Under maintenance

Juhilubade

Driving licence icon

 

Euroopa Ühenduse juhiluba
Vastastikune tunnustamine
Sõidukikategooriad
Juhilubade väljaandmine
Juhilubade uuendamine
Juhiloa kaotamine või vargus
Juhilubade tagasivõtmine, tühistamine ja kehtivuse peatamine
Miinimumvanused
Olukorrad, mis on seotud riikidega, mis pole EL-i liikmed
 
Euroopa Ühenduse juhiluba
TOP
 • Kas ma pean oma vana juhiloa uue, Ühenduse juhiloa vastu vahetama?

  Ei, vanad juhiload jäävad kehtima, kuni nad aeguvad. Aegumise järel peab nad siiski vahetama. Kehtivusaeg on märgitud teie juhiloale, kuid kui teie elukohariigi seadusandlus määrab lühema kehtivusaja, kehtib see. Juhiluba võib vahetada ka varem, esitades selleks vastava taotluse. Teile väljastatakse uus, Euroopa Ühenduse tüüpi juhiluba vanal juhiloal märgitud kategooriatega.

 • Mis kaasneb vana juhiloa vahetamisega uue, Ühenduse juhiloa vastu?

  Kõik jääb samaks, ka teie juhtimisõigused ja juhiloa rahvusvaheline tunnustamine, välja arvatud äärmiselt erandlikel juhtudel. Sellegipoolest lihtsustab uue, Euroopa Ühenduse juhiloa valdamine teie õiguste tunnustamist ja toiminguid teie elukohariigi ametiasutustes.

 • Kas ma pean juhtides alati juhiloa kaasa võtma?

  See sõltub liikmesriigi seadusandlusest. Sellegipoolest soovitatakse teise riiki reisides juhiluba kaasas kanda, kuna see on enamikes liikmesriikides kohustuslik.

 • Kas mu juhiloa riiklikud kategooriad kehtivad ka teistes riikides?

  Riiklikud kategooriad on märgitud juhiloale, kuid pole veel Euroopa Ühenduse seadusandlusega ühtlustatud. Neid ei tohi segi ajada ühtlustatud, valikuliste alamkategooriatega (A1, B1, C1, C1+E, D1 ja D1+E), mida elukohariigi muutumisel riigid vastastikku tunnustavad.

  Üks näide riiklikust kategooriast on T-kategooria (traktor), mis ei vasta ühelegi Euroopa Ühenduse ühtlustatud kategooriale ega alamkategooriale. Sel juhul pole liikmesriik, kus soovite juhiluba vahetada, kohustatud riiklikku kategooriat tunnustama ja ei pruugi seda teie juhiloale märkida.

 • Kas ma võin taotleda juhiluba plastikkaardi kujul?

  Liikmesriigid võivad valida, kas väljastada juhiluba plastikkaardina või paberil. Juhid, kes soovivad juhiluba vahetada, ei saa kahe juhiloa tüübi vahel valida. Neile väljastatakse elukohariigiks oleva liikmesriigi valitud juhiloa tüüp.

Vastastikune tunnustamine
TOP
 • Mul on juba ühe liikmesriigi välja antud juhiluba ja ma asun elama teise liikmesriiki. Kas mu juhiluba tunnustatakse?

  Direktiivi 91/439/EEC artikli 1(2) järgi peab elukohaks olev liikmesriik teises liikmesriigis välja antud juhilube tunnustama. Seega pole te enam kohustatud juhiluba vahetama, kui teie juhiluba on väljastatud riigis, mis pole teie alaline elukohariik.

  Sellegipoolest, kui teie juhiluba vahetati mitte-EL-i riigis väljastatud loa vastu, pole liikmesriigid kohustatud seda tunnustama. Pöörduge vastavasse ametiasutusse, et saada teada, kas teie juhiluba tunnustatakse.

 • Kas ka vana tüüpi juhilube tunnustatakse?

  Jah, liikmesriigid peavad vana tüüpi juhilube vastastikku tunnustama. Kuigi direktiiv 91/439/EEC kehtestas juhilubade vastastikuse tunnustamise põhimõtte, pole juhilubade kehtivusajad Ühenduse seadusandlusega ühtlustatud. See tähendab, et paljud (rohkem kui 110) erinevat tüüpi juhiload kehtivad endiselt ja neid kasutatakse Euroopa Liidu riikides ja Euroopa majandusruumis. Enamik neist ei sarnane Ühenduse juhiloaga.

 • Kolisin oma senisest elukohariigist ära. Kas uuel, Euroopa Ühenduse liikmesriigist elukohariigil on õigus rakendada rangemaid piiranguid juhiloa kehtivusele või tervisenõuetele?

  Direktiivi 91/439/EEC artikkel 1(3) annab liikmesriikidele õiguse rakendada alaliselt riigi territooriumil elavaile, kuid teises liikmesriigis väljastatud juhiluba valdavaile isikuile sama kehtivusaega ja sama sagedusega tervisekontrolle, mis selles riigis väljastatud juhilubade valdajaile. Uus kehtivusaeg hakkab kehtima kuupäevast, mil riiki alaliselt elama asute. Uue kehtivusaja teada saamiseks soovitatakse vaadata kehtivusperioodide võrdlevat tabelit, mis on toodud Komisjoni seletuskirja Euroopa Ühenduse juhilubade väljastamise kohta osas I, jaos B.1 (avaldatud 28. märtsil 2002) ja pöörduda elukohariigis juhilube väljastava ametiasutuse poole.

Sõidukikategooriad
TOP
 • Mul on juba ühes liikmesriigis välja antud juhiluba ja ma sooviksin sellele veel mõne kategooria lisada. Mida ma tegema peaksin?

  Peaksite esitama taotluse ametiasutusele riigis, kus nüüd alaliselt elate. Uue kategooria lisamisel vahetatakse teie vana juhiluba uue vastu.

 • Kui ma vahetan vana juhiloa uue vastu, kas võin endiselt sama kategooria sõidukeid juhtida?

  Kui te vahetate vana juhiloa uue vastu või väljastatakse duplikaat (loa kadumisel või hävimisel), on uuele juhiloale märgitud kategooriad enamasti samad, mis vanal. Tohite juhtida sama kategooria sõidukeid, mida varem.

 • Mul on B-kategooria juhiluba (< 3500 kg). Mis tüüpi treileri võin sõidukile kinnitada, ilma et vajaksin B+E kategooria juhiluba?

  B-kategooria juhiloaga tohite juhtida järgmisi sõidukeid:

  • mootorsõidukid, mille maksimaalne lubatud mass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel pole lisaks juhiistmele rohkem kui 8 istet; selle kategooria mootorsõidukitele võib lisada treileri, mille maksimaalne lubatud mass ei ületa 750 kilogrammi;
  • B-kategooria vedava sõiduki ja treileri kombinatsioonid, mille maksimaalne lubatud mass ei ületa 3500 kilogrammi ja treileri maksimaalne lubatud mass ei ületa vedava sõiduki tühimassi.

  B+E juhiluba vajate kõigi muude sõidukikombinatsioonide juhtimiseks, milles on sõiduk, mille maksimaalne lubatud mass ei ületa 3500 kilogrammi ja treiler.

  Alltoodud tabelis on näited, millist juhiluba erinevail juhtudel vaja on:

  B-kategooria sõiduk

  TühimassMAMTreileri MAMKombinatsiooni MAMVajalik juhilubaKommentaarid
  1025 kg1450 kg850 kg2300 kgBVedava sõiduki mass > treileri MAM ja kombinatsiooni MAM < 3500 kg
  890 kg1375 kg925 kg2300 kgB+EVedava sõiduki tühimass < treileri MAM; treileri MAM > 750 kg
  1875 kg2955 kg745 kg3700 kgBTreileri MAM < 750 kg
  1875 kg2850 kg850 kg3700 kgB+ETreileri MAM > 750 kg ja kombinatsiooni MAM > 3500 kg
 • Kas liikmesriigid võivad teatud sõidukikategooriaga juhilubade väljaandmisele rangemaid kriteeriume rakendada?

  Direktiivi 91/439/EEC järgi võivad liikmesriigid A1 kategooriale täiendavaid piiranguid rakendada.

 • Kas B1-kategooria sõidukit tohib juhtida A1- või A-kategooria juhiloaga?

  Liikmesriigid võivad seda lubada, kuid ainult oma territooriumil.

 • Kas A1-kategooria sõidukit tohib juhtida B-kategooria juhiloaga?

  Liikmesriigid võivad seda lubada, kuid ainult oma territooriumil.

 • Kas ma tohin rasket mootorratast piiranguteta juhtida?

  Enamasti nõutakse raske mootorratta juhtimiseks kaks aastat eelnevat kogemust. Sellest nõudest võidakse siiski loobuda, kui kandidaat on vähemalt 21 aastat vana ja läbib vastavad oskuste ja kasutamise katsed (liikmesriigid võivad otsustada, kas nad soovivad lubada sellist „otsest juurdepääsu”).

Juhilubade väljaandmine
TOP
 • Mul pole juhiluba ja sooviksin selle hankida. Milliseid ametlikke toiminguid pean selleks tegema?

  Peate täitma mitu tingimust:

  • Peate alaliselt elama liikmesriigis, kus juhiluba taotlete.
  • Peate läbima teooria- ja sõidueksami.
  • Peate vastama tervislikele (füüsiline ja vaimne tervis) nõuetele.
  • Peate vastama soovitud sõidukikategooria jaoks kehtestatud miinimumvanuse nõuetele.
  • Teil ei tohi olla rohkem kui üks samas riigis välja antud juhiluba, ka juhul, kui teie juhiluba on peatatud või tühistatud.
 • Olen õpilane ja asun õpingute jätkamiseks elama mõnda teise Euroopa Liidu riiki. Soovin hankida juhiloa. Kus peaksin seda taotlema?

  Direktiiv 91/439/EEC sätestab valikulise taotlemisvõimaluse teises riigis õppivatele õpilastele. Nad võivad juhiluba taotleda nii elukohariigis kui ka päritoluriigis.

  Direktiivi 91/439/EEC artikkel 9 määratleb elukohariigina kohta, kus isik tavapäraselt elab, s.t vähemalt 185 päeva kalendriaastas isiklike ja ametist tulenevate sidemete tõttu, ametialaste sidemeteta isikute puhul isiklike sidemete tõttu, mis näitavad lähedast seotust isiku ja elukohariigi vahel.

  Koolis või ülikoolis õppimist ei loeta alalise elukoha muutmiseks.

  Siiski võib direktiivi 91/439/EEC artikkel 7(1)(b) alusel juhilube väljastada taotlejatele, kes elavad alaliselt luba väljastava liikmesriigi territooriumil või suudavad tõendada, et on seal vähemalt 6 kuud õppinud.

  Sel juhul võivad juhiluba soovivad õpilased seda taotleda nii oma päritoluriigi kui ka elukohariigi ametivõimudelt.

 • Soovin saada B-kategooria juhiluba. Milliseid tervisenõudeid pean täitma?

  Juhtidelt nõutud füüsilise ja vaimse tervise miinimumtingimused on määratud direktiivi 91/439/EEC juhilube käsitlevas lisas III.

  B-kategooria juhiloa taotlejad peavad läbima tervisekontrolli, kui loa saamiseks vajalike toimingute või enne loa saamist läbitavate katsete käigus selgub, et neil on üks või mitu lisas mainitud meditsiinilist probleemi (nt kuulmisraskused, südame-veresoonkonna haigused, diabeet, neuroloogiline haigus jne).

  Lisateavet saate osast „PÕHIMÕTTED – elukohariigiks oleva liikmesriigi õigused”, täpsemalt 1. ja 2. rühma eristusest.

 • Soovin saada bussijuhiks. Milliseid tervisenõudeid pean täitma?

  Sellel puhul on taotlejad direktiivis 91/439/EEC määratud klassifikatsiooni alusel 2. rühmas. Nad peavad läbima tervisekontrolli enne juhiloa esmakordset väljastamist ja seejärel läbima riigi seadusandluses nõutud regulaarsed kontrollid.

  Lisateavet saate osast „PÕHIMÕTTED – elukohariigiks oleva liikmesriigi õigused”, täpsemalt 1. ja 2. rühma eristusest.

 • Kuidas tehakse sõidueksamit?

  Eksami läbiviimist kirjeldatakse direktiivi 91/439/EEC lisas II. Eksam jaotub kaheks osaks. Esimeses osas kontrollitakse taotleja teoreetilisi teadmisi. Teine osa on praktiline eksam, millega kontrollitakse taotleja sõiduoskust ja liikluses käitumist.

 • Kas on võimalik omada kaht, erinevates liikmesriikides välja antud juhiluba?

  Direktiivi 91/439/EEC artiklis 7(5) sätestatakse, et keegi ei tohi vallata mitme liikmesriigi juhiluba, sealhulgas ka tühistatud luba.

Juhilubade uuendamine
TOP
 • Mu juhiluba aegub varsti. Kus peaksin uuendamist taotlema?

  Peate oma juhiluba uuendama enne, kui see aegub, esitades taotluse ametiasutusele riigis, kus alaliselt elate.

 • Olen pärit Hollandist ja mul on piiratud kehtivusajaga B-kategooria juhiluba. Kolin Prantsusmaale, kus B-kategooria juhilube antakse välja piiramata ajaks. Mu Hollandi juhiluba aegub varsti. Kui kaua mu uus juhiluba kehtib?

  Juhiloa uuendamiseks peate esitama taotluse ametiasutusele riigis, kus alaliselt elate. Seal väljastatakse teile kõigi eritunnustega riiklik juhiluba.

  Selle näite puhul peate loa aegumisel pöörduma Prantsuse ametivõimude poole. Seejärel saate piiramatu kehtivusajaga Prantsuse juhiloa.

 • Kas ma võin juhiluba uuendada oma päritoluriigis, kui olen mõnda muusse liikmesriiki elama asunud?

  Ei, sel juhul pole võimalik taotleda juhiloa uuendamist päritoluriigis. Peate seda taotlema alalise elukohariigi ametivõimudelt. Juhiloa uuendamisel ei saa valida kahe riigi vahel.

 • Kas pean juhiloa aegumise järel seda uuendades tervisekontrolli läbima?

  Kui teie juhiluba aegub ja seda peab uuendama, võib olla vaja tervisetõendit. See nõue on erinevates liikmesriikides erinev. Seega soovitatakse pöörduda alalise elukohariigi ametivõimude poole.

 • Kas pean mõnes teises liikmesriigis juhiluba uuendades hankima selle tõlke?

  Ei, juhiloa uuendamisel mõnes teises liikmesriigis pole vaja hankida selle tõlget. Direktiivi 91/439/EEC alusel peab juhiluba vahetav liikmesriik kontrollima, kas esitatud juhiluba on kehtiv. See on seega liikmesriigi kohustus. Sellegipoolest on liikmesriigid kohustatud üksteist direktiivi rakendamisel abistama ja vajadusel andmeid vahetama.

 • Kas uuendamisel säilivad mu senised õigused?

  Üldjuhul jäävad juhtimisõigused juhiloa uuendamisel samaks.

  Seda põhimõtet kinnitab Komisjoni otsus 2008/766/EC (25. august, 2008) juhilubade kategooriate samaväärsuse kohta.

  Siiski rakendatakse teatud küsimustes riiklikke nõudeid (nt tervisekontroll). Soovitame pöörduda riiklike ametivõimude poole.

Juhiloa kaotamine või vargus
TOP
 • Mida pean tegema, kui mul juba on mõnes liikmesriigis välja antud juhiluba, kuid see kaob või varastatakse?

  Selliseid juhtumeid reguleerib direktiivi 91/439/EEC artikkel 8(5): Kadunud või varastatud juhiloa asenduse võib saada taotleja alalise elukohariigi ametivõimudelt; need ametivõimud väljastavad uue juhiloa nende valduses olevate andmete või algse juhiloa väljastanud liikmesriigi ametivõimudelt saadud tõendite põhjal.

  Eristada tuleb kaht erinevat olukorda:

  • Kui elate alaliselt juhiloa väljastanud riigis, võite taotleda algse juhiloa duplikaati.
  • Kui elate alaliselt EL-i või Euroopa majandusruumi riigis, mis ei väljastanud algset juhiluba, ei saa te taotleda algse juhiloa duplikaati. Alaline elukohariik väljastab uue juhiloa oma valduses olevate andmete põhjal.
Juhilubade tagasivõtmine, tühistamine ja kehtivuse peatamine
TOP
 • Mida pean tegema, kui juhiluba mu elukohariigis tühistatakse?

  Kui te ei ela alaliselt juhiloa väljastanud riigis, on karistuse kehtivus samasugune. Alalise elukohariigi haldus- ja kriminaalseadusandlus on täielikult rakendatav. Juhiluba jääb tühistatuks (või vastaval juhul märgitakse sellele piirang).

 • Mida pean tegema, kui juhiluba tühistatakse riigis, mis pole mu elukohariik?

  Sel juhul kehtib liikmesriigi otsus vaid riigi enda territooriumil. Kui kodanik lahkub riigist, mis karistuse määras, on ametivõimud kohustatud juhiloa tagastama.

Miinimumvanused
TOP
 • Kas B-kategooria sõiduki juhtimisele on vanusepiirist (18 aastat) tulenevaid piiranguid?

  Sellist võimalust reguleerib direktiivi 91/439/EEC artikkel 6(2): Liikmesriigid võivad teha erandeid ja väljastada juhilube alates 17-aastastele isikutele.

 • Kas alla 18-aastastele antud B-kategooria juhilube tunnustatakse ka teistes liikmesriikides?

  Direktiivi 91/439/EEC artikli 6(3) alusel võivad liikmesriigid keelduda tunnustamast oma territooriumil selliste juhilubade kehtivust, mis on väljastatud alla 18-aastastele isikutele.

Olukorrad, mis on seotud riikidega, mis pole EL-i liikmed
TOP
 • Mida pean tegema, kui mul on väljaspool Euroopa Liitu välja antud juhiluba?

  Liikmesriigid pole kohustatud selliseid juhilube tunnustama, ka juhul, kui üks neist on seda juba tunnustanud. Kontrollimaks, kas teie juhiluba tunnustatakse, pöörduge vastavasse riiklikku ametiasutusse.

 • Mida pean tegema, kui mul on rahvusvaheline juhiluba?

  Rahvusvaheline juhiluba on kõigest dokument, milles teie riiklik juhiluba on inglise keelde tõlgitud. Sellest võib olla kasu näiteks politseikontrollide või juhiloa vahetamise puhul. Vajate ka kehtivat riiklikku juhiluba riigilt, mis väljastas rahvusvahelise juhiloa.

  Saamaks teada, kas vajate rahvusvahelist juhiluba, pöörduge külastatava riigi ametivõimude poole.

Tekst väiksemTekst suuremSaada sõbraleTrükiversioon