttisi on käännetty englannin kielelle. Se voi helpottaa esimerkiksi tienvarsitarkastuksia tai ajokortin vaihtamista. Sen ohella kuljettajalla on kuitenkin oltava myös voimassa oleva kansallinen ajokortti, joka on myönnetty samassa valtiossa kuin kansainvälinen ajokortti.

  Jos et ole varma, tarvitsetko kansainvälistä ajokorttia, ota yhteyttä sen valtion kansallisiin viranomaisiin, johon olet matkalla.

Pienennä tekstin kokoaSuurenna tekstin kokoaLähetä ystävälleTulostusversio